สำนักนโยบายและแผน (สนผ.) กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม (กผร.) กลุ่มงานกิจการพิเศษ (กกพ.) กลุ่มงานติดตามและประเมินผล (กตป.) กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กพถ.) กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านความมั่นงภายใน (กมน.) กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง (กสม.) กลุ่มงานประสานการพัฒนาพื้นที่ตามพระราชดำริ (กปพ.) กลุ่มงานอำนวยการ (กอก.) ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศอ.ปส.มท.)
นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป.
GovChannel
การบริหารงบประมาณ
การเบิกจ่ายงบฯ
คลังข่าวมหาดไทย
องค์ความรู้ต่างๆ
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แผนการจัดการอุบัติการณ์ของ สป.มท.
ควบคุมภายใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 
กับกระทรวงมหาดไทย
เศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศตส.มท.)
คลิก
Mail กระทรวงมหาดไทย
เวปบอร์ด ถาม-ตอบ ปัญหา
<< July 2016 >>
S M Tu W Th F Sa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
จำนวนผู้เยี่ยมชม
QR Code    30/06/2016  เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี    โดย admin
    29/06/2016  ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกรกฏาคม 2559    โดย admin
    28/06/2016  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มท. พ.ศ. 2560 - 2564    โดย มนตรี (มท.50577)
    28/06/2016  การตัดโอนจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกันของสำนักงาน ป.ป.ส. (จังหวัดนำร่อง 9 จังหวัด)    โดย
    28/06/2016  กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ นายทวี จองพานิช บิดา ว่าที่ ร.ต.สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ถึงแก่กรรม    โดย admin
    27/06/2016  สมาชิก ฌ.มท. ถึงแก่กรรม    โดย admin
    24/06/2016  รายงานการบูรณาการงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแนวทางการสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน    โดย ศอ.ปส.มท.
    22/06/2016  ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่า    โดย admin
    22/06/2016  หนังสือ ด่วนที่สุด มท ที่ 0211.9/ว903 การสำรวจข้อมูลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ลว 22 มิถุนายน 2559    โดย กปพ.สนผ.สป.
    22/06/2016  แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2559    โดย
    21/06/2016  โครงการฝึกอบรมระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.)    โดย
    21/06/2016  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559    โดย admin
    20/06/2016  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ พ.ศ.2557-2561    โดย กสม. 50447
    17/06/2016  ที่ มท. 0211.1/ว3447 ลว 15 มิถุนายน 2559 เรื่อง การเชื่อมโยงความร่วมมือกับสมาพันธ์ SME ไทย    โดย 50035
    17/06/2016  ที่ มท 0211.1/ว3444 ลว.15 มิ.ย.59 เรื่อง การส่งคืนเงินงบประมาณโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน    โดย
    15/06/2016  ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนงาน "วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน"    โดย admin
    15/06/2016  ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559    โดย admin
    15/06/2016  นายทองคำ เขื่อนทา (ป.ช.) อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ถึงแก่อนิจกรรม    โดย admin
    15/06/2016  นายยอด กลิ่นเกษร ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฏหมาย สำนักงาน ก.ถ.สป. ถึงแก่กรรม    โดย admin
    15/06/2016  การปรับปรุงโครงสร้างภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกระทรวงมหาดไทย    โดย
    15/06/2016  สำรวจครุภัณฑ์ เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO)    โดย
    09/06/2016  การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนที่นำทาง (Roadmap)    โดย เอกลักษณ์
    08/06/2016  ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย    โดย admin
    07/06/2016  ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา IT Technology for Digital Economy Policy    โดย admin
    07/06/2016  การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "เหตุละเมิดต้องไม่เกิดในการบริหารงานพัสดุภาครัฐ"    โดย admin
    07/06/2016  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3239 ลว 7 มิถุนายน 2559    โดย 50035 สกพ.สนผ.สป.
    06/06/2016  ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือฯ    โดย admin
    06/06/2016  กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ นางเยี่ยม ศรีขวัญ มารดานายวิชัย ศรีขวัญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย    โดย admin
    06/06/2016   ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมิถุนายน 2559    โดย admin
    03/06/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3140 ลว 3 มิ.ย. 59 เรื่อง การดำเนินโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) กรณีผู้รับจ้างทิ้งงาน    โดย 50035 สกพ.สนผ.สป.
    03/06/2016  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0211.1/3136    โดย 50035
    03/06/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2996 ลว 30 พฤษภาคม 2559 เรื่อง แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร    โดย 50035 miw
    02/06/2016  หนังสือ มท ที่ 0211.9/ว3110 ลว 2 มิถุนายน 2559 เรื่อง การสำรวจข้อมูลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง    โดย สปพ.สนผ.สป.
    02/06/2016  หนังสือ มท ที่ 0211.9/ว3100 ลว 2 มิถุนายน 2559 เรื่อง โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้การดำเนินโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    02/06/2016  ขอให้จังหวัดตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน เป้าหมาย    โดย
    02/06/2016  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙    โดย กตป. 50518
    02/06/2016  ขอเชิญร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา    โดย ศอ.ปส.มท.
    01/06/2016  การพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 - 2564    โดย เอกลักษณ์
    01/06/2016  ประเด็นการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีในช่วงระยะเวลาที่เหลือ (ถึงเดือนกรกฎาคม 2560)    โดย เอกลักษณ์
    31/05/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3020 ลว 31 พ.ค. 2559 เรื่อง ให้รายงานการดำเนินการขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติฯ เพื่อดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้า    โดย 50035
    26/05/2016  การจัดทำข้อมูลการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงในที่ดีขึ้น ฯ    โดย เมธี 50523
    25/05/2016  ที่ มท 0211.1/ว2908 ลว 25 พ.ค. 59 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาในงานสัมมนา "ท้องถิ่นก้าวไกล เศรษฐกิจไทยก้าวหน้า"    โดย 50035
    25/05/2016  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 5/2559    โดย
    24/05/2016  โครงการ "แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข"    โดย สตป. 50482
    17/05/2016  การรายงานผลการดำเนินการตามแผนประชารัฐ ผ่านระบบ NISPA    โดย ศอ.ปส.มท.
    16/05/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2686 ลว 16 พ.ค. 59 เรื่องสรุปผลการประชุมชี้แจงการขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติฯ เพื่อดำเนินโครงการตามาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ 5 ล้านบ    โดย 50035
    16/05/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2676 ลว 16 พฤษภาคม 2559 รายละเอียด แนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินที่เกิดจากมาตรการส่งเสริมความป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) และโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเห    โดย 50035
    13/05/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว7442 ลว 14 ธันวาคม 2558 เรื่อง รายงานโครงการตัวอย่าง (Best Practice)ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)    โดย 50035
    13/05/2016  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2581 ลว 11 พฤษภาคม 2559 รายละเอียดกรณีโครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ของโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย 50035
    11/05/2016  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2581 ลว 11 พฤษภาคม 2559    โดย 50035
    11/05/2016  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 4/2559    โดย 50482
    11/05/2016  แจ้งการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2559    โดย ศอ.ปส.มท
    10/05/2016  เร่งรัดการรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน    โดย
    10/05/2016  สรุปผลการเสวนาจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 - 2564    โดย เอกลักษณ์
    04/05/2016  การโอนจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกันของสำนักงาน ป.ป.ส.    โดย ศอ.ปส.มท.
    03/05/2016  ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาฯ    โดย ศอ.ปส.มท.
    02/05/2016  การจัดทำประเด็นการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีในช่วงระยะเวลาที่เหลือ (ถึงเดือนกรกฎาคม 2560)    โดย เอกลักษณ์
    02/05/2016  แผนงานในภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทย ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)    โดย
    29/04/2016  การโอนจัดสรรงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิทยากรครู ข    โดย ศอ.ปส.มท.
    29/04/2016  การตัดโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงาน ป.ป.ส. ในห้วง 6 เดือนหลัง    โดย
    27/04/2016  โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้การดำเนินโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ วันที่ 26 เมษายน 2559 ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร    โดย สปพ.สนผ.สป.
    26/04/2016  การเบิกเงินงบประมาณแทนกันของสำนักงาน ป.ป.ส.    โดย ศอ.ปส.มท.
    22/04/2016  อาสาสมัครแรงงาน    โดย ศอ.ปส.มท.
    21/04/2016  การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2559    โดย ศอ.ปส.มท.
    21/04/2016  รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2559    โดย
    20/04/2016  การดำเนินงานตามแผนบำบัดรักษายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559    โดย ศอ.ปส.มท.
    19/04/2016  สิ่งที่ส่งมาด้วย ของหนังสือ มท 0211.1/ว1977    โดย 50035
    18/04/2016  วิทยุ ที่ มท 0211.1/ว 2115 ตรวจสอบข้อมุลโครงการเครื่องจักรกลการเกษตร    โดย 50034
    18/04/2016  การโอนจัดสรรงบประมาณฯของ สป.มท. งวดที่2 ตามหนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท0211.4(ศอ.ปส.มท.) /ว1928 ลว. 4 เม.ย. 59    โดย
    18/04/2016  การจัดสรรงบประมาณราย่ายประจำปี พ.ศ.2559 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    โดย ศอ.ปส.มท.
    11/04/2016  การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    โดย admin
    07/04/2016   เรื่อง การขอแก้ไขมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 58 ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล และมติ ครม. เมื่อวันที่ 5 ม.ค.59 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการสำคัญเร    โดย
    05/04/2016  ซักซ้อมแนวทางประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน (เพิ่มเติม)    โดย ศอ.ปส.มท.
    05/04/2016  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัด 76 จังหวัด งวดที่ 2    โดย ศอ.ปส.มท.
    04/04/2016  การพัฒนาการบริหารจัดการสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO)    โดย ศอ.ปส.มท.
    04/04/2016  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของ สป.มท.    โดย สตป. 50523
    01/04/2016  เอกสารประกอบการประชุม VCS วันที่ 4 เมษายน 2559 (เพิ่ม)    โดย 50035
    01/04/2016  เอกสารประกอบการประชุมมอบนโยบายตามแผนการผลิตข้าวและการตลาดข้าวครบวงจรประชุมผ่าน VCS วันที่ 4 เมษายน 2559    โดย 50035
    01/04/2016  เอกสารประกอบการประชุมมอบนโยบายตามแผนการผลิตข้าวและการตลาดข้าวครบวงจรประชุมผ่าน VCS วันที่ 4 เมษายน 2559    โดย 50035
    01/04/2016  vcs มอบนโยบายตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร    โดย 50035
    01/04/2016  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 - 2564    โดย มนตรี (มท.50577)
    31/03/2016  การสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน    โดย ศอ.ปส.มท.
    30/03/2016  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ สป. (ฉบับทบทวน)    โดย มนตรี (มท.50577)
    29/03/2016  มท 0203.2/ว1802 เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2556 – 2558 งบกลาง    โดย
    29/03/2016  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.4(ศอ.ปส.มท.)/ว1800 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2559 เรื่อง กรอบการใช้จ่ายงบประมาณโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษาโดยศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่    โดย ศอ.ปส.มท.
    29/03/2016  ขอความร่วมมือในการรณรงค์ "ประชารัฐร่วมใจ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค    โดย ธัญญชล
    29/03/2016  ด่วนที่สุด แบบฟอร์มการดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)    โดย 50034
    28/03/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1768 เรื่อง การทบทวนพื้นที่เป้าหมายการส่งเสริมการปลูกข้าวนาปี    โดย 50034
    28/03/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1747 ลว 25 มีนาคม 2559 เรื่อง การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือ    โดย 50034
    25/03/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/1746 ลว 25 มีนาคม 2559 เรื่อง การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข็มแข็งอย่างยั่งยืน    โดย 50034
    25/03/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/1743 ลว 25 มีนาคม 2559 เรื่องการประชุมและมอบนโยบายการดำเนินการตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) กับจังหวัด    โดย 50034
    24/03/2016  กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครู ก    โดย ศอ ปส มท
    24/03/2016  หนังสือ ด่วนมาก มท ที่ 0211.9/ว1620 ลว 21 มีนาคม 2559 เรื่อง การเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    22/03/2016  มท0211.1/ว1657 ส่งคืนเงินงบประมาณตำบลละ5ลบ.    โดย 50035
    21/03/2016  แผนประชารัฐร่วมใจ (ฉบับแก้ไข3)    โดย ศอ.ปส.มท.
    21/03/2016  แผนประชารัฐร่วมใจ (ฉบับแก้ไข3)    โดย ศอ.ปส.มท.
    21/03/2016  ว1602แนวทางปฏิบัติในการทดสอบฯเพื่อการตรวจรับงานฯตำบลละ5ลบ.    โดย 50035
    18/03/2016  มท0211.1/ว1530ข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพฯกรณีการปลูกพืชใช้น้ำน้อย    โดย 50035
    18/03/2016  แจ้งเลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับชุดปฏิบัติการประจำตำบลเพื่อพัฒนาเป็นวิทยากรครู ก    โดย ศอ.ปส.มท.
    17/03/2016  แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพโครงการตำรวจประสานงานโรงเรียน (1ตำรวจ1โรงเรียน)    โดย ศอ.ปส.มท.
    17/03/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/1571 ลว 16 มีนาคม 2559 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจ (เพิ่มเติม) โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ5ล้านบาท)    โดย วัลนิดา
    16/03/2016  แจ้งรายชื่อบุคคลเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับชุดปฏิบัติการประจำตำบล หรือบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการพัฒนาเป็นวิทยากรครู ก    โดย
    16/03/2016  หนังสือ มท ที่ 0211.9/53 ลว 16 มีนาคม 2559 เรื่อง การรวบรวมข้อมูลคณะกรรมการต่างๆ ของส่วนราชการ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    16/03/2016  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1545 สรุป การดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)    โดย วัลนิดา
    15/03/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1531 ลว 15 มีนาคม 2559 เรื่อง เร่งรัดทำการก่อหนี้และจองเงินในระบบ (PO)โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559    โดย วัลนิดา
    11/03/2016  เอกสารเพิ่มเติม - การประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ชี้แนวทางการสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัย อย่างยั่งยืน วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559    โดย ศอ ปส มท
    11/03/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1477 ลว 11 มีนาคม 2559 เรื่อง ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและทำการจองเงินในระบบ (PO)โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559    โดย วัลนิดา
    11/03/2016  เชิญประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกระทรวงมหาดไทย    โดย สตป. 50518
    11/03/2016  การประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารราชการจังหวัดฯ แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด    โดย 50577
    11/03/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1448 ลว 10 มีนาคม 2559 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบกลางเพื่อดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2    โดย วัลนิดา
    11/03/2016  การจัดทำ การกำหนด และการขับเคลื่อนกฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติ    โดย เอกลักษณ์
    10/03/2016  การทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ สป.    โดย มนตรี (มท.50577)
    10/03/2016  หนังสือ มท. ด่วนที่สุด มท ที่ 0211.9/ว1440 ลว 10 มีนาคม 2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท    โดย สปพ.สนผ.สป.
    08/03/2016  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1386 ลว 8 มี.ค. 59    โดย วัลนิดา
    07/03/2016  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙    โดย สตป. 50482
    07/03/2016  การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗    โดย สตป. 50518
    07/03/2016  กำหนดการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารราชการจังหวัดและวาระงานสำคัญ วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559    โดย ศอ ปส มท
    04/03/2016  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1321 ลว 4 มี.ค. 59    โดย
    04/03/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1299 ลว. 3 มี.ค. 59 เรื่อง การมอบอำนาจในการจดทะเบียนเครื่องจักรกล    โดย วัลนิดา
    04/03/2016  ประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารราชการจังหวัดและวาระงานสำคัญ    โดย
    03/03/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1294 ลงวันที่ 3 มี.ค. 2559 เรื่องให้เร่งรัดการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP และการบันทึกข้อมูล PO โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)    โดย วัลนิดา
    02/03/2016  หนังสือ มท ที่ 0211.9/ว 1200 ลว. 29 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2559    โดย สปพ.สนผ.สป.
    29/02/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1187 ลว 29 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การใช้จ่ายเงินบริหารจัดการโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย วัลนิดา
    26/02/2016  สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2559    โดย เอกลักษณ์
    24/02/2016  การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2557 และประจำปี 2558    โดย
    24/02/2016  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.1/ว1096 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559    โดย วัลนิดา
    17/02/2016  แนวทางสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา โดยศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่    โดย
    17/02/2016  หนังสือ มท ที่ 0211.9/ว0907 ลว 15 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การขยายผลการดำเนินงานตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    17/02/2016  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0981 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเร่งรัดโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นของประชาชน    โดย วัลนิดา
    17/02/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0982 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59    โดย วัลนิดา
    17/02/2016  หนังสือ มท ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว0908 ลว 15 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    โดย สปพ.สนผ.สป
    16/02/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0935 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร    โดย วัลนิดา
    16/02/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0936 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การตรวจสังเกตการณ์การดำเนินงานโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย วัลนิดา
    16/02/2016  สรุปผลการประชุมมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559    โดย
    15/02/2016  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของ มท. ตามยุทธศาสตร์ในระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) ของแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)    โดย มนตรี (มท. 50577)
    15/02/2016  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    โดย มนตรี (มท. 50577)
    12/02/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/98 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง หัวหน้าสำหนักงานจังหวัดทุกจังหวัด    โดย วัลนิดา
    10/02/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0817 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การขยายเวลาการให้บริการแก่ส่วนราชการที่ดำเนินการภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและขอสนับสนุนข้อมูลผลการดำเนินการโครงการ    โดย วัลนิดา
    10/02/2016  ที่ มท 0211.1/ว0816 สรุปผลการประชุมการขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะในโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)    โดย 50034
    10/02/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0815 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)    โดย วัลนิดา
    10/02/2016  แผนปฏิบัติ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    10/02/2016  การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน และมาตรการการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS)    โดย สตป. 50518
    08/02/2016  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย สตป. 50518
    04/02/2016  หนังสือ มท ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว0594 ลว 29 มกราคม 2559 เรื่อง การประชุมชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท    โดย สปพ.สนผ.สป
    04/02/2016  โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0703 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 การจัดประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล    โดย วัลนิดา
    03/02/2016  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0662 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559    โดย วัลนิดา
    02/02/2016  ด่วนที่สุด มท. 0211.1/ว601 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่องขอความร่วมมือจังหวัดให้เร่งรัดการจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย วัลนิดา
    01/02/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0647 ลว. 1 ก.พ.59 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ กยจ. เพิ่มเติม    โดย ศูนย์สนับสนุนการบริห
    29/01/2016  ขอเชิญชวนจังหวัด/ชมรม ในสังกัดที่มีการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2559    โดย ศอ.ปส.มท.
    29/01/2016  หนังสือ มท. ด่วนที่สุด มท 0211.9/ว0593 ลว. 29 ม.ค. 59 เรื่อง การเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอรับการสนันสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป
    29/01/2016  การเร่งรัดโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ    โดย สตป. 50522
    28/01/2016  แบบรายงานสถานะการดำเนินโครงการ/รายการ งบรายจ่ายลงทุน ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม    โดย สตป. 50518
    27/01/2016  การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษฯ ประจำปี 2557 และประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด    โดย
    27/01/2016  แผนปฏิบัติการกลุ่มภารกิจงานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย สมน.สนผ.สป.มท.
    27/01/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0490 ลงวันที่ 26 มกราคม 2559 เรื่อง เร่งรัดการดำเนินโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน    โดย วัลนิดา
    22/01/2016  การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2557 และประจำปี 2558 (โควตาหน่วยงานในระดับพื้นที่ 76 จังหวัด)    โดย ศอ.ปส.มท.
    21/01/2016  การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ผู้ตรวจการแผ่นดิน)    โดย สตป. 50521
    18/01/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท.0211.1/ว320 ลงวันที่ 18 มกราคม 2559 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59    โดย
    18/01/2016  เชิญประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ มท.    โดย สตป. 50518
    18/01/2016  วิทยุด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1(ศบร.)/02 ลงวันที่ 18 ม.ค. 59 รายงานโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนฯ    โดย สกพ.(ศบร.)สนผ.สป. 50
    15/01/2016  มาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม    โดย สตป. 50518
    15/01/2016  แฟ้มบรรยายการประชุมมอบนโยบายฯ ปี 2559 จังหวัดขอนแก่น    โดย ศอ ปส มท
    15/01/2016  แผนและผลการดำเนินงานของสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO)    โดย
    14/01/2016  ขอขยายระยะเวลามาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ    โดย สตป. 50518
    14/01/2016  การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เกี่ยวกับแนวทางการประชุมและการปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรี    โดย มนตรี (มท. 50577)
    14/01/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0228 เรื่อง การขอเพิ่มสิทธิและขอสนับสนุนบุคลากรในการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP และระบบ GFMIS ภายใต้โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ    โดย สกพ. (ศบร.) สนผ.สป.
    13/01/2016  การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย วันที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์    โดย 50577
    13/01/2016  หนังสือ มท ที่ 0211.9/7348 ลว 8 ธันวาคม 2558 เรื่อง การปรับปรุงงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประสิทธิภาพในการประสานงานและบูรณาการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม    โดย สปพ.สนผ.สป
    11/01/2016  ที่ มท 0211.1/ว0155 เรื่อง ขอแก้ไขมติ ครม. เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรฯ และการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลฯ    โดย
    11/01/2016  ที่ มท 0211.1/ว0154 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59    โดย
    08/01/2016  ที่ นร 0505/ว 421 เรื่อง การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555 - 2558    โดย สตป. 50518
    08/01/2016  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0211.1/256 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 แบบรายงานโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)    โดย วัลนิดา
    07/01/2016  การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    โดย มนตรี (มท. 50577)
    06/01/2016  ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. 2559    โดย สตป.50482
    05/01/2016  โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 กรณีพืชน้ำอย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0036 ลงวันที่ 5 มกราคม 2559    โดย วัลนิดา
    30/12/2015  วิทยุ ถึง จังหวัด ที่ มท 0211.1/ว7805 แบบรายงานการก่อหนี้ผูกพันโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน และโครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรฯ    โดย 50034, 50035
    25/12/2015   มติ ครม. เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 เห็นชอบ โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 จำนวน 8 มาตรการ 45 โครงการ    โดย วัลนิดา
    24/12/2015  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว 7685 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนตามมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาล    โดย วัลนิดา
    24/12/2015   รวมแฟ้มบรรยายในการประชุมมอบนโยบายฯ ปี 2559 วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี    โดย ศอ.ปส.มท.
    22/12/2015  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว7612 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เรื่อง เร่งรัดการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันโครงการ    โดย วัลนิดา
    21/12/2015  แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557 - 2561 (ฉบับปรับปรุง)    โดย มนตรี (มท. 50577)
    18/12/2015   แผนที่ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี    โดย
    17/12/2015  โครงการตามมาตรการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/58    โดย วัลนิดา 50034
    17/12/2015  แผนที่ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์    โดย ศอ.ปส.มท.
    16/12/2015  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ระบบประชุมทางไกล และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง)    โดย สตป. 50518
    15/12/2015  รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ    โดย สตป. 50518
    14/12/2015  ที่ มท 0211.1/ว 7442 การรายงานโครงการตัวอย่าง (Best Practice) ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่    โดย วัลนิดา
    14/12/2015  สรุปผลการประชุมหารือโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล มท0211.1/ ว7379 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558    โดย วัลนิดา
    09/12/2015  ที่ มท 0211.2/ว 7367 ลว 9 ธ.ค. 58 เรื่องการเร่งรัดการดำเนินการตามาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ    โดย สตป. 50518
    09/12/2015  พระกฐินพระราชทานกระทรวงมหาดไทย    โดย สอก.สนผ.สป.
    08/12/2015  ที่ มท 0211.1/ว37350 แก้ไขแบบสรุปผลการพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ...เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 (แบบ พชภ. 04)    โดย
    08/12/2015  ที่ มท 0211.1/ว7345 สรุปผลการประชุมให้คำปรึกษาแก่จังหวัด อำเภอ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลฯ    โดย สกพ. (ศบร.) 50034
    08/12/2015  ที่ มท 0211.1/ว7329 การขออนุญาตใช้สถานที่ตามโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย สกพ. (ศบร.) 50034
    08/12/2015  เชิญร่วมประชุมมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559    โดย
    08/12/2015  ที่ มท 0211.1/ว7320 การติดตามผลการดำเนินโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนฯ    โดย สกพ. (ศบร.) 50034
    08/12/2015  ที่ มท 0211.1/ว7319 เรื่อง การติดตามผลการดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรฯ    โดย สกพ. (ศบร.) 50034
    04/12/2015  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การนำตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู การบำบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู (ฉบับที่ 3)    โดย
    04/12/2015  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย    โดย มนตรี (มท. 50577)
    03/12/2015  การจัดสรรงบประมาณ BIKE FOR DAD    โดย สอก.สนผ.สป.
    02/12/2015  ที่ มท 0211.1/ว7246 การขอยกเลิกโครงการฯ ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่หรือตำบล    โดย
    02/12/2015  ที่ มท 0211.1/22769 เรื่อง ขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 และ 13 ตุลาคม 2558 ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามโครงการมาตรการส่งเสริมเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย 50034
    02/12/2015  ที่ มท 0211.1/ว22770 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการใช้จ่ายเงินบริหารจัดการโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย สกพ. (ศบร.) 50034
    30/11/2015   ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว7197 สรุปผลการประชุมให้คำปรึกษาแก่จังหวัด อำเภอ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล    โดย 50034
    30/11/2015  คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และงบส่วนราชการ    โดย ศอ.ปส.มท.
    26/11/2015  แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่สำนักงาน ป.ป.ส. จัดสรรให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.)    โดย
    25/11/2015  การดำเนินงานตามแผนบำบัดรักษายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559    โดย
    24/11/2015  การนำเข้าข้อมูลผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2559    โดย
    24/11/2015  เอกสารประกอบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) 24 พ.ย. 58    โดย 50034
    24/11/2015  วิทยุ ที่ มท 0211.1/ว7064 ลว. 24 พฤศจิกายน 2558    โดย 50034
    23/11/2015  วิทยุ ที่ มท 0211.1/ว7003 สรุปผลประชุม Video Conference 19 พฤศจิกายน 2558    โดย 50034
    20/11/2015  8 ขั้นตอนการบริหารโครงการ ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำ    โดย ศพพ.มท.
    19/11/2015  เอกสารประกอบการประชุมคอนเฟอร์เรนซ์ คลินิกให้คำปรึกษาจังหวัดอำเภอฯ วันพฤหัสบดีที่ 19 พ.ย. 58    โดย
    18/11/2015  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6924 การดำเนินโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนฯ    โดย
    16/11/2015  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบรายจ่ายอื่น    โดย ศอ.ปส.มท.
    13/11/2015  แจ้งการโอนจัดสรรงบบริหารโครงการฯ (ที่ มท.0211.1/ว882 ลว.13 พ.ย.58)    โดย
    12/11/2015  มท0211.1/ว 6615 การดำเนินโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน    โดย ศิริกานต์ 50034
    11/11/2015  ที่ มท 0211.1/ว6616 การดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร    โดย 50034
    11/11/2015  การประชุมหารือโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล    โดย ศิริกานต์
    11/11/2015  การจัดสรรงบประมาณตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลเพิ่มเติม    โดย
    10/11/2015  การตรวจติดตามการดำเนินนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญของรัฐบาล    โดย ศิริกานต์ 50034
    10/11/2015  วิทยุสรุปผลการประชุมหารือข้อราชการ มท. 4 พ.ย. 58    โดย ชัยรัตน์ 50034
    10/11/2015  ทบทวนการลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA)    โดย ศอ.ปส.มท.
    09/11/2015  ขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย โทร. 50518
    09/11/2015  แผนปฏิบัติการของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย มนตรี (มท. 50577)
    06/11/2015  หนังสือ มท.ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว1209 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เรื่องการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการตามมาตรการส่งเสร    โดย สปพ.สนผ.สป
    03/11/2015  โครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง (ปรับปรุง)    โดย โทร. 50034
    03/11/2015  หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน    โดย โทร 50034
    02/11/2015  ด่วนที่สุด การจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59    โดย โทร.50035
    30/10/2015  หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6488 ลว. 30 ต.ค. 58 เรื่อง การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน    โดย
    30/10/2015  การตัดโอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงาน ป.ป.ส. ในห้วง 6 เดือนแรก    โดย ศอ.ปส.มท.
    29/10/2015  รายการค่าใช้จ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย    โดย
    29/10/2015  การประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี กรุงเทพฯ    โดย มนตรี (มท. 50577)
    29/10/2015  แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) จัดทำโดยกรมบัญชีกลาง    โดย สกพ โทร 50034
    27/10/2015  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันยาเสพติด    โดย
    27/10/2015  การจัดสรรงบประมาณตามมาตรการสำคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และโครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเ    โดย
    27/10/2015  การเบิกเงินงบประมาณแทนกันของสำนักงาน ป.ป.ส.    โดย ศอ.ปส.มท.
    27/10/2015  การทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557 - 2561    โดย มนตรี (มท. 50577)
    26/10/2015  หนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 6359 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เรื่อง โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ "ปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ประจำปี พ.ศ. 2559    โดย สปพ.สนผ.สป.
    26/10/2015  หนังสือ มท ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 6360 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เรื่อง การปรับโครงสร้างและความรับผิดชอบงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงมหาดไทย    โดย สปพ.สนผ.สป.
    22/10/2015  การแจ้งข้อมูลเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555 - 2558 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน    โดย กนกทิพย์ 50518
    19/10/2015  หนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 6183 ลว. 16 ตุลาคม 2558 เรื่อง การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป
    19/10/2015  สรุปผลการประชุมหารือโครงการตามมาตรการส่งเสิรมความเป็นอยู่ระดับตำบลฯ    โดย
    19/10/2015  ด่วนที่สุด แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย admin
    19/10/2015  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัด 76 จังหวัด    โดย
    16/10/2015  ด่วนที่สุด การขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 และขออนุมันติงบบริหารจัดการโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด    โดย admin
    16/10/2015  หนังสือ มท. ที่ มท 0211.9/ว 6142 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท    โดย ศพพ.มท.
    15/10/2015  ด่วนที่สุด การสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร    โดย admin
    15/10/2015  ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทย    โดย admin
    15/10/2015  แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559    โดย น.ส.อมราภรณ์
    14/10/2015  แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและการพัสดุสำหรับโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    14/10/2015  การรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559    โดย
    11/10/2015  การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    โดย
    11/10/2015  การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    โดย
    10/10/2015  ขอรับการจัดสรรงบแระมาณตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลเพิ่มเติม (มติ ครม.6 ตุลาคม 2558)    โดย 50611
    09/10/2015  สรุปแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย มนตรี (มท. 50577)
    07/10/2015  ข้อมูลโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย สมน. 50611
    07/10/2015  สรุปผลการจัดประชุมมอบนโยบายสำคัญให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของ มท. และการจัดสัมมนาผู้บริหารระดับสูงเพื่อกำหนดทิศทาง จุดยืน และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ มท. ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)    โดย มนตรี (มท. 50577)
    06/10/2015  การจัดทำแผนปฏิบัติการของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย มนตรี (มท. 50577)
    05/10/2015  การอนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (21 จังหวัด    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    05/10/2015  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘    โดย admin
    02/10/2015  เอกสารประกอบการนำเสนอของกรมบัญชีกลาง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ในการประชุมหารือข้อราชการของ มท. เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558    โดย มนตรี (มท. 50577)
    01/10/2015  หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    01/10/2015  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว 5832 เรื่อง มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับต่างๆ ดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 และคำสั่งของประธานกรรมการอำนวยการ ศอ.กต.    โดย
    30/09/2015  การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 1 ปี (ประจำปี พ.ศ. 2558) ในไตรมาสที่ 4    โดย มนตรี (มท. 50577)
    25/09/2015  การขอรับการจัดสรรกรอบวงเงินตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    24/09/2015  ด่วนที่สุด การใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    โดย admin
    24/09/2015  ที่ มท 0211.1/ว5447 เรื่อง การบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 - 2560 ตามแผนพัฒนาจังหวัดของจังหวัดนำร่อง    โดย
    24/09/2015  การจัดสรรงบประมาณตามโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทย    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    24/09/2015  ภาพถ่าย Flipchart ของทั้ง 9 กลุ่ม    โดย ศอ.ปส.มท.
    24/09/2015  งานนำเสนอ การประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในระดับพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559    โดย
    23/09/2015  ขอขอบคุณในการร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ    โดย พร สอก.
    21/09/2015  โครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงเพื่อกำหนดทิศทาง จุดยืนและยุทธศาสตร์การพัฒนาของ มท. ในประยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563) ระหว่างวันที่ 17-18 ก.ย. 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ    โดย มนตรี (มท. 50577)
    21/09/2015  การประชุมมอบนโยบายสำคัญให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของ มท. วันที่ 16 กันยายน 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ    โดย มนตรี (มท. 50577)
    21/09/2015  ด่วนที่สุด การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย admin
    18/09/2015  แผนที่โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร    โดย ศอ.ปส.มท.
    14/09/2015  ข้อมูลตำบลทั่วประเทศ 7,255 ตำบล    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    11/09/2015  หนังสือ มท. ด่วนที่สุด มท 0211.9/ว 5270 ลว. 11 กันยายน 2558 เรื่อง การสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำที่ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    โดย สปพ.สนผ.สป.
    11/09/2015  มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    11/09/2015  การดำเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    10/09/2015  เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย
    10/09/2015  การเสนอหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และคู่มือการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    10/09/2015  ร่าง แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559    โดย
    09/09/2015  หนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 5218 ลว. 9 กันยายน 2558 เรื่อง ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี    โดย สปพ.สนผ.สป.
    09/09/2015  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย admin
    09/09/2015  คู่มือมาตรกการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    08/09/2015  การประชุมมอบนโยบายสำคัญให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 16 กันยายน 2558    โดย มนตรี (มท. 50577)
    08/09/2015  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5174 เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฯ    โดย
    02/09/2015  รายงานผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดรอบ 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน)    โดย สผร. มท๕๐๕๗๗
    02/09/2015  ร่าง แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559    โดย ศอ.ปส.มท.
    02/09/2015  แบบรายงานโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs และพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน    โดย สพถ.สนผ.สป.
    01/09/2015  เอกสารประกอบ โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.6/ว 50239 ลว 1 กันยายน 2558    โดย สผร.สนผ.
    01/09/2015  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘    โดย admin
    01/09/2015  โครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงเพื่อกำหนดทิศทาง จุดยืน และยุทธศาสตร์การพัฒนาของกระทรวงมหาดไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)    โดย มนตรี (มท. 50577)
    28/08/2015  ที่ มท 0211.1/ว 626 เรื่องการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าเงินรางวัลสำหรับการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประเภทหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาระดับมาก ปี 2558 ระดับภาค    โดย ศอ.ปส.มท.
    27/08/2015  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว4933 เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประเภทหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาระดับมาก ปี 2558 ระดับภาค    โดย
    26/08/2015  แนวทางการปรับกิจกรรมสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่สำนักงาน ป.ป.ส. จัดสรรให้ ศอ.ปส.จ.    โดย ศอ.ปส.มท.
    26/08/2015  รายงานสถานภาพภาพรวมด้านงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2558    โดย สนผ.สป. 50518
    26/08/2015  โครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    24/08/2015  คำสั่งที่ ศอ.ปส.ที่ 5/2558 เรื่อง โครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา (Campus Safety Zone)    โดย
    21/08/2015  การอนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    21/08/2015  ที่ มท 0211.1/ว4810 เรื่อง เร่งรัด ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่สำนักงาน ป.ป.ส. จัดสรรให้ สป.มท. เป็นหน่วยเบิกจ่ายแทน    โดย
    20/08/2015  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (13) โครงการศูนย์ส่งเสริมอาชีพการผลิตชา จ.เชียงราย    โดย สปพ.สนผ.สป
    20/08/2015  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (12) โครงการพัฒนาระบบท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ลุ่มน้ำห้วยตาด จ.เชียงราย    โดย สปพ.สนผ.สป
    20/08/2015  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (11) โครงการจัดซื้อวัสดุสร้างฝายบ้านกอก พร้อมระบบส่งน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร พัฒนาคุณภาพชีวิต จ.น่าน    โดย สปพ.สนผ.สป
    20/08/2015  เชิญประชุม Video Conference วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558    โดย แกมแก้ว 50611-13
    18/08/2015  แผนปฏิบัติการของกระทรวงมหาดไทยในระยะ 3 เดือน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2558)    โดย มนตรี (มท. 50577)
    18/08/2015  คู่มือการดำเนินงานโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนฯ    โดย แกมแก้ว 50611-13
    17/08/2015  ที่ มท 0211.1/ว4665 เรื่อง การดำเนินโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา (Campus Safety Zone)    โดย ศอ.ปส.มท.
    14/08/2015  กาารตรวจเยี่ยมพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายกฤษณพงศ์ กีรติกร)    โดย กาญจนา 50523
    13/08/2015  หนังสือ มท. ที่ มท 0211.9/15139 ลว. 13 สิงหาคม 2558 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี    โดย สปพ.สนผ.สป.
    10/08/2015  หนังสือ มท.ที่ ๐๒๑๑.๙/ว ๔๔๙๕ ลว. ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การดำเนินงานตามข้อหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    06/08/2015  การดำเนินมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    04/08/2015  แบบประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด รอบ 3 เดือน (กรกฎาคม-กันยายน 2558)    โดย พูนศักดิ์ มท50577
    04/08/2015  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (10) กรณี เพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อส่งน้ำประปาภูเขา จ.พิษณุโลก    โดย สปพ.สนผ.สป.
    04/08/2015  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (9) กรณี พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มแม่บ้านทำขนมดอกจอก ข้าวเกรียบปลานิงบ้านอิงโค้ง จ.พะเยา    โดย สปพ.สนผ.สป.
    04/08/2015  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (8) กรณี การส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโค และก่อสร้างบ่อแก๊สชีวภาพ จ.พะเยา    โดย สปพ.สนผ.สป.
    04/08/2015  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (7) กรณี พัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยบง ตามพระราชดำริ จ.พะเยา    โดย สปพ.สนผ.สป.
    04/08/2015  แนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา    โดย ศอ.ปส.มท.
    03/08/2015  การดำเนินงานโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กับ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    โดย
    03/08/2015  รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (มติ 21 ก.ค.58)    โดย admin
    29/07/2015  หนังสือ มท. ที่ ๐๒๑๑.๙/ว ๓๙๗๕ ลว. ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอแจ้งข้อมูลพื้นที่เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)    โดย ศพพ.มท.
    24/07/2015  หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 4192 เรื่อง การเสนอกิจกรรม/โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    21/07/2015  แนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดแบบบูรณาการระดับพื้นที่    โดย ศอ.ปส.มท.
    21/07/2015  ทบทวนแผน/โครงการการดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรฯ    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    20/07/2015  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี    โดย สปพ.สนผ.สป.
    17/07/2015  แบบรับรองแผนงาน/โครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรและคนยากจนฯ    โดย
    16/07/2015  การให้ความช่วยเหลือ กรณีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ/เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านการปราบปรามยาเสพติด    โดย
    16/07/2015  การเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งศูนย์เพื่อการคัดกรองผู้เข้ารับการปฏิบัติฟื้นฟูฯ    โดย
    16/07/2015  การจัดทำแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap)    โดย มนตรี (มท.50577)
    15/07/2015  แผนการลงพื้นที่ ประกวดหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด (แก้ไข27/07/58)    โดย
    15/07/2015  การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    โดย
    15/07/2015  รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ    โดย กนกทิพย์ 50518
    14/07/2015  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2557 - 2558    โดย
    14/07/2015  เชิญประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการจัดระเบียบรอบสถาบันการศึกษา    โดย
    14/07/2015  ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การนำตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู    โดย
    10/07/2015  ทบทวนแผน/โครงการการดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรฯ    โดย ธัญลักษณ์
    08/07/2015  รายชื่อหมู่บ้านตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบท (จำนวน 24,086 หมู่บ้าน)    โดย ศพพ.มท.
    08/07/2015  โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท (พช.)    โดย ศพพ.มท.
    08/07/2015  (ร่าง) คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท และด้านความมั่นคง    โดย ศพพ.มท.
    08/07/2015  โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง เสริมฝาย อ่างเก็บน้ำและการส่งน้ำด้วยระบบท่อ (จังหวัดน่าน)    โดย ศพพ.มท.
    08/07/2015  แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. 2557 -2560)    โดย ศพพ.มท.
    08/07/2015  ขอเชิญ ร่วมสัมมนาวิชาการและเสนอผลงานวิจัย 60 ปี รปศ. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    โดย สปพ. /พร..
    07/07/2015  ข้อมูลประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี    โดย เมธี สผร.สนผ.สป.
    03/07/2015  การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ 12 สิงหาคม 2558    โดย พรดา สอก.
    03/07/2015  การประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประเภทหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาระดับมาก ปี2558 ระดับภาค    โดย ศอ.ปส.มท.
    03/07/2015  ขอความอนุเคาะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมการประกวดพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2558    โดย สปพ.สนผ.สป
    03/07/2015  โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 (ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)    โดย สปพ.สนผ.สป
    02/07/2015  การจัดทำแผนปฏิบัติการของกระทรวงมหาดไทยในระยะ 3 เดือน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2558)    โดย พูนศักดิ์ มท50577
    30/06/2015  การจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด    โดย พูนศักดิ์ 50577
    29/06/2015  รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2558    โดย สตป.50518
    26/06/2015  การดำเนินการกิจกรรมภายใต้โครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME provincial Champions)    โดย
    23/06/2015  การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 1 ปี (ประจำปี พ.ศ. 2558) ในไตรมาสที่ 3    โดย มนตรี (มท. 50577)
    17/06/2015  การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ.ย.) ประจำปี2558    โดย ศอ.ปส.มท.
    17/06/2015  (ร่าง)สรุปกิจกรรมการดำเนินงานตาม Road Map ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ    โดย กาญจนา 50523
    16/06/2015  การนำผู้กระทำความผิดตามมาตรา 56 เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู    โดย ศอ.ปส.มท.
    16/06/2015  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ และอนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ    โดย ศอ.ปส.มท.
    15/06/2015  การจัดสรรงบประมาณสำหรับการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนเข็มแข็งเอาชนะยาเสพติดประเภทหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาระดับมาก ประจำปี 2558 ระดับจังหวัด    โดย ศอ.ปส.มท.
    12/06/2015  ที่ มท 0211.1/ว 3297 เรื่อง ขอความร่วมมือในการปรับชื่อค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด เป็น "ศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัด..."    โดย ศอ.ปส.มท.
    12/06/2015  การจัดสรรงบประมาณสำหรับการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนเข็มแข็งเอาชนะยาเสพติดประเภทหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาระดับมาก ประจำปี 2558 ระดับจังหวัด    โดย ศอ.ปส.มท.
    11/06/2015  อนุมัติรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบประจำปี 2556 (กรณีพิเศษ) ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของหน่วยงานในระดับพื้นที่ (จังหวัด)    โดย ศอ.ปส.มท.
    10/06/2015  รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘    โดย กนกทิพย์
    09/06/2015  รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย    โดย กนกทิพย์
    09/06/2015  แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2558) ประจำปี 2558    โดย ศอ.ปส.มท.
    09/06/2015  ที่ มท 0211.1/ว3180 เรื่อง การจัดทำเป้าหมายระดับจังหวัด เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559 - 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    09/06/2015  แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557 - 2561    โดย มนตรี (มท. 50577)
    08/06/2015  การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ สป. ประจำปี พ.ศ. 2558    โดย กาญจนา
    06/06/2015  ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    04/06/2015  ที่ มท 0213.2/688 เรื่อง การโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบราบจ่ายอื่น ของ สป.มท. งวดที่ 2    โดย ศอ.ปส.มท.
    04/06/2015  ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม และผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเว็บไซต์ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงมหาดไทย    โดย ศอ.ปส.มท.
    28/05/2015  รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO) ปี 2558    โดย ศอ.ปส.มท.
    26/05/2015  มท 0211.1/ว2946 เรื่อง โครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา    โดย ศอ.ปส.มท.
    25/05/2015  มท 0211.1/ว2903 เรื่อง การประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประเภทหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาระดับมากปี 2558 ระดับจังหวัด    โดย ศอ.ปส.มท.
    22/05/2015  หนังสือกองคลัง สป.มท. แจ้งตัดโอนงบสำนักงาน ป.ป.ส. (Mobile Team)    โดย ศอ.ปส.มท.
    21/05/2015  ที่ มท 0211.1/ว 2829 เรื่อง การประชุมคณะกรรมอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2558    โดย ศอ.ปส.มท.
    21/05/2015  เรื่องกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่    โดย ศอ.ปส.มท.
    20/05/2015  รายงานผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดรอบ 4 เดือน(ธันวาคม 2557-มีนาคม 2558)    โดย พูนศักดิ์ 50577
    20/05/2015  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท. 0211.6/ว2712 ลว. 15 พ.ค. 2558 เรื่อง การประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งปม. รายจ่ายประจำปี งปม. พ.ศ. 2559 วาระ 1    โดย สผร.สนผ.
    18/05/2015  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 1 ปี ในไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2558) ของกระทรวงมหาดไทย    โดย พูนศักดิ์ 50577
    15/05/2015  โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    โดย สปพ.สนผ.สป
    12/05/2015  หนังสือกองคลัง สป.มท. แจ้งตัดโอนงบสำนักงาน ป.ป.ส. งวดที่ 2 ตามหนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2017 ลงวันที่ 3 เมษายน 2558    โดย ศอ.ปส.มท.
    12/05/2015  วาระงาน 14 พ.ค. 2558    โดย pon
    12/05/2015  เชิญประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตำรวจประสานโรงเรียนด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)    โดย ศอ.ปส.มท.
    11/05/2015  การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติดเคลื่อนที่ (Mobile Team)    โดย ศอ.ปส.มท.
    11/05/2015  ซักซ้อมความเข้าใจบทบาทของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    11/05/2015  แผนปฏิบัติการของกระทรวงมหาดไทยในระยะ 3 เดือน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2558)    โดย พูนศักดิ์ (50577)
    08/05/2015  วาระงาน ผู้บริหาร วันที่ 11 พค. 2558    โดย pon
    08/05/2015  วาระงาน ผู้บริหาร วันที่ 8 พ.ค. 2558    โดย pon
    07/05/2015  ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว๒๕๗๒ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูในชุมชน    โดย ศอ.ปส.มท.
    06/05/2015  วาระงาน ผู้บริหาร สนผ.สป. วันที่ 7 พ.ค. 2558    โดย pon
    06/05/2015  ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงใหม่    โดย พูนศักดิ์ (50577)
    06/05/2015  ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว๒๕๒๖ เรื่อง การมอบอำนาจให้ออกเอกสารประจำตัวพนักงานฝ่ายปกครองเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ    โดย ศอ.ปส.มท.
    04/05/2015  ขอความร่วมมือกำกับดูแลการรับซื้อผลปาล์มทะลายและปาล์มร่วงตามราคาแนะนำและการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ    โดย มนตรี (มท. 50577)
    01/05/2015  วาระงาน ผู้บริหาร สนผ.สป. วันที่ 6 พ.ค. 2558    โดย pon
    30/04/2015  วาระงานผู้บริหารสำนักนโยบายและแผน สป. วันที่ 1 พ.ค. 2558    โดย pon
    30/04/2015  ที่ มท.๐๒๑๑.๑/๑๒๔ เรื่อง การกำหนดขั้นตอนและกระบวนการแต่ตั้งเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.    โดย ศอ.ปส.มท.
    29/04/2015  abc    โดย
    29/04/2015  SME    โดย
    29/04/2015  วาระงาน ผู้บริหาร สนผ.สป. 30/4/58    โดย pon
    28/04/2015  แบบกำลังพลฯ ปี 2557 - 2558 (เฉพาะส่วนกลาง)    โดย ศอ.ปส.มท.
    28/04/2015  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๒๔๑๑ เรื่อง การจัดทำข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘    โดย ศอ.ปส.มท.
    27/04/2015  แบบแจ้งยืนยันการตรวจสอบการปรับข้อมูล ผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด    โดย พูนศักดิ์ (50577)
    24/04/2015  การสำรวจสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    23/04/2015  รายงานผลโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ "ปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"    โดย สปพ.สนผ.สป.
    20/04/2015  การแถลงผลงานรอบ 6 เดือน มท. วันที่ 21 เมษายน 2558 (ปรับปรุง)    โดย admin
    17/04/2015  ร่างแผนปฏิบัติการของกระทรวงมหาดไทยในระยะ 3 เดือน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2558)    โดย มนตรี (มท. 50577)
    16/04/2015  แบบรายงานสถานภาพงบประมาณ รายการ/โครงการ ที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างต่อครั้งตั้งแต่ 50 ล้านขึ้ยไป    โดย กนกทิพย์ (50518)
    16/04/2015  การรายงานสถานภาพงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘    โดย กนกทิพย์ (50518)
    10/04/2015  หนังสือที่ มท 0211.9/ว 2135 ลว. 10 เมษายน 2558 เรื่อง การดำเนินการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (พื้นที่เป้าหมาย พ.ศ. 2558)    โดย สปพ.สนผ.สป.
    08/04/2015  การเปิดกรอบและแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อสนับสนุนเป็นค่านำส่งผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    07/04/2015  หนังสือ มท. ที่ 0211.9/07044 ลว. 7 เมษายน 2558 เรื่อง แจ้งผลการเพิ่มพื้นที่ดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ กรณี บ้านห้วยสัก อ.พาน และ บ้านวังน้อย อ.ป่าแดด จ.เชียงราย    โดย สปพ.สนผ.สป.
    07/04/2015  หนังสือ มท. ที่ 0211.9/07043 ลว. 7 เมษายน 2558 เรื่อง แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ    โดย
    03/04/2015  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสำนักงาน ป.ป.ส. งวดที่ 2 ไตรมาสที่ 3 - 4 (เมษายน - กันยายน 58)    โดย ศอ.ปส.มท.
    31/03/2015  ดาวน์โหลดแบบกำลังพล ๑    โดย ศอ.ปส.มท.
    30/03/2015  ตัวอย่าง การรายงานแผนปฏบัติการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    โดย สปพ.สนผ.สป.
    27/03/2015  โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘    โดย ศอ.ปส.มท.
    25/03/2015  ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๒๑/๔๐๖๖ เรื่อง โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘    โดย ศอ.ปส.มท.
    24/03/2015  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของ มท. ตามยุทธศาสตร์ในระยะครึ่งแผน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) ของแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)    โดย
    24/03/2015  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ.๒๕๕๘    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    24/03/2015  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑ /ว ๑๗๗๕ เรื่อง การพิจารณาบำเน็จความชอบปี ๒๕๕๖ (กรณีพิเศษ) ด้านยาเสพติด ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด    โดย ศอ.ปส.มท.
    24/03/2015  คำอธิบายแบบสำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม 15 หน้า และการเตรียมความพร้อมในการสำรวจกายภาพ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    23/03/2015  โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ในการพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ จ.เชียงราย และสรุปผลโครงการฯ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    23/03/2015  สรุปผลการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ (พชร.) จ.น่าน    โดย
    23/03/2015  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ (พชร.) จ.น่าน    โดย สปพ.สนผ.สป.
    23/03/2015  หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนผู้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควต้าปกติ    โดย ศอ.ปส.มท.
    20/03/2015  อนุโมทนาบัตร เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วัดพระเชตุพนฯ    โดย พร สอก.
    17/03/2015  การรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    โดย สอก. (50769)
    17/03/2015  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๑๕๙๘ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับหมู่บ้าน/ชุมชน    โดย ศอ.ปส.มท.
    17/03/2015  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๑๙๑ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘    โดย ศอ.ปส.มท.
    13/03/2015  หนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 1579 ลว. 13 มีนาคม 2558 เรื่อง โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    โดย สปพ.สนผ.สป.
    13/03/2015  ตัวชี้วัด    โดย ศอ.ปส.มท.
    12/03/2015  โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ตามแนวพระราชดำริ (โครงการที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และป่าอนุรักษ์)    โดย สปพ.สนผ.สป
    12/03/2015  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/๓๒๖๙ เรื่อง เร่งรัดติดตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหลื่อมปี ๒๕๕๗ ของหน่วยงานเบิกจ่ายแทนกัน    โดย ศอ.ปส.มท.
    12/03/2015  ตัวอย่าง การขับเคลื่อนตามกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชนบทฯ 8 ขั้นตอน ของอ่างเก็บน้ำบ้านพุกรูด อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี (3) ขั้นตอนที่ 4 - 8 ปัญหา/ข้อเสนอแนะ    โดย สปพ.สนผ.สป
    12/03/2015  ตัวอย่าง การขับเคลื่อนตามกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชนบทฯ 8 ขั้นตอน ของอ่างเก็บน้ำบ้านพุกรูด อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี (2) ขั้นตอนที่ 1- 3    โดย สปพ.สนผ.สป
    10/03/2015  ตัวอย่าง การขับเคลื่อนตามกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชนบทฯ 8 ขั้นตอน ของอ่างเก็บน้ำบ้านพุกรูด อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี (1) ขั้นตอนออกคำสั่งแต่งตั้งทีมปฏิบัติงานฯ และแผนปฏิบัติการฯ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    10/03/2015  ตัวอย่าง กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ของอ่างเก็บน้ำห้วยบง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา (อ่างเก็บน้ำ พ.ศ. 2557)    โดย สปพ.สนผ.สป
    10/03/2015  หนังสือ มท ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 1401 ลว. 5 มี.ค. 58 เรื่องรายงานแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาชนบทฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    โดย สปพ.สนผ.สป.
    03/03/2015  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    03/03/2015  ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ. ... แจ้งอธิบดีกรมการปกครอง    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    03/03/2015  การเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ของ มท. และ สป. เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนในระดับจังหวัด    โดย มนตรี (มท. 50577)
    03/03/2015  ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ. ... แจ้งเวียนหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมกา    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    03/03/2015  ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ. ... แจ้งเวียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    02/03/2015  การจัดเตรียมข้อมูลสนับสนุนการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘    โดย
    02/03/2015  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๑๓๑๙ เรื่อง การนำเข้าข้อมูลการจัดตั้งศูนย์เพื่อการคัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และเร่งรัดการติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษา    โดย ศอ.ปส.มท.
    28/02/2015  การดำเนินมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน    โดย สมน. (50611-13)
    27/02/2015  การจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    27/02/2015  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 1 ปี ในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2557) ของกระทรวงมหาดไทย    โดย มนตรี (มท. 50577)
    27/02/2015  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘    โดย ธัญญชล (สตป. 50482)
    26/02/2015  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม และเรื่องการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด    โดย admin
    26/02/2015  การปรับปรุงแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมติดตามผู้ผ่านการบำบัดฯ ปีงบประมาณ 2558    โดย ศอ.ปส.มท.
    26/02/2015  การสื่อสารและถ่ายทอดทิศทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สู่การปฏิบัติให้บรรลุผลสัมฤทธิ์    โดย มนตรี (มท. 50577)
    26/02/2015  ตัวอย่างการขอเพิ่มพื้นที่ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ กรณี บ้านเค็ม ม.5 ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่    โดย สปพ.สนผ.สป.
    26/02/2015  ตัวอย่างการขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ กรณี เปลี่ยนแปลงจาก อ่างเก็บน้ำชัฏป่าหวาย ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง เป็น อ่างเก็บน้ำห้วยอะนะ ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง    โดย สปพ.สนผ.สป.
    26/02/2015  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (6) กรณี โครงการพัฒนาระบบน้ำเพื่อการเกษตร (สร้างฝายดักตะกอนและอาคารแบ่งน้ำ) จ.เชียงราย    โดย สปพ.วนผ.สป.
    26/02/2015  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (5) กรณี โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงกบ จ.สุโขทัย    โดย สปพ.สนผ.สป.
    26/02/2015  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (4) กรณี โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรบนพื้นที่สูง จ.อุทัยธานี    โดย สปพ.สนผ.สป.
    26/02/2015  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (3) กรณี โครงการแปรรูปอาหารและการทำนาข้าวอินทรีย์ จ.สงขลา    โดย สปพ.สนผ.สป.
    25/02/2015  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (2) กรณี โครงการโรงผลิตน้ำดื่มในชุมชน จ.พัทลุง    โดย สปพ.สนผ.สป.
    25/02/2015  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (1) กรณี โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ จ.พะเยา    โดย สปพ.สนผ.สป.
    25/02/2015  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยฯ ระหว่างมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ และหน่วยงานภาคี    โดย สปพ.สนผ.สป.
    25/02/2015  แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(พ.ศ.2557-2560)    โดย สปพ.สนผ.สป.
    24/02/2015  แผนปฏิบัติการของกระทรวงมหาดไทยในระยะ 3 เดือน ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2558)    โดย มนตรี (มท. 50577)
    24/02/2015  บทความโครงการตามรอยเท้าพ่อ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    19/02/2015  สรุป ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 ม.ค. 58 งบประมาณเบิกแทนกันสำนักงาน ป.ป.ส.    โดย ศอ.ปส.มท.
    19/02/2015  สรุป ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 ม.ค. 58 งบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    โดย
    17/02/2015  ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว๑๐๕๗ ลว. ๑๗ ก.พ. ๕๘ การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    โดย สุคนธ์ทิพย์
    17/02/2015  ที่ ยธ ๑๑๒๒/๒๒๕๗ เรื่อง ปรับปรุงแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมติดตามผู้ผ่านการบำบัดฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘    โดย ศอ.ปส.มท.
    16/02/2015  แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (power point)    โดย สปพ.สนผ.สป.
    13/02/2015  เรื่อง การคัดเลือกบุคคลดีเด่นเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี ๒๕๕๘    โดย ศอ.ปส.มท.
    13/02/2015  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    โดย มนตรี (มท. 50577)
    10/02/2015  การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย ประจำวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558    โดย มนตรี (มท. 50577)
    09/02/2015  ที่ มท ๐๒๑๑.๑ /๑๙๖๘ เรื่อง เร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction)    โดย ศอ.ปส.มท.
    09/02/2015  ที่ มท ๐๒๑๑.๑ /ว ๐๘๔๔ เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี ๒๕๕๘    โดย
    05/02/2015  ขอความร่วมมือประเมินผลการดำเนินงานชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติดเคลื่อนที่ (Mobile Team) ของจังหวัดและอำเภอ    โดย ศอ.ปส.มท.
    05/02/2015  การจัดงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๗ และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๘ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด    โดย สมน.สนผ.สป.มท.
    05/02/2015  การจัดงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๗ และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๘ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เรียนหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย    โดย สมน.สนผ.สป.มท.
    03/02/2015  การเบิกจ่ายงบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558    โดย ศอ.ปส.มท.
    30/01/2015  การโอนจัดสรรงบประมาณ เพิ่มเติม เพื่อให้จังหวัดใช้ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    28/01/2015  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ ว ๕๘๔ เรื่อง แนวทางการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพและการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ปี ๒๕๕๘    โดย ศอ.ปส.มท.
    26/01/2015  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ ว.๐๕๓๖ เรื่อง การสับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม (ค่าใช้จ่ายในการติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษา)    โดย ศอ.ปส.มท.
    21/01/2015  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ ว๔๒๑ เรื่อง การายงานระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    20/01/2015  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ ว๓๕๓ เรื่อง การพิจารณาบำเหน็จความชอบประจำปี ๒๕๕๖ (กรณีพิเศษ) แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    20/01/2015  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ ว๓๙๐ เรื่อง ข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ    โดย ศอ.ปส.มท.
    20/01/2015  แผนปฏิบัติการขับเครื่องโครงการเน้นหนัก"กลุ่มโครงการตามรอยเท้าพ่อ"    โดย สปพ.สนผ.สป.
    20/01/2015  สรุปผลการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกลุ่มโครงการตามรอยเท้าพ่อ ครั้งที่ 2    โดย สปพ.สนผ.สป.
    20/01/2015  สรุปผลการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกลุ่มโครงการตามรอยเท้าพ่อ ครั้งที่ ๑    โดย สปพ.สนผ.สป.
    19/01/2015  รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘    โดย ธัญญชล (สตป. 50482)
    16/01/2015  ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๓๐๕ เรื่อง ขอเชิญชวนจังหวัด/ชมรม ในสังกัดที่มีการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๕๘ เข้าประกวดผลงาน    โดย ศอ.ปส.มท.
    15/01/2015  การตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย    โดย สมน.สนผ.สป.มท.
    15/01/2015  การตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด    โดย สมน.สนผ.สป.มท.
    13/01/2015  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศอ.ปส.มท.)/ว ๑๙๔ เรื่อง สรุปผลการประชุมมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๘    โดย ศอ.ปส.มท.
    09/01/2015  แบบประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด    โดย พูนศักดิ์ (50577)
    08/01/2015  15 ผลการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี    โดย พรดา
    06/01/2015  แบบรายงานการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย สผร.
    06/01/2015  รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    โดย ธัญญชล 50482
    05/01/2015  ประเด็นข้อราชการของนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557    โดย สปพ.สนผ.สป.
    30/12/2014  ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๔๗๔๐ เรื่อง แนวทางการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด ฯ    โดย ศอ.ปส.มท.
    30/12/2014  ขอตวามอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)    โดย แกมแก้ว 0 2222 2148
    30/12/2014  สรุปการประชุมมอบนโยบายและหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)    โดย เมธี
    26/12/2014  การประชุมมอบนโยบายและหารือข้อราชการกับ ผวจ. ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) วันที่ 29 ธ.ค. 2557    โดย มนตรี (มท. 50577)
    25/12/2014  เปลี่ยนวันจัดพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฯ    โดย พรดา
    25/12/2014  รายงานแผนปฏิบัติราชการระยะ 1 ปี (ประจำปี 2558)    โดย สผร.สนผ.สป. (50577)
    24/12/2014  กำหนดการกีฬาภายใน สป. 25ธันวาคม2557    โดย พรดา
    23/12/2014  แนวทางการนำผู้เสพผู้ติดเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟู ฯ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗    โดย ศอ.ปส.มท.
    22/12/2014  การประชุมมอบนโยบายและหารือข้อราชการกับ ผวจ. ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล วันที่ 26 ธ.ค. 2557    โดย มนตรี (มท. 50577)
    22/12/2014  สรุปประเด็นหารือข้อราชการของ มท. ประจำวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557    โดย มนตรี (มท. 50577)
    19/12/2014  การประชุมเชิงวิพากษ์ร่างแผนยุทธศาสตร์ตามภารกิจเฉพาะด้านของ มท. 10 ปี    โดย มนตรี (มท. 50577)
    17/12/2014  เชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อประดับตราสัญลักษณ์ฯเสื้อม่วง    โดย pon
    16/12/2014  แผนที่ โรงแรมบุรีศรีภูบูติคโฮเต็ล จังหวัดสงขลา    โดย ศอ.ปส.มท.
    15/12/2014  ที่ มท.๐๒๐๓.๒/ว ๔๓๔๘ เรื่อง การเบิกเงินงบประมาณแทนกันของสำนักงาน ป.ป.ส.    โดย ศอ.ปส.มท.
    12/12/2014  แผนที่ โรงแรมไดมอนล์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี    โดย ศพส.มท.
    12/12/2014  ที่ มท ๐๒๑๑.๑/๑๓๒๐๐ เรื่อง การอบรมระบบสารสนเทศยาเสพติด (War Room) ระดับจังหวัด    โดย ศพส.มท.
    11/12/2014  สรุปประเด็นหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย ประจำวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557    โดย
    08/12/2014  ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนธันวาคม 2557    โดย ponda
    08/12/2014  ผลการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 25    โดย ponda
    08/12/2014  Download ข้อมูลผลการดำเนินงานตามนโยบายเน้นหนัก มท.    โดย admin
    04/12/2014  การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการ    โดย สผร.สนผ.สป. (50577)
    01/12/2014  แบบประมวลการปฏิบัติราชการ เพื่อการพัฒนากระบวนงานของผู้ว่าราชการจังหวัด    โดย สผร.สนผ.สป. (50577)
    01/12/2014  แผนที่ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก    โดย ศอ.ปส.มท.
    01/12/2014  แผนที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่    โดย ศอ.ปส.มท.
    28/11/2014  ว592 การจัดทำงบประมาณด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาฯ    โดย ponda
    27/11/2014  แผนที่ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์    โดย ศพส.มท.
    27/11/2014  ตารางแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๐    โดย สมน.สนผ.สป.มท.
    26/11/2014  รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    โดย ธัญญชล (สตป. 50482)
    25/11/2014  สรุปประเด็นสำคัญตามมติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และข้อสั่งการของ รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ)    โดย pon
    25/11/2014  ขอเชิญร่วมสั่งซื้อเสื้อโปโลสีเหลืองปักข้อความ"รักพ่อ"    โดย pon
    25/11/2014  การจัดเวรรักษาสถานที่ราชการ เดือนธันวาคม 2557    โดย pon
    25/11/2014  แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน ผอ.สนผ.สป.    โดย pon
    24/11/2014  ขอให้ส่งสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน เพื่อประกอบการประชุมร่วมกันของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี    โดย สมน.สนผ.สป.มท.
    24/11/2014  powerpoint คำบรรยายมอบนโยบาย 9 วันที่ ๒๐ พ.ย. ๕๗    โดย ศอ.ปส.มท.
    23/11/2014  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบรายจ่ายอื่น    โดย ศอ.ปส.มท.
    21/11/2014  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.2556 - 2560) และมติการประชุมร่วม คสช. และ ครม. (เพิ่มเติม)    โดย
    20/11/2014  แผนที่โรงแรมเซ็นทาราแอนด์ คอนเวนชั่นเซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น    โดย ศพส.มท.
    20/11/2014  แผนที่ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี    โดย ศพส.มท.
    20/11/2014  ขอเชิญร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน    โดย ponda
    19/11/2014  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.2556-2560) และมติการประชุมร่วม คสช.และ ครม    โดย สมน.
    18/11/2014  ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศอ.ปส.มท.)/ว ๔๐๒๘ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    18/11/2014  สรุปรายงานการดำเนินเป้าหมายการดำเนินงานเชิงบูรณาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ ปปส.ภ. ๑ - ๙    โดย ศพส.มท.
    18/11/2014  การจัดระเบียบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย    โดย ขนิษฐา
    18/11/2014  ประเด็นการบูรณาการของส่วนราชการกับ มท. ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ วันที่ 21 พ.ย. 2557    โดย สผร.สนผ.สป. (50577)
    17/11/2014  แผนที่ โรงแรมเดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี    โดย กฤตนันท์
    17/11/2014  การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2558    โดย admin
    14/11/2014  ที่ มท. ๐๒๑๑.๑/ว ๕๓๑ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการจัดสรรงบบริหารจัดการระดับจังหวัดด้านป้องกันและปราบปราม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๘    โดย Krittanun
    14/11/2014  แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๘    โดย Krittanun
    14/11/2014  ที่ ยธ ๑๑๒๑/๑๒๔๘๒ เรื่อง ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันแบะปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การนำตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู การบำบัดฟื้นฟูและการประเมินเป็นผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู พ.ศ. ๒๕๕๗    โดย Krittanun
    13/11/2014  แผนที่ โรงแรมเวลคัมเวิลด์บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จ.ชลบุรี    โดย Krittanun
    12/11/2014  การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    โดย ศอ.ปส.มท.
    11/11/2014  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๓๘๔๑ เรื่อง แจ้งวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘    โดย ศพส.มท.
    10/11/2014  การจัดทำข้อมูลพื้นที่เพื่อการตรวจราชการและตรวจเยี่ยมของผู้บริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย    โดย มนตรี (มท. 50577)
    10/11/2014  สรุปประชุมหารือข้อราชการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557    โดย มนตรี (มท. 50577)
    10/11/2014  แบบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณปี 2558    โดย สมพร 50522
    10/11/2014  ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศอ.ปส.มท.)/ว ๓๔๔๑ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศอ.ปส.มท.)    โดย ศพส.มท.
    07/11/2014  แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    07/11/2014  การสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ สป. ผ่านระบบออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2557    โดย มนตรี (มท. 50577)
    06/11/2014  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    31/10/2014  การดำเนินโครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย    โดย มนตรี (มท. 50577)
    28/10/2014  ด่วนที่สุด เรื่อง การดำเนินการโครงการ เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด (เพิ่มเติม)    โดย สสม.
    27/10/2014  Roadmap แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ มท. ในระยะสั้น (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558)    โดย มนตรี (มท. 50577)
    24/10/2014  การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะตามนโยบายรัฐบาล เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด    โดย สสม
    22/10/2014  รายงานผลการดำเนินการของฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินและการผลักดันนโยบายของคณะรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง    โดย สมน.สนผ.สป.มท.
    20/10/2014  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว3570 ลว 20 ตุลาคม 2557 เรื่อง การสำรวจฐานข้อมูล (แหล่งน้ำและหมู่บ้านตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)    โดย สปพ.สนผ.สป.
    16/10/2014  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศอปส.มท.)/ว ๓๕๐๖ เรื่อง กวาดบ้านให้เป็นสีขาว    โดย ศพส.มท.
    10/10/2014  การดำเนินโครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย    โดย ภานุวัฒน์
    10/10/2014  โครงการรักราษฎร์ รักษ์แผ่นดิน สืบสานแนวทางพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    โดย ิอภัสรา พิทักษ์วงศ์
    10/10/2014  โครงการรักราษฎร์ รักษ์แผ่นดิน สืบสานแนวทางพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    โดย อภัสรา พิทักษ์วงศ์ H
    09/10/2014  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.) /๙๗๕๖ เรื่อง สนง.ป.ป.ส.ขอความอนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทย แจ้งการรายงานผลการดำเนินงานฯ ผ่านระบบ NISPA    โดย ศพส.มท.
    08/10/2014  แนวทางปฏิบัติตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือน    โดย สตป (50482)
    07/10/2014  การเพิ่มความเข้มข้นในการดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่    โดย สมน.สนผ.สป.
    07/10/2014  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศอปส.มท.) /ว ๐๒๑ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    โดย ศพส.มท.
    07/10/2014  ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๒๒/๑๐๓๙๔ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณ ของสำนักงาน ป.ป.ส. ให้จังหวัด    โดย ศพส.มท.
    30/09/2014  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศพส.มท)/ว ๓๑๑๒ เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุมสารเป็นยาเสพติดให้โทษ    โดย ศพส.มท.
    30/09/2014  การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    โดย สตป. (50482)
    30/09/2014  มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2558    โดย สตป. (50482)
    29/09/2014  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศอปส.มท)/ว ๐๐๑๙ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษาแบบครบวงจร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘    โดย ศพส.มท.
    24/09/2014  แนวทางการทำงานโครงการตามแผนพัฒนาชนบท โดย นายเอนก ปันทะยม    โดย สปพ.สนผ.สป.
    23/09/2014  การประชุมชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี วันที่ 24 กันยายน 2557    โดย มนตรี (มท. 50577)
    23/09/2014  โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลกรฯสนผ.    โดย สอก
    22/09/2014  ร่างแผนปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    โดย มนตรี (มท. 50577)
    19/09/2014  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1(ศอปส.มท.)/ว0011 การติดตามผลผู้ผ่านการบำบัดรักษา    โดย ศพส.มท.
    19/09/2014  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    โดย สตป. (50482)
    18/09/2014  ตัวอย่าง กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ของโครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี    โดย สปพ.สนผ.สป
    18/09/2014  ตัวอย่าง กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ของอ่างเก็บน้ำหห้วยเพ็ง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา    โดย สปพ.สนผ.สป
    18/09/2014  ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งทีมปฏิบัติงานระดับจังหวัด/อำเภอ ของจังหวัดเชียงราย    โดย สปพ.สนผ.สป
    18/09/2014  แบบสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม (15 หน้า    โดย สปพ.สนผ.สป.
    15/09/2014  สรุปผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    13/09/2014  การประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง วันที่ 17 ก.ย. 2557 เวลา 13.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล    โดย มนตรี (มท. 50577)
    12/09/2014  ด่วนที่สุด แจ้งจังหวัดกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ไว้เบิกเหลื่อมปีเกี่ยวกับค่าบริหารจัดการและดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทฯ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    11/09/2014  การเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 12 ก.ย. 2557 เวลา 10.00 น.    โดย มนตรี (มท. 50577)
    10/09/2014  การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 11 (The 11th SOMRDPE) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ปี 2014 ณ เมืองโบฮอลล์ ประเทศฟิลิปปินส์    โดย
    10/09/2014  การปฏิบัติตามนโยบายหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายเหล้าปั่น    โดย
    10/09/2014  ขอความร่วมมือให้การสนับสนุนกิจกรรมประกาศนโยบายจากงดเหล้า "เข้าพรรษา" เป็นงดเหล้า "ให้ครบพรรษา"    โดย
    10/09/2014  11223    โดย
    02/09/2014  การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ    โดย ธัญญชล (50482)
    02/09/2014  ผลการพิจารณาทบทวนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนและโครงการตามนโยบายรัฐบาลที่ตั้งงบประมาณที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี    โดย ธัญญชล (สตป.)
    28/08/2014  ด่วนที่สุด กำหนดจัดการประชุมผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัด    โดย สตป.
    28/08/2014  กำหนดการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ ศพส.จ./กทม. ฉบับปรับปรุง    โดย ศพส.มท.
    27/08/2014  การประชุมสัมมนาเจ้าหน้า ศพส.จ./กทม. เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558    โดย
    24/08/2014  ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศอปส.มท.)/ว ๒๔๓๘ เรื่อง การจัดงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา มหาราชินี    โดย ศอปส.มท.
    22/08/2014  การเบิกเงินงบประมาณแทนกันของสำนักงาน ป.ป.ส.    โดย ศพส.มท.
    21/08/2014  ผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันโดยไม่มีรายการในปีงบประมาณ (กระทรวงศึกษาธิการ)    โดย ธัญญชล
    20/08/2014  ผลการพิจารณาทบทวนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนและโครงการตามนโยบายรัฐบาลที่ตั้งงบประมาณที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี    โดย ธัญญชล
    19/08/2014  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศอปส.มท.)/ว ๐๐๗ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการรายงานผลการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูฯ    โดย ศพส.มท.
    19/08/2014  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.4/ว2361 เรื่อง การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมและการจัดการสินค้าเกษตรในพื้นที่    โดย สมน.สนผ.สป. (0-2222-
    19/08/2014  การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานเชิงบูรณาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2558    โดย ศพส.มท.
    15/08/2014  ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศพส.มท.)/ว ๒๓๑๗ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการช่วยเหลือ ติดตาม ผู้เสพ ผู้ติด ที่ผ่านการบำบัดรักษา    โดย ศพส.มท.
    15/08/2014  เอกสารประกอบการประชุมโซนนิ่งภาคเกษตร ที่ สศช    โดย สมน.
    14/08/2014  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    07/08/2014  ประชาสัมพันธ์งานธุรการหนังสือเวียน    โดย พรดา
    07/08/2014  หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด    โดย
    06/08/2014  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศอปส.มท.)/ว ๐๐๕ เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗    โดย ศอปส.มท.
    06/08/2014  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศอปส.มท.)/ว ๐๐๔ เรื่อง มาตรการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในห้วง ๓ เดือน (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๗)    โดย ศอปส.มท.
    06/08/2014  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ    โดย พรดา สอก.
    04/08/2014  แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป
    04/08/2014  เตรียมการจัดทำข้อมูลสำคัญของกระทรวงมหาดไทยเพื่อต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย    โดย ภานุวัฒน์ (50577)
    04/08/2014  แบบรายงานประกอบการจัดทำเอกสาร งปม. ประจำปี 2558 ในขั้น กมธ. วิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558    โดย สุทธิรดา 50451
    31/07/2014  การรายงานผลการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐    โดย
    28/07/2014  แนวทางการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด ในห้วง 3 เดือน (ก.ค-ก.ย.2557)    โดย
    25/07/2014  การเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน    โดย ภานุวัฒน์ (50577)
    24/07/2014  การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานเชิงบูรณาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ2558    โดย
    24/07/2014  แบบรายงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ต่อฝ่ายนิติบัญญัติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว2003 และ ว 2004 ลงวันที่ 24 ก.ค. 2557    โดย สผร 50756
    23/07/2014  การประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557    โดย
    23/07/2014  แบบรายงานการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณา พ.ร.บ. งปม.ปี 2558 เสนอต่อฝ่ายนิติบัญญัตติ    โดย สผร.
    22/07/2014  โครงการฝึกอบรมบุคลากร ด้านการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษา (หลักสูตรวิทยากรครู ก.)    โดย
    21/07/2014  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท)/ว๑๙๕๒ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการปฎิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบาย คสช. กระทรวงมหาดไทย    โดย ศพส.มท.
    18/07/2014  Roadmap ของ มท. เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของ คสช.    โดย มนตรี (มท. 50577)
    17/07/2014  สรุปประเด็นการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    17/07/2014  การรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ปีงบประมาณ 2557    โดย สุคนธ์ทิพย์
    15/07/2014  เอกสารการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ 10 กรกฎาคม 2557    โดย ศพส.มท.
    15/07/2014  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สป. พ.ศ. 2557 - 2561    โดย มนตรี (มท. 50577)
    08/07/2014  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559    โดย มนตรี (มท. 50577)
    07/07/2014  การรายงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    โดย
    07/07/2014  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    โดย ธัญญชล โทร 50482
    04/07/2014  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย
    02/07/2014  การชี้แจงของคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.)    โดย ธัญญชล (50482)
    28/06/2014  แนวทางการดำเนินงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    โดย ธัญญชล (50482)
    26/06/2014  การจัดทำ Roadmap ของ มท. เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของ คสช. ในระยะสั้นและระยะยาว    โดย ภานุวัฒน์
    25/06/2014  การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สป. พ.ศ. 2557 - 2561 ครั้งที่ 1/2557    โดย มนตรี (มท. 50577)
    23/06/2014  สรุปการประชุมหารือเพื่อการขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วนของ มท. ตามนโยบายของ คสช. เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2557 ณ สโมสรกองทัพบก (ส่วนกลาง)    โดย มนตรี (มท. 50577)
    20/06/2014  แบบตอบรับการเข้าร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ    โดย ศพส.มท.
    17/06/2014  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและขออนุญาติให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ    โดย ศพส.มท.
    17/06/2014  ด่วนที่สุด ที่ มท.๐๒๑๑.๑/ว.๑๒๙ เรื่อง แจ้งปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด (ศพส.จ.)    โดย ศพส.มท.
    17/06/2014  ด่วนที่สุด ที่ ยธ.๑๑๐๑/๕๐๔๗ เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติ และขออนุญาตให้ข้าราชการในสังกัด เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ    โดย ศพส.มท.
    17/06/2014  การจัดทำ Roadmap ของ มท. เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของ คสช.    โดย มนตรี (มท. 50577)
    16/06/2014  ด่วนที่สุด ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)    โดย admin
    16/06/2014  ด่วนที่สุด การเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีฯ พ.ศ. 2557 (เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในสังกัด สป.มท.)    โดย บัญชา
    13/06/2014  ด่วนที่สุด การเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีฯ พ.ศ. 2557 (เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด)    โดย บัญชา
    12/06/2014  ด่วนที่สุด การประชุมหารือระหว่างผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดฯ    โดย admin
    12/06/2014  ร่าง Roadmap แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน    โดย ศพส.มท.
    12/06/2014  กระบวนงานปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติด หมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย ๓,๒๕๐ แห่ง ๗๙๑ อำเภอ    โดย ศ
    11/06/2014  ด่วนที่สุด ที่ มท.๐๒๑๑.๑/ว๑๔๐๓ เรื่อง การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ๒๖ มิ.ย. ๕๗ ประจำปี ๒๕๕๗    โดย ศพส.มท.
    11/06/2014  ด่วนที่สุด ที่ มท.๐๒๑๑.๑/ว๑๔๐๗ เรื่อง มาตรการเร่งรัดด้านการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    10/06/2014  แนวทางการดำเนินงานมาตรการเร่งด่วนด้านการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติด รองรับคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 41/2557    โดย ศพส.มท.
    09/06/2014  ยกเลิก รายงานแบบ คสช.๔๑    โดย ศพส.มท.
    09/06/2014  ตารางสรุปจำนวนพื้นที่อหมู่บ้าน/ชุมชนเฝ้าระวังสูงสุดระดับอำเภอ    โดย ศพส.มท.
    04/06/2014  การปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด    โดย
    21/05/2014  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ครั้งที่ 7 ถึงครั้งที่ 9    โดย ศพส.มท.
    19/05/2014  กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ (พิษณุโลก)    โดย ศพส.มท.
    16/05/2014  แผนที่โรงอรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่    โดย ศพส มท
    16/05/2014  เร่งรัดการดำเนินการด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    14/05/2014  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ครั้งที่ 6    โดย ศพส.มท.
    13/05/2014  แผนที่ โรงแรม โกลเด้น บีช พัทยา    โดย
    12/05/2014  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ครั้งที่ 5    โดย ศพส.มท.
    08/05/2014  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ครั้งที่ ๔    โดย ศพส.มท.
    08/05/2014  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ครั้งที่ ๓    โดย ศพส.มท.
    08/05/2014  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗    โดย
    07/05/2014  ส่งแบบตอบรับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่๒    โดย ศพส.มท.
    02/05/2014  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ครั้งที่ ๒    โดย
    29/04/2014  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน    โดย ศพส.มท.
    22/04/2014  การรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด    โดย admin
    18/04/2014  การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗    โดย
    18/04/2014  แนวทางการเบิดดำเนินการสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว    โดย ศพส.มท.
    18/04/2014  การจัดชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติดเคลื่อนที่ (Mobile Team)    โดย ศพส.มท.
    18/04/2014  การนำเข้าข้อมูลกองทุนแม่ของแผ่นดินในเว็บไซต์กองทุนแม่ของแผ่นดิน    โดย ศพส.มท.
    11/04/2014  การจัดทำโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนในความรับผิดชอบของ มท. “โครงการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน” (เพิ่มเติม)    โดย มนตรี
    09/04/2014  ด่วนที่สุด ที่ มท.0211.10/ว842 เรื่องโครงการพัฒนาศักยภาพและแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ ในความรับผิดชอบของ มท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    โดย
    02/04/2014  ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๒๑/๑๙๔๙ เรื่อง โครงการนำร่องห้องอุ่นใจในสถานศึกษาในพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด ๕๐ หมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ    โดย ศพส.มท.
    28/03/2014  การรายงานผลการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐    โดย สุคนธ์ทิพย์
    27/03/2014  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานของ มท. ตามยุทธศาสตร์ปีที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)    โดย มนตรี
    27/03/2014  การส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์    โดย ศพส.มท.
    24/03/2014  สรุปการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัด ฯ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่    โดย เมธี
    19/03/2014  ผลการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติดเคลื่อนที่ (Mobile Team)    โดย ศพส.มท.
    18/03/2014  ประกาศจาก ศพส.มท.    โดย ศพส.มท.
    14/03/2014  แบบรายงานการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    โดย สตป
    13/03/2014  การประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัด วันที่ 15 มีนาคม 2557 ณ จ.เชียงใหม่    โดย มนตรี
    10/03/2014  แนวทางการประชาสัมพันธ์เงินค่าจำนำข้าว    โดย admin
    27/02/2014  การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗    โดย สตป
    18/02/2014  การถ่ายทอดยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของ สป. ลงสู่ระดับหน่วยงานในสังกัด สป. (Department Performance Agreement : DPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    โดย มนตรี (50577)
    12/02/2014  การประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย และหารือปัญหาอุปสรรคเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไข    โดย เมธี
    31/01/2014  ข้อราชการผู้บริหาร มท. ในการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2557    โดย มนตรี
    17/01/2014  ประเด็นการสัมภาษณ์ ปมท. และ อปค. เรื่อง การวางตัวของข้าราชการกับความขัดแย้งทางการเมือง รายการฟันธง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557    โดย มนตรี (50577)
    10/01/2014  โครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี 2020"    โดย มนตรี
    09/01/2014  การเบิกเงินงบประมาณแทนกันของ สำนักงาน ป.ป.ส.    โดย ศพส.มท.
    09/01/2014  ปัญหาและข้อเสนอแนะของจังหวัดในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน    โดย มนตรี
    08/01/2014  วาระการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 8 มกราคม 2556 เวลา 14.00 น.    โดย มนตรี
    07/01/2014  ประสานการประกวด จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2557    โดย ศพส.มท.
    25/12/2013  โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ประจำปี 2557    โดย อภัสรา
    19/12/2013  การรายงานผลโครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี 2020"    โดย มนตรี
    19/12/2013  แนวปฏิบัติหลังยุบสภาผู้แทนราษฎร    โดย สนผ.สป.
    18/12/2013  เป้าหมายปี2557    โดย ศพส.มท.
    16/12/2013  รายงานแผนงาน/โครงการสำคัญ    โดย มนตรี
    11/12/2013  การสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดิน (งบ ปปส.)    โดย ศพส.มท.
    09/12/2013  แนวทางกลั่นกลองโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (เพิ่มเติม)    โดย สปพ.สนผ.สป
    04/12/2013  โทรสารทางราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.1(ศพส.มท.)/ว4884 ลว. 3 ธ.ค. 2556    โดย ศพส.มท.
    03/12/2013  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.1/ว4885 ลว. 3 ธ.ค. 2556    โดย ศพส.มท.
    27/11/2013  วิทยุ แจ้งเลื่อนการประชุมมอบนโยบายฯวันจันทร่ที่2ธ.ค.2556 จ.เชียงใหม่    โดย ศพส.มท.
    27/11/2013  วิทยุ แจ้งเลื่อนการประชุมมอบนโยบายฯวันจันทร่ที่2ธ.ค.2556 จ.เชียงใหม่    โดย ศพส.มท.
    23/11/2013  การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล วันที่ 26 - 27พฤศจิกายน 2556    โดย มนตรี (50577)
    20/11/2013  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๔๗๕๖ เรื่อง รายชื่อหมู่บ้านชุมชน เฝ้าระวังสูงสุด    โดย ศพส.มท.
    19/11/2013  ที่ มท ๐๒๑๑.๑/๑๕๕๔ เรื่อง การตัดโอนงบประมาณของ สป.มท.    โดย ศพส.มท.
    19/11/2013  ด่วนที่สุด ที่ ยธ.๑๑๒๕/๒๑๐๔๖ เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมประชุม    โดย ศพส.มท.
    18/11/2013  การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล    โดย
    18/11/2013  ส่งแบบตอบรับร่วมประชุมมอบนโยบายฯ(4ภาค)    โดย ศพส.มท.
    15/11/2013  การประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่    โดย มนตรี (มท. 50577)
    12/11/2013  ขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการดำนินงานขยายผลโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป
    11/11/2013  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว.๔๖๒๑ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการสืบสวนความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดในบริเวณพื้นที่ชายแดน    โดย ศพส.มท.
    11/11/2013  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว.๔๖๑๘ เรื่อง การประชุมมอบนโยบายตามปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ระดับพื้นที่ ปี ๒๕๕๗    โดย ศพส.มท.
    08/11/2013  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว.๔๕๘๒ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณราบจ่ายประจำปีงบประมาณ ปี ๒๕๕๗ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    โดย ศพส.มท.
    06/11/2013  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว.๔๕๓๒ เรื่อง เร่งรัดการดำเนินงานสกัดกั้นตามแนวชายแดน    โดย ศพส.มท.
    06/11/2013  การจัดนิทรรศการและเสวนาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ภายใต้ชื่องาน "สร้างอนาคตไทย 2020"    โดย มนตรี (มท. 50577)
    05/11/2013  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๘/ว.๓๓๑ เรื่อง การจัดเวรร่วมดำเนินงานศูนย์เฉพาะกิจติดตามและเฝ้าระวังสถานะการณ์ด้านมวลชนกระทรวงมหาดไทย    โดย ศพส.มท.
    01/11/2013  กองคลัง สป. แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายเดินทางของเกษตรกร ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาฯ และโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    01/11/2013  กองคลัง สป. แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเกษตรกร ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ    โดย สปพ.สนผ.สป
    31/10/2013  โครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี 2020"    โดย มนตรี (มท. 50577)
    31/10/2013  สรุปประเด็นการมอบนโยบายของผู้บริหารแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ณ ทำเนียบรัฐบาล    โดย มนตรี (มท. 50577)
    31/10/2013  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเกษตรกรในการเข้ารับการฝึกอบรม ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    31/10/2013  โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ "ปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระราชดำริ"    โดย
    31/10/2013  การจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560)    โดย มนตรี (มท. 50577)
    31/10/2013  test    โดย test
    31/10/2013  การมอบหมายงานของ นรม. ในการประชุมคณะ หน.ส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 8/2556    โดย มนตรี (มท. 50577)
    29/10/2013  หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.4/ว4298 เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เปิดกรีดยางพารา ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557    โดย บรรยงค์ มท. 50611-3
    25/10/2013  การเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา วันที่ 28 ตุลาคม 2556 ณ อาคารรัฐสภา    โดย มนตรี (มท. 50577)
    24/10/2013  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๔/ว๔๓๓๓ เรื่อง ขอเชิญประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมเป็นอ้อยโรงงาน"    โดย บรรยงค์ มท. 50612-13
    21/10/2013  รายงานการประชุมคณะทำงานคัดเลือกพื้นที่การดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗    โดย
    15/10/2013  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    10/10/2013  การเผยแพร่เอกสารผลงาน เรื่อง การดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ    โดย สมน.สนผ.สป. / 50611-
    08/10/2013  ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ครั้งที่ 2-2556    โดย ปฐมพล (สมน.สนผ.สป.)
    08/10/2013  แบบฟอร์มความเห็นเรื่องยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    โดย
    26/09/2013  การจัดนิทรรศการและเสวนาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ภายใต้ชื่องาน "สร้างอนาคตไทย 2020"    โดย มนตรี (มท. 50577)
    24/09/2013  สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)    โดย ปฐมพล (สมน.สนผ.สป.)
    18/09/2013  การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ให้อำนาจ กค. กู้เงินฯ    โดย มนตรี (มท. 50577)
    18/09/2013  ที่ มท 0211.4/ว3792 เรื่อง ขอเชิญประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ    โดย บรรยงค์ 50611-3
    17/09/2013  กำหนดการ 23 - 24 ก.ย. 2556    โดย ศพส.มท.
    16/09/2013  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๓๗๔๗ เรื่อง กรอบประเด็นการวิเคราะห์ร่างแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระยะที่ ๓ ปี ๒๕๕๗    โดย ศพส.มท.
    13/09/2013  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1(ศพส.มท.)/ว.279 ลงวันที่ 13 ก.ย.2556    โดย ศพส.มท.
    12/09/2013  ขอเชิญร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 23 - 24 ก.ย.2556    โดย ศพส.มท.
    12/09/2013  การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖    โดย สปพ.สนผ.สป.
    12/09/2013  (ร่าง) แผนปฏิบัติการ พลังแผ่นดินเอกาชนะยาเสพติด ระยะที่ 3 ปี 2557    โดย ศพส.มท.
    09/09/2013  การประชุมมอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและการติดตามผลการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2556 เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556    โดย มนตรี (มท. 50577)
    04/09/2013  ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาชนบทเชีงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (เพิ่มเติม) จำนวน ๒๗ จังหวัด    โดย สปพ.สนผ.สป.
    29/08/2013  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.2556 - 2560)    โดย ปฐมพล เย็นอาคาร 5061
    27/08/2013  ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศพ.ส.มท.)/ว ๓๔๑๑ เรื่อง แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อกำหนดการควบคุมกัญชา (Cannabis)    โดย ศพส.มท.
    22/08/2013  แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    22/08/2013  แนวทางการจัดทำและกลั่นกรองโครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    22/08/2013  รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ของจังหวัด ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖    โดย สปพ.สนผ.สป.
    20/08/2013  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๓๓๘๑ เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน ๑ ทศวรรษกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ    โดย ศพส.มท.
    20/08/2013  ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว.๓๓๖๑ เรื่อง เร่งรัดการดำเนินงานตามปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนปี ๒๕๕๖ ช่วง 6 เดือนหลัง (สิงหาคม - กันยายน ๒๕๕๖)    โดย ศพส.มท.
    19/08/2013  รายชื่อหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2555    โดย ศพส.มท.
    19/08/2013  โครงการ "เสวนาประชาธิปไตยเพื่อสร้างสังคมปรองดอง"    โดย สมน.สนผ.สป 50611
    13/08/2013  ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศพส.มท.)ว ๓๒๒๗๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนเอาชนะยาเสพติด รอบที่๒/๒๕๕๖    โดย ศพส.มท.
    09/08/2013  ด่วนที่สุดที่ มท.๐๒๑๑.๓/ว.๓๒๔๖ เรื่อง โครงการประชุมติดตามผลการดำเนินงานและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนตัวชี้วัดกระทรวงมหาดไทย    โดย สพถ.มท
    09/08/2013  ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศพส.มท.)ว ๓๒๔๕ เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ    โดย ศพส.มท.
    08/08/2013  การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖    โดย สปพ.สนผ.สป.
    08/08/2013  ที่ ยธ ๑๑๒๕/๑๓๕๙๒ เรื่อง เร่งรัดการดำเนินงานตามปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนปี ๒๕๕๖ (สิงหาคม - กันยายน ๒๕๕๖)    โดย ศพส.มท.
    07/08/2013  สรุปผลโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ในการพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ รุ่นที่ ๑    โดย สปพ.สนผ.สป.
    06/08/2013  ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของ มท. ในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนในปี 2558    โดย มนตรี (มท. 50577)
    31/07/2013  ที่ มท 0211.4/ว3091 เรื่อง สรุปผลการประชุมการจัดการโซนนิ่งการเกษตรเพื่อพัฒนาฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน    โดย สมน.สนผ.สป. / 50613
    31/07/2013  ที่ มร.๐๕๐๕/ว๑๒๓ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่๑๕๕/๒๕๕๔ เรื่อง ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ และปรับปรุงการจัดตั้งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ    โดย ศพส.มท.
    30/07/2013  ที่ มท. ๐๒๑๑.๓/๒๑๙๘ เรื่อง การสนับสนุนการดำเนิน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม    โดย สพถ.มท.
    30/07/2013  เอกสารการมอบหมายงานของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 6/2556 (ข้อเสนอการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต)    โดย มนตรี (มท. 50577)
    30/07/2013  เอกสารการมอบหมายงานของนายกรั    โดย
    30/07/2013  ถึง ศพส.จ.ลพบุรี    โดย ศพส.มท.
    29/07/2013  แบบสำรวจการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมของจังหวัด    โดย สมน.สนผ.สป. / 50611-
    29/07/2013  เอกสารประกอบการประชุมหารือการจัดทำโซนนิ่งภาคเกษตร 28 ก.ค. 56    โดย สมน.สนผ.สป. / 50611-
    26/07/2013  ที่ มท 0211.1(ศพส.มท.)/ว6918 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2555    โดย ศพส.มท.
    19/07/2013  ข้อมูลรายงานสถานภาพการปลูกข้าว ณ ปัจจุบันจากข้อมูลดาวเทียม (ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖) ของ ๗๖ จังหวัด    โดย บรรยงค์ 50611-3
    19/07/2013  ที่ มท 0211.1(ศพส.มท.)/ว228 ลงวันที่ 17 ก.ค. 2556 ประทับตรา ประเด็นความคลาดเคลื่อนของข้อมูลจำนวนสถานประกอบการ    โดย ศพส.มท.
    19/07/2013  ที่ มท 0211.1(ศพส.มท.)/ว2951 ลงวันที่ 18 ก.ค. 56 เรื่อง การกำหนดเป้าหมายตามปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี 2557    โดย ศพส.มท.
    18/07/2013  โครงการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖    โดย สปพ.สนผ.สป.
    15/07/2013  โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้หลักการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    11/07/2013  ppt รอง.เสรี ศรีหะไตร เรื่อง การประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ ศพส.จ กาญจนบุรี    โดย ศพส.มท.
    11/07/2013  ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๒๑๑.๑/ว.๒๘๔๑ เรื่อง การดำเนินการเร่งรัดติดตามผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม    โดย ศพส.มท.
    11/07/2013  ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๒๑๑.๑/ว.๒๑๙ เรื่อง ขอส่งข้อสั่งการเพิ่มเติมแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วง ๔ เดือนหลัง    โดย ศพส.มท.
    11/07/2013  Best Practice    โดย ศพส.มท.
    08/07/2013  ผลการประชุมจัดทำร่างแผนงานในการปฏิบัติราชการ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)    โดย
    08/07/2013  ผลการประชุมจัดทำร่างแผนงานในการปฏิบัติราชการ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)    โดย ปฐมพล (สมน.สนผ.สป.)
    05/07/2013  การจัดทำข้อมูลพื้นที่เพื่อการตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานของนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย    โดย มนตรี (มท. 50577)
    04/07/2013  แนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วง 3 เดือนหลัง (ก.ค. - กย. 2556)    โดย มนตรี (มท. 50577)
    04/07/2013  ร่างยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล    โดย ปฐมพล เย็นอาคาร/สมน
    02/07/2013  แผนที่โรงแรมไมด้า จังหวัดกาญจนบุรี    โดย ศพส.มท.
    02/07/2013  การมอบนโยบาย/แนวทางการปฏิบัติในพื้นที่ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556    โดย มนตรี (มท. 50577)
    28/06/2013  รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ของจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖    โดย สปพ.สนผ.สป.
    31/05/2013  ขอให้ ศพส.จ.ทุกแห่ง สรุปประเด็นที่ ผวจ.ชี้แจงในการประชุม    โดย ศพส.มท.
    31/05/2013  ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๒๑๑.๑/ว๒๒๐๔ เรื่อง การประชุมเร่งรัดการดำเนินงานด้านยาเสพติด อาชญากรรม และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ (เอกสารเพิ่มเติม)    โดย ศพส.มท.
    31/05/2013  สรุปผลการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ 1 (รับหลักการ) 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.40 - 14.00 น.    โดย มนตรี (มท. 50577)
    31/05/2013  สรุปผลการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ 1 (รับหลักการ) 30 พฤษภาคม 2556 เวลา 14.15 น. ถึง 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 01.00 น.    โดย มนตรี (มท. 50577)
    30/05/2013  สรุปผลการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ 1 (รับหลักการ) 30 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.30 - 14.00 น.    โดย มนตรี (มท. 50577)
    30/05/2013  การประชุมเร่งรัดการดำเนินงานด้านยาเสพติด อาชญากรรม และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่    โดย ศพส.มท.
    30/05/2013  สรุปผลการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ 1 (รับหลักการ) 29 พฤษภาคม 2556 เวลา 15.00 - 24.00 น.    โดย มนตรี (มท. 50577)
    30/05/2013  คู่มือและแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    โดย
    30/05/2013  กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    29/05/2013  สรุปผลการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ 1 (รับหลักการ) 29 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 - 15.00 น.    โดย มนตรี (มท. 50577)
    29/05/2013  ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๒๑๑.๑/ว.๒๑๕๓ เรื่อง ชี้แจงแนวการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด    โดย
    29/05/2013  สำนักงาน ป.ป.ส. เชิญประชุมในวันที่ 4 และ 6 พฤษภาคม 2556    โดย ศพส.มท.
    28/05/2013  การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557 ขั้นกรรมาธิการ ของ สป.มท.    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    27/05/2013  ด่วนที่สุด เรื่องแบบสรุปรายงานผลการบิกจายงบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖    โดย ศพส.มท.
    23/05/2013  ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๒๑๑.๑/ว๒๑๑๓ เรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมโครงการทศวรรษกองทุนแม่ของแผ่นดิ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ    โดย ศพส.มท.
    23/05/2013  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เฉพาะด้าน มท. 10 ปี    โดย อรพรรณ (50577)
    15/05/2013  โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง    โดย อภัสรา 50611
    14/05/2013  ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๒๑๑.๑/ว๒๑๗๕๑ เรื่องการประชุมมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๕๖ และการตรวจราชการตอกตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา    โดย ศพส.มท.
    14/05/2013  ข้อมูลประกอบการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.4/ว1491 ลงวันที่ 2 เมษายน 2556 (ผลการสำรวจข้อมูลที่ดินของรัฐ และการบุกรุกรายจังหวัด ปี 2551)    โดย บรรยงค์ 50611
    10/05/2013  ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๒๕/๗๑๑๙ เรื่องโครงการทศวรรษกองทุนแม่ของแผ่นดิน เทิศพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ    โดย ศพส.มท.
    10/05/2013  สรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทย ระหว่างวันที่ 9-15 พฤษภาคม 2556    โดย เมธี
    10/05/2013  การขยายผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    โดย
    10/05/2013  การขยายผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    โดย
    10/05/2013  ร่างแผนยุทธศาสตร์ มท. พ.ศ. 2556 - 2561 หลังจากการประชุมเมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2556    โดย มนตรี (มท. 50577)
    08/05/2013  สรุปการประชุมวีดีทัศน์ทางไกลเพื่อชี้แจงและมอบนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศและการจัดการตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่    โดย บรรยงค์ 50611
    03/05/2013  การประชุมเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2555 - 2559 ครั้งที่ 2    โดย มนตรี (มท. 50577)
    30/04/2013  การพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์อาเซียนของ มท.    โดย มนตรี (มท. 50577)
    29/04/2013  รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖    โดย
    29/04/2013  ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๒๑๑.๑/ว๑๘๒๒ เรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ในพื้นที่ ๔ ภูมิภาค    โดย ศพส.มท.
    29/04/2013  การทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2555 - 2559 (ในส่วนของ สป.มท.)    โดย มนตรี (มท. 50577)
    25/04/2013  การจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ สป.มท. ต่อสภาผู้แทนราษฎร วาระ 1    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    25/04/2013  การมอบหมายงานของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2556    โดย สผร.สนผ. (รัชชุมาศ 5
    24/04/2013  ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๒๑๑.๑/ว๑๗๕๐ เรื่องแนวทางการเบิกจ่ายค่าติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษาในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ    โดย ศพส.มท.
    24/04/2013  ด่วนที่สุด เรื่อง การประชุมมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๕๖ และการตรวจราชการติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา    โดย ศพส.มท.
    23/04/2013  สรุปผลการจัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนพื้นที่ขยายผลโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ    โดย
    23/04/2013  แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณค่าติดตามผู้ผ่านการบำบัดฯ (คนละ 480)    โดย ศพส.มท.
    23/04/2013  การจัดทำข้อมูลแผนงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสุราษฎร์ธานี    โดย ชวนันทณัฏฐ์ สผร.สนผ.
    22/04/2013  ร่างแผนยุทธศาสตร์ มท. หลังจากการประชุม 22 เม.ย. 56 (เพิ่มช่องค่าเป้าหมาย)    โดย มนตรี (มท. 50577)
    22/04/2013  แบบจัดทำแผน /รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบฯ ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2556 (สงป.301)    โดย บัญชา
    19/04/2013  การทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2555 - 2559    โดย มนตรี (มท. 50577)
    18/04/2013  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559    โดย มนตรี (มท. 50577)
    10/04/2013  ขอส่งคำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    09/04/2013  การตรวจสอบรายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน    โดย ศพส.มท.
    04/04/2013  การจัดทำยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของ มท. ในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ใน ปี พ.ศ. 2558    โดย มนตรี (มท. 50577)
    03/04/2013  หนังสือ ศพส.มท. ด่วนที่สุด ที่ มท๐๒๑๑.๑/ว๑๒๓๕ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ การพิจารณาบำเหน็จความชอบ ประจำปี ๒๕๕๕ (กรณีพิเศษ) ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    29/03/2013  เอกสารประกอบการรายงานการโอนเปลี่ยนแปลง งปม. ตามหนังสือ สนผ. ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว 102 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2558    โดย ชวนันทณัฏฐ์ มท. 5045
    29/03/2013  คำสั่ง ศพส. ที่ 9/2556 เรื่องแนวทางขับเคลื่อนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี 2556 (เม.ย. - ก.ย. 56)    โดย ศพส.มท.
    28/03/2013  ติดตามการอภิปรายร่าง พ.ร.บ. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ...    โดย มนตรี (มท. 50577)
    27/03/2013  การประชุมโซนนิ่งภาคเกษตร 27-03-2556    โดย บรรยงค์ 50611
    22/03/2013  คำสั่งศพส.มท.ที่ ๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    22/03/2013  เอกสารตามหนังสือ ที่ มท๐๒๑๑.๑/ว๑๒๓๕ เรื่อง การพิจารณาบำเหน็จความชอบ ประจำปี ๒๕๕๕ (กรณีพิเศษ)    โดย ศพส.มท.
    19/03/2013  ระเบียบวาระการประชุมมอบนโยบายแก่คณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในระดับจังหวัดผ่านวีดีทัศน์    โดย ศพส.มท.
    19/03/2013  ด่วนที่สุด มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว๑๒๖๖ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖    โดย ศพส.มท.
    19/03/2013  โทรสาร ด่วนที่ ที่ มท 0211.1/ว 1210 ลว. 15 มีนาคม 2556 เรื่อง การจัดประชุมวีดิทัศน์ (VDO Conference)    โดย มนตรี (มท. 50577)
    19/03/2013  ด่วนที่สุด เรื่อง ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาโครงการบทบาทภารกิจของกระทรวงการคลัง เพื่อรวมพลังเอาชนะยาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    18/03/2013  การกำหนดยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของ มท. ในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558    โดย มนตรี (มท. 50577)
    18/03/2013  สรุปมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามฯวันที่ 15 มีนาคม 2556    โดย ศพส.มท.
    15/03/2013  คำสั่งศพส.มท.ที่ ๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    15/03/2013  ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมสัมมนาโครงการบทบาทภารกิจของกระทรวงการคลังเพื่อเอาชนะยาเสพติด (20 จังหวัดภาคอีสาน)    โดย ศพส.มท.
    15/03/2013  โทรสาร เร่งรัดการดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้เข้ารับการบำบัดรักษา    โดย ศพส.มท.
    15/03/2013  โทรสาร เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    12/03/2013  แบบรายงานผลการดำเนินงานของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2556    โดย กลุ่มแผนงานและวิเครา
    12/03/2013  ขอให้ตรวจสอบผู้ที่จะเข้ารับการบำบัดรักษาเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    12/03/2013  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว 1113 ลว. 11 มี.ค. 2556 เรื่อง การร่วมงาน Thailand 2020 ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก นิทรรศการการลงทุนของประชาชน เพื่อประชาชน    โดย มนตรี / มท. 50577
    11/03/2013  ด่วนที่สุด มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว๐๘๑ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖    โดย ศพส.มท.
    09/03/2013  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว 1080 ลว. 8 มี.ค. 56 เรื่อง การร่วมงาน Thailand 2020 ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก นิทรรศการการลงทุนของประชาชน เพื่อประชาชน (เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด)    โดย มนตรี
    06/03/2013  สรุปผลการสำรวจสินทรัพย์ Asset ของรัฐ ที่ดำเนินการแล้วแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ (กรม/รัฐวิสาหกิจ)    โดย
    05/03/2013  ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการและการสัมมนาแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๓ (เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด)    โดย admin
    05/03/2013  เอกสารประกอบการประชุม การจัดทำแผนงาน โครงการของกระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปีงบประมาณ 2557 ฯ (เอกสารสำหรับกรม รัฐวิสาหกิจ)    โดย ปฐมพล เย็นอาคาร/สมน
    05/03/2013  การรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖    โดย admin
    04/03/2013  การติดตามผู้เสพ/ผู้ติดฯที่ผ่านการบำบัดรักษา โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)    โดย ศพส.มท.
    01/03/2013   การจัดทำแผนงาน โครงการของกระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปีงบประมาณ 2557 ฯ    โดย ปฐมพล เย็นอาคาร/สมน
    28/02/2013  โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนพื้นที่ขยายผลโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ    โดย
    28/02/2013  สรุปผลการสำรวจสินทรัพย์ Asset ของรัฐ ที่ดำเนินการแล้วแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ (จังหวัด)    โดย สตป.
    22/02/2013  การพัฒนาระบบโปรแกรมการประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนเอาชนะยาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    20/02/2013  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๐๗๗๒ เรื่อง สรุปผลการประชุมเร่งรัดแผนการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดในระดับพื้ที่    โดย ศพส.มท.
    19/02/2013  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    โดย มนตรี (มท. 50577)
    19/02/2013  ข้อมูลการติดต่อประสานงานกับ สำนักงาน ป.ป.ส.    โดย ศพส.มท.
    15/02/2013      โดย
    15/02/2013  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3140 ลว 3 มิ.ย. 59 เรื่อง การดำเนินโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) กรณีผู้รับจ้างทิ้งงาน    โดย ศพส.มท.
    08/02/2013  3136    โดย รัชชุมาศ (มท. 50755)
    08/02/2013  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2996 ลว 30 พฤษภาคม 2559 เรื่อง แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร    โดย ศพส.มท.
    05/02/2013  รายงานการบูรณาการงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแนวทางการสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน    โดย ศพส.มท.สป.
    04/02/2013  การรับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2559    โดย รัชชุมาศ (มท. 50755)
    30/01/2013  โครงการฝึกอบรมระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.)    โดย มนตรี ใจงาม
    30/01/2013  0211.1/ว1977 เรื่อง การขอแก้ไขมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 58 ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล และมติ ครม. เมื่อวันที่ 5 ม.ค.59 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการสำคัญเร    โดย มนตรี ใจงาม
    28/01/2013  เอกสารประกอบการประชุม VCS วันที่ 4 เมษายน 2559 (เพิ่ม)    โดย เมธี สุขสมบูรณ์
    28/01/2013  ขอเชิญร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา    โดย มนตรี ใจงาม
    24/01/2013  แจ้งการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2559    โดย ศพส.มท.
    23/01/2013  เร่งรัดการรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน    โดย สตป.
    22/01/2013  ขอให้จังหวัดเร่งดำเนินการสำรวจข้อมูลสินทรัพย์ (Asset) ของรัฐที่ดำเนินการแล้วแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์    โดย สตป.
    21/01/2013  ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาฯ    โดย
    21/01/2013  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว265 ลว 17 มกราคม 2556 เรื่องการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ในปี 2556-2558    โดย
    18/01/2013  การตัดโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงาน ป.ป.ส. ในห้วง 6 เดือนหลัง    โดย สผร. 50577
    16/01/2013  การจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงจังหวัด และการกำหนดตัวชี้วัดในแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2556    โดย นายปฐมพล เย็นอาคาร
    15/01/2013  การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2559    โดย ศพส.มท.
    11/01/2013  มท0211.1/ว1530ข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพฯกรณีการปลูกพืชใช้น้ำน้อย    โดย สตป.
    08/01/2013  การประชุมเร่งรัดแผนการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดในระดับพื้นที่    โดย ศพส.มท.
    04/01/2013  การสำรวจข้อมูลสินทรัพย์ (Asset) ของรัฐที่ดำเนินการแล้วแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ (จังหวัด)    โดย สตป.
    26/12/2012  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.4(ศอ.ปส.มท.)/ว1480 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559 เรื่อง การเตรียมการขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2559 - 2560    โดย ศพส.มท.
    25/12/2012  โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว 5982 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2555 เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการและสถานที่ประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่    โดย สผร.สนผ.สป.
    24/12/2012  การเตรียมจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557 ของ สป.มท.    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    18/12/2012  คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และงบส่วนราชการ    โดย ศพส.มท.
    18/12/2012  สรุปการประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินเกี่ยวกับยาเสพติด ความมั่นคง และอื่นๆ    โดย ศพส.มท.
    17/12/2012  การดำเนินงานตามแผนบำบัดรักษายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559    โดย ศพส.มท.
    14/12/2012  โทรสารทางราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/1799 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2555    โดย
    07/12/2012  โทรสาร เชิญ ผวจ.และรอง ผวจ.    โดย ศพส.มท.
    07/12/2012  เชิญ รอง ผวจ.ประชุม วันที่ 12 ธ.ค.2555    โดย ศพส.มท.
    04/12/2012  การจัดทำรายงานขั้นต่ำที่จำเป็น ประจำปี พ.ศ.2557 ของ สป.มท.    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    30/11/2012  การปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ตามมติ ครม. )    โดย สผร.สนผ.
    28/11/2012  ที่ มท 0211.1/ว4810 เรื่อง เร่งรัด ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่สำนักงาน ป.ป.ส. จัดสรรให้ สป.มท. เป็นหน่วยเบิกจ่ายแทน    โดย ศพส.มท.
    20/11/2012  หนังสือ ศพส.มท. ด่วนมาก ที่ มท 0211.1/ว5438 ลงวันที่ 20 พ.ย. 2555    โดย ศพส.มท.
    20/11/2012  หนังสือ ศพส.มท. ด่วนที่สุด 0211.1(ศพส.มท.)/ว5437 ลงวันที่ 20 พ.ย. 2555    โดย ศพส.มท.
    15/11/2012  แผนการลงพื้นที่ ประกวดหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด (แก้ไข27/07/58)    โดย ศพส.มท.
    14/11/2012  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2557 - 2558    โดย สตป.
    14/11/2012  การประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประเภทหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาระดับมาก ปี2558 ระดับภาค    โดย ศพส.มท.
    12/11/2012  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๒๙ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘    โดย สตป.
    09/11/2012  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๒๔ - ๒๕ มิถุนายน ๕๘    โดย ศพส.มท.
    08/11/2012  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๒๓ - ๒๔ มิถุนายน ๕๘    โดย ศพส.มท.
    08/11/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว 5241 ลว. 8 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง ขอเชิญประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินเกี่ยวกับยาเสพติด ความมั่นคงและอื่นๆ    โดย ศพส.มท.
    08/11/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว 310 ลว. 5 พฤศจิกายน 2555    โดย ศพส.มท.
    07/11/2012  โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๕๖    โดย อภัสรา (สมน.สนผ.สป.)
    06/11/2012  หนังสือ "สรุปผลการดำเนินงาน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การแก้ไขปัญหายาเสพติดของ มท.    โดย ศพส.มท.
    06/11/2012  การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ "ปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี"    โดย สปพ.สนผ.สป.
    05/11/2012  การนำผู้กระทำความผิดตามมาตรา 56 เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู    โดย กลุ่มแผนงานและวิเครา
    02/11/2012  การจัดสรรงบประมาณสำหรับการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนเข็มแข็งเอาชนะยาเสพติดประเภทหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาระดับมาก ประจำปี 2558 ระดับจังหวัด    โดย ศพส.มท.
    02/11/2012  แบบรายงานการจัดทำงบลงทุนปี 2557 สำหรับจังหวัด    โดย สผร.สนผ.
    02/11/2012  การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (แบบรายงานงบลงทุน การยุบรวมผลผลิต และการแก้ไขตัวชี้วัด)    โดย สผร.สนผ.สป.
    02/11/2012  ที่ มท 0211.1(ศพส.มท.)/ว294 ลงวันที่ 1 พ.ย. 2555    โดย ศพส.มท.
    02/11/2012  การจัดสรรงบประมาณสำหรับการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนเข็มแข็งเอาชนะยาเสพติดประเภทหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาระดับมาก ประจำปี 2558 ระดับจังหวัด    โดย ศพส.มท.
    02/11/2012  อนุมัติรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบประจำปี 2556 (กรณีพิเศษ) ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของหน่วยงานในระดับพื้นที่ (จังหวัด)    โดย ศพส.มท.
    30/10/2012  ที่ มท 0211.1/ว3180 เรื่อง การจัดทำเป้าหมายระดับจังหวัด เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559 - 2560    โดย ศพส.มท.
    29/10/2012  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ สป.มท.    โดย ศพส.มท.
    29/10/2012  ที่ มท 0213.2/688 เรื่อง การโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบราบจ่ายอื่น ของ สป.มท. งวดที่ 2    โดย สตป.
    26/10/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๒๘๑ เรื่อง กำหนดการประชุมมอบนโยบายปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๕๖    โดย ศพส.มท.
    26/10/2012  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๒๘ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๕๘    โดย สผร.สนผ.สป.
    26/10/2012  ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม และผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเว็บไซต์ ศอ.ปส.มท.    โดย ศพส.มท.
    24/10/2012  ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๒๒/๑๗๘๑๓ เรื่อง ขอเชิญประชุมร่วมนโยบายปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแบบยั่งยืน ปี ๒๕๕๖ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    โดย ศพส.มท.
    24/10/2012  รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO) ปี 2558    โดย ศพส.มท.
    22/10/2012  มท 0211.1/ว2946 เรื่อง โครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา    โดย ศพส.มท.
    22/10/2012  มท 0211.1/ว2903 เรื่อง การประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประเภทหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาระดับมากปี 2558 ระดับจังหวัด    โดย สตป.
    17/10/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๔๘๐๙ เรื่อง ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน    โดย ศพส.มท.
    15/10/2012  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤษภาคม ๕๘    โดย ศพส.มท.
    09/10/2012  การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติดเคลื่อนที่ (Mobile Team)    โดย ศพส.มท.
    04/10/2012  แผนการปฏิบัติงานสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2556    โดย สผร.สนผ.สป.
    03/10/2012  ที่ ยธ ๑๑๒๒/๑๖๙๔๘ เรื่อง โครงการประชุม ๕๖    โดย ศพส.มท
    03/10/2012  ด่วนที่สุด ที่ ยธ๑๑๒๒/๑๖๙๔๘ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการเอาชนะยาเสพติด ปี ๒๕๕๖    โดย ศพส.มท.
    28/09/2012  ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว๒๕๒๖ เรื่อง การมอบอำนาจให้ออกเอกสารประจำตัวพนักงานฝ่ายปกครองเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ    โดย สตป.
    21/09/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศพส.มท.)/ว ๒๓๒ เรื่อง ให้ ศพส.จ. แจ้งหน่วยงานที่ออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทนพิเศษ ปี ๕๕ ฯ    โดย ศพส.มท.
    17/09/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๔๓๔๒ เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติง    โดย
    11/09/2012  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๒๗ - ๓๐ มีนาคม ๕๘    โดย กลุ่มแผนงานและวิเครา
    05/09/2012  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕    โดย ศพส.มท.
    03/09/2012  การแถลงผลงานสำคัญของกระทรวงมหาดไทยตามนโยบายรัฐบาล ในรอบ ๑ ปี    โดย สตป.
    30/08/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๓๘๓๐ เรื่อง ผลการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน(BLO) ๘ จังหวัด ๑๒ อำเภอ    โดย สกพ.
    27/08/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศพส.มท.)/ว ๒๒๐ การทำความเข้าใจรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานที่ ๑ การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด    โดย สกพ.
    24/08/2012  เอกสารเพิ่มเติมโครงการประเทศสีเขียว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ    โดย
    21/08/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว3887 เรื่อง ขอความร่วมมือเพื่อดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล    โดย สตป
    21/08/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว3885 เรื่อง การจัดนิทรรศการ รัฐบาลพบประชาชน    โดย สตป.
    17/08/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 3834 เรื่อง การจัดนิทรรศการ    โดย เสนอโดย สตป.
    17/08/2012  การปรับปรุงแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมติดตามผู้ผ่านการบำบัดฯ ปีงบประมาณ 2558    โดย สพถ.
    17/08/2012  การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2556 ของ สป.มท.    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    14/08/2012  วารสารเลาะรั้ว...มหาดไทย ฉบับที่ ๖    โดย บัญชา
    06/08/2012  การจัดฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ    โดย สมน.
    01/08/2012  เรื่อง การคัดเลือกบุคคลดีเด่นเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี ๒๕๕๘    โดย กลุ่มแผนงานและวิเครา
    01/08/2012  ตัวอย่างการจัดทำรายงานข้อมูลทั่วไปของศาลากลางจังหวัดที่ถูกต้อง    โดย กลุ่มงานวิเคราะห์งบป
    31/07/2012  ที่ ยธ ๐๒๑๑.๑ /๑๙๖๘ เรื่อง เร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction)    โดย สมน.
    26/07/2012  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๔ - ๕ ก.พ. ๕๘    โดย ศพส.มท.
    23/07/2012  (ร่าง) เรื่อง ขอเชิญลงนามบันทึกขอตกลงความร่วมมือโครงการตำรวจประสานงานโรงเรียน ๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน    โดย ศพส.มท.
    20/07/2012  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๓๐ ม.ค. - ๒ ก.พ. ๕๘    โดย
    19/07/2012  การดำเนินการ โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด    โดย บัญชา
    19/07/2012  ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๑๗๙ เรื่อง ขอให้ ศพส.จ. สนับสนุนการดำเนินงานของ ศพส.อ. เพื่อดำเนินการตามมาตรการคอบคุมและแก้ไขปัญหาไอซ์    โดย ศพส.มท.
    17/07/2012  รายงานการประชุมคณะทำงานโครงการสถิติมหาดไทย ๑๒๐ ปี    โดย admin
    16/07/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๔/ว ๓๒๑๐ เรื่อง การจัดฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ตามโครงการสร้างความปรองดองฯ    โดย สมน.
    16/07/2012  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๒๓ - ๒๖ ม.ค. ๕๘    โดย ศพส.มท.
    16/07/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ ว.๐๕๓๖ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม (ค่าใช้จ่ายในการติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษา)    โดย admin
    13/07/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๔/ว ๓๒๑๐ เรื่อง การจัดฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ตามโครงการสร้างความปรองดองฯ    โดย สมน.
    12/07/2012  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๑๙ - ๒๐ ม.ค. ๕๘    โดย ศพส.มท.
    10/07/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๓๑๐๒ เรื่อง การจัดงาน "มหกรรมเฉลิมฉลอง ๑๐ ปี TO BE NUMBER ONE"    โดย ศพส.มท.
    09/07/2012  ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๓๐๕ เรื่อง ขอเชิญชวนจังหวัด/ชมรม ในสังกัดที่มีการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๕๘ เข้าประกวดผลงาน    โดย ศพส.มท.
    05/07/2012  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๓๐๖๔ เรื่อง ตารางและแผนภาพเปรียบเทียบเป้าหมายการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของ ศพส. ศพส.มท. และ ปค.    โดย ศพส.มท.
    03/07/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๑๖๓ เรื่อง ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาไอซ์ (แจ้ง ๓๔ จังหวัด ตามบัญชีแนบท้าย)    โดย ศพส.มท.
    03/07/2012  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๗ - ๘ ม.ค. ๕๘    โดย ศพส.มท.
    28/06/2012  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๒๙ - ๓๐ ธ.ค. ๕๗    โดย ศพส.มท.
    27/06/2012  แบบฟอร์มรายละเอียดการก่อสร้างและการต่อเติมอาคารศาลากลาง/ศูนย์ราชการ 76 จังหวัด(เพิ่มเติม)    โดย กลุ่มแผนงานและวิเครา
    25/06/2012  ที่ มท.๐๒๐๓.๒/ว ๔๓๔๘ เรื่อง การเบิกเงินงบประมาณแทนกันของสำนักงาน ป.ป.ส.    โดย กลุ่มแผนงานและวิเครา
    21/06/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)    โดย
    20/06/2012  รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2554    โดย admin
    19/06/2012  powerpoint คำบรรยายมอบนโยบาย ๙ ภาค    โดย ทิพย์มาศ
    19/06/2012  แผนที่ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์    โดย ศพส.มท
    18/06/2012  ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศอ.ปส.มท.)/ว ๔๐๒๘ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    14/06/2012  เรื่อง การพิจารณาบำเหน็จความชอบ ประจำปี ๒๕๕๔ (กรณีพิเศษ) ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด (แจ้งกรม)    โดย ศพส.มท.
    14/06/2012  เรื่อง การพิจารณาบำเหน็จความชอบ ประจำปี ๒๕๕๔ (กรณีพิเศษ) ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด (จังหวัด)    โดย
    08/06/2012  วารสาร เลาะรั้ว...มหาดไทย ฉบับที่ ๔    โดย admin
    06/06/2012  กำหนดการ (ล่าสุด) "การประชุมเชิงปฏิบัติการ ๕ เดือน วาระยาเสพติดแห่งชาติ" ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕    โดย ศพส.มท.
    06/06/2012  การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    โดย สพถ.
    01/06/2012  แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย admin
    31/05/2012  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๕ - ๖ พ.ย. ๕๗    โดย สผร.
    30/05/2012  ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๒๓๖๔ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุม "การประชุมเชิงปฏิบัติการ ๕ เดือน วาระยาเสพติดแห่งชาติ"    โดย ศพส.มท.
    28/05/2012  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๓ พ.ย. ๕๗    โดย ศพส.มท.
    25/05/2012  ด่วน ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/๖๓๑๒ เรื่อง ผลการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน สป.ชด. ในพื้นที่ภาคตะออกเฉียงเหนือ ๗ จังหวัด ๑๑ อำเภอ    โดย ศพส.มท.
    25/05/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๒๓๑๑ เรื่อง เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการและลงนาม MOU ความร่วมมือปฏิบัติการสำรวจประสานโรงเรียน ๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน    โดย ศพส.มท.
    24/05/2012  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๒๔ - ๒๗ ต.ค. ๕๗    โดย ศพส.มท.
    24/05/2012  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๒๓ - ๒๔ ต.ค. ๕๗    โดย ศพส.มท.
    24/05/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๒๒๘๓ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) แจ้ง ๘ จังหวัด ตามบัญชีแนบท้าย    โดย
    22/05/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.3/ว2244 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาสินค้าราคาแพง    โดย สพถ.
    21/05/2012  แบบฟอร์มการชี้แจงงบประมาณ ของ สป.มท. ต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556    โดย กลุ่มแผนงานและวิเครา
    21/05/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๗๐ เรื่อง ให้ ศพส.จ./กทม.ดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนข่าวเบาะแสยาเสพติดที่ปรากฏในข่าวหนังสือพิมพ์    โดย ศพส.มท.
    18/05/2012  ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๒๒(ส.ปช.)/ว ๘๓๓๓ เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการฯ    โดย ศพส.มท.
    18/05/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๒๑๙๙ เรื่อง การดำเนินการโครงการมัสยิดเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด ๘๔ พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน    โดย ศพส.มท.
    17/05/2012  มท 0211.3/ว2166 ลงวันที่ 16 พ.ค. 2555 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณและเชิญเข้าร่วมโครงการประเทศสีเขียวเฉลิมพระเกียรติฯ (2)    โดย สพถ.
    17/05/2012  มท 0211.3/ว2166 ลงวันที่ 16 พ.ค. 2555 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณและเชิญเข้าร่วมโครงการประเทศสีเขียวเฉลิมพระเกียรติฯ (1)    โดย สพถ.
    17/05/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.) /๙๗๕๖ เรื่อง สนง.ป.ป.ส.ขอความอนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทย แจ้งการรายงานผลการดำเนินงานฯ ผ่านระบบ NISPA    โดย สพถ.
    15/05/2012  ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๒๒/๑๐๓๙๔ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณ ของสำนักงาน ป.ป.ส. ให้จังหวัด    โดย สพถ.
    14/05/2012  ข้อมูลการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานประสานงานปรามปราบยาเสบพติดชายแดน (BLO) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๗ จังหวัด ๑๑ อำเภอ    โดย ศพส.มท.
    14/05/2012  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗    โดย ศพส.มท.
    11/05/2012  คำสั่งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๕ (เม.ย. - ก.ย. ๒๕๕๕)    โดย ศพส.มท.
    10/05/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศอปส.มท)/ว ๐๐๑๙ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษาแบบครบวงจร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘    โดย ศพส.มท.
    08/05/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๒๐๒๔ เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ "โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ"    โดย ศพส.มท.
    03/05/2012  หนังสือสั่งการและโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง    โดย อภัสรา สมน.สนผ.สป.
    03/05/2012  การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานตามแผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฯ    โดย อภัสรา สมน.สนผ.สป.
    03/05/2012  กำหนดการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานตามแผนงานส่งเสริมการปกครองฯ    โดย อภัสรา สมน.สนผ.สป.
    26/04/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๑๘๔๒ เรื่อง สรุปผลการประชุม ศพส. ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๕    โดย ศพส.มท.
    24/04/2012  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗    โดย สกพ.
    23/04/2012  คำสั่ง ศพส ที่ 9/2555    โดย วี
    23/04/2012  สรุปรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ ห้วงระหว่างวันที่ 23 - 29 สิงหาคม 2557    โดย admin
    19/04/2012  กำหนดการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ ศพส.จ./กทม. ฉบับปรับปรุง    โดย ศพส.มท.
    19/04/2012  ข่าวยาเสพติดวันที่ 25 เดือนสิงหาคม 2557    โดย ศพส.มท.
    18/04/2012  ด่วน ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๖๓ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันในสถานศึกษา    โดย ศพส.มท.
    18/04/2012  ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศอปส.มท.)/ว ๒๔๓๘ เรื่อง การจัดงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา มหาราชินี    โดย ศพส.มท.
    11/04/2012  การจัดงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา มหาราชินี    โดย admin
    10/04/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๖๗ เรื่อง มาตราการสกัดกั้นยาเสพติดช่วงเทศกาลสงกรานต์ และช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๕    โดย ศพส.มท.
    04/04/2012  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗    โดย admin
    04/04/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศอปส.มท.)/ว ๐๐๗ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการรายงานผลการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูฯ    โดย เมธี
    02/04/2012  ด่วนที่สุดที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๔๓๔๕ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่    โดย ศพส.มท.
    02/04/2012  การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานเชิงบูรณาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2558    โดย ศพส.มท.
    02/04/2012  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕    โดย ศพส.มท.
    28/03/2012  แบบรายงาน สงป.301/302 และแบบรายงานรายเดือน/รายไตรมาส    โดย กลุ่มแผนงานและวิเครา
    27/03/2012  ด่วน ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๑๓๘๖ เรื่องการจัดตั้งและพัฒนาสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO) (แจ้ง ๑๖ จังหวัดตามบัญชีแนบท้าย)    โดย ศพส.มท.
    27/03/2012  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๑๓๖๓ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด (แผ่นที่ ๑)    โดย ศพส.มท.
    26/03/2012  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗    โดย ศพส.มท.
    22/03/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท (ศพส.มท.)/ว ๑๓๓๒ เรื่อง แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ    โดย ศพส.มท.
    22/03/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๑๓๒๙ เรื่อง การบูรณาการงบประมาณด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ขององค์กรค์ปกครองส่วนท้องถิ่นและงบพัฒนาจังหวัดฯ    โดย ศพส.มท.
    21/03/2012  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗    โดย ศพส.มท.
    21/03/2012  แนวทางการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด ในห้วง 3 เดือน (ก.ค-ก.ย.2557)    โดย ศพส.มท.
    20/03/2012  การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานเชิงบูรณาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ2558    โดย สผร
    19/03/2012  โครงการฝึกอบรมบุคลากร ด้านการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษา (หลักสูตรวิทยากรครู ก.)    โดย ศพส.มท.
    19/03/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๑๒๑๖ เรื่อง โคร    โดย
    15/03/2012  แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555    โดย กลุ่มแผนงานและวิเครา
    15/03/2012  แบบรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) 2555    โดย กลุ่มแผนงานและวิเครา
    14/03/2012  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    05/03/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท.๐๒๑๑.๑/ว.๑๒๙ เรื่อง แจ้งปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด (ศพส.จ.)    โดย ศพส.มท.
    05/03/2012  ร่าง Roadmap แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน    โดย ศพส.มท.
    02/03/2012  การจัดทำข้อมูลแผนการจัดสรรงบประมาณไปจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555    โดย กลุ่มแผนงานและวิเครา
    02/03/2012  แนวทางการดำเนินงานมาตรการเร่งด่วนด้านการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติด รองรับคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 41/2557    โดย ศพส.มท.
    01/03/2012  การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของ สป.มท.    โดย กล่มงานแผนงานและวิเค
    01/03/2012  วารสาร เลาะรั้ว...มหาดไทย ฉบับที่ ๑    โดย บัญชา
    29/02/2012  การปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด    โดย อภัสรา สมน.สนผ.สป.
    29/02/2012  การจัดกิจกรรมส่งเสริมสำนึกความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในกลุ่มเยาวชนของชาติ    โดย อภัสรา สมน.สนผ.สป.
    29/02/2012  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๙๒๘ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย MOU แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินฯ    โดย ศพส.มท.
    29/02/2012  แผนที่โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่    โดย
    29/02/2012  ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๒๒/๓๑๔๓ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมฯ    โดย ศพส.มท.
    27/02/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๘๓๒ เรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๕ ระยะที่ ๒    โดย ศพส.มท.
    27/02/2012  การดำเนินงานตามแผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่    โดย อภัสรา สมน.สนผ.
    23/02/2012  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗    โดย ศพส.มท.
    23/02/2012  ส่งแบบตอบรับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่๒    โดย ศพส.มท.
    23/02/2012  ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/๒๒๘๘ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ๘๔ พรรษาฯ    โดย ศพส.มท.
    22/02/2012  โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดินในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา "1 หมู่บ้าน 1 ชุมชน 80 ต้น 80 พรรษา"    โดย สพถ.สนผ.สป.
    21/02/2012  ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๒๑/๑๙๔๙ เรื่อง โครงการนำร่องห้องอุ่นใจในสถานศึกษาในพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด ๕๐ หมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ    โดย ศพส.มท.
    21/02/2012  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖    โดย
    17/02/2012  รายงานผลตามข้อสังเกตคณะกรรมาธิการฯ งบประมาณ พ.ศ.2555 ของ ส.ส. และ ส.ว.    โดย กล่มแผนงานและวิเคราะ
    14/02/2012  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖    โดย ศพส.มท.
    14/02/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศพส.มท.)/ว ๖๐๑ การใช้เป้าหมายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ    โดย ศพส.มท.
    14/02/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๖๐๔ เรื่อง ผลการประชุมเน้นย้ำนโยบายการป้องกันฯ    โดย ศพส.มท.
    14/02/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศพส.มท.)/ว ๕๙๕ โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย    โดย ศพส.มท.
    13/02/2012  ด่วนที่สุด ที่ ยธ.๑๑๒๕/๒๑๐๔๖ เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมประชุม    โดย กล่มงานแผนงานและวิเค
    07/02/2012  แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556    โดย
    06/02/2012  ข้อมูลการประชุมเร่งรัดติดตามฯ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมสุนีย์ฯ จ.อุบลราชธานี    โดย ศพส.มท.
    27/01/2012  ส่งแบบตอบรับร่วมประชุมมอบนโยบายฯ(4ภาค)    โดย
    27/01/2012  ข้อมูลการประชุมเร่งรัดติดตามฯ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมสุนีย์ฯ จ.อุบลราชธานี    โดย ศพส.มท.
    25/01/2012  การจัดจ้างการจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของ สป.มท.    โดย กผง.
    20/01/2012  ด่วนมาก ที่ ยธ ๑๑๒๒/๗๒๓ เรือง ขอสอบถามจำนวนกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔    โดย ศพส.มท.
    19/01/2012  ข้อมูลการประชุมเร่งรัดติดตามฯ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่    โดย ศพส.มท.
    19/01/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว.๔๖๒๑ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการสืบสวนความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดในบริเวณพื้นที่ชายแดน    โดย กล่มแผนงานและวิเคราะ
    16/01/2012  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว- เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน    โดย ศพส.มท.
    16/01/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๑๗๓ เรื่อง การประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดในระดับพื้นที่    โดย ศพส.มท.
    13/01/2012  การจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2555 ของ สป.มท.    โดย กล่มงานแผนงานและวิเค
    12/01/2012  ข้อมูลการประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานฯ วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี    โดย ศพส.มท.
    11/01/2012  รายงานการประชุมคณะทำงานประมวลงาน/กิจกรรมเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย    โดย บัญชา
    09/01/2012  ตัวอย่าง ใบลงทะเบียนการประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดในระดับพื้นที่ (ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี วันที่ ๑๑ มกร่าคม ๒๕๕๕)    โดย ศพส.มท.
    09/01/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว.๕๕๒๔ เรื่อง เร่งรัดการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    09/01/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท.(ศพส.มท.)/ว ๕๓๐๒ เรื่อง ขอให้จัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    06/01/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๕๓ เรื่อง การประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดในระดับพื้นที่    โดย ศพส.มท.
    05/01/2012  การรายงานผลการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของ มท. ตามนโยบายรัฐบาล เรียน กรม และ รัฐวิสาหกิจ    โดย บัญชา
    05/01/2012  การรายงานผลการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของ มท. ตามนโยบายรัฐบาล เรียน ผวจ. ทุกจังหวัด    โดย บัญชา
    29/12/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๕๒๘๓ เรื่อง ขอให้ปนับแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕    โดย ศพส.มท.
    28/12/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๕๒๘๐ เรื่อง เร่งรัดการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ และช่วงเทศกาลปีใหม่    โดย ศพส.มท.
    28/12/2011  คำสั่ง ศพส. ที่ ๑๖/๒๕๕๔ เรื่อง เร่งรัดการดำเนินงานตามแผ่นยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ และช่วงเทศกาลปีใหม่    โดย ศพส.มท.
    28/12/2011  ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๕๒๗๐ เรื่อง ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ    โดย ศพส.มท.
    27/12/2011  ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๒๒/๑๗๔๑๒ เรื่อง การปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยารเสพติดจังหวัด    โดย ศพส.มท.
    23/12/2011  ด่วน ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๕๑๙๑ เรื่อง ผลการประชุมร่วมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และ ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.มท.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔    โดย ศพส.มท.
    21/12/2011  ด่วน ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๕๐๗๑ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    21/12/2011  สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ของ มท. ตามนโยบายรัฐบาล ในรอบ ๓ เดือน    โดย บัญชา
    20/12/2011  ข้อมูลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนฯ ณ โรงแรมมิราเคิลฯ วันที่ ๑๙ - ๒๐ ธ.ค.๕๔    โดย ศพส.มท
    20/12/2011  สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ครัวรัฐบาล ๑ จังหวัด: ๑ เขต    โดย บัญชา
    20/12/2011  สรุปการตรวจติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของ อส. ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย    โดย บัญชา
    20/12/2011  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของ สป.มท. เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร วาระ2-3 และวุฒิสภา    โดย กลุ่มแผนงานและวิเครา
    19/12/2011  ข้อมูลการประชุม วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ ฯ    โดย ศพส.มท.
    19/12/2011  ข้อมูลการประชุม วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔    โดย ศพส.มท.
    15/12/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๕๐๕๐ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในระดับพื้นที่ ประจำปี ๒๕๕๕    โดย ศพส.มท.
    08/12/2011  ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านยาเสพติดของ ศพส.มท.    โดย ศพส.มท.
    08/12/2011  คำสั่ง ศพส. ๗/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์    โดย ศพส.มท.
    08/12/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๔๙๓๖ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔    โดย ศพส.มท
    08/12/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖    โดย ศพส.มท
    06/12/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖    โดย ศพส.มท
    02/12/2011  แบบฟอร์มการจัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์ฯ ของคณะอนุกรรมฯ ด้านการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    01/12/2011  การจัดทำข้อมูลประกอบการชี้แจงคณะอนุฝึกอบรมฯ    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ
    01/12/2011  ด่วนทีสุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๔๘๒๒ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔    โดย ศพส.มท.
    30/11/2011  Template ภารกิจสำคัญกระทรวงมหาดไทย 12 เรื่อง กำหนดส่งวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2554    โดย
    30/11/2011  Template ภารกิจเร่งด่วน 90 วัน กำหนดส่งวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554    โดย
    28/11/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖    โดย สพถ.สนผ.สป.
    23/11/2011  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๔๖๙๙ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔    โดย ศพส.มท.
    22/11/2011  รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ The Workshop on the Framework Action Plan on Rural Development and Poverty Eradication (2011 - 2015) ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย    โดย สพถ.
    21/11/2011  ขอความร่วมมือตรวจสอบจำนวนเรือที่อยู่ในบัญชีครุภัณฑ์ และรายงาน งบประมาณที่ใช้ในการขุดลอกคูคลอง    โดย กลุ่มแผนงานและวิเครา
    21/11/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๔๖๖๒ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔    โดย ศพส.มท.
    16/11/2011  รายละเอียดเอกสารแนบกรอบภารกิจงานสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในระยะเวลา 90 วัน (Strategy form) หมายเหตุ : สำหรับหน่วยรับผิดชอบหลักและหน่วยสนับสนุน    โดย สผร.
    16/11/2011  รายละเอียดเอกสารแนบกรอบภารกิจงานสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในระยะเวลา 90 วัน (คำสั่ง)    โดย สผร.
    04/11/2011  ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๒๒/๑๕๖๙๕.๐๑ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ในระยะเวลา ๑ ต.ค.๕๔ - ๓๑ ม.ค.๕๕ ของ ศพส.จ./อ.    โดย ศพส.มท.
    02/11/2011  การประชุมสภาผู้แทนราษฎร    โดย สผร.
    26/10/2011  รายชื่อหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2555    โดย ศพส.มท.
    26/10/2011  การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555ของสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ 1(รับหลักการ)    โดย สผร.
    25/10/2011  ด่วน ที่ ยธ ๑๑๒๒/๑๕๑๐๑ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔    โดย ศพส.มท.
    25/10/2011  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๔๓๔๗ เรื่อง แนวทางการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๕ ของจังหวัดและอำเภอ    โดย ศพส.มท.
    25/10/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖    โดย
    25/10/2011  แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) ของ สป.มท.(ก.พ.ร.03)    โดย สผร.
    21/10/2011  ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๒๒/๑๔๔๕๗ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่    โดย ศพส.มท.
    17/10/2011  ถึง ศพส.จ.ลพบุรี    โดย ศพส.มท.
    14/10/2011  แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558) ของ สป.มท (ความเชื่อมโยงของนโยบายรัฐบาล)    โดย สผร.
    14/10/2011  แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558) ของ สป.มท (ร่างวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์การ พันธกิจ )    โดย สผร.
    14/10/2011  จัดทำข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของ สป.มท    โดย กลุ่มแผนงานและวิเครา
    12/10/2011  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 -2558) (ฟอร์ม ก.พ.ร. 01)    โดย
    12/10/2011  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ 2555-2558) (ฟอร์ม ก.พ.ร. 03)    โดย
    12/10/2011  ที่ มท 0211.1(ศพส.มท.)/ว228 ลงวันที่ 17 ก.ค. 2556 ประทับตรา ประเด็นความคลาดเคลื่อนของข้อมูลจำนวนสถานประกอบการ    โดย
    07/10/2011  ด่วน ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ ว๔๒๐๕ เรื่อง นโยบายและแนวทางดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกระทรวงมหาดไทย ปี ๒๕๕๕    โดย ศพส.มท.
    06/10/2011  รายงานผลการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการอาเซียน+จีน ด้านการพัฒนาสังคมและความยากจน ครั้งที่ 5    โดย สพถ.
    04/10/2011  ด่วนมาก ที่ ยธ ๑๑๒๒/๑๔๑๐๘ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบโปรแกรมแผนและการรายงานผลการ    โดย ศพส.มท.
    04/10/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๙กรกฎาคม ๒๕๕๖    โดย
    04/10/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖    โดย สผร.
    29/09/2011  โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย    โดย ศพส.มท.
    28/09/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖    โดย
    27/09/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    27/09/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    23/09/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    19/09/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    15/09/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖    โดย
    15/09/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    15/09/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖    โดย
    14/09/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    14/09/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    09/09/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    09/09/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    09/09/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    08/09/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    01/09/2011  กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด    โดย
    25/08/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    25/08/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    25/08/2011  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๒๐๐ เรื่อง ขอความร่วมมือ ศตส.จ.(ทุกจังหวัด) จัดทำหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯ ประจำปี ๒๕๕๔    โดย ศตส.มท.
    24/08/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๑๙๖ เรื่อง สำนักงาน ศตส.มท.ขอซักซ้อมแนวทางการพิจารณาบำเหน็จรอบที่ ๒    โดย ศตส.มท.
    22/08/2011  ประกาศ เกณฑ์มาตรฐานค่าจ้างเหมาบริการของ สป.มท.    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    16/08/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖    โดย admin
    10/08/2011  การิพจารณาบำเหน็จความชอบ ประจำปี ๒๕๕๓ ให้แก้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด รอบที่ ๒    โดย ศตส.มท.
    05/08/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๓๔๐๑ เรื่อง แนวทางการจัดพิธีพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน    โดย ศตส.มท.
    03/08/2011  สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือ ที่ มท 0211.3/ว 3359 เรื่อง ร่างการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)    โดย ส
    02/08/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๒๑๑.๑/ว๑๘๒๒ เรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ในพื้นที่ ๔ ภูมิภาค    โดย ศตส.มท.
    25/07/2011  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๐๒๐ เรื่อง เปลี่ยนแปลงหมายกำหนดการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ ในพิธีพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน    โดย ศตส.มท.
    22/07/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๒๑๑.๑/ว๑๗๕๐ เรื่องแนวทางการเบิกจ่ายค่าติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษาในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ    โดย ศตส.มท.
    22/07/2011  ด่วนที่สุด เรื่อง การประชุมมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๕๖ และการตรวจราชการติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา    โดย ศตส.มท.
    21/07/2011  ที่ ยธ ๑๑๒๒(ส.ลค.)/ ๑๐๓๓๒ เรื่อง ขอเชิญ ผู้ว่าราชการจังหวัด(ทุกจังหวัด) เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ ในพิธีพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน    โดย ศตส.มท.
    21/07/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖    โดย สตป.
    12/07/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖    โดย สพถ.
    07/07/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๐๑๙ เรื่อง ขอความร่วมมือ ศตส.จ.นำเข้าข้อมูล (ศปป.๑)    โดย ศตส.มท.
    01/07/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๐๑๘ เรื่อง ขอเลื่อนการรายงานผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการ "มหาดไทย CLEAN & SEAL ฯ    โดย ศตส.มท.
    30/06/2011  สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ ที่ มท. 0211.3/ว2289 เรื่องแนวทางการดำเนินงานขยายผลพื้นที่ปิดทองหลังพระฯ    โดย สพถ.
    30/06/2011  ที่ มท. 0211.3/ว 2289 เรื่องแนวทางการดำเนินงานขยายผลพื้นที่ปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ    โดย สพถ.
    30/06/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖    โดย สพถ.
    21/06/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    21/06/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    21/06/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    20/06/2011  ด่วนที่สุด เรื่อง ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาโครงการบทบาทภารกิจของกระทรวงการคลัง เพื่อรวมพลังเอาชนะยาเสพติด    โดย ศตส.มท.
    20/06/2011  gfhfgjdfj    โดย
    08/06/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    08/06/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    08/06/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    01/06/2011  ด่วนที่สุด มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว๐๘๑ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖    โดย
    01/06/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    30/05/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    27/05/2011  ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๐๑๖ เรื่อง ขอยกเลิกแบบรายงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๒ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๑๒๘๑ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔    โดย ศตส.มท.
    23/05/2011  ข้อมูลการติดต่อประสานงานกับ สำนักงาน ป.ป.ส.    โดย ศตส.มท.
    10/05/2011   POWER POINT การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการฯ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค    โดย ศตส.มท.
    03/05/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    03/05/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    03/05/2011  ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๑๐๒ เรื่อง ขอความร่วมมือ ศตส.จังหวัด จัดทำ "ทำเนียบผู้ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด"    โดย ศตส.มท.
    02/05/2011  เอกสารประกอบการประชุมเร่งรัดแผนการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดในระดับพื้นที่    โดย ศตส.มท.
    02/05/2011  ผลการเฝ้าระหวังปัญหายาเสพติดในรูปของสถานการณ์ยาเสพติด ช่วงแผนปฏิบัติการ    โดย ศตส.มท.
    02/05/2011  แผนที่การประชุมเร่งรัดแผนการสร้างพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด 4 ภาค    โดย ศตส.มท.
    29/04/2011  คำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ส. ที่ ๗/๒๕๕๔ เรื่อง แนงทางการดำเนินงานตามปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็งฯ ระยะที่ ๓ เม.ย. - ก.ย.๕๔    โดย ศตส.มท.
    29/04/2011  โครงการคนมหาดไทยร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน    โดย ณหฤทัย (สมน.สนผ.สป.)
    28/04/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖    โดย ณหฤทัย (สมน.สนผ.สป.)
    28/04/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๕    โดย ศตส.มท.
    27/04/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕    โดย ศตส.มท.
    22/04/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕    โดย ศตส.มท.
    11/04/2011  ให้ ศตส.จังหวัด ตรวจสอบจำนวน หมู่บ้าน / ชุมชน เป้าหมายปีตามปฏิบัติการ มหาดไทย CLEAN & SEAL ทำความดีเพื่อแผนดินฯ ปี ๒๕๕๔    โดย ศตส.มท.
    11/04/2011  ให้ ศตส.จังหวัด ตรวจสอบจำนวนหมู่บ้าน / ชุมชน เป้าหมาย ตามปฏิบัติการมหาดไทย CLEAN & SEAL ทำความดีเพื่อแผ่นดินฯ ปี ๒๕๕๔    โดย ศตส.มท.
    11/04/2011  ให้ ศตส.จ. ตรวจสอบจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน เป้าหมาย ตามปฏิบัติการ "มหาดไทย CLEAN & SEAL ทำความดีเพื่อแผนดินฯ ปี ๒๕๕๔"    โดย ศตส.มท.
    07/04/2011  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๑๓๐๕ เรื่อง ผลการประชุมติดตามเร่งรัดมาตราการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคมสถานบริการแบบบูรณาการในพื้นที่ ปี ๒๕๕๔    โดย ศตส.มท.
    05/04/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๑๒๘๑ เรื่อง การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE    โดย ศตส.มท.
    04/04/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๑๒๘๒ เรื่อง มาตรการ "ปิดโอกาส ขยายผล ตรวจค้นตามหมายจับ"ฯ    โดย ศตส.มท.
    25/03/2011  โทรสาร เชิญ ผวจ.และรอง ผวจ.    โดย ศตส.มท.
    23/03/2011  ขอเชิญประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินเกี่ยวกับยาเสพติด ความมั่นคง และอื่นๆ    โดย ศตส.มท.
    21/03/2011  ที่ มท ๐๒๐๓.๒/๒๗๙๒ เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ    โดย ศตส.มท.
    21/03/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕    โดย ศตส.มท.
    21/03/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๑๐๗๕ เรื่อง การเบิกจ่ายงบกลางปี ๒๕๕๓ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการค่ายบำบัดฟื้นฟู เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด    โดย ศตส.มท.
    18/03/2011  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ ๒๙๒๗ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ๕ รั้วป้องกัน ระยะที่ ๓ ( เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด )    โดย ศตส.มท.
    18/03/2011  ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ ๐๗๙ เรื่อง จัดทำข้อมูลยาเสพติดจังหวัด รองรับแผนปฏิบัติราชการปี ๒๕๕๔ ตามตัวชี้วัดที่ ๓.๒    โดย ศตส.มท.
    11/03/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ผู้เสพ๙๗๐ เรื่อง แนว ทางการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการเร่งรัด ๓ เดือน    โดย ศตส.มท.
    11/03/2011  การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของจังหวัด    โดย สผร.
    10/03/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕    โดย ศตส.มท.
    10/03/2011  ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๒๒/๑๘๙๓๘ การสนับสนุนงบประมาณสำนักงานป.ป.ส.    โดย ศตส.มท.
    09/03/2011  แบบฟอร์มคำชี้แจงในประเด็นที่ถูกอภิปราย ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ปี 2554    โดย สผร.
    09/03/2011  ยกเลิกประชุมวันจันทร์ที่ 12 พ.ย. 2555 ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก    โดย สผร.
    04/03/2011  ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๘๔๔ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสำศัญโครงการ TO BE NUMBER ONE (เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด)    โดย ศตส.มท.
    04/03/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕    โดย ศตส.มท.
    02/03/2011  ผังแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทย    โดย สผร.
    02/03/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕    โดย สผร.
    02/03/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1(ศพส.มท.)/ว5139 ลว. 2 พฤศจิกายน 2555    โดย สผร.
    02/03/2011  แผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทย (ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและขยายระบบสวัสดิการสังคม    โดย สผร.
    02/03/2011  ที่ มท 0211.1(ศพส.มท.)/ว5114 ลว. 1 พ.ย. 55 แนวทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มท. ปี 2556    โดย สผร.
    02/03/2011  แผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทย    โดย สผร.สนผ.
    28/02/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๒๑๑.๑/ว ๕๐๑๖ เรื่อง โครงการ ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ปฏิบัติการปิดล้อม X-Ray ปฏิบัติการเชิงรุก ๙๐ วัน พื้นที่แพร่ระบาดทั่วประเทศ    โดย สผร.สนผ.
    28/02/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖ (สผร.สนผ.)/๔๑๐ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่องการติดตามราชการของ นรม. ผ่านระบบ Conference และการรายงานผล    โดย สผร.สนผ.
    28/02/2011  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ สป.มท.    โดย สผร.สนผ.
    28/02/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๒๘๑ เรื่อง กำหนดการประชุมมอบนโยบายปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๕๖    โดย สผร.สนผ.
    28/02/2011  ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๗๖๘ เรื่องข้อสั่งการในการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔    โดย ศตส.มท.
    25/02/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๗๔๔ เรื่องการประชุมติดตามและเร่งรัดฯ (จันทรบุรี,ปราจีนบุรี,ระยอง,ตราด,สระแก้ว,ฉะเชิงเทรา)    โดย ศตส.มท.
    25/02/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ ๒๐๘๒ เรื่องการประชุมติดตามเร่งรัดมาตราการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคมสถานบริการแบบบูรณาการในพื้นที่ ปี ๒๕๕๔ (ชลบุรี)    โดย ศตส.มท.
    21/02/2011  การเตรียมข้อมูลสำหรับการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ พ.ศ. 2555 ของ สป.มท.    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    16/02/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕    โดย ศตส.มท
    16/02/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๖๑๗ เรื่อง การแก้ไขปัญผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในระยะเร่งด่วนตามปฏิบัติการฯ เร่งรัด ๓ เดือน    โดย ศตส.มท.
    16/02/2011  ที่ ยธ ๑๑๒๒/๑๖๙๔๘ เรื่อง โครงการประชุม ๕๖    โดย ศตส.มท.
    16/02/2011  ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๒๒/๑๖๙๔๘ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการเอาชนะยาเสพติด ปี ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท
    16/02/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๖๑๗ เรื่อง การแก้ไขปัญหายาเสพติด ในระยะเร่งด่วนตามปฎิบัติการฯ เร่งรัด ๓ เดือน    โดย ศตส.มท.
    11/02/2011  แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการต้นแบบเตาหลอมประสิทธิภาพสูงที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม    โดย สสม. (11/02/54)
    10/02/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕    โดย ศตส.มท
    10/02/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕    โดย ศตสมท.
    09/02/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕    โดย ศตส.มท.
    08/02/2011  รายงานผลการดำเนินงานโครงการปลูกต้นไม้ 78 แสนต้น ประจำเดือน มกราคม 2554    โดย
    02/02/2011  ข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2554    โดย ธัญรัตน์
    02/02/2011  การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    โดย ธัญรัตน์
    01/02/2011  ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๓๘๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมการประกวดเยาววชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจำปี ๒๕๕๔    โดย ศตส.มท.
    01/02/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๐๐๖ เรื่อง งบประมาณด้านยาเสพติดของหน่วยงานส่วนกลาง (แก้ไขเพิ่มเติม)    โดย ศตส.มท.
    01/02/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๐๐๔ เรื่อง ให้ดาวน์โหลด ๑.สรุปเป้าหมายการดำเนินงานห้วง ๓ เดือนฯ และ ๒.แผนการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดฯ    โดย ศตส.มท.
    01/02/2011  ด่วนที่สุดที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๐๐๔ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (ศอส)    โดย ศตส.มท.
    19/01/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๒๓๔ เรื่อง การมอบนโยบายเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานตามปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกันระยะที่ ๓    โดย ศตส.มท.
    17/01/2011  ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตศ.มท.)/ ๕๐๗ เรื่อง โครงการประชุมมอบนโยบายและเร่งรัดมาตราการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้ ปี ๒๕๕๔    โดย ศตส.มท.
    17/01/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๐๐๒ เรื่อง ขอความร่วมมือสรุปปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้    โดย ศตส.มท.
    17/01/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕    โดย ศตส.มท
    17/01/2011  นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย รองรับยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกัน ระยะที่ ๓    โดย ศตส.มท.
    17/01/2011  การปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของ สป.มท.    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ
    12/01/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๐๑๔๖ เรื่อง การมอบนโยบายเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกันระยะที่ ๓    โดย ศตส.มท.
    11/01/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕    โดย ศตส.มท.
    11/01/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๑๒๒ เรื่อง ปฏิบัติการเร่งรัด ๓ เดือน (มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๔) รองรับปฏิบัติการฯ ๕ รั้วป้องกัน ระยะที่ ๓    โดย ศตส.มท.
    10/01/2011  ด่วนมาก ที่ ยธ ๑๑๒๒/๑๙๖ เรื่อง การมอบนโยบายยาเสพติด วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔    โดย ศตส.มท.
    10/01/2011  ด่วนมาก ที่ ยธ ๑๑๒๒/๑๙๖ เรื่อง การมอบนโยบายยาเสพติด วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔    โดย ศตส.มท.
    07/01/2011  กำหนดการมอบนโยบายเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานตามปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกัน ระยะที่ ๓    โดย
    06/01/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕    โดย
    05/01/2011  รายงานผลการปลูกต้นไม้ 78 พรรษา 78 แสนต้น    โดย
    05/01/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๐๐๑๒ เรื่องการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๕๔    โดย ศตส.มท.
    30/12/2010  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ
    30/12/2010  หนังสือกองคลัง สป. แจ้งการตัดโอนงบประมาณของปี ๒๕๕๔ ช่วง ๖ เดือนแรก (สำนักงาน ป.ป.ส.)    โดย ศตส.มท.
    29/12/2010  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๘๓ เรื่อง ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินการเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจขันการแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย ศตส.มท.
    29/12/2010  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕    โดย ศตส.มท.
    28/12/2010  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๔๒๑๒ เรื่อง ปฏิบัติการเฉพาะกิจกวาดล้างยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรงให้เห็นผลภายใน ๓๐ วัน    โดย ศตส.มท.
    28/12/2010  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ ๑๔๖๕๓ เรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย ศตส.มท.
    22/12/2010  ขอความอนุเคราะห์โครงการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปี สุขใจปีใหม่วิถีพุทธ หยุดภัยนำเมาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ    โดย
    22/12/2010  ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๑๗๙ เรื่อง ขอให้ ศพส.จ. สนับสนุนการดำเนินงานของ ศพส.อ. เพื่อดำเนินการตามมาตรการคอบคุมและแก้ไขปัญหาไอซ์    โดย ศตส.มท.
    21/12/2010  เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นตำ (ฉบับที่ 5) ที่ มท 0211.3/1268    โดย
    20/12/2010  ด่วน ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๓๒๓๐ เรื่อง การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน BLO ๘ จังหวัด ๑๒ อำเภอ    โดย ศตส.มท.
    16/12/2010  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ ว ๔๐๖๓ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ยุทธศาสตร์รั้วโรงเรียน ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓    โดย ศตส.มท.
    16/12/2010  การจัดทำประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง พ.ศ.2555-2558 ของ สป.มท.    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    16/12/2010  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๓๑๐๒ เรื่อง การจัดงาน "มหกรรมเฉลิมฉลอง ๑๐ ปี TO BE NUMBER ONE"    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    09/12/2010  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๓๑๐๒ เรื่อง การจัดงาน มหกรรม    โดย ศตส.มท.
    08/12/2010  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ ว ๓๙๓๗ เรื่อง การจัดทำแผ่นปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ในช่วง ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๕๓-มีนาคม ๒๕๕๔)    โดย ศตส.มท.
    08/12/2010  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕    โดย admin
    08/12/2010  รายงานผลการปลูกต้นไม้ โครงการปลูกต้นไม้ถวาย "แม่ของแผ่นดินฯ 78 แสนต้น " ณ วันที่ 30 พ.ย. 2553    โดย
    07/12/2010  การทบทวนเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัด ของ สป.มท.    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ
    03/12/2010  รายชื่อหมู่บ้านชุมชนที่ปรากฎข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดแยกเป็นรายจังหวัด ของ สนง.ป.ป.ส(ภาค ๑)    โดย ศตส.มท.
    01/12/2010  ปฏิบัติการ "มหาดไทย CLEAN & SEAL ทำความดีเพื่อแผ่นดินกวาดล้างให้สิ้นยาเสพติด"    โดย ศตส.มท.
    30/11/2010  ร่างสรุปข้อมูลผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในรอบปี ๒๕๕๓    โดย บัญชา
    12/11/2010  รายงานผลการดำเนินงานโครงการปลูกต้นไม้ถวาย "แม่ของแผ่นดินฯ 78 พรรษา 78 แสนต้น" (ล่าสุด)    โดย
    11/11/2010  มาตรการทบทวนรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 และ 2553 ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    03/11/2010  รายงานผลการดำเนินงานโครงการปลูกต้นไม้ถวาย "แม่ของแผ่นดินฯ 78 พรรษา 78 แสนต้น" (ล่าสุด)    โดย
    20/10/2010  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๔๑๘๘ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบโปรแกรมแผนและการรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด    โดย ศตส.มท.
    19/10/2010  การจัดทำข้อมูลแผนการจัดสรรงบประมาณไปจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    13/10/2010  "ตัวอย่าง" การรายงานความก้าวหน้าโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดินฯ 78 แสนต้น    โดย
    12/10/2010  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๔๐๘๐ เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ    โดย
    11/10/2010  ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    11/10/2010  คำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๔    โดย สตป
    07/10/2010  รายงานผลการประชุมโคงการ"อำเภอกัลยาณิวัฒนา"เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 3/2553    โดย สผร
    13/09/2010  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการเมือง    โดย am02114
    09/09/2010  แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2554 ของ สป.มท.    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    01/09/2010  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔    โดย
    01/09/2010  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔    โดย สผร.สนผ.สป.
    01/09/2010  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๒๐๐ เรื่อง ขอความร่วมมือ ศตส.จ.(ทุกจังหวัด) สรุปข้อมูลเพื่อจัดทำหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๔    โดย
    01/09/2010  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๑๙๖ เรื่อง สำนักงาน ศตส.มท.ขอซักซ้อมแนวทางการพิจารณาบำเหน็จความชอบ ประจำปี ๒๕๕๓ (กรณีพิเศษ) รอบที่ ๒    โดย
    01/09/2010  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔    โดย
    26/08/2010  โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดินในโอกาสมหามงคลเฉิลมพระชนมพรรษา 78 พรรษา 78 แสนต้น    โดย
    18/08/2010  ทิศทางแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11    โดย
    15/07/2010  เรื่อง การประเมินสถานการณ์กรณีการประกาศใช้ พ.ร.ก. บริหารราชการในสถานการณ์ฉูกเฉิน พ.ศ.2553    โดย am02114
    06/07/2010  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔    โดย
    06/07/2010  โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง 25 มิ.ย. 53    โดย สสม.
    02/07/2010  ด่วนที่สุด ที่ มท0211.2/ว 1922 เรื่อง การขยายระยะเวลาการจัดฝึกอบรม ประชุมสัมมนา    โดย สตป.
    17/06/2010  การพิจารณาบำเหน็จความชอบ ประจำปี ๒๕๕๓ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด รอบที่ ๒    โดย
    16/06/2010  ตัวอย่าง แผนงาน/โครงการเสมอภาคหญิงชาย    โดย
    19/03/2010  รายงานการเดินทางไปราชการต่างประเทศ    โดย
    17/03/2010  การจัดทำโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อประชาชน ปี 2553    โดย am0211.4
    12/03/2010  พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร    โดย am 0211.4
    17/02/2010  คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 80 /2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประสานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ    โดย สพถ.สนผ.สป.
    11/02/2010  สรุปสถานการณ์ โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 /ไข้หวัดนก /ชิคุนกุนยา ประจำวันที่ 10 ก.พ. 2553    โดย
    04/02/2010  สรุปสถานการณ์ โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 /ไข้หวัดนก /ชิคุนกุนยา ประจำวันที่ 3 ก.พ. 2553    โดย
    01/02/2010  การเสนอข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาชนบทฯ (ตัวใหม่)    โดย
    29/01/2010  รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบการอบรมฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ    โดย สพถ
    28/01/2010  สรุปสถานการณ์ โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 /ไข้หวัดนก /ชิคุนกุนยา ประจำวันที่ 27 ม.ค. 2553    โดย
    27/01/2010  การจัดทำโครงการ/กิจกรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อประชาชน ประจำปี 2553    โดย am02114
    21/01/2010  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๓๑๗๙ เรื่อง ขอเชิญ ผู้ว่าราชการจังหวัด(ทุกจังหวัด) เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ ในพิธีพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน    โดย
    20/01/2010  หนังสือถึงจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง ขอส่งรายละเอียดคำอธิบาย แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด เกณฑ์เป้าหมายการขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่ 3.2    โดย
    20/01/2010  คำอธิบายตัวชี้วัด กลยุทธ์ที่ 3.2 เฝ้าระวังและบรรเทาภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ    โดย
    18/01/2010  การเสนอข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจน    โดย
    08/01/2010  ร่างคู่มือการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    โดย
    07/01/2010  สรุปสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ 2009/ไข้หวัดนก/ชิคุนกุนยา ประจำวันที่ 6 มกราคม 2553    โดย
    07/01/2010  สรุปสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ 2009/ไข้หวัดนก/ชิคุนกุนยา ประจำวันที่ 6 มกราคม 2553    โดย
    04/01/2010  สรุปสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ 2009/ไข้หวัดนก/ชิคุนกุนยา ประจำวันที่ 30 ธ.ค. 2552    โดย
    25/12/2009  สรุปสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ 2009/ไข้หวัดนก/ชิคุนกุนยา ประจำวันที่ 23 ธ.ค. 2552    โดย
    24/12/2009  สรุปผลการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียน    โดย
    23/12/2009  แบบรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)    โดย
    22/12/2009  การสัมมนาการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ 18 ธ.ค. 2552    โดย
    17/12/2009  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔    โดย สพถ.สนผ.สป.
    17/12/2009  สรุปสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ 2009/ไข้หวัดนก/ชิคุนกุนยา ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2552    โดย
    11/12/2009  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๐๑๘ เรื่อง ขอเลื่อนการรายงานผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการ "มหาดไทย CLEAN & SEAL ฯ    โดย
    09/12/2009  รายงานความก้าวหน้าการปลูกต้นไม้ในภาพรวม ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน แม่ทั้งประเทศปลูกต้นไม้ถวาย 77 แสนต้น    โดย
    04/12/2009  สรุปสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ 2009/ไข้หวัดนก/ชิคุนกุนยา ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2552    โดย
    30/11/2009  สรุปสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ 2009/ไข้หวัดนก/ชิคุนกุนยา ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552    โดย
    20/11/2009  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔    โดย
    12/11/2009  สรุปสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ 2009/ไข้หวัดนก/ชิคุนกุนยา ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552    โดย
    05/11/2009  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๒๑๕๓ เรื่อง ปฏิบัติการ "มหาดไทย CLEAN & SEAL ทำความดีเพื่อแผ่นดิน กวาดล้างให้สิ้นยาเสพติด ปี ๒๕๕๔"    โดย
    29/10/2009  ผลการดำเนินงานของจังหวัด    โดย
    26/10/2009  ขอแก้ไขแนวทางการพิจารณาบำเหน็จความชอบ ประจำปี ๒๕๕๓    โดย สผร.
    19/10/2009  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔    โดย am0211.4
    13/10/2009  ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการอบรมผู้ว่างงานของจังหวัด ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานฯ ในปีงบประมาณ 2553    โดย
    13/10/2009  แบบรายงานความต้องอบรมผู้ว่างงานของจังหวัด...    โดย
    13/10/2009  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔    โดย
    13/10/2009  รายงานการเดินทางไปราชการต่างประเทศ    โดย
    09/10/2009  การจัดโครงการ เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน แม่ทั้งประเทศปลูกต้นไม้ ถวาย 77 แสนต้น (เรียน ผวจ. ทุกจังหวัด)    โดย บัญชา
    07/10/2009  แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการ เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินแม่ทั้งประเทศปลูกต้นไม้ ถวาย 77 แสนต้น (เรียน ผวจ. ทุกจังหวัด)    โดย
    05/10/2009  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๒๐๐๗ เรื่อง การจัดกิจกรรมต่อเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๕๔    โดย
    24/09/2009  สรุปสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ 2009/ไข้หวัดนก/ชิคุนกุนยา ประจำวันที่ 23 กันยายน 2552    โดย
    21/09/2009  ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๑๙๖๑ เรื่อง การดำเนินงานด้านการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด    โดย
    18/09/2009  PowerPoint การปรับปรุงกลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ของ มท.    โดย
    18/09/2009  สรุปสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ 2009/ไข้หวัดนก/ชิคุนกุนยา ประจำวันที่ 16 กันยายน 2552    โดย
    11/09/2009  แนวทางการจัดทำฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการรายงานผลการดำเนินงานฯ    โดย
    11/09/2009  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนา (นพช.)    โดย am0211.4
    11/09/2009  ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่เขตทัพเรือภาคที่ 2    โดย ฟท0211.4
    10/09/2009  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ ว ๑๙๐๐ เรื่อง ผลการปฏิบัติมาตรการ "ปิดโอกาส ขยายผล ค้นหาตามหมายจับ" ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๔    โดย
    08/09/2009  สรุปสาระการปรึกษาหารือคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานสนับสนุนการบริหารราชการของ มท. ครั้งที่ 5/52    โดย
    02/09/2009  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔    โดย am0211.4
    26/08/2009  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔    โดย
    20/08/2009  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔    โดย
    19/08/2009  สรุปผลการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของการไฟฟ้านครหลวง (สตป.)    โดย สตป.
    18/08/2009  การขยายระยะเวลาในการปรับแผนการฝึกอบรมและการประชุมสัมมนาของส่วนราชการ (สตป.)    โดย บัญชา
    14/08/2009  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔    โดย จรัณ
    13/08/2009  สรุปผลการสัมมนา เรื่อง คาร์บอนเครดิตกับการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาประเทศไทย    โดย
    10/08/2009  สรุปสถานการณ์ไข้หวัดนกประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2552    โดย
    05/08/2009  การรณรงค์นโยบายเร่งด่วนกระทรวงมหาดไทย การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ    โดย am0211.4
    03/08/2009  สรุปผลการดำเนินงานของ ศอ.บต.ประจำเดือนมิถุนายน 2552    โดย am0211.4
    03/08/2009  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔    โดย am0211.4
    31/07/2009  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔    โดย
    30/07/2009  สรุปสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009/โรคไข้หวัดนก/โรคติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา    โดย
    27/07/2009  ข้อมูลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการฯ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร    โดย สสม.
    23/07/2009  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔    โดย
    22/07/2009  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔    โดย
    21/07/2009  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔    โดย
    20/07/2009  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๑๖๒๑ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ในช่วง ๖ เดือนหลัง (เม.ย.- ก.ย. ๒๕๕๔)    โดย am0211.4
    17/07/2009  การสัมมนาระดับชาติ ชุมชนปลอดภัย    โดย
    16/07/2009  ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๑๐๒ เรื่อง ขอความร่วมมือ ศตส.จังหวัด จัดทำ "ทำเนียบผู้ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด"    โดย สตป.
    14/07/2009  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔    โดย
    01/07/2009  รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศ    โดย
    01/07/2009  การสนับสนุนโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2552 เสริมหลักปรัชญาเรศรษฐกิจพอเพียง ปี 2552    โดย
    30/06/2009  คำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ส. ที่ ๗/๒๕๕๔ เรื่อง แนงทางการดำเนินงานตามปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็งฯ ระยะที่ ๓ เม.ย. - ก.ย.๕๔    โดย
    25/06/2009  สรุปสาระการประชุมปรึกษาหารือของคณะที่ปรึกษา และคณะทำงานสนับสนุนการบริหารราชการ มท. ครั้งที่ 3/52    โดย
    15/06/2009  ข่าวมหาดไทย มท.๑ สั่งการประเด็นการแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย
    15/06/2009  โครงการพัฒนาคณะทำงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน    โดย
    10/06/2009  โครงการสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย ภายใต้ยุทธศาสตร์กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2552    โดย
    10/06/2009  สรุปสถานการณ์ไข้หวัดนกประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2552    โดย
    02/06/2009  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 กลุ่มแผนปัจจัยเสี่ยงหลัก ครั้งที่ 5/2552    โดย
    21/05/2009  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔    โดย am0211.4
    21/05/2009  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔    โดย am0211.4
    19/05/2009  ให้ ศตส.จังหวัด ตรวจสอบจำนวน หมู่บ้าน / ชุมชน เป้าหมายตามปฏิบัติการ มหาดไทย CLEAN & SEAL ทำความดีเพื่อแผนดินฯ ปี ๒๕๕๔    โดย
    18/05/2009  ให้ ศตส.จ. ตรวจสอบจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน เป้าหมาย ตามปฏิบัติการ    โดย
    15/05/2009  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔    โดย
    14/05/2009  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔    โดย
    13/05/2009  โครงการนำร่องของจังหวัดที่ได้รับอนุมัติ (ตามโครงการภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย)    โดย
    07/05/2009  แบบรายงานตามกลยุทธ์ 1.2 ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สตป.)    โดย บัญชา
    06/05/2009  สรุปสาระการปรึกษาหารือของคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานสนับสนุนการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2    โดย
    06/05/2009  สรุปสาระการปรึกษาหารือของคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานสนับสนุนการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1    โดย
    06/05/2009  สรุปผลการศึกษาดูงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเกาหลีใต้    โดย am0211.4
    04/05/2009  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔    โดย บัญชา
    04/05/2009  การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    โดย บัญชา
    01/05/2009  คำอธิบายสิ่งที่ส่งมาด้วยนโยบายที่ 4 ตัวชี้วัด 1-5    โดย
    01/05/2009  การปรับปรุงกลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย    โดย
    28/04/2009  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔    โดย
    28/04/2009  ตัวอย่าง ปฏิทินความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติ จังหวัดตราด    โดย
    28/04/2009  ตัวอย่าง แผนงานโครงการและกิจกรรม การดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย ประเด็นนโยบายที่ 4 การป้องกันภัยพิบัติทางเศรษฐกิจของประเทศ จังหวัดมุกดาหาร ส่วนที่ 3 เพิ่มเติม    โดย
    28/04/2009  ตัวอย่าง แผนงานโครงการและกิจกรรม การดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย ประเด็นนโยบายที่ 4 การป้องกันภัยพิบัติทางเศรษฐกิจของประเทศ จังหวัดมุกดาหาร    โดย
    24/04/2009  สถาบันพระปกเกล้าขอความร่วมมือเผยแพร่และรณรงค์ "หยุดทำร้ายประเทศไทย"    โดย อภัสรา
    21/04/2009  การจัดทำหนังสือประมวลโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อประชาชน ตามนโยบายปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ กระทรวงมหาดไทย    โดย อภัสรา
    21/04/2009  คำกล่าวนำและคำปฏิญาณในพิธีประกาศปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ    โดย am02114
    03/04/2009  ข้อเสนอจากการเสวนาวิชาการ "ภาวะวิกฤตของประเทศ : ผลกระทบ โอกาศ และทางออกที่ยั่งยืน"    โดย สพถ.
    02/04/2009  รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการของ สป.มท. ปี 52    โดย
    31/03/2009  การซักซ้อมแนวปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน มท. นโยบาย 1    โดย am02114
    25/03/2009  สรุปการประชุมสัมมนา เรื่อง "งบประมาณในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับประเทศไทย"    โดย
    19/03/2009  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองเรือภาคที่ 1 กองเรือยุทธการ    โดย am02114
    17/03/2009  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๙๔๑ เรื่อง ข้อร้องเรียนของประชาชนที่ปรากฎตามหนังสือพิมพ์รายวัน    โดย สพถ.
    04/03/2009  การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนกระทรวงมหาดไทย นโยบายที่ 1 (ปรับปรุง กลยุทธ์ 1.2)    โดย am02114
    30/01/2009  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔    โดย
    22/01/2009  สรุปผลการประชุม PEI Stakeholders Workshop    โดย สพถ.สนผ.สป.
    22/01/2009  ผลการประชุมหารือระหว่างที่ปรึกษาแผนงาน PEI และกระทรวงมหาดไทย    โดย สพถ.สนผ.สป.
    22/01/2009  ปทุมธานี "ปราบปรามยาเสพติด" ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔    โดย สพถ.สนผ.สป.
    21/01/2009  การจัดทำรายงานผลการพัฒนาตามเป้าหมายแห่งสหัสวรรษ (MDGs) ของประเทศไทย ฉบับที่ 2    โดย สพถ.สนผ.สป.
    12/01/2009  สรุปผลการดำเนินงานของ ศอ.บต.ประจำเดือนพฤศจิกายน 51    โดย am02114
    08/01/2009  ผลการประคณะอนุกรรมการคัดเลือกการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทประชาชนและชุมชน    โดย สพถ.สนผ.สป.
    08/01/2009  การสนับสนุนมาตรการป้องกันธนบัตรปลอม    โดย สพถ.สนผ.สป.
    08/01/2009  การแก้ไขปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ    โดย สพถ.สนผ.สป.
    05/01/2009  ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองเรือภาคที่ ๒ (พมพ.กภ.๒)    โดย am02114
    23/12/2008  ด่วนที่สุด ที่ มท ๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๐๐๙ เรื่อง ให้ ศตส.จ.เริ่มต้นนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบำบัดรักษาในห้วงวันที่ ๒๐ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔    โดย admin
    23/12/2008  ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้ง URL หรือ Address ของฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    โดย บัญชา
    22/12/2008  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    โดย สพถ.สนผ.สป.
    19/12/2008  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔    โดย สพถ.สนผ.สป.
    19/12/2008  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๖๑๗ เรื่อง การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในระยะเร่งด่วนตามปฎิบัติการฯ เร่งรัด ๓ เดือน    โดย สพถ.สนผ.สป
    18/12/2008  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔    โดย บัญชา
    11/12/2008  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔    โดย สพถ.
    09/12/2008  การแก้ไขปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกตำ    โดย สพถ.สนผ.สป.
    09/12/2008  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๐๐๗ เรื่อง ให้ ศตส.จ/ศตส.กทม.ดำเนินการนำเข้า ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลด้านยาเสพติดในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด(NISPA)    โดย สพถ.สนผ.สป.
    08/12/2008  สรุปผลประชุมสัมมนาเพื่อประสานแผนพัฒนาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจ จชต.ปี ๕๓    โดย am02114
    08/12/2008  ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๓๘๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจำปี ๒๕๕๔    โดย บัญชา
    04/12/2008  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๐๐๖ เรื่อง งบประมาณด้านยาเสพติดของหน่วยงานส่วนกลาง (แก้ไขเพิ่มเติม)    โดย สพถ.
    03/12/2008  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๐๐๕ เรื่อง ให้ดาวน์โหลด ๑.สรุปเป้าหมายการดำเนินงานห้วง ๓ เดือนฯ และ ๒.แผนการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดฯ    โดย am02114
    03/12/2008  ด่วนที่สุดที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๐๐๔ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (ศอส.)    โดย บัญชา
    27/11/2008  มหาดไทยกับการขับเคลื่อนวาระน้ำแห่งชาติ (สสม)    โดย Admin_bk
    25/11/2008  สรปผลการประชุมเริ่มงาน (kick off meeting)    โดย สพถ.
    21/11/2008  การสัมมนาวิชาการ "บทบาทรัฐสภากับการปฏิรูปการเมืองไทย"    โดย am02114
    21/11/2008  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๒๓๔ เรื่อง การมอบนโยบายเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานตามปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกันระยะที่ ๓    โดย
    17/11/2008  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔    โดย บัญชา
    14/11/2008  ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตศ.มท.)/ ๕๐๗ เรื่อง โครงการประชุมมอบนโยบายและเร่งรัดมาตรการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้ ปี ๒๕๕๔    โดย บัญชา
    13/11/2008  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๑๙๐ เรื่อง การอบรมระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA)    โดย ส
    13/11/2008  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔    โดย AM0211.4
    12/11/2008  การดำเนินการตามระเบียบ สร. ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548    โดย am02114
    11/11/2008  เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนกอย่างเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ (สสม.)    โดย
    11/11/2008  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔    โดย AM0211.4
    11/11/2008  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๐๐๑ เรื่อง การมอบนโยบายเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานตามปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืนฯ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔    โดย บัญชา
    11/11/2008  คู่มืแนวทางปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    โดย บัญชา
    08/10/2008  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔    โดย ADMIN_T
    03/10/2008  ผลการประกวดการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา    โดย บัญชา
    01/10/2008  สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2551 ของ มท. 29 ก.ย. 51    โดย บัญชา
    22/09/2008  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ของ มท.    โดย บัญชา
    22/09/2008  หนังสือ มท ที่ 0211.9/ว3100 ลว 2 มิถุนายน 2559 เรื่อง โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้การดำเนินโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ    โดย บัญชา
    19/09/2008  หนังสือ มท ที่ 0211.9/53 ลว 16 มีนาคม 2559 เรื่อง การรวบรวมข้อมูลคณะกรรมการต่างๆ ของส่วนราชการ    โดย บัญชา
    30/07/2008  หนังสือ มท ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว0594 ลว 29 มกราคม 2559 เรื่อง การประชุมชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท    โดย บัญชา
    30/07/2008  บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย มท-สตช.    โดย
    30/07/2008  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๘๑ เรื่อง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกันระยะที่ ๓ (แบบ ศปป.๑)    โดย
    30/07/2008  มท ๐๒๑๑.๔/ว ๒๓๕๘ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ การดำเนินการตามบันทึก MOU    โดย
    30/07/2008  คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๒๖๐ /๒๕๕๐ การจัดตั้งศูนย์ประสานงานฯMOU    โดย
    30/07/2008  หนังสือ มท.ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว1209 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เรื่องการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการตามมาตรการส่งเสร    โดย
    16/07/2008  หนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 6359 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เรื่อง โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ "ปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ประจำปี พ.ศ. 2559    โดย am0211.4
    09/07/2008  หนังสือ มท ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 6360 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เรื่อง การปรับโครงสร้างและความรับผิดชอบงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงมหาดไทย    โดย สพถ.สนผ.สป.
    09/07/2008  หนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 6183 ลว. 16 ตุลาคม 2558 เรื่อง การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำริ    โดย บัญชา
    09/07/2008  หนังสือ มท. ที่ มท 0211.9/ว 6142 ลว. 15 ต.ค. 2558 เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท    โดย
    08/07/2008  หนังสือ มท. ด่วนที่สุด มท 0211.9/ว 5270 ลว. 11 กันยายน 2558 เรื่อง การสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำที่ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    โดย
    04/07/2008  หนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 5218 ลว. 9 กันยายน 2558 เรื่อง ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี    โดย ADMIN
    01/07/2008  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ ว ๓๙๓๘ เรื่อง การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในปีงบประมาณ ๒๕๕๔    โดย ADMIN
    18/06/2008  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓    โดย บัญชา
    17/06/2008  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ ว ๓๙๓๗ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ในช่วง ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๕๓-มีนาคม ๒๕๕๔)    โดย บัญชา
    16/06/2008  งบเพื่อสนับสนุนการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริและโครงการตามพระราชเสาวนีย์ฯ    โดย บัญชา
    13/06/2008  หนังสือ มท.ที่ ๐๒๑๑.๙/ว ๔๔๙๕ ลว. ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การดำเนินงานตามข้อหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ    โดย ADMIN
    11/06/2008  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (10) กรณี เพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อส่งน้ำประปาภูเขา จ.พิษณุโลก    โดย ADMIN
    03/06/2008  ร่าง "แนวทางการจัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด"    โดย ADMIN
    03/06/2008  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (8) กรณี การส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโค และก่อสร้างบ่อแก๊สชีวภาพ จ.พะเยา    โดย ADMIN
    30/05/2008  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมมอบนโยบายเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2551    โดย Admin
    28/05/2008  หนังสือ มท. ที่ ๐๒๑๑.๙/ว ๓๙๗๕ ลว. ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอแจ้งข้อมูลพื้นที่เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)    โดย ADMIN
    21/05/2008  หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 4192 เรื่อง การเสนอกิจกรรม/โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ    โดย ADMIN
    21/05/2008  การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545    โดย ADMIN
    08/05/2008   หนังสือ มท. ที่ ๐๒๑๑.๙/ว ๓๙๗๕ ลว. ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอแจ้งข้อมูลพื้นที่เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)    โดย ADMIN
    02/05/2008  ข้อสั่งการ รมต.มท. ในการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓    โดย สมพจน์
    01/05/2008  เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมสัมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการติดตามประเมินผลฯ    โดย บัญชา
    17/04/2008  หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ของศูนย์ประสานงานฯMOU    โดย edder
    17/04/2008  แบบ SML 20 - 22    โดย สพถ.สนผ.สป.
    17/04/2008  โครงการที่สมควรดำเนินการ (SML)    โดย สพถ.สนผ.สป.
    17/04/2008  ขั้นตอนและบทบาทการดำเนินงานตามโครงการ SML    โดย สพถ.สนผ.สป.
    17/04/2008  โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท (พช.)    โดย สพถ.สนผ.สป.
    10/04/2008  (ร่าง) คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท และด้านความมั่นคง ของสำนักงาน กปร.    โดย สพถ.สนผ.สป.
    09/04/2008  โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง เสริมฝาย อ่างเก็บน้ำและการส่งน้ำด้วยระบบท่อ (จังหวัดน่าน)    โดย
    09/04/2008  แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. 2557 -2560)    โดย อภัสรา
    03/04/2008  โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๑ (ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)    โดย บัญชา
    20/03/2008  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริให้แก่ข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงมหาดไทย    โดย ADMIN_T
    19/03/2008  โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    โดย Admin s
    18/03/2008  ลดโทษเมียภาพ ๗๐ ไร่ฟองเงิน ๑๐ ปี จากหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน    โดย AM0211.4
    18/03/2008  หนังสือสั่งการเรื่องการสำรวจข้อมูลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ    โดย AM0211.4
    17/03/2008  การจัดทำข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย    โดย สุดา ละเอียดจิตต์
    17/03/2008  หนังสือ มท. ที่ 0211.9/07043 ลว. 7 เมษายน 2558 เรื่อง แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ กรณี การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ โครงการฝายบ้านกาเด็ง อ.ระแงะ จ.นราธ    โดย รชตภร โตดิลกเวชช์
    18/02/2008  แบบแจ้งยืนยันการตรวจสอบการปรับข้อมูล ผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด    โดย admin_T
    07/02/2008  การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด ปี พ.ศ.2551    โดย admin_T
    01/02/2008  รายงานผลโครงการตามรอยเท้าพ่อ เดือน ธ.ค. 57 - ม.ค. 58    โดย admin_T
    18/01/2008  การประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย และหารือปัญหาอุปสรรคเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไข    โดย
    18/12/2007  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (6) กรณี โครงการพัฒนาระบบน้ำเพื่อการเกษตร (สร้างฝายดักตะกอนและอาคารแบ่งน้ำ) จ.เชียงราย    โดย สพถ.
    27/11/2007  การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551    โดย พงศ์ชาย จำเนียรไวย
    23/11/2007  การประชุมเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัดระดับกรมของกลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง    โดย ปภ.สสม.
    22/11/2007  เพลงพ่อแห่งแผ่นดิน    โดย admin
    19/11/2007  รายงานแผนงาน/โครงการสำคัญ    โดย สพถ.
    14/11/2007  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (3) กรณี โครงการแปรรูปอาหารและการทำนาข้าวอินทรีย์ จ.สงขลา    โดย พงศ์ชาย จำเนียรไวย
    06/11/2007  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (2) กรณี โครงการโรงผลิตน้ำดื่มในชุมชน จ.พัทลุง    โดย
    01/11/2007  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (1) กรณี โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ จ.พะเยา    โดย admin 50482
    30/10/2007  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยฯ ระหว่างมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ และหน่วยงานภาคี    โดย พงศ์ชาย จำเนียรไวย
    24/10/2007  บทความโครงการตามรอยเท้าพ่อ    โดย admin 50482
    24/10/2007  แบบข้อเสนอโครงการสนับสนุนภารกิจต่างประเทศแบบบูรณาการ    โดย am0211.4
    16/10/2007  แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (power point)    โดย พงศ์ชาย จำเนียรไวย
    16/10/2007  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550    โดย พงศ์ชาย จำเนียรไวย
    16/10/2007  แผนปฏิบัติการขับเครื่องโครงการเน้นหนัก    โดย พงศ์ชาย จำเนียรไวย
    21/08/2007  สรุปผลการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกลุ่มโครงการตามรอยเท้าพ่อ ครั้งที่ 2    โดย ศตส.มท.
    16/08/2007  สรุปผลการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกลุ่มโครงการตามรอยเท้าพ่อ ครั้งที่ 1    โดย ศตส.มท.
    15/08/2007  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการติดตามและประเมินผล ระดับจังหวัด ปี 2550 (สตป.)    โดย admin 50518
    09/08/2007  ประเด็นข้อราชการของนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557    โดย admin 50518
    25/07/2007  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว3570 ลว. 20 ตุลาคม 2557 เรื่อง การสำรวจฐานข้อมูล (แหล่งน้ำและหมู่บ้านตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)    โดย สพถ.สนผ.(ฝ.สังคมฯ)
    25/07/2007  สรุปผลการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ 1 (รับหลักการ) 29 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 - 15.00 น.    โดย สพถ.สนผ. (ฝ.สังคมฯ)
    24/07/2007  หนังสือเวียน เรื่องการจัดส่งมอบร่างรัฐธรรมนูญ    โดย am0211.4
    24/07/2007  แบบสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม (15 หน้า)    โดย
    24/07/2007  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0211.4/02348    โดย
    12/07/2007  มติ ครม. 10 ก.ค. 50 ที่เกี่ยวข้องกับ มท.    โดย สผร.
    11/07/2007  จับกุมพี่ชายภาพ 70 ไร่ ฟอกเงิน 10 ล. จากหนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์    โดย สผร.
    11/07/2007  หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน    โดย สพถ.
    10/07/2007  แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (1) หนังสือ ที่ มท 0211.3/ว 4100 ลว. 31 สิงหาคม 2555 เรื่องแนวทางปฏิบัติ กระบวนการเข้าใจ เข้าถึง    โดย พงศ์ชาย จำเนียรไวย
    06/07/2007  การรายงานผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ    โดย
    06/07/2007  ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทย    โดย
    27/06/2007  การอนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (เฉพาะ 21 จ    โดย นายพงศ์ชาย จำเรียรไ
    26/06/2007  ผลการประกวดกิจกรรม ชมรม To Be Number One ประจำปี 2550    โดย สนง.ศตส.มท.
    22/06/2007  สาร ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิ.ย. 2550)    โดย
    21/06/2007  หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย edderson
    19/06/2007  การขอรับการจัดสรรกรอบวงเงินตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย
    19/06/2007  การจัดสรรงบประมาณตามโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทย    โดย edderson
    19/06/2007  บันทึกข้อตกลงด้านความร่วมมือในการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยระหว่าง กระทรวงมหาดไทย กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    โดย edderson
    08/06/2007  การดำเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย Admin
    06/06/2007  คู่มือมาตรกการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย นายพงศ์ชาย จำเนียรไ
    23/05/2007  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551ของกระทรวงมหาดไทย    โดย นายพงศ์ชาย จำเนียรไ
    21/05/2007  การอนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร    โดย นายพงศ์ชาย จำเนียรไ
    17/05/2007  การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (สป.มท.)    โดย Admin โทร 50482 (ต่อ
    04/05/2007  ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2550 แยกเป็นรายจังหวัด    โดย นายพงศ์ชาย จำเนียรไ
    30/04/2007  แบบรับรองแผนงาน/โครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรและคนยากจนฯ    โดย สนง.ศตส.มท.
    18/04/2007  ทบทวนแผน/โครงการการดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรฯ    โดย admin
    28/03/2007  การบันทึกข้อมูลรายชื่อกำลังพลที่ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในปี 2549 และ 2550 (สำหรับ ศตส.จ.)    โดย สกพ.สนผ.สป
    28/03/2007  วาระการประชุมมอบนโยบายแก่ ผวจ. และการติดตามงานของรอง นรม. (ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง)    โดย สกพ.สนผ.สป
    28/03/2007  สรุปข้อสั่งการของ รมช.มท./ประธานอนุกรรมการบูรณาการฯ /    โดย สกพ.สนผ.สป
    27/03/2007  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 5/2559    โดย (ศตส.มท.) ส่วนกิจการ
    22/03/2007  การจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด    โดย นายพงศ์ชาย จำเนียรไ
    22/03/2007  การจัดงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๗ และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๘ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด    โดย นายพงศ์ชาย จำเนียรไ
    19/03/2007  การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ    โดย ส่วนกิจการพิเศษ สนผ.
    15/03/2007  การตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด    โดย สผร.
    13/03/2007  ขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย
    12/03/2007  แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย พงศ์ชาย จำเนียรไวย
    08/03/2007  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.2556 - 2560) และมติการประชุมร่วม คสช. และ ครม. (เพิ่มเติม)    โดย บัญชา
    08/03/2007  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.2556-2560) และมติการประชุมร่วม คสช.และ ครม    โดย สผร.
    08/03/2007  การใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    โดย นายพงศ์ชาย จำเนียรไ
    07/03/2007  การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย สกพ.สนผ.สป
    07/03/2007  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย นายพงศ์ชาย จำเนียรไ
    06/03/2007  รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2558    โดย
    05/03/2007  รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย    โดย สพถ
    28/02/2007  การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ สป. ประจำปี พ.ศ. 2558    โดย นายพงศ์ชาย จำเนียรไ
    26/02/2007  รายงานผลตามข้อสังเกตคณะกรรมาธิการฯ งบประมาณ พ.ศ.2555 ของ ส.ส. และ ส.ว.    โดย ส่วนกิจการพิเศษ สป.ม
    26/02/2007  ผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการรวมพลังไทย ขจัดภัยยาเสพติด ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน เดือนธันวาคม 2549    โดย สนง.ศตส.มท.(ส่วนกิจก
    22/02/2007  Download แบบรายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2558    โดย พงศ์ชาย จำเนียรไวย
    22/02/2007  รายงานผลการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐    โดย พงศ์ชาย จำเนียรไวย
    22/02/2007  สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมรณ 2550 ของ มท. (โดย สตป.)    โดย admin
    07/02/2007  การรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด    โดย นายพงศ์ชาย จำเนียรไ
    07/02/2007  การกำหนดมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550    โดย นายพงศ์ชาย จำเนียรไ
    02/02/2007  แบบรายงานการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    โดย บัญชา
    29/01/2007  ด่วนที่สุด เรื่อง การดำเนินการโครงการ เมืองสะอาดคนในชาติมีสุข เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด    โดย พงศ์ชาย จำเนียรไวย
    29/01/2007  สรุปการประชุมวีดีทัศน์ทางไกลเพื่อชี้แจงและมอบนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศและการจัดการตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่    โดย พงศ์ชาย จำเนียรไวย
    29/01/2007  การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โดย พงศ์ชาย จำเนียรไวย
    18/01/2007   การจัดทำแผนงาน โครงการของกระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปีงบประมาณ 2557 ฯ    โดย ADMIN
    21/12/2006  การจัดทำแผนงาน โครงการของกระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปีงบประมาณ 2557 ฯ    โดย ส่วนกิจการพิเศษ สป.ม
    20/12/2006  การจัดทำแผนงาน โครงการของกระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ฯ    โดย เชิดพงษ์
    24/11/2006  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว3885 เรื่อง การจัดนิทรรศการ รัฐบาลพบประชาชน    โดย cherd
    23/11/2006  นโยบายกระทรวงมหาดไทย    โดย สนผ.
    21/11/2006  การสัมมนาการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ 18 ธ.ค. 2552    โดย สนร.
    21/11/2006  ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข    โดย สผร.
    21/11/2006  powerpoint นโยบายกระทรวงมหาดไทย    โดย สผร.
    21/11/2006  มาตรการและแนวทางการเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายงบฯ ปี พ.ศ. 2555    โดย สผร.
    21/11/2006  วารสาร เลาะรั้ว...มหาดไทย ฉบับที่ ๑    โดย สมน.สนผ.สป.
    21/11/2006  การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในภาคใต้ของไทย    โดย สมน.สนผ.สป.
    21/11/2006  แนวทางการแก้ปัญหาความสงบภาคใต้    โดย สมน
    21/11/2006  การรายงานผลการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของ มท. ตามนโยบายรัฐบาล เรียน ผวจ. ทุกจังหวัด    โดย สมน.สนผ.สป.
    21/11/2006  หนังสือประมวลโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อประชาชน    โดย Admin
    20/11/2006  สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ครัวรัฐบาล ๑ จังหวัด: ๑ เขต    โดย ศตส.มท.
    20/11/2006  สรุปการตรวจติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของ อส. ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย    โดย
    01/11/2006  รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการของ สป.มท. ปี 52    โดย cherd
    01/11/2006  หนังสือสั่งการและสิ่งที่ส่งมาด้วยตามโครงการภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย    โดย
    30/10/2006  สรุปสาระสำคัญงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2551 ของ มท.    โดย Admin
    16/10/2006  กำหนดการกิจกรรมเดินรณรงค์ เอกสารด่วน    โดย จรัญ(สสม.)
    13/10/2006  ตัวอย่างการจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณ    โดย สสม.
    13/10/2006  ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนชุมชนด้วยแนวคิด 4 P โดย อพช.    โดย admin
    06/10/2006   โครงสร้างความสัมพันธ์ของคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาค กับศูนย์ มท.-สตช.    โดย ศิริกานต์
    28/09/2006  คู่มือแผนชุมชนปี 2551    โดย admin
    14/09/2006  แบบข้อเสนอโครงการสนับสนุนภารกิจต่างประเทศแบบบูรณาการ    โดย cherd
    12/09/2006  สรุปการรับฟังนโยบายและขอคำแนะนำ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง    โดย admin

  วันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

[ชมรายการวิดีโอและเสียงคลิกที่นี่]

ลิงค์ งาน/โครงการสำคัญ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูล มท.
ระบบรายงานโครงการปลูกต้นไม้ถวายฯ 78 แสนต้น
แผนแม่บท แก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามปฏิบัติการ clean_seal
หน่วยงานในสังกัด สป.
กรม-รัฐวิสาหกิจ สังกัด มท.
กระทรวงต่างๆ
เว็บจังหวัด
ลิงค์ต่างๆ

กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต
สำนักนโยบายและแผน (สนผ.) ส่วนแผนรวม ( สผร. ) ส่วนกิจการพิเศษ (สกพ.) ส่วนติดตามและประเมินผล (สตป.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สพถ.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นงภายใน (สมน.) ส่วนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง (สสม.) ส่วนประสานการพัฒนาพื้นที่ตามพระราชดำริ (สปพ.) ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบท.) ศอ.ปส.มท.
สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถ.อัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 10200 โทร 0-2226-5886->> ดูแผนที่
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่ buncha_ket@moi.go.th
copyright 2008 สนผ. Allrights reserved* คำแนะนำ : เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับจอภาพที่มีความละเอียด 1024 x 768 pixel ตัวอักษรขนาด Medium และดูด้วย Ms internet Explorer 4.0 ขึ้นไป