กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
นายชานน วาสิกศิริ
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป.
นางณัฐธยาน์ บัวชุม
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
thainiyom
meetingppb
templetepowerpoint
ปยป.มท.
งบประมาณ มท.
แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ
ITA
ประมวลจริยธรรม
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัด 2560
ระบบข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลการเกษตรเพื่อการสนับสนุนการประกอบอาชีพของกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลการติดตามพื้นที่ปลูกข้าวและคาดการณ์ผลผลิตปี 60/61
งบประมาณ มท.
GovChannel
การบริหารงบประมาณ
การเบิกจ่ายงบฯ
คลังข่าวมหาดไทย
องค์ความรู้ต่างๆ
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แผนการจัดการอุบัติการณ์ของ สป.มท.
ควบคุมภายใน
จำนวนผู้เยี่ยมชม
QR Code

 

วันที่อัพโหลด : 14 มี.ค.61 

เรื่อง : การเพิ่มเติมคำอธิบายในแบบรายงานปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว1440 ลว 14 มี.ค. 61 เรียนผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด Download ไฟล์ .pdf 

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/04183 ลว 14 มี.ค. 61 เรียนปลัดกรุงเทพมหานคร Download ไฟล์ .pdf 

โดย : กตป. 50523

วันที่อัพโหลด : 8 มี.ค. 61 

เรื่อง : การบูรณาการดำเนินการร่วมกับภาคการศึกษาเพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัด

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1308 ลว 8 มี.ค. 61 Download ไฟล์ .pdf 

โดย : กกพ. 50034

วันที่อัพโหลด : 7 มี.ค. 61 

เรื่อง : การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนที่ได้จากการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯระดับตำบล ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1288 ลว 7 มี.ค. 61 Download ไฟล์ .pdf 

โดย : กกพ. 50034

วันที่อัพโหลด : 2 มี.ค. 61 

เรื่อง : การมีส่วนร่วมในการพัฒนาไทยสู่ความยั่งยืนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1163 ลว 28 ก.พ. 61 Download ไฟล์ .pdf 

โดย : กกพ. 50034

วันที่อัพโหลด : 28 ก.พ.61 

เรื่อง : ขอให้ตรวจสอบจำนวนหมู่บ้านและชุมชนสำหรับโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1162 ลว 28 ก.พ. 61 Download ไฟล์ .pdf  สิ่งที่ส่งมาด้วย

โดย : กกพ. 50034

วันที่อัพโหลด : 28 ก.พ.61 

เรื่อง : เรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นจากการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1053 ลว 23 ก.พ. 61 Download ไฟล์ .pdf 

โดย : กกพ. 50034

วันที่อัพโหลด : 27 ก.พ.61 

ด่วนที่สุด เรื่อง : การสรุปรายงานปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน ตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว1134 ลงวันที่ 27 ก.พ.61  จังหวัด Download
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท0211.2/03285 ลงวันที่ 27 ก.พ.61 กทม. Download

โดย : กตป. 50523 (ระบบรายงานผล)

วันที่อัพโหลด : 26 ก.พ.61 

เรื่อง : สรุปผลการประชุม การประชุมซักซ้อมแนวทาง การขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบ VCS เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 61
Download ไฟล์ .pdf 

โดย : กกพ. 50034

วันที่อัพโหลด : 23 ก.พ.61 

เรื่อง : ถาม-ตอบเเนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1025 ลว 22 ก.พ. 61 Download ไฟล์ .pdf 

โดย : กกพ. 50034

วันที่อัพโหลด : 22 ก.พ.61 

เรื่อง : การปรับปรุงเพิ่มเติมคำอธิบายการกรอกแบบรายงานฯ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว1026 ลงวันที่ 22 ก.พ. 61 Download ไฟล์ .pdf

โดย : กตป. 50523 (ระบบรายงานผล)

วันที่อัพโหลด : 22 ก.พ.61 

เรื่อง : การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน     
เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด และปลัดกรุงเทพมหานคร

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว1024 ลงวันที่ 22 ก.พ. 61
Download ไฟล์ .pdf

โดย : กตป. 50523 (ระบบรายงานผล)

วันที่อัพโหลด : 20 ก.พ.61

เรื่อง : การรายงานผลการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน     
เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด และปลัดกรุงเทพมหานคร

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว0908 ลงวันที่ 20 ก.พ.61  จังหวัด
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่
มท0211.2/2893 ลงวันที่ 20 ก.พ.61 กทม.
Download เอกสาร ไฟล์ .rar

โดย : กตป. 50523 (ระบบรายงานผล)

วันที่อัพโหลด : 20 ก.พ.61 

เรื่อง : เอกสารประกอบการประชุม VCS 19 กพ 61 ซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
Download ไฟล์ .pdf 

โดย : กกพ. 50034

วันที่อัพโหลด : 16 ก.พ.61

วิทยุกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง : แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ดาวน์โหลดวิทยุ  ที่ มท 0211.1/ว0904 ลว 16 ก.พ. 61

ระเบียบวาระการประชุม

ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย1

ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย2

แบบ Online ประเด็นคำถามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่อัพโหลด : 15 ก.พ.61 

เรื่อง : การบูรณาการแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
 

1 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

 2 แบบรายงานแผนงาน/โครงการ

โดย : กกพ. 50034

วันที่อัพโหลด : 15 ก.พ.61 

เรื่อง : วีดีทัศน์ การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าฯ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี    
 
linkเพื่อดาวน์โหลด Video

โดย : กกพ. 50034

วันที่อัพโหลด : 13 ก.พ.61 

เรื่อง : เอกสารประกอบการประชุม ซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
Download ไฟล์ .pdf 
โดย : กกพ. 50034

วันที่อัพโหลด : 13 ก.พ.61 

เรื่อง : ระเบียบวาระการประชุม ซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
Download ไฟล์ .pdf 
โดย : กกพ. 50034

วันที่อัพโหลด : 2 ก.พ.61 

เรื่อง : การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับพื้นที่

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0614 ลว 1 ก.พ. 61 Download ไฟล์ .pdf  ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน

โดย : กกพ. 50034

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศล
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

[ชมรายการวิดีโอและเสียงคลิกที่นี่]

ลิงค์ งาน/โครงการสำคัญ
ไทยนิยม ยังยืน
ระบบภูมิสารสนเทศ
การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การเพิ่มพูนองค์ความรู้ฯ 2560
แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูล มท.
ระบบรายงานโครงการปลูกต้นไม้ถวายฯ 78 แสนต้น
แผนแม่บท แก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามปฏิบัติการ clean_seal
หน่วยงานในสังกัด สป.
กรม-รัฐวิสาหกิจ สังกัด มท.
กระทรวงต่างๆ
เว็บจังหวัด
ลิงค์ต่างๆ

กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต
กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถ.อัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 10200 โทร 0-2226-5886->> ดูแผนที่
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่ buncha_ket@moi.go.th
copyright 2008 สนผ. Allrights reserved* คำแนะนำ : เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับจอภาพที่มีความละเอียด 1024 x 768 pixel ตัวอักษรขนาด Medium และดูด้วย Ms internet Explorer 4.0 ขึ้นไป