กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
นายทรงกลด สว่างวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป.
นางณัฐธยาน์ บัวชุม
(รกน.) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัด 2560
ระบบข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
ข้อมูลการเกษตรเพื่อการสนับสนุนการประกอบอาชีพของกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลการติดตามพื้นที่ปลูกข้าวและคาดการณ์ผลผลิตปี 59/60
งบประมาณ มท.
GovChannel
การบริหารงบประมาณ
การเบิกจ่ายงบฯ
คลังข่าวมหาดไทย
องค์ความรู้ต่างๆ
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แผนการจัดการอุบัติการณ์ของ สป.มท.
ควบคุมภายใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 
กับกระทรวงมหาดไทย
เศรษฐกิจพอเพียง
คลิก
Mail กระทรวงมหาดไทย
เวปบอร์ด ถาม-ตอบ ปัญหา
จำนวนผู้เยี่ยมชม
QR Code    27/03/2017  ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนเมษายน 2560    โดย admin
    24/03/2017  สรุปสาระสำคัญการอบรมการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงมหาดไทยเพื่อการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุกจริตอย่างยั่งยืน    โดย admin
    24/03/2017  ศอ.ปส.ปค. การบูรณาการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2560    โดย ศอ.ปส.ปค.
    24/03/2017  ตรวจสอบข้อมูลสถานที่ให้บริการด้านการบำบัดฟื้นฟู (Excel)    โดย ศอ.ปส.มท.
    24/03/2017  แบบรายงานการติดตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักนโยบายและแผน สป. แผน 6 เดือน    โดย admin
    23/03/2017  มท 0211.3/ว1585 เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ)    โดย กพถ.สนผ.สป. ,โทร 505
    23/03/2017  การพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ปี 2560    โดย admin
    23/03/2017  การจัดสรรงบประมาณเป็นกรณีพิเศษให้จังหวัดปัตตานี    โดย กมน.สนผ.สป.
    23/03/2017  การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 - 19 มิถุนายน 2560)    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    22/03/2017  ตรวจสอบข้อมูลสถานที่ให้บริการด้านการบำบัดฟื้นฟู    โดย ศอ.ปส.มท.
    22/03/2017  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบไตรมาส 2)    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    21/03/2017  การดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย    โดย
    21/03/2017  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1536 ลว 21 มี.ค. 2560 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน    โดย กกพ. 50034
    21/03/2017  หนังสือด่วนที่สุด มท 0211.9/ว 195 ลว 21 มีนาคม 2560 เรื่อง โครงการปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    โดย กปพ.สนผ.สป.
    20/03/2017  การรายงานผลการดำเนินงานการประเมินส่วนราชการฯ รอบที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560)    โดย มนตรี (มท.50577)
    20/03/2017  แนวทางการดำเนินงานกับเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ที่อยู่นอกสถานศึกษา    โดย ศอ.ปส.มท.
    20/03/2017  แนวทางการดำเนินงานลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction)    โดย
    17/03/2017  มท0211.3/ว1458 การติดตามผลการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์แอลกอฮอล์ระดับชาติ พ.ศ. 2560 - 2563 ระดับจังหวัด    โดย กพถ.สนผ.สป. 50515
    17/03/2017  สรุปผลการปฏิบัติงานสำคัญของผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มภารกิจที่ 5    โดย กนม. 50611-13
    14/03/2017  ที่ มท 0211.3/ว1351 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560 เรื่องสรุปการประชุมส่งเสริมและพัมนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ    โดย กพถ.สนผ.สป. โทร. 505
    13/03/2017  แบบฟอร์มการจัดทำตัวชี้วัด DPA 2560    โดย admin
    13/03/2017  'ตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัด' ด่วนที่สุดที่ มท. 0211.1/ว1355 ลว 13 มี.ค. 2560 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเเละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรื่องการบริหารแผ่นดิน และเรื่องอื่นๆ    โดย กกพ. 50034
    13/03/2017  "ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในสรุปรายงานความคืบหน้าตามประเด็นติดตามเร่งด่วนของคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล (คตน.) ระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๕๙"    โดย กตป. 50522
    13/03/2017  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1319 ลว 10 มี.ค. 60 เรื่อง ข้อแนะนำการดำเนินการจัดเตรียมแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาลัยแล้ง    โดย 50035
    10/03/2017  ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลและส่งเมล็ดพันธุ์หรือกล้าไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูก และส่งดินในพื้นที่ที่เคยเสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ    โดย กสม.
    10/03/2017  มท 0211.9/ว1302 ลว. 10 มี.ค. 2560) เรื่องโครงการปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย)    โดย กปพ.สนผ.สป.
    09/03/2017  การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด (สิงหาคม 2559)    โดย ศอ.ปส.มท.
    09/03/2017  การเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    08/03/2017  การจัดสรรเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนฯ (Smart Card)    โดย ศอ.ปส.มท.
    08/03/2017  (ด่วนที่สุด มท 0211.9/ว 1257) โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 2 - 3    โดย กปพ.สนผ.สป.
    08/03/2017  นร 0116/2127 ลว. 3 มีนาคม 2560 เรื่องแจ้งผลการพิจารณาโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    โดย กปพ.สนผ.สป.
    06/03/2017   ขอความร่วมมือดำเนินโครงการ "บ้านสีขาว ปลอดยาเสพติด"    โดย ศอ.ปส.มท.
    06/03/2017  การประชุมส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ผ่านระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) เพิ่มเติม    โดย กพถ.สนผ.สป. 50515
    06/03/2017  การประชุมส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ผ่านระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)    โดย กพถ.สนผ.สป. โทร.5051
    03/03/2017  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0879 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 การใช้กลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปในภูมิภาค    โดย 50035
    01/03/2017  ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมีนาคม 2560    โดย admin
    28/02/2017  ประเด็นการติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    27/02/2017  ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    27/02/2017  การจัดทำตัวชี้วัดเรื่องการจัดทำและดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ    โดย มนตรี (มท.50577)
    24/02/2017  (ด่วนที่สุด มท 0211.9/ว216 ลว. 23 ก.พ. 60) โครงการบูรณาการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยเเล้ง (พ.ศ.2560 -2563)    โดย กปพ.สนผ.สป.
    23/02/2017  การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)    โดย กปพ.สนผ.สป.
    23/02/2017  การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท    โดย กปพ.สนผ.สป.
    23/02/2017  การส่งมอบถังเก็บน้ำโครงการเฉลิมพระเกียรติ สายธารพระบารมี ครองราชย์ 70 ปี พระราชินี 7 รอบ    โดย กปพ.สนผ.สป.
    22/02/2017  (มท.0211.9/ว0749 ลว. 10 ก.พ. 60) เรื่อง แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560-2564)และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ    โดย กปพ.สนผ.สป.
    21/02/2017  คู่มือการประเมินหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    21/02/2017  มท 0211.9/ว0873 ลว. 20 ก.พ. 2560 เรื่องโครงการปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    โดย กปพ.สนผ.สป
    21/02/2017  มท 0211.9/ว0905 ลว. 20 ก.พ. 2560 เรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบทและในภาคการศึกษา    โดย กปพ.สนผ.สป
    21/02/2017  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    โดย มนตรี (มท.50577)
    21/02/2017  ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561    โดย มนตรี (มท.50577)
    20/02/2017  การจัดทำข้อมูลประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดปี 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    17/02/2017  ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)    โดย เอกลักษณ์
    17/02/2017  นำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    16/02/2017  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงมหาดไทย    โดย มนตรี (มท.50577)
    15/02/2017  มท 0211.9/ว0796 ลว.15 ก.พ.2560 แผนปฏิบัติงานโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ    โดย กปพ.สนผ.สป.
    15/02/2017  มท 0211.3/ว0703 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 การจัดทำทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    โดย กพถ.สนผ.สป. 50515
    15/02/2017  การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน    โดย กพถ.สนผ.สป. 50515
    15/02/2017  การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    14/02/2017  ขอความร่วมมือจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ราชการหรือสถานที่สาธารณะ    โดย 50515
    14/02/2017  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐    โดย กตป. 50482
    10/02/2017  หนังสือ กรมการปกครอง แจ้งให้ยกเลิกโครงการฯ    โดย ศอ.ปส.มท.
    10/02/2017  หนังสือกรมการปกครอง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายที่ที่ทำการปกครองจังหวัดทุกจังหวัด    โดย ศอ.ปส.มท.
    10/02/2017  หนังสือกรมการปกครอง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเพื่อคืนคนดีสู่สังคม    โดย ศอ.ปส.มท.
    09/02/2017  มท 0211.9/ว0060 ลว 9 มกราคม 2560 โครงการบูรณาการการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย)    โดย กปพ.สนผ.สป
    08/02/2017  (มท.0211.9/ว0673 ลว 8 ก.พ. 60 ) เรื่องการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. 2557-2560)ในภาคการเกษตรและชนบทและในภาคการศึกษา    โดย กปพ.สนผ.สป.
    08/02/2017  (ที่ มท.0211.9/ว0621 ลว. 7 ก.พ. 60) เรื่อง การดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่    โดย กปพ.สนผ.สป.
    07/02/2017  การรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน    โดย กมน.สนผ.สป. 5061-13
    06/02/2017  ขอเชิญชวนจังหวัดและชมรมในสังกัดที่มีการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2560 เข้าประกวดผลงาน    โดย ศอ.ปส.มท.
    06/02/2017  มท 0211.1/ว0600 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง สรุปผลการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2559 เรื่อง "การลดพื้นที่ทำนา : ผลกระทบและทางออก"    โดย 50034
    06/02/2017  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ครั้งที่ 1/2559    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    03/02/2017  (ที่ มท 0211.9/ว 65 ลว 2 ก.พ. 60) โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(พ.ศ.2557-2560)ในภาคการเกษตรและชนบท(ยุทธศาสตร์ที่ 1) เพิ่มเ    โดย กปพ.สนผ.สป.
    02/02/2017  มท 0211.3/ว0539 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธื 2560 เรื่องการละเมิดและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน    โดย กพถ.สนผ.สป. 50515
    02/02/2017  แจ้งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ.2559    โดย ศอ.ปส.มท.
    01/02/2017  เอกสารประกอบการบรรยายโครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ    โดย admin
    01/02/2017  ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมในการกำหนดกิจกรรม "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 30    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    31/01/2017  หนังสือกรมการปกครอง แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีเงินเหลือจ่ายจากการจ้างบุคลากร    โดย ศอ.ปส.มท.
    27/01/2017  แผนปฏิบัติการกลุ่มภารกิจงานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    27/01/2017      โดย
    27/01/2017  ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560    โดย admin
    26/01/2017  แผนปฏิบัติการกลุ่มภารกิจงานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    25/01/2017  การสำรวจข้อมูล และรายงานสถานภาพสมาชิกแกนนำ To Be Number One (ครั้งที่ 2)    โดย ศอ ปส มท
    24/01/2017  หนังสือกรมการปกครอง เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.)    โดย ศอ.ปส.มท.
    24/01/2017  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของ มท. ภายใต้ยุทธศาสตร์ในระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)    โดย มนตรี (มท.50577)
    20/01/2017  แบบรายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร    โดย admin
    19/01/2017  รายงานการกัก ยึด หรืออายัดสารเคมีควบคุมที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศกระทรวงยุติธรรมฯ    โดย ศอ.ปส.มท.
    18/01/2017  การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ สป. เพื่อใช้ในการติดตามความสำเร็จและรายงานผลการดำเนินงาน    โดย มนตรี (มท.50577)
    17/01/2017  ด่วนที่สุดที่ มท.0211.1/ว0193 ลว 17 ม.ค. 60 เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะกรรมการพืชน้ำมันเเละน้ำมันพืช    โดย 50034
    17/01/2017  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    17/01/2017  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส    โดย admin
    17/01/2017  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 10/2559 (เรียน กรม/รัฐวิสาหกิจ/หน.ส่วนราชการภายใน สป)    โดย admin
    17/01/2017  การศึกษาดูงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ของคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานประสานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLOs) ไทย - กัมพูชา - ลาว - เมียนมา    โดย
    16/01/2017  การเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ มท. พ.ศ. 2560 - 2564 และแผนยุทธศาสตร์ สป. พ.ศ. 2560 - 2564    โดย มนตรี (มท.50577)
    16/01/2017  สรุปประเด็นสำคัญการประชุมมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    12/01/2017  แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 - 2564    โดย มนตรี (มท.50577)
    12/01/2017  การติดตามการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในส่วนที่มอบหมายให้รัฐมนตรีหรือส่วนราชการดำเนินการ    โดย admin
    11/01/2017   แนวทางการสืบสวนความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยวิธีการครอบครองหรือให้มีการครอบครองยาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    11/01/2017  แจ้งเวียนประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดชื่อสารเคมี พื้นที่ควบคุมฯ พ.ศ.2559    โดย ศอ.ปส.มท.
    11/01/2017  แผนปะการัง    โดย กสม
    09/01/2017  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0064 ขอให้เร่งรัดรายงานตามแบบสำรวจรายการครุภัณฑ์และผู้รับโอนทรัพย์สินฯ    โดย กกพ.สนผ.สป. 50034
    09/01/2017  สรุปความเชื่อมโยงและสรุปแผนงานในภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)    โดย มนตรี (มท.50577)
    05/01/2017  การกำกับ ดูแลและติดตามผลการดำเนินงานโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    โดย กปพ.สนผ.สป.
    04/01/2017  วีดิทัศน์การใช้งานระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.)    โดย ศอ.ปส.มท.
    04/01/2017  ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมกราคม 2560    โดย admin
    30/12/2016  การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ มท. และร่างภารกิจสำคัญของ มท. ที่จะดำเนินการในปี พ.ศ. 2560    โดย มนตรี (มท.50577)
    30/12/2016  การรายงานข้อมูลกิจกรรมที่จะจัดเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของมพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    30/12/2016  แนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    28/12/2016  การรักษาความปลอดภัยด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดห้วงวันหยุดราชการต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    27/12/2016  แผนบูรณาการการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลโดยการสร้างปะการังเทียม    โดย กสม.
    27/12/2016  แผนบูรณาการการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลโดยการสร้างปะการังเทียม    โดย กสม.
    27/12/2016  แฟ้มบรรยายในการประชุมมอบนโยบายฯ ปี 2560 ครั้งที่ 4 วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร    โดย ศอ ปส มท
    26/12/2016  แนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัด(ที่ มท 0211.9/ว 7450 ลว 23 ธ.ค. 59)    โดย กปพ.สนผ.สป.
    22/12/2016  โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ประจ    โดย กปพ.สนผ.สป.
    22/12/2016  แฟ้มบรรยายในการประชุมมอบนโยบายฯ ปี 2560 ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 จังหวัดเชียงใหม่    โดย ศอ.ปส.มท.
    22/12/2016  ขอความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัยและอาชีวอานามัยของประเทศไทย    โดย กัญจนภัค
    21/12/2016  การจัดทำแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและะพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    21/12/2016  การเสนอของบประมาณโครงการประเภทแหล่งน้ำภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ(ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 7334 ลว 20 ธ.ค. 59)    โดย กปพ.สนผ.สป.
    20/12/2016  แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับการบันทึกสินทรัพย์ (กรมผู้เบิกแทน)    โดย กลุ่มงานกิจการพิเศษ
    20/12/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว7310 ลว. 19 ธ.ค. 59 แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับการบันทึกสินทรัพย์ที่ได้จากโครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตร    โดย 50034
    20/12/2016  ด่วนที่สุดที่ มท 0211.1/ว7309แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับการบันทึกสินทรัพย์ที่ได้จากโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน    โดย 50034
    19/12/2016  การจัดทำแผนปฏิบัติการกลุ่มภารกิจงานพัฒนาตามศักภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    19/12/2016  การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้    โดย กมน.สนผ.สป.
    19/12/2016  รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    โดย กอก.สนผ.สป.
    16/12/2016  แฟ้มบรรยายในการประชุมมอบนโยบายฯ ปี 2560 ครั้งที่ 2 16 ธันวาคม 2559 จ.ขอนแก่น    โดย ศอ ปส มท
    15/12/2016  การบูรณาการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง    โดย กปพ.สนผ.สป.
    13/12/2016  หนังสือ กรมการปกครอง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    13/12/2016  หนังสือ กรมการปกครอง การขอรับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    08/12/2016  การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงมหาดไทย    โดย มนตรี (มท.50577)
    08/12/2016  แฟ้มบรรยายในการประชุมมอบนโยบายฯ ปี 260 วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี    โดย ศอ.ปส.มท.
    08/12/2016  ระบบการตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ ผวจ. และ นอ. (Achievement Monitoring System)    โดย มนตรี (มท.50577)
    07/12/2016  มท 0211.1/ว7049 ลว. 7 ธ.ค. 2559 เรื่อง แผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูเเล้งในเขตชลประทาน ปี 2559/60    โดย 50034
    06/12/2016  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 - 2564    โดย มนตรี (มท.50577)
    06/12/2016  การดำเนินโครงการบูรณาการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง" (ด่วนที่สุด ที่ มท.0211.9/ว 7026 ลว. 6 ธ.ค. 59)    โดย .9
    06/12/2016  มท 0211.1/ว7004 ลว 2 ธันวาคม 2559 เรื่อง มาตรการตรวจสอบเเก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่    โดย 50035
    02/12/2016  การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ มท. ครั้งที่ 2/2560    โดย admin
    01/12/2016  การขยายระยะเวลาการประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    01/12/2016  ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี จากการรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    30/11/2016  หนังสือกรมการปกครอง ขอความร่วมมือให้ดำเนินการจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ    โดย ศอ.ปส.มท.
    29/11/2016  ข้อสั่งการและข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยในการสัมมนาปลัดจังหวัด นายอำเภอ เพื่อเร่งรัดติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ช่วง 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน 2559)    โดย ศอ.ปส.มท.
    29/11/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6879 ลว 29 พ.ย. 2559 เรื่อง สรุปผลการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conferrence) เพื่อชี้เเจงเเนวทางการเเก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ    โดย 50035
    28/11/2016  แนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    โดย admin
    28/11/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6806 ลว 26 พ.ย. 59 รายงานการสำรวจข้อมูลสถานที่เก็บข้าวเปลือก    โดย 50035
    26/11/2016  วิทยุในราชการ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6806 ลว 26 พ.ย. 59 เรื่อง สำรวจข้อมูลยุ้งฉาง ไซโล ธนาคารข้าว    โดย 50034
    25/11/2016  แบบฟอร์มแผนแม่บท ระยะ 20 ปี    โดย มนตรี (มท.50577)
    25/11/2016  ขอแจ้งเลื่อนการจัดประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560 ครั้งที่ 1    โดย
    25/11/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท.0211.9/1269 ลว. 24 พ.ย. 59 การดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนด้วยการจัดหาแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคหรือเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง"    โดย .9
    24/11/2016  ขอเลื่อนการประชุมมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560 (เฉพาะภาคกลาง)    โดย ศอ.ปส.มท.
    23/11/2016  การตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารราชการของนายกรัฐมนตรี (วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559)    โดย วันวิสาข์ (มท. 50577
    22/11/2016  เอกสารประกอบการประชุม Video Conference เพื่อชี้แจงแนทางการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ วันที่ 22 พ.ย. 59    โดย กกพ.สนผ.สป.
    22/11/2016  การจัดทำแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)    โดย
    22/11/2016  เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการแก่ผู้บริหารจัดการระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสารเสพติด    โดย
    22/11/2016  วิทยุในราชการ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6698 ลว. 21 พ.ย. 59 Video Conference แนวทางการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ    โดย 50034
    17/11/2016  แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 - 2564    โดย มนตรี (มท.50577)
    16/11/2016  เอกสารประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมการปกครอง    โดย
    14/11/2016  การดำเนินโครงการบูรณาการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง “1 ตำบล 1 แหล่งกักเก็บน้ำ" (มท.0211.9/ว6504 ลว. 11 พ.ย. 59)    โดย .9
    14/11/2016  หนังสือ กรมการปกครอง ที่ มท 0311.3/ว 24229 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดในชุมชน    โดย ศอ.ปส.มท.
    14/11/2016  หนังสือ กรมการปกครอง ที่ มท 0311.3/ว 24227 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    14/11/2016  ขอเชิญร่วมประชุมมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    11/11/2016  ผลการประชุม สล.นพช.    โดย กมน. 50611-13
    10/11/2016  ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559    โดย admin
    10/11/2016  โครงการแก้ไขปัญหาเกษตรกรและผู้ยากจนซึ่งมีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนองและขายฝาก    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    08/11/2016  ด่วนที่สุด มท0211.1/ว6422 ลว 8 พ.ย. 2559 เรื่อง การรายงานการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ปีการผลิต 2559/60    โดย 50034
    04/11/2016  สรุปผลการพบปะหารือข้อราชการระหว่างคณะผู้แทนรัฐบาล/คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    03/11/2016  การดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ "สายธารพระบารมี ครองราชย์ 70 ปี พระราชินี 7 รอบ" (มท.0211.9/ว6047 ลว. 20 ต.ค. 59)    โดย .9
    02/11/2016  การประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนในพื้นที่ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559    โดย มนตรี (มท.50577)
    02/11/2016  โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ประจำปี 2560    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    31/10/2016  สรุปผลการประชุมมอบนโยบาย ข้อราชการ และแนวทางการขับเคลื่อนงานสำคัญฯ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ มท.    โดย มนตรี (มท.50577)
    31/10/2016   กรมการปกครอง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)    โดย ศอ.ปส.มท.
    25/10/2016  แผนงานในภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทย ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)    โดย
    21/10/2016  ด่วนที่สุก มท 0211.3/ว5976 เรื่อง ประชุมมอบนโยบายแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 -2564 และพิธีเปิดตัวโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City)    โดย พิทักษ์ 50515
    20/10/2016  หนังสือกรมการปกครอง เรื่อง สำรวจความพร้อมการรายงานระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ    โดย ศอ.ปส.มท.
    18/10/2016  การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย โทร 50482
    18/10/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5955 ลว. 17 ต.ค. 59 เรื่อง ขอให้ ผวจ.ให้ความสำคัญการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่    โดย 50034
    14/10/2016  ระบบการติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอฯ    โดย มนตรี (มท.50577)
    14/10/2016  รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560 ผ่านระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด NISPA    โดย ศอ.ปส.มท.
    14/10/2016  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    13/10/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5894 ลว 13 ต.ค. 59 เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559/60    โดย 50035
    12/10/2016  สรุปการสัมมนาเครือข่าย กขร. เพื่อพัฒนาการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (เรียน กรม/รัฐวิสาหกิจ/หน.ส่วนราชการภายใน สป)    โดย admin
    12/10/2016  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 9/2559 (เรียน กรม/รัฐวิสาหกิจ/หน.ส่วนราชการภายใน สป)    โดย admin
    11/10/2016  มท 0211.3/ว5828 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่องสนับสนุนโครงการชื่นชมยกย่องคนหัวใจหินและชุมชนสู้เหล้าครบพรรษาระดับอำเภอ    โดย พิทักษ์ 50515
    11/10/2016  มท 0211.3/ว5827 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่องสนับสนุนโครงการชื่นชมยกย่องคนหัวใจหินและชุมชนสู้เหล้าครบพรรษาระดับอำเภอ    โดย พิทักษ์ 50515
    11/10/2016  การสำรวจข้อมูลชมรม/ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพิ่มเติม    โดย ศอ.ปส.มท.
    10/10/2016  หนังสือ ศอ.ปส.ปค. เรื่อง การตัดโอนงบประมาณ และการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    10/10/2016  หนังสือ ศอ.ปส.ปค. เรื่อง การดำเนินการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน    โดย ศอ.ปส.มท.
    10/10/2016  (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 - 2564    โดย มนตรี (มท.50577)
    10/10/2016  การดำเนินตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    โดย .9
    10/10/2016  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขอสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัด 76 จังหวัด    โดย ศอ.ปส.มท
    10/10/2016  การดำเนินโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    โดย admin
    07/10/2016  ด่วนที่สุดที่ มท.0211.1/ว5749 ลว 7 ต.ค. 2559 เรื่อง การบูรณาการในการตรวจเรือโดยสาร เรือนำเที่ยว เเละเรือข้ามฝาก (เรือเฟอร์รี่) ด่วนที่สุด ที่มท.0211.1/ว5755 ลว 7 ต.ค. 2559 เรื่อง การประชาสัมพันธ์เเละร    โดย 50035
    07/10/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท0211.1/ว 5677 ลว.5ต.ค.2559 เรื่อง มาตรการตรวจสอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่    โดย wannida 50035
    05/10/2016  คู่มือปฏิบัติในการรายงานข้อมูลกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม    โดย ฟ้า
    04/10/2016  การเปิดใช้ระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.)    โดย ศอ.ปส.มท.
    04/10/2016  การแจ้งปิดโครงการและคืนเงินเหลือจ่ายภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด    โดย วนิดา (มท.50515)
    03/10/2016  แนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยมวลชน    โดย กมน.สนผ.สป. 50611-13
    03/10/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว 5581 ลว 30 ก.ย.2559 เรื่อง สรุปผลการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference    โดย 50035
    03/10/2016  การสำรวจข้อมูล ติดตาม ประเมินผล และรายงานสถานภาพแกนนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE    โดย ศอ.ปส.มท.
    29/09/2016  สรุปผลการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและแนวทางขับเคลื่อนภารกิจของ มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 59 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต กทม.    โดย มนตรี (มท.50577)
    29/09/2016  ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)    โดย มนตรี (มท.50577)
    29/09/2016  ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนตุลาคม 2559    โดย admin
    29/09/2016  ขอเชิญประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการดำเนินงานยาเสพติด ปี 2560 ผ่านระบบ Tele Conference    โดย ศอ.ปส.มท.
    28/09/2016  การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    โดย กตป. 50518
    28/09/2016  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา    โดย กมน. 50611-3
    27/09/2016  แบบฟอร์ม สสว.300    โดย วนิดา (มท.50515)
    27/09/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5480 ลว 27 ก.ย. 59 เรื่อง การดำเนินโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) กรณีผู้รับจ้างทิ้งงาน    โดย 50035
    27/09/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5479 ลว 27 ก.ย. 59 เรื่อง โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่    โดย 50035
    27/09/2016  แผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2559 - 2560    โดย
    22/09/2016  PowerPoint การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภันยาเสพติด พ.ศ. 2559 - 2560 ครั้งที่ 2    โดย ศอ.ปส.มท.
    22/09/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5383 ลว 21 กันยายน 2559 เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559/60    โดย 50035
    21/09/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5378 เรื่องการกันเงินงบประมาณโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ5ล้านบาท)    โดย 50034
    21/09/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5377เรื่องการกันเงินงบประมาณโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนฯ (กยจ.)    โดย 50034
    21/09/2016  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม    โดย กตป. 50518
    21/09/2016  การบริหารงบประมาณมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐    โดย กตป. 50518
    21/09/2016  นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2560 - 2564    โดย ปราลี
    21/09/2016  หลักเกณฑ์ ขั้นตอน แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบทในระดับพื้นที่(เพิ่มเติม)    โดย .9
    19/09/2016  PowerPoint การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภันยาเสพติด พ.ศ. 2559 - 2560    โดย
    16/09/2016  ที่ มท 0211.1/ว5242 ลว.15 ก.ย.59 เรื่องการใช้กลไก"คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)" เร่งปลูกฝังค่านิยมอันดีงามของเด็กและเยาวชน    โดย กกพ.สนผ.สป. 50034
    13/09/2016  การจัดทำข้อมูลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของจังหวัด    โดย 50523
    13/09/2016  แผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ 2559    โดย admin
    12/09/2016  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5163 ลว 12 ก.ย. 2559 เรื่องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเเละคนยากจน    โดย 50034
    12/09/2016  การตรวจสอบยอดคงเหลืองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พร้อมจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ    โดย กตป. 50518
    08/09/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5085 ลว 8 ก.ย. 59 เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559/60    โดย 50035
    06/09/2016  โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท    โดย .9
    05/09/2016  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙    โดย กตป. 50518
    05/09/2016  มาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๕๙    โดย กตป. 50518
    01/09/2016  ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกันยายน 2559    โดย admin
    01/09/2016  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการรายงานผลการดำเนินงานยาเสพติดจังหวัด (NISPA) ปีงบประมาณ 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    01/09/2016  เร่งรัดผลการดำเนินงานและนำเข้าข้อมูลผู้เสพผู้ติดยาเสพติดตามแผนบำบัดรักษายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย ศอ.ปส.มท.
    29/08/2016  เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2559 - 2560    โดย
    29/08/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว4581 ลว 29 ส.ค. 59 เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559/60    โดย 50035
    29/08/2016  การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2559    โดย ศอ.ปส.มท.
    25/08/2016  ประชุมมอบนโยบายการนำแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2559-2560 ไปสู่การปฏิบัติ    โดย
    25/08/2016  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว4800 ลว 25 สิงหาคม 2559 เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ5ล้านบาท)    โดย 50034
    24/08/2016  ประสานงานสำนักงาน BLO ที่มีพื้นที่ติดกับประเทศกัมพูชา เรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเชิงลึกในระดับพื้นที่    โดย
    23/08/2016  การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนายุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม    โดย มนตรี (มท.50577)
    23/08/2016  การขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2559 - 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    22/08/2016  การโอนจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกันของสำนักงาน ป.ป.ส.    โดย ศอ.ปส.มท.
    19/08/2016  คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ    โดย วนิดา (มท.50515)
    19/08/2016  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการขับเคลื่อน การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท    โดย 0211.9
    16/08/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว4582 เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559/60    โดย 50034
    09/08/2016  วิทยุในราชการ ที่ มท 0211.1/ว1096    โดย 50034, 02-221-8095
    08/08/2016  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 7/2559 (เรียน กรม/รัฐวิสาหกิจ/หน.ส่วนราชการภายใน สป)    โดย admin
    05/08/2016  สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4/2559    โดย เอกลักษณ์
    03/08/2016  อนุมัติรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปี 2557 และประจำปี 2558 (โควตาหน่วยงานในระดับพื้นที่ 76 จังหวัด)    โดย ศอ.ปส.มท.
    02/08/2016  ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนสิงหาคม 2559    โดย admin
    02/08/2016  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว4297 ลว 29 ก.ค. 59    โดย 50035
    02/08/2016  การจัดทำเป้าหมายระดับจังหวัด เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    01/08/2016  การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปี 2559    โดย
    29/07/2016  เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559    โดย
    28/07/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว4268 ลว 28 ก.ค. 2559 เรื่อง ขอให้เร่งรัดการรายงานตามแบบสำรวจรายการครุภัณฑ์และผู้รับโอนทรัพย์สินที่เกิดจากโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) และ    โดย 50035
    28/07/2016  โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.4(ศอ.ปส.มท.)/ว4267 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559    โดย ศอ.ปส.มท.
    28/07/2016  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนที่นำทาง (Roadmap) ของกระทรวงมหาดไทย    โดย มนตรี (มท.50577)
    28/07/2016  แนวทางการชี้แจงผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด/โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยุ่ของประชาชนผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)    โดย กตป. 50518
    28/07/2016  การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่หนึ่งและไตรมาสที่สอง ของหน่วยงานรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    โดย กตป. 50518
    27/07/2016  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด    โดย ศอ.ปส.มท.
    27/07/2016  การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 - 2564    โดย มนตรี (มท.50577)
    27/07/2016  แจ้งกำหนดการและแนวทางการดำเนินงานต่อกองทุนแม่ของแผ่นดิน    โดย ศอ.ปส.มท
    25/07/2016  Agri-Map    โดย
    25/07/2016  ข้อมูลโครงการแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 จากกรมชลประทาน    โดย กปพ.สนผ.สป.
    22/07/2016  แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙    โดย กตป. 50518
    21/07/2016  กำหนดการ (ใหม่) งานมหกรรม 12 ปี กองทุนแม่    โดย ศอ.ปส.มท.
    21/07/2016  สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ปี 2559 (ไตรมาส 4)    โดย มนตรี (มท.50577)
    21/07/2016  ระเบียบวาระการประชุมการชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท ในวันที่ 21 ก.ค. 2559    โดย กปพ.สนผ.สป.
    14/07/2016  แจ้งสถานที่พักคอยของผู้ว่าราชการจังหวัดในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร    โดย
    13/07/2016  ที่ มท. 0211.1/ว3250 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาโดยกลไกคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ที่ มท 0211.1/ว3743 เรื่อง การใช้กลไก "คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)" เร่งปลูกฝังค่านิยมอันดี    โดย
    13/07/2016  เชิญประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกระทรวงมหาดไทย    โดย กตป. 50518
    13/07/2016  หนังสือ ด่วนที่สุด มท ที่ 0211.9/ว879 ลว 12 กรกฎาคม 2559 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ และโครงการเ    โดย กปพ.สนผ.สป.
    12/07/2016  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการ    โดย กตป. 50523
    12/07/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3963 เรื่อง การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ    โดย 50034
    12/07/2016  ขอให้สำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO) กำหนดตัวบุคคลเป็นแกนกลางของทั้งสองฝ่าย (ไทย - กัมพูชา)    โดย
    11/07/2016  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 6/2559 (เรียน ปลัด กทม.)    โดย admin
    11/07/2016  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 6/2559 (เรียน กรม/รัฐวิสาหกิจ/หน.ส่วนราชการภายใน สป)    โดย admin
    11/07/2016  แจ้งเวียนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2559    โดย
    08/07/2016  ข้อควรรู้เกี่ยวกับการประกันตัวคดียาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    08/07/2016  เหรียญที่ระลึกพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์    โดย admin
    08/07/2016  สมาชิก ฌ.มท. ถึงแก่กรรม    โดย admin
    08/07/2016  งานสำคัญ/โครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2559    โดย 0211.9
    07/07/2016  งานมหกรรม 12 ปี กองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559    โดย
    07/07/2016  คู่มือการกำหนดรูปแบบ ก่อสร้าง ซ่อมปรับปรุง บำรุงรักษา และเพิ่มประสิทธิภาพฝ่ายชะลอน้ำพอเพียงตามแนวพระราชดำริ    โดย admin
    07/07/2016  กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ นายสายหยุด ทวิพัฒน์ บิดานายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา    โดย admin
    05/07/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท.0211.1/ว3832 ลว 5 ก.ค. 59 เรื่อง เเนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินประเภทสิ่งปลูกสร้างที่เกิดจากมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล และโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตร    โดย 50034
    05/07/2016  การตัดโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม เพื่อจัดสรรให้ ศอ.ปส.จ. ในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559    โดย
    01/07/2016  หนังสือ ด่วนที่สุด มท ที่ 0211.9/ว840 การรับชมวิดีทัศน์การบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ เรื่อง “ฝ่าภัยแล้งด้วยแรงประชารัฐ”    โดย กปพ.สนผ.สป.
    01/07/2016  หนังสือ ด่วนที่สุด มท ที่ 0211.9/ว840 การรับชมวิดีทัศน์การบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ เรื่อง “ฝ่าภัยแล้งด้วยแรงประชารัฐ”    โดย กปพ.สนผ.สป.
    30/06/2016  เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี    โดย admin
    29/06/2016  ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกรกฏาคม 2559    โดย admin
    28/06/2016  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มท. พ.ศ. 2560 - 2564    โดย มนตรี (มท.50577)
    28/06/2016  การตัดโอนจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกันของสำนักงาน ป.ป.ส. (จังหวัดนำร่อง 9 จังหวัด)    โดย
    28/06/2016  กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ นายทวี จองพานิช บิดา ว่าที่ ร.ต.สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ถึงแก่กรรม    โดย admin
    27/06/2016  สมาชิก ฌ.มท. ถึงแก่กรรม    โดย admin
    24/06/2016  รายงานการบูรณาการงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแนวทางการสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน    โดย ศอ.ปส.มท.
    22/06/2016  ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่า    โดย admin
    22/06/2016  หนังสือ ด่วนที่สุด มท ที่ 0211.9/ว903 การสำรวจข้อมูลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ลว 22 มิถุนายน 2559    โดย กปพ.สนผ.สป.
    22/06/2016  แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2559    โดย
    21/06/2016  โครงการฝึกอบรมระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.)    โดย
    21/06/2016  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559    โดย admin
    20/06/2016  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ พ.ศ.2557-2561    โดย กสม. 50447
    17/06/2016  ที่ มท. 0211.1/ว3447 ลว 15 มิถุนายน 2559 เรื่อง การเชื่อมโยงความร่วมมือกับสมาพันธ์ SME ไทย    โดย 50035
    17/06/2016  ที่ มท 0211.1/ว3444 ลว.15 มิ.ย.59 เรื่อง การส่งคืนเงินงบประมาณโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน    โดย
    15/06/2016  ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนงาน "วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน"    โดย admin
    15/06/2016  ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559    โดย admin
    15/06/2016  นายทองคำ เขื่อนทา (ป.ช.) อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ถึงแก่อนิจกรรม    โดย admin
    15/06/2016  นายยอด กลิ่นเกษร ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฏหมาย สำนักงาน ก.ถ.สป. ถึงแก่กรรม    โดย admin
    15/06/2016  การปรับปรุงโครงสร้างภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกระทรวงมหาดไทย    โดย
    15/06/2016  สำรวจครุภัณฑ์ เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO)    โดย
    09/06/2016  การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนที่นำทาง (Roadmap)    โดย เอกลักษณ์
    08/06/2016  ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย    โดย admin
    07/06/2016  ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา IT Technology for Digital Economy Policy    โดย admin
    07/06/2016  การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "เหตุละเมิดต้องไม่เกิดในการบริหารงานพัสดุภาครัฐ"    โดย admin
    07/06/2016  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3239 ลว 7 มิถุนายน 2559    โดย 50035 สกพ.สนผ.สป.
    06/06/2016  ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือฯ    โดย admin
    06/06/2016  กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ นางเยี่ยม ศรีขวัญ มารดานายวิชัย ศรีขวัญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย    โดย admin
    06/06/2016   ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมิถุนายน 2559    โดย admin
    03/06/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3140 ลว 3 มิ.ย. 59 เรื่อง การดำเนินโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) กรณีผู้รับจ้างทิ้งงาน    โดย 50035 สกพ.สนผ.สป.
    03/06/2016  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0211.1/3136    โดย 50035
    03/06/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2996 ลว 30 พฤษภาคม 2559 เรื่อง แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร    โดย 50035 miw
    02/06/2016  หนังสือ มท ที่ 0211.9/ว3110 ลว 2 มิถุนายน 2559 เรื่อง การสำรวจข้อมูลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง    โดย สปพ.สนผ.สป.
    02/06/2016  หนังสือ มท ที่ 0211.9/ว3100 ลว 2 มิถุนายน 2559 เรื่อง โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้การดำเนินโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    02/06/2016  ขอให้จังหวัดตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน เป้าหมาย    โดย
    02/06/2016  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙    โดย กตป. 50518
    02/06/2016  ขอเชิญร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา    โดย ศอ.ปส.มท.
    01/06/2016  การพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 - 2564    โดย เอกลักษณ์
    01/06/2016  ประเด็นการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีในช่วงระยะเวลาที่เหลือ (ถึงเดือนกรกฎาคม 2560)    โดย เอกลักษณ์
    31/05/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3020 ลว 31 พ.ค. 2559 เรื่อง ให้รายงานการดำเนินการขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติฯ เพื่อดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้า    โดย 50035
    26/05/2016  การจัดทำข้อมูลการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงในที่ดีขึ้น ฯ    โดย เมธี 50523
    25/05/2016  ที่ มท 0211.1/ว2908 ลว 25 พ.ค. 59 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาในงานสัมมนา "ท้องถิ่นก้าวไกล เศรษฐกิจไทยก้าวหน้า"    โดย 50035
    25/05/2016  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 5/2559    โดย
    24/05/2016  โครงการ "แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข"    โดย สตป. 50482
    17/05/2016  การรายงานผลการดำเนินการตามแผนประชารัฐ ผ่านระบบ NISPA    โดย ศอ.ปส.มท.
    16/05/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2686 ลว 16 พ.ค. 59 เรื่องสรุปผลการประชุมชี้แจงการขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติฯ เพื่อดำเนินโครงการตามาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ 5 ล้านบ    โดย 50035
    16/05/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2676 ลว 16 พฤษภาคม 2559 รายละเอียด แนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินที่เกิดจากมาตรการส่งเสริมความป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) และโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเห    โดย 50035
    13/05/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว7442 ลว 14 ธันวาคม 2558 เรื่อง รายงานโครงการตัวอย่าง (Best Practice)ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)    โดย 50035
    13/05/2016  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2581 ลว 11 พฤษภาคม 2559 รายละเอียดกรณีโครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ของโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย 50035
    11/05/2016  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2581 ลว 11 พฤษภาคม 2559    โดย 50035
    11/05/2016  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 4/2559    โดย 50482
    11/05/2016  แจ้งการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2559    โดย ศอ.ปส.มท
    10/05/2016  เร่งรัดการรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน    โดย
    10/05/2016  สรุปผลการเสวนาจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 - 2564    โดย เอกลักษณ์
    04/05/2016  การโอนจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกันของสำนักงาน ป.ป.ส.    โดย ศอ.ปส.มท.
    03/05/2016  ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาฯ    โดย ศอ.ปส.มท.
    02/05/2016  การจัดทำประเด็นการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีในช่วงระยะเวลาที่เหลือ (ถึงเดือนกรกฎาคม 2560)    โดย เอกลักษณ์
    02/05/2016  แผนงานในภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทย ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)    โดย
    29/04/2016  การโอนจัดสรรงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิทยากรครู ข    โดย ศอ.ปส.มท.
    29/04/2016  การตัดโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงาน ป.ป.ส. ในห้วง 6 เดือนหลัง    โดย
    27/04/2016  โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้การดำเนินโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ วันที่ 26 เมษายน 2559 ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร    โดย สปพ.สนผ.สป.
    26/04/2016  การเบิกเงินงบประมาณแทนกันของสำนักงาน ป.ป.ส.    โดย ศอ.ปส.มท.
    22/04/2016  อาสาสมัครแรงงาน    โดย ศอ.ปส.มท.
    21/04/2016  การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2559    โดย ศอ.ปส.มท.
    21/04/2016  รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2559    โดย
    20/04/2016  การดำเนินงานตามแผนบำบัดรักษายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559    โดย ศอ.ปส.มท.
    19/04/2016  สิ่งที่ส่งมาด้วย ของหนังสือ มท 0211.1/ว1977    โดย 50035
    18/04/2016  วิทยุ ที่ มท 0211.1/ว 2115 ตรวจสอบข้อมุลโครงการเครื่องจักรกลการเกษตร    โดย 50034
    18/04/2016  การโอนจัดสรรงบประมาณฯของ สป.มท. งวดที่2 ตามหนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท0211.4(ศอ.ปส.มท.) /ว1928 ลว. 4 เม.ย. 59    โดย
    18/04/2016  การจัดสรรงบประมาณราย่ายประจำปี พ.ศ.2559 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    โดย ศอ.ปส.มท.
    11/04/2016  การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    โดย admin
    07/04/2016   เรื่อง การขอแก้ไขมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 58 ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล และมติ ครม. เมื่อวันที่ 5 ม.ค.59 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการสำคัญเร    โดย
    05/04/2016  ซักซ้อมแนวทางประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน (เพิ่มเติม)    โดย ศอ.ปส.มท.
    05/04/2016  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัด 76 จังหวัด งวดที่ 2    โดย ศอ.ปส.มท.
    04/04/2016  การพัฒนาการบริหารจัดการสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO)    โดย ศอ.ปส.มท.
    04/04/2016  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของ สป.มท.    โดย สตป. 50523
    01/04/2016  เอกสารประกอบการประชุม VCS วันที่ 4 เมษายน 2559 (เพิ่ม)    โดย 50035
    01/04/2016  เอกสารประกอบการประชุมมอบนโยบายตามแผนการผลิตข้าวและการตลาดข้าวครบวงจรประชุมผ่าน VCS วันที่ 4 เมษายน 2559    โดย 50035
    01/04/2016  เอกสารประกอบการประชุมมอบนโยบายตามแผนการผลิตข้าวและการตลาดข้าวครบวงจรประชุมผ่าน VCS วันที่ 4 เมษายน 2559    โดย 50035
    01/04/2016  vcs มอบนโยบายตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร    โดย 50035
    01/04/2016  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 - 2564    โดย มนตรี (มท.50577)
    31/03/2016  การสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน    โดย ศอ.ปส.มท.
    30/03/2016  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ สป. (ฉบับทบทวน)    โดย มนตรี (มท.50577)
    29/03/2016  มท 0203.2/ว1802 เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2556 – 2558 งบกลาง    โดย
    29/03/2016  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.4(ศอ.ปส.มท.)/ว1800 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2559 เรื่อง กรอบการใช้จ่ายงบประมาณโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษาโดยศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่    โดย ศอ.ปส.มท.
    29/03/2016  ขอความร่วมมือในการรณรงค์ "ประชารัฐร่วมใจ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค    โดย ธัญญชล
    29/03/2016  ด่วนที่สุด แบบฟอร์มการดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)    โดย 50034
    28/03/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1768 เรื่อง การทบทวนพื้นที่เป้าหมายการส่งเสริมการปลูกข้าวนาปี    โดย 50034
    28/03/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1747 ลว 25 มีนาคม 2559 เรื่อง การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือ    โดย 50034
    25/03/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/1746 ลว 25 มีนาคม 2559 เรื่อง การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข็มแข็งอย่างยั่งยืน    โดย 50034
    25/03/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/1743 ลว 25 มีนาคม 2559 เรื่องการประชุมและมอบนโยบายการดำเนินการตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) กับจังหวัด    โดย 50034
    24/03/2016  กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครู ก    โดย ศอ ปส มท
    24/03/2016  หนังสือ ด่วนมาก มท ที่ 0211.9/ว1620 ลว 21 มีนาคม 2559 เรื่อง การเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    22/03/2016  มท0211.1/ว1657 ส่งคืนเงินงบประมาณตำบลละ5ลบ.    โดย 50035
    21/03/2016  แผนประชารัฐร่วมใจ (ฉบับแก้ไข3)    โดย ศอ.ปส.มท.
    21/03/2016  แผนประชารัฐร่วมใจ (ฉบับแก้ไข3)    โดย ศอ.ปส.มท.
    21/03/2016  ว1602แนวทางปฏิบัติในการทดสอบฯเพื่อการตรวจรับงานฯตำบลละ5ลบ.    โดย 50035
    18/03/2016  มท0211.1/ว1530ข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพฯกรณีการปลูกพืชใช้น้ำน้อย    โดย 50035
    18/03/2016  แจ้งเลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับชุดปฏิบัติการประจำตำบลเพื่อพัฒนาเป็นวิทยากรครู ก    โดย ศอ.ปส.มท.
    17/03/2016  แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพโครงการตำรวจประสานงานโรงเรียน (1ตำรวจ1โรงเรียน)    โดย ศอ.ปส.มท.
    17/03/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/1571 ลว 16 มีนาคม 2559 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจ (เพิ่มเติม) โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ5ล้านบาท)    โดย วัลนิดา
    16/03/2016  แจ้งรายชื่อบุคคลเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับชุดปฏิบัติการประจำตำบล หรือบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการพัฒนาเป็นวิทยากรครู ก    โดย
    16/03/2016  หนังสือ มท ที่ 0211.9/53 ลว 16 มีนาคม 2559 เรื่อง การรวบรวมข้อมูลคณะกรรมการต่างๆ ของส่วนราชการ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    16/03/2016  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1545 สรุป การดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)    โดย วัลนิดา
    15/03/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1531 ลว 15 มีนาคม 2559 เรื่อง เร่งรัดทำการก่อหนี้และจองเงินในระบบ (PO)โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559    โดย วัลนิดา
    11/03/2016  เอกสารเพิ่มเติม - การประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ชี้แนวทางการสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัย อย่างยั่งยืน วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559    โดย ศอ ปส มท
    11/03/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1477 ลว 11 มีนาคม 2559 เรื่อง ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและทำการจองเงินในระบบ (PO)โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559    โดย วัลนิดา
    11/03/2016  เชิญประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกระทรวงมหาดไทย    โดย สตป. 50518
    11/03/2016  การประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารราชการจังหวัดฯ แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด    โดย 50577
    11/03/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1448 ลว 10 มีนาคม 2559 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบกลางเพื่อดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2    โดย วัลนิดา
    11/03/2016  การจัดทำ การกำหนด และการขับเคลื่อนกฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติ    โดย เอกลักษณ์
    10/03/2016  การทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ สป.    โดย มนตรี (มท.50577)
    10/03/2016  หนังสือ มท. ด่วนที่สุด มท ที่ 0211.9/ว1440 ลว 10 มีนาคม 2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท    โดย สปพ.สนผ.สป.
    08/03/2016  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1386 ลว 8 มี.ค. 59    โดย วัลนิดา
    07/03/2016  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙    โดย สตป. 50482
    07/03/2016  การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗    โดย สตป. 50518
    07/03/2016  กำหนดการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารราชการจังหวัดและวาระงานสำคัญ วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559    โดย ศอ ปส มท
    04/03/2016  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1321 ลว 4 มี.ค. 59    โดย
    04/03/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1299 ลว. 3 มี.ค. 59 เรื่อง การมอบอำนาจในการจดทะเบียนเครื่องจักรกล    โดย วัลนิดา
    04/03/2016  ประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารราชการจังหวัดและวาระงานสำคัญ    โดย
    03/03/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1294 ลงวันที่ 3 มี.ค. 2559 เรื่องให้เร่งรัดการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP และการบันทึกข้อมูล PO โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)    โดย วัลนิดา
    02/03/2016  หนังสือ มท ที่ 0211.9/ว 1200 ลว. 29 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2559    โดย สปพ.สนผ.สป.
    29/02/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1187 ลว 29 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การใช้จ่ายเงินบริหารจัดการโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย วัลนิดา
    26/02/2016  สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2559    โดย เอกลักษณ์
    24/02/2016  การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2557 และประจำปี 2558    โดย
    24/02/2016  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.1/ว1096 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559    โดย วัลนิดา
    17/02/2016  แนวทางสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา โดยศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่    โดย
    17/02/2016  หนังสือ มท ที่ 0211.9/ว0907 ลว 15 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การขยายผลการดำเนินงานตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    17/02/2016  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0981 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเร่งรัดโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นของประชาชน    โดย วัลนิดา
    17/02/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0982 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59    โดย วัลนิดา
    17/02/2016  หนังสือ มท ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว0908 ลว 15 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    โดย สปพ.สนผ.สป
    16/02/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0935 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร    โดย วัลนิดา
    16/02/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0936 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การตรวจสังเกตการณ์การดำเนินงานโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย วัลนิดา
    16/02/2016  สรุปผลการประชุมมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559    โดย
    15/02/2016  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของ มท. ตามยุทธศาสตร์ในระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) ของแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)    โดย มนตรี (มท. 50577)
    15/02/2016  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    โดย มนตรี (มท. 50577)
    12/02/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/98 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง หัวหน้าสำหนักงานจังหวัดทุกจังหวัด    โดย วัลนิดา
    10/02/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0817 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การขยายเวลาการให้บริการแก่ส่วนราชการที่ดำเนินการภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและขอสนับสนุนข้อมูลผลการดำเนินการโครงการ    โดย วัลนิดา
    10/02/2016  ที่ มท 0211.1/ว0816 สรุปผลการประชุมการขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะในโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)    โดย 50034
    10/02/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0815 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)    โดย วัลนิดา
    10/02/2016  แผนปฏิบัติ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    10/02/2016  การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน และมาตรการการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS)    โดย สตป. 50518
    08/02/2016  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย สตป. 50518
    04/02/2016  หนังสือ มท ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว0594 ลว 29 มกราคม 2559 เรื่อง การประชุมชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท    โดย สปพ.สนผ.สป
    04/02/2016  โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0703 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 การจัดประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล    โดย วัลนิดา
    03/02/2016  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0662 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559    โดย วัลนิดา
    02/02/2016  ด่วนที่สุด มท. 0211.1/ว601 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่องขอความร่วมมือจังหวัดให้เร่งรัดการจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย วัลนิดา
    01/02/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0647 ลว. 1 ก.พ.59 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ กยจ. เพิ่มเติม    โดย ศูนย์สนับสนุนการบริห
    29/01/2016  ขอเชิญชวนจังหวัด/ชมรม ในสังกัดที่มีการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2559    โดย ศอ.ปส.มท.
    29/01/2016  หนังสือ มท. ด่วนที่สุด มท 0211.9/ว0593 ลว. 29 ม.ค. 59 เรื่อง การเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอรับการสนันสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป
    29/01/2016  การเร่งรัดโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ    โดย สตป. 50522
    28/01/2016  แบบรายงานสถานะการดำเนินโครงการ/รายการ งบรายจ่ายลงทุน ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม    โดย สตป. 50518
    27/01/2016  การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษฯ ประจำปี 2557 และประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด    โดย
    27/01/2016  แผนปฏิบัติการกลุ่มภารกิจงานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย สมน.สนผ.สป.มท.
    27/01/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0490 ลงวันที่ 26 มกราคม 2559 เรื่อง เร่งรัดการดำเนินโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน    โดย วัลนิดา
    22/01/2016  การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2557 และประจำปี 2558 (โควตาหน่วยงานในระดับพื้นที่ 76 จังหวัด)    โดย ศอ.ปส.มท.
    21/01/2016  การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ผู้ตรวจการแผ่นดิน)    โดย สตป. 50521
    18/01/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท.0211.1/ว320 ลงวันที่ 18 มกราคม 2559 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59    โดย
    18/01/2016  เชิญประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ มท.    โดย สตป. 50518
    18/01/2016  วิทยุด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1(ศบร.)/02 ลงวันที่ 18 ม.ค. 59 รายงานโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนฯ    โดย สกพ.(ศบร.)สนผ.สป. 50
    15/01/2016  มาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม    โดย สตป. 50518
    15/01/2016  แฟ้มบรรยายการประชุมมอบนโยบายฯ ปี 2559 จังหวัดขอนแก่น    โดย ศอ ปส มท
    15/01/2016  แผนและผลการดำเนินงานของสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO)    โดย
    14/01/2016  ขอขยายระยะเวลามาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ    โดย สตป. 50518
    14/01/2016  การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เกี่ยวกับแนวทางการประชุมและการปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรี    โดย มนตรี (มท. 50577)
    14/01/2016  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0228 เรื่อง การขอเพิ่มสิทธิและขอสนับสนุนบุคลากรในการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP และระบบ GFMIS ภายใต้โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ    โดย สกพ. (ศบร.) สนผ.สป.
    13/01/2016  การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย วันที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์    โดย 50577
    13/01/2016  หนังสือ มท ที่ 0211.9/7348 ลว 8 ธันวาคม 2558 เรื่อง การปรับปรุงงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประสิทธิภาพในการประสานงานและบูรณาการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม    โดย สปพ.สนผ.สป
    11/01/2016  ที่ มท 0211.1/ว0155 เรื่อง ขอแก้ไขมติ ครม. เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรฯ และการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลฯ    โดย
    11/01/2016  ที่ มท 0211.1/ว0154 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59    โดย
    08/01/2016  ที่ นร 0505/ว 421 เรื่อง การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555 - 2558    โดย สตป. 50518
    08/01/2016  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0211.1/256 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559 แบบรายงานโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)    โดย วัลนิดา
    07/01/2016  การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    โดย มนตรี (มท. 50577)
    06/01/2016  ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. 2559    โดย สตป.50482
    05/01/2016  โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 กรณีพืชน้ำอย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0036 ลงวันที่ 5 มกราคม 2559    โดย วัลนิดา
    30/12/2015  วิทยุ ถึง จังหวัด ที่ มท 0211.1/ว7805 แบบรายงานการก่อหนี้ผูกพันโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน และโครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรฯ    โดย 50034, 50035
    25/12/2015   มติ ครม. เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 เห็นชอบ โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 จำนวน 8 มาตรการ 45 โครงการ    โดย วัลนิดา
    24/12/2015  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว 7685 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนตามมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาล    โดย วัลนิดา
    24/12/2015   รวมแฟ้มบรรยายในการประชุมมอบนโยบายฯ ปี 2559 วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี    โดย ศอ.ปส.มท.
    22/12/2015  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว7612 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เรื่อง เร่งรัดการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันโครงการ    โดย วัลนิดา
    21/12/2015  แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557 - 2561 (ฉบับปรับปรุง)    โดย มนตรี (มท. 50577)
    18/12/2015   แผนที่ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี    โดย
    17/12/2015  โครงการตามมาตรการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/58    โดย วัลนิดา 50034
    17/12/2015  แผนที่ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์    โดย ศอ.ปส.มท.
    16/12/2015  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ระบบประชุมทางไกล และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง)    โดย สตป. 50518
    15/12/2015  รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ    โดย สตป. 50518
    14/12/2015  ที่ มท 0211.1/ว 7442 การรายงานโครงการตัวอย่าง (Best Practice) ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่    โดย วัลนิดา
    14/12/2015  สรุปผลการประชุมหารือโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล มท0211.1/ ว7379 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558    โดย วัลนิดา
    09/12/2015  ที่ มท 0211.2/ว 7367 ลว 9 ธ.ค. 58 เรื่องการเร่งรัดการดำเนินการตามาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ    โดย สตป. 50518
    09/12/2015  พระกฐินพระราชทานกระทรวงมหาดไทย    โดย สอก.สนผ.สป.
    08/12/2015  ที่ มท 0211.1/ว37350 แก้ไขแบบสรุปผลการพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ...เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 (แบบ พชภ. 04)    โดย
    08/12/2015  ที่ มท 0211.1/ว7345 สรุปผลการประชุมให้คำปรึกษาแก่จังหวัด อำเภอ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลฯ    โดย สกพ. (ศบร.) 50034
    08/12/2015  ที่ มท 0211.1/ว7329 การขออนุญาตใช้สถานที่ตามโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย สกพ. (ศบร.) 50034
    08/12/2015  เชิญร่วมประชุมมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559    โดย
    08/12/2015  ที่ มท 0211.1/ว7320 การติดตามผลการดำเนินโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนฯ    โดย สกพ. (ศบร.) 50034
    08/12/2015  ที่ มท 0211.1/ว7319 เรื่อง การติดตามผลการดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรฯ    โดย สกพ. (ศบร.) 50034
    04/12/2015  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การนำตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู การบำบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู (ฉบับที่ 3)    โดย
    04/12/2015  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย    โดย มนตรี (มท. 50577)
    03/12/2015  การจัดสรรงบประมาณ BIKE FOR DAD    โดย สอก.สนผ.สป.
    02/12/2015  ที่ มท 0211.1/ว7246 การขอยกเลิกโครงการฯ ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่หรือตำบล    โดย
    02/12/2015  ที่ มท 0211.1/22769 เรื่อง ขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 และ 13 ตุลาคม 2558 ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามโครงการมาตรการส่งเสริมเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย 50034
    02/12/2015  ที่ มท 0211.1/ว22770 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการใช้จ่ายเงินบริหารจัดการโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย สกพ. (ศบร.) 50034
    30/11/2015   ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว7197 สรุปผลการประชุมให้คำปรึกษาแก่จังหวัด อำเภอ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล    โดย 50034
    30/11/2015  คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และงบส่วนราชการ    โดย ศอ.ปส.มท.
    26/11/2015  แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่สำนักงาน ป.ป.ส. จัดสรรให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.)    โดย
    25/11/2015  การดำเนินงานตามแผนบำบัดรักษายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559    โดย
    24/11/2015  การนำเข้าข้อมูลผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2559    โดย
    24/11/2015  เอกสารประกอบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) 24 พ.ย. 58    โดย 50034
    24/11/2015  วิทยุ ที่ มท 0211.1/ว7064 ลว. 24 พฤศจิกายน 2558    โดย 50034
    23/11/2015  วิทยุ ที่ มท 0211.1/ว7003 สรุปผลประชุม Video Conference 19 พฤศจิกายน 2558    โดย 50034
    20/11/2015  8 ขั้นตอนการบริหารโครงการ ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำ    โดย ศพพ.มท.
    19/11/2015  เอกสารประกอบการประชุมคอนเฟอร์เรนซ์ คลินิกให้คำปรึกษาจังหวัดอำเภอฯ วันพฤหัสบดีที่ 19 พ.ย. 58    โดย
    18/11/2015  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6924 การดำเนินโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนฯ    โดย
    16/11/2015  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบรายจ่ายอื่น    โดย ศอ.ปส.มท.
    13/11/2015  แจ้งการโอนจัดสรรงบบริหารโครงการฯ (ที่ มท.0211.1/ว882 ลว.13 พ.ย.58)    โดย
    12/11/2015  มท0211.1/ว 6615 การดำเนินโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน    โดย ศิริกานต์ 50034
    11/11/2015  ที่ มท 0211.1/ว6616 การดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร    โดย 50034
    11/11/2015  การประชุมหารือโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล    โดย ศิริกานต์
    11/11/2015  การจัดสรรงบประมาณตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลเพิ่มเติม    โดย
    10/11/2015  การตรวจติดตามการดำเนินนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญของรัฐบาล    โดย ศิริกานต์ 50034
    10/11/2015  วิทยุสรุปผลการประชุมหารือข้อราชการ มท. 4 พ.ย. 58    โดย ชัยรัตน์ 50034
    10/11/2015  ทบทวนการลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA)    โดย ศอ.ปส.มท.
    09/11/2015  ขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย โทร. 50518
    09/11/2015  แผนปฏิบัติการของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย มนตรี (มท. 50577)
    06/11/2015  หนังสือ มท.ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว1209 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เรื่องการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการตามมาตรการส่งเสร    โดย สปพ.สนผ.สป
    03/11/2015  โครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง (ปรับปรุง)    โดย โทร. 50034
    03/11/2015  หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน    โดย โทร 50034
    02/11/2015  ด่วนที่สุด การจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59    โดย โทร.50035
    30/10/2015  หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6488 ลว. 30 ต.ค. 58 เรื่อง การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน    โดย
    30/10/2015  การตัดโอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงาน ป.ป.ส. ในห้วง 6 เดือนแรก    โดย ศอ.ปส.มท.
    29/10/2015  รายการค่าใช้จ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย    โดย
    29/10/2015  การประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี กรุงเทพฯ    โดย มนตรี (มท. 50577)
    29/10/2015  แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) จัดทำโดยกรมบัญชีกลาง    โดย สกพ โทร 50034
    27/10/2015  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันยาเสพติด    โดย
    27/10/2015  การจัดสรรงบประมาณตามมาตรการสำคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และโครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเ    โดย
    27/10/2015  การเบิกเงินงบประมาณแทนกันของสำนักงาน ป.ป.ส.    โดย ศอ.ปส.มท.
    27/10/2015  การทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557 - 2561    โดย มนตรี (มท. 50577)
    26/10/2015  หนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 6359 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เรื่อง โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ "ปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ประจำปี พ.ศ. 2559    โดย สปพ.สนผ.สป.
    26/10/2015  หนังสือ มท ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 6360 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เรื่อง การปรับโครงสร้างและความรับผิดชอบงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงมหาดไทย    โดย สปพ.สนผ.สป.
    22/10/2015  การแจ้งข้อมูลเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555 - 2558 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน    โดย กนกทิพย์ 50518
    19/10/2015  หนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 6183 ลว. 16 ตุลาคม 2558 เรื่อง การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป
    19/10/2015  สรุปผลการประชุมหารือโครงการตามมาตรการส่งเสิรมความเป็นอยู่ระดับตำบลฯ    โดย
    19/10/2015  ด่วนที่สุด แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย admin
    19/10/2015  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัด 76 จังหวัด    โดย
    16/10/2015  ด่วนที่สุด การขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 และขออนุมันติงบบริหารจัดการโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด    โดย admin
    16/10/2015  หนังสือ มท. ที่ มท 0211.9/ว 6142 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท    โดย ศพพ.มท.
    15/10/2015  ด่วนที่สุด การสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร    โดย admin
    15/10/2015  ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทย    โดย admin
    15/10/2015  แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559    โดย น.ส.อมราภรณ์
    14/10/2015  แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและการพัสดุสำหรับโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    14/10/2015  การรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559    โดย
    11/10/2015  การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    โดย
    11/10/2015  การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    โดย
    10/10/2015  ขอรับการจัดสรรงบแระมาณตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลเพิ่มเติม (มติ ครม.6 ตุลาคม 2558)    โดย 50611
    09/10/2015  สรุปแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย มนตรี (มท. 50577)
    07/10/2015  ข้อมูลโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย สมน. 50611
    07/10/2015  สรุปผลการจัดประชุมมอบนโยบายสำคัญให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของ มท. และการจัดสัมมนาผู้บริหารระดับสูงเพื่อกำหนดทิศทาง จุดยืน และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ มท. ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)    โดย มนตรี (มท. 50577)
    06/10/2015  การจัดทำแผนปฏิบัติการของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย มนตรี (มท. 50577)
    05/10/2015  การอนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (21 จังหวัด    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    05/10/2015  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘    โดย admin
    02/10/2015  เอกสารประกอบการนำเสนอของกรมบัญชีกลาง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ในการประชุมหารือข้อราชการของ มท. เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558    โดย มนตรี (มท. 50577)
    01/10/2015  หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    01/10/2015  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว 5832 เรื่อง มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับต่างๆ ดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 และคำสั่งของประธานกรรมการอำนวยการ ศอ.กต.    โดย
    30/09/2015  การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 1 ปี (ประจำปี พ.ศ. 2558) ในไตรมาสที่ 4    โดย มนตรี (มท. 50577)
    25/09/2015  การขอรับการจัดสรรกรอบวงเงินตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    24/09/2015  ด่วนที่สุด การใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    โดย admin
    24/09/2015  ที่ มท 0211.1/ว5447 เรื่อง การบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 - 2560 ตามแผนพัฒนาจังหวัดของจังหวัดนำร่อง    โดย
    24/09/2015  การจัดสรรงบประมาณตามโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทย    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    24/09/2015  ภาพถ่าย Flipchart ของทั้ง 9 กลุ่ม    โดย ศอ.ปส.มท.
    24/09/2015  งานนำเสนอ การประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในระดับพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559    โดย
    23/09/2015  ขอขอบคุณในการร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ    โดย พร สอก.
    21/09/2015  โครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงเพื่อกำหนดทิศทาง จุดยืนและยุทธศาสตร์การพัฒนาของ มท. ในประยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563) ระหว่างวันที่ 17-18 ก.ย. 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ    โดย มนตรี (มท. 50577)
    21/09/2015  การประชุมมอบนโยบายสำคัญให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของ มท. วันที่ 16 กันยายน 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ    โดย มนตรี (มท. 50577)
    21/09/2015  ด่วนที่สุด การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย admin
    18/09/2015  แผนที่โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร    โดย ศอ.ปส.มท.
    14/09/2015  ข้อมูลตำบลทั่วประเทศ 7,255 ตำบล    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    11/09/2015  หนังสือ มท. ด่วนที่สุด มท 0211.9/ว 5270 ลว. 11 กันยายน 2558 เรื่อง การสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำที่ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    โดย สปพ.สนผ.สป.
    11/09/2015  มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    11/09/2015  การดำเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    10/09/2015  เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย
    10/09/2015  การเสนอหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และคู่มือการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    10/09/2015  ร่าง แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559    โดย
    09/09/2015  หนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 5218 ลว. 9 กันยายน 2558 เรื่อง ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี    โดย สปพ.สนผ.สป.
    09/09/2015  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย admin
    09/09/2015  คู่มือมาตรกการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    08/09/2015  การประชุมมอบนโยบายสำคัญให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 16 กันยายน 2558    โดย มนตรี (มท. 50577)
    08/09/2015  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5174 เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฯ    โดย
    02/09/2015  รายงานผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดรอบ 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน)    โดย สผร. มท๕๐๕๗๗
    02/09/2015  ร่าง แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559    โดย ศอ.ปส.มท.
    02/09/2015  แบบรายงานโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs และพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน    โดย สพถ.สนผ.สป.
    01/09/2015  เอกสารประกอบ โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.6/ว 50239 ลว 1 กันยายน 2558    โดย สผร.สนผ.
    01/09/2015  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘    โดย admin
    01/09/2015  โครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงเพื่อกำหนดทิศทาง จุดยืน และยุทธศาสตร์การพัฒนาของกระทรวงมหาดไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)    โดย มนตรี (มท. 50577)
    28/08/2015  ที่ มท 0211.1/ว 626 เรื่องการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าเงินรางวัลสำหรับการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประเภทหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาระดับมาก ปี 2558 ระดับภาค    โดย ศอ.ปส.มท.
    27/08/2015  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว4933 เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประเภทหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาระดับมาก ปี 2558 ระดับภาค    โดย
    26/08/2015  แนวทางการปรับกิจกรรมสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่สำนักงาน ป.ป.ส. จัดสรรให้ ศอ.ปส.จ.    โดย ศอ.ปส.มท.
    26/08/2015  รายงานสถานภาพภาพรวมด้านงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2558    โดย สนผ.สป. 50518
    26/08/2015  โครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    24/08/2015  คำสั่งที่ ศอ.ปส.ที่ 5/2558 เรื่อง โครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา (Campus Safety Zone)    โดย
    21/08/2015  การอนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    21/08/2015  ที่ มท 0211.1/ว4810 เรื่อง เร่งรัด ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่สำนักงาน ป.ป.ส. จัดสรรให้ สป.มท. เป็นหน่วยเบิกจ่ายแทน    โดย
    20/08/2015  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (13) โครงการศูนย์ส่งเสริมอาชีพการผลิตชา จ.เชียงราย    โดย สปพ.สนผ.สป
    20/08/2015  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (12) โครงการพัฒนาระบบท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ลุ่มน้ำห้วยตาด จ.เชียงราย    โดย สปพ.สนผ.สป
    20/08/2015  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (11) โครงการจัดซื้อวัสดุสร้างฝายบ้านกอก พร้อมระบบส่งน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร พัฒนาคุณภาพชีวิต จ.น่าน    โดย สปพ.สนผ.สป
    20/08/2015  เชิญประชุม Video Conference วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558    โดย แกมแก้ว 50611-13
    18/08/2015  แผนปฏิบัติการของกระทรวงมหาดไทยในระยะ 3 เดือน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2558)    โดย มนตรี (มท. 50577)
    18/08/2015  คู่มือการดำเนินงานโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนฯ    โดย แกมแก้ว 50611-13
    17/08/2015  ที่ มท 0211.1/ว4665 เรื่อง การดำเนินโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา (Campus Safety Zone)    โดย ศอ.ปส.มท.
    14/08/2015  กาารตรวจเยี่ยมพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายกฤษณพงศ์ กีรติกร)    โดย กาญจนา 50523
    13/08/2015  หนังสือ มท. ที่ มท 0211.9/15139 ลว. 13 สิงหาคม 2558 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี    โดย สปพ.สนผ.สป.
    10/08/2015  หนังสือ มท.ที่ ๐๒๑๑.๙/ว ๔๔๙๕ ลว. ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การดำเนินงานตามข้อหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    06/08/2015  การดำเนินมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    04/08/2015  แบบประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด รอบ 3 เดือน (กรกฎาคม-กันยายน 2558)    โดย พูนศักดิ์ มท50577
    04/08/2015  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (10) กรณี เพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อส่งน้ำประปาภูเขา จ.พิษณุโลก    โดย สปพ.สนผ.สป.
    04/08/2015  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (9) กรณี พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มแม่บ้านทำขนมดอกจอก ข้าวเกรียบปลานิงบ้านอิงโค้ง จ.พะเยา    โดย สปพ.สนผ.สป.
    04/08/2015  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (8) กรณี การส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโค และก่อสร้างบ่อแก๊สชีวภาพ จ.พะเยา    โดย สปพ.สนผ.สป.
    04/08/2015  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (7) กรณี พัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยบง ตามพระราชดำริ จ.พะเยา    โดย สปพ.สนผ.สป.
    04/08/2015  แนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา    โดย ศอ.ปส.มท.
    03/08/2015  การดำเนินงานโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กับ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    โดย
    03/08/2015  รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (มติ 21 ก.ค.58)    โดย admin
    29/07/2015  หนังสือ มท. ที่ ๐๒๑๑.๙/ว ๓๙๗๕ ลว. ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอแจ้งข้อมูลพื้นที่เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)    โดย ศพพ.มท.
    24/07/2015  หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 4192 เรื่อง การเสนอกิจกรรม/โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    21/07/2015  แนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดแบบบูรณาการระดับพื้นที่    โดย ศอ.ปส.มท.
    21/07/2015  ทบทวนแผน/โครงการการดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรฯ    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    20/07/2015  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี    โดย สปพ.สนผ.สป.
    17/07/2015  แบบรับรองแผนงาน/โครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรและคนยากจนฯ    โดย
    16/07/2015  การให้ความช่วยเหลือ กรณีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ/เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านการปราบปรามยาเสพติด    โดย
    16/07/2015  การเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งศูนย์เพื่อการคัดกรองผู้เข้ารับการปฏิบัติฟื้นฟูฯ    โดย
    16/07/2015  การจัดทำแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap)    โดย มนตรี (มท.50577)
    15/07/2015  แผนการลงพื้นที่ ประกวดหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด (แก้ไข27/07/58)    โดย
    15/07/2015  การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    โดย
    15/07/2015  รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ    โดย กนกทิพย์ 50518
    14/07/2015  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2557 - 2558    โดย
    14/07/2015  เชิญประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการจัดระเบียบรอบสถาบันการศึกษา    โดย
    14/07/2015  ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การนำตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู    โดย
    10/07/2015  ทบทวนแผน/โครงการการดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรฯ    โดย ธัญลักษณ์
    08/07/2015  รายชื่อหมู่บ้านตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบท (จำนวน 24,086 หมู่บ้าน)    โดย ศพพ.มท.
    08/07/2015  โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท (พช.)    โดย ศพพ.มท.
    08/07/2015  (ร่าง) คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท และด้านความมั่นคง    โดย ศพพ.มท.
    08/07/2015  โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง เสริมฝาย อ่างเก็บน้ำและการส่งน้ำด้วยระบบท่อ (จังหวัดน่าน)    โดย ศพพ.มท.
    08/07/2015  แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. 2557 -2560)    โดย ศพพ.มท.
    08/07/2015  ขอเชิญ ร่วมสัมมนาวิชาการและเสนอผลงานวิจัย 60 ปี รปศ. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    โดย สปพ. /พร..
    07/07/2015  ข้อมูลประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี    โดย เมธี สผร.สนผ.สป.
    03/07/2015  การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ 12 สิงหาคม 2558    โดย พรดา สอก.
    03/07/2015  การประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประเภทหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาระดับมาก ปี2558 ระดับภาค    โดย ศอ.ปส.มท.
    03/07/2015  ขอความอนุเคาะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมการประกวดพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2558    โดย สปพ.สนผ.สป
    03/07/2015  โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 (ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)    โดย สปพ.สนผ.สป
    02/07/2015  การจัดทำแผนปฏิบัติการของกระทรวงมหาดไทยในระยะ 3 เดือน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2558)    โดย พูนศักดิ์ มท50577
    30/06/2015  การจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด    โดย พูนศักดิ์ 50577
    29/06/2015  รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2558    โดย สตป.50518
    26/06/2015  การดำเนินการกิจกรรมภายใต้โครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME provincial Champions)    โดย
    23/06/2015  การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 1 ปี (ประจำปี พ.ศ. 2558) ในไตรมาสที่ 3    โดย มนตรี (มท. 50577)
    17/06/2015  การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ.ย.) ประจำปี2558    โดย ศอ.ปส.มท.
    17/06/2015  (ร่าง)สรุปกิจกรรมการดำเนินงานตาม Road Map ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ    โดย กาญจนา 50523
    16/06/2015  การนำผู้กระทำความผิดตามมาตรา 56 เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู    โดย ศอ.ปส.มท.
    16/06/2015  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ และอนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ    โดย ศอ.ปส.มท.
    15/06/2015  การจัดสรรงบประมาณสำหรับการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนเข็มแข็งเอาชนะยาเสพติดประเภทหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาระดับมาก ประจำปี 2558 ระดับจังหวัด    โดย ศอ.ปส.มท.
    12/06/2015  ที่ มท 0211.1/ว 3297 เรื่อง ขอความร่วมมือในการปรับชื่อค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด เป็น "ศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัด..."    โดย ศอ.ปส.มท.
    12/06/2015  การจัดสรรงบประมาณสำหรับการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนเข็มแข็งเอาชนะยาเสพติดประเภทหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาระดับมาก ประจำปี 2558 ระดับจังหวัด    โดย ศอ.ปส.มท.
    11/06/2015  อนุมัติรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบประจำปี 2556 (กรณีพิเศษ) ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของหน่วยงานในระดับพื้นที่ (จังหวัด)    โดย ศอ.ปส.มท.
    10/06/2015  รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘    โดย กนกทิพย์
    09/06/2015  รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย    โดย กนกทิพย์
    09/06/2015  แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2558) ประจำปี 2558    โดย ศอ.ปส.มท.
    09/06/2015  ที่ มท 0211.1/ว3180 เรื่อง การจัดทำเป้าหมายระดับจังหวัด เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559 - 2560    โดย ศอ.ปส.มท.
    09/06/2015  แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557 - 2561    โดย มนตรี (มท. 50577)
    08/06/2015  การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ สป. ประจำปี พ.ศ. 2558    โดย กาญจนา
    06/06/2015  ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    04/06/2015  ที่ มท 0213.2/688 เรื่อง การโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบราบจ่ายอื่น ของ สป.มท. งวดที่ 2    โดย ศอ.ปส.มท.
    04/06/2015  ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม และผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเว็บไซต์ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงมหาดไทย    โดย ศอ.ปส.มท.
    28/05/2015  รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO) ปี 2558    โดย ศอ.ปส.มท.
    26/05/2015  มท 0211.1/ว2946 เรื่อง โครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา    โดย ศอ.ปส.มท.
    25/05/2015  มท 0211.1/ว2903 เรื่อง การประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประเภทหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาระดับมากปี 2558 ระดับจังหวัด    โดย ศอ.ปส.มท.
    22/05/2015  หนังสือกองคลัง สป.มท. แจ้งตัดโอนงบสำนักงาน ป.ป.ส. (Mobile Team)    โดย ศอ.ปส.มท.
    21/05/2015  ที่ มท 0211.1/ว 2829 เรื่อง การประชุมคณะกรรมอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2558    โดย ศอ.ปส.มท.
    21/05/2015  เรื่องกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่    โดย ศอ.ปส.มท.
    20/05/2015  รายงานผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดรอบ 4 เดือน(ธันวาคม 2557-มีนาคม 2558)    โดย พูนศักดิ์ 50577
    20/05/2015  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท. 0211.6/ว2712 ลว. 15 พ.ค. 2558 เรื่อง การประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งปม. รายจ่ายประจำปี งปม. พ.ศ. 2559 วาระ 1    โดย สผร.สนผ.
    18/05/2015  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 1 ปี ในไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2558) ของกระทรวงมหาดไทย    โดย พูนศักดิ์ 50577
    15/05/2015  โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    โดย สปพ.สนผ.สป
    12/05/2015  หนังสือกองคลัง สป.มท. แจ้งตัดโอนงบสำนักงาน ป.ป.ส. งวดที่ 2 ตามหนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2017 ลงวันที่ 3 เมษายน 2558    โดย ศอ.ปส.มท.
    12/05/2015  วาระงาน 14 พ.ค. 2558    โดย pon
    12/05/2015  เชิญประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตำรวจประสานโรงเรียนด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)    โดย ศอ.ปส.มท.
    11/05/2015  การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติดเคลื่อนที่ (Mobile Team)    โดย ศอ.ปส.มท.
    11/05/2015  ซักซ้อมความเข้าใจบทบาทของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    11/05/2015  แผนปฏิบัติการของกระทรวงมหาดไทยในระยะ 3 เดือน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2558)    โดย พูนศักดิ์ (50577)
    08/05/2015  วาระงาน ผู้บริหาร วันที่ 11 พค. 2558    โดย pon
    08/05/2015  วาระงาน ผู้บริหาร วันที่ 8 พ.ค. 2558    โดย pon
    07/05/2015  ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว๒๕๗๒ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูในชุมชน    โดย ศอ.ปส.มท.
    06/05/2015  วาระงาน ผู้บริหาร สนผ.สป. วันที่ 7 พ.ค. 2558    โดย pon
    06/05/2015  ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงใหม่    โดย พูนศักดิ์ (50577)
    06/05/2015  ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว๒๕๒๖ เรื่อง การมอบอำนาจให้ออกเอกสารประจำตัวพนักงานฝ่ายปกครองเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ    โดย ศอ.ปส.มท.
    04/05/2015  ขอความร่วมมือกำกับดูแลการรับซื้อผลปาล์มทะลายและปาล์มร่วงตามราคาแนะนำและการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ    โดย มนตรี (มท. 50577)
    01/05/2015  วาระงาน ผู้บริหาร สนผ.สป. วันที่ 6 พ.ค. 2558    โดย pon
    30/04/2015  วาระงานผู้บริหารสำนักนโยบายและแผน สป. วันที่ 1 พ.ค. 2558    โดย pon
    30/04/2015  ที่ มท.๐๒๑๑.๑/๑๒๔ เรื่อง การกำหนดขั้นตอนและกระบวนการแต่ตั้งเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.    โดย ศอ.ปส.มท.
    29/04/2015  abc    โดย
    29/04/2015  SME    โดย
    29/04/2015  วาระงาน ผู้บริหาร สนผ.สป. 30/4/58    โดย pon
    28/04/2015  แบบกำลังพลฯ ปี 2557 - 2558 (เฉพาะส่วนกลาง)    โดย ศอ.ปส.มท.
    28/04/2015  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๒๔๑๑ เรื่อง การจัดทำข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘    โดย ศอ.ปส.มท.
    27/04/2015  แบบแจ้งยืนยันการตรวจสอบการปรับข้อมูล ผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด    โดย พูนศักดิ์ (50577)
    24/04/2015  การสำรวจสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    23/04/2015  รายงานผลโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ "ปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"    โดย สปพ.สนผ.สป.
    20/04/2015  การแถลงผลงานรอบ 6 เดือน มท. วันที่ 21 เมษายน 2558 (ปรับปรุง)    โดย admin
    17/04/2015  ร่างแผนปฏิบัติการของกระทรวงมหาดไทยในระยะ 3 เดือน ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2558)    โดย มนตรี (มท. 50577)
    16/04/2015  แบบรายงานสถานภาพงบประมาณ รายการ/โครงการ ที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างต่อครั้งตั้งแต่ 50 ล้านขึ้ยไป    โดย กนกทิพย์ (50518)
    16/04/2015  การรายงานสถานภาพงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘    โดย กนกทิพย์ (50518)
    10/04/2015  หนังสือที่ มท 0211.9/ว 2135 ลว. 10 เมษายน 2558 เรื่อง การดำเนินการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (พื้นที่เป้าหมาย พ.ศ. 2558)    โดย สปพ.สนผ.สป.
    08/04/2015  การเปิดกรอบและแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อสนับสนุนเป็นค่านำส่งผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    07/04/2015  หนังสือ มท. ที่ 0211.9/07044 ลว. 7 เมษายน 2558 เรื่อง แจ้งผลการเพิ่มพื้นที่ดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ กรณี บ้านห้วยสัก อ.พาน และ บ้านวังน้อย อ.ป่าแดด จ.เชียงราย    โดย สปพ.สนผ.สป.
    07/04/2015  หนังสือ มท. ที่ 0211.9/07043 ลว. 7 เมษายน 2558 เรื่อง แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ    โดย
    03/04/2015  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสำนักงาน ป.ป.ส. งวดที่ 2 ไตรมาสที่ 3 - 4 (เมษายน - กันยายน 58)    โดย ศอ.ปส.มท.
    31/03/2015  ดาวน์โหลดแบบกำลังพล ๑    โดย ศอ.ปส.มท.
    30/03/2015  ตัวอย่าง การรายงานแผนปฏบัติการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    โดย สปพ.สนผ.สป.
    27/03/2015  โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘    โดย ศอ.ปส.มท.
    25/03/2015  ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๒๑/๔๐๖๖ เรื่อง โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘    โดย ศอ.ปส.มท.
    24/03/2015  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของ มท. ตามยุทธศาสตร์ในระยะครึ่งแผน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) ของแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)    โดย
    24/03/2015  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ.๒๕๕๘    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    24/03/2015  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑ /ว ๑๗๗๕ เรื่อง การพิจารณาบำเน็จความชอบปี ๒๕๕๖ (กรณีพิเศษ) ด้านยาเสพติด ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด    โดย ศอ.ปส.มท.
    24/03/2015  คำอธิบายแบบสำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม 15 หน้า และการเตรียมความพร้อมในการสำรวจกายภาพ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    23/03/2015  โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ในการพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ จ.เชียงราย และสรุปผลโครงการฯ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    23/03/2015  สรุปผลการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ (พชร.) จ.น่าน    โดย
    23/03/2015  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ (พชร.) จ.น่าน    โดย สปพ.สนผ.สป.
    23/03/2015  หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนผู้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควต้าปกติ    โดย ศอ.ปส.มท.
    20/03/2015  อนุโมทนาบัตร เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วัดพระเชตุพนฯ    โดย พร สอก.
    17/03/2015  การรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    โดย สอก. (50769)
    17/03/2015  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๑๕๙๘ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับหมู่บ้าน/ชุมชน    โดย ศอ.ปส.มท.
    17/03/2015  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๑๙๑ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘    โดย ศอ.ปส.มท.
    13/03/2015  หนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 1579 ลว. 13 มีนาคม 2558 เรื่อง โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    โดย สปพ.สนผ.สป.
    13/03/2015  ตัวชี้วัด    โดย ศอ.ปส.มท.
    12/03/2015  โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ตามแนวพระราชดำริ (โครงการที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และป่าอนุรักษ์)    โดย สปพ.สนผ.สป
    12/03/2015  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/๓๒๖๙ เรื่อง เร่งรัดติดตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันเหลื่อมปี ๒๕๕๗ ของหน่วยงานเบิกจ่ายแทนกัน    โดย ศอ.ปส.มท.
    12/03/2015  ตัวอย่าง การขับเคลื่อนตามกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชนบทฯ 8 ขั้นตอน ของอ่างเก็บน้ำบ้านพุกรูด อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี (3) ขั้นตอนที่ 4 - 8 ปัญหา/ข้อเสนอแนะ    โดย สปพ.สนผ.สป
    12/03/2015  ตัวอย่าง การขับเคลื่อนตามกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชนบทฯ 8 ขั้นตอน ของอ่างเก็บน้ำบ้านพุกรูด อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี (2) ขั้นตอนที่ 1- 3    โดย สปพ.สนผ.สป
    10/03/2015  ตัวอย่าง การขับเคลื่อนตามกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชนบทฯ 8 ขั้นตอน ของอ่างเก็บน้ำบ้านพุกรูด อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี (1) ขั้นตอนออกคำสั่งแต่งตั้งทีมปฏิบัติงานฯ และแผนปฏิบัติการฯ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    10/03/2015  ตัวอย่าง กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ของอ่างเก็บน้ำห้วยบง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา (อ่างเก็บน้ำ พ.ศ. 2557)    โดย สปพ.สนผ.สป
    10/03/2015  หนังสือ มท ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 1401 ลว. 5 มี.ค. 58 เรื่องรายงานแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาชนบทฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    โดย สปพ.สนผ.สป.
    03/03/2015  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    03/03/2015  ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ. ... แจ้งอธิบดีกรมการปกครอง    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    03/03/2015  การเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ของ มท. และ สป. เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนในระดับจังหวัด    โดย มนตรี (มท. 50577)
    03/03/2015  ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ. ... แจ้งเวียนหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมกา    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    03/03/2015  ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ. ... แจ้งเวียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    02/03/2015  การจัดเตรียมข้อมูลสนับสนุนการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘    โดย
    02/03/2015  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๑๓๑๙ เรื่อง การนำเข้าข้อมูลการจัดตั้งศูนย์เพื่อการคัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และเร่งรัดการติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษา    โดย ศอ.ปส.มท.
    28/02/2015  การดำเนินมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน    โดย สมน. (50611-13)
    27/02/2015  การจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด    โดย สมน.สนผ.สป.มท. 50611
    27/02/2015  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 1 ปี ในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2557) ของกระทรวงมหาดไทย    โดย มนตรี (มท. 50577)
    27/02/2015  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘    โดย ธัญญชล (สตป. 50482)
    26/02/2015  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม และเรื่องการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด    โดย admin
    26/02/2015  การปรับปรุงแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมติดตามผู้ผ่านการบำบัดฯ ปีงบประมาณ 2558    โดย ศอ.ปส.มท.
    26/02/2015  การสื่อสารและถ่ายทอดทิศทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สู่การปฏิบัติให้บรรลุผลสัมฤทธิ์    โดย มนตรี (มท. 50577)
    26/02/2015  ตัวอย่างการขอเพิ่มพื้นที่ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ กรณี บ้านเค็ม ม.5 ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่    โดย สปพ.สนผ.สป.
    26/02/2015  ตัวอย่างการขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ กรณี เปลี่ยนแปลงจาก อ่างเก็บน้ำชัฏป่าหวาย ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง เป็น อ่างเก็บน้ำห้วยอะนะ ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง    โดย สปพ.สนผ.สป.
    26/02/2015  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (6) กรณี โครงการพัฒนาระบบน้ำเพื่อการเกษตร (สร้างฝายดักตะกอนและอาคารแบ่งน้ำ) จ.เชียงราย    โดย สปพ.วนผ.สป.
    26/02/2015  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (5) กรณี โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงกบ จ.สุโขทัย    โดย สปพ.สนผ.สป.
    26/02/2015  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (4) กรณี โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรบนพื้นที่สูง จ.อุทัยธานี    โดย สปพ.สนผ.สป.
    26/02/2015  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (3) กรณี โครงการแปรรูปอาหารและการทำนาข้าวอินทรีย์ จ.สงขลา    โดย สปพ.สนผ.สป.
    25/02/2015  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (2) กรณี โครงการโรงผลิตน้ำดื่มในชุมชน จ.พัทลุง    โดย สปพ.สนผ.สป.
    25/02/2015  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (1) กรณี โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ จ.พะเยา    โดย สปพ.สนผ.สป.
    25/02/2015  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยฯ ระหว่างมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ และหน่วยงานภาคี    โดย สปพ.สนผ.สป.
    25/02/2015  แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(พ.ศ.2557-2560)    โดย สปพ.สนผ.สป.
    24/02/2015  แผนปฏิบัติการของกระทรวงมหาดไทยในระยะ 3 เดือน ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2558)    โดย มนตรี (มท. 50577)
    24/02/2015  บทความโครงการตามรอยเท้าพ่อ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    19/02/2015  สรุป ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 ม.ค. 58 งบประมาณเบิกแทนกันสำนักงาน ป.ป.ส.    โดย ศอ.ปส.มท.
    19/02/2015  สรุป ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 ม.ค. 58 งบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    โดย
    17/02/2015  ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว๑๐๕๗ ลว. ๑๗ ก.พ. ๕๘ การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    โดย สุคนธ์ทิพย์
    17/02/2015  ที่ ยธ ๑๑๒๒/๒๒๕๗ เรื่อง ปรับปรุงแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมติดตามผู้ผ่านการบำบัดฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘    โดย ศอ.ปส.มท.
    16/02/2015  แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (power point)    โดย สปพ.สนผ.สป.
    13/02/2015  เรื่อง การคัดเลือกบุคคลดีเด่นเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี ๒๕๕๘    โดย ศอ.ปส.มท.
    13/02/2015  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    โดย มนตรี (มท. 50577)
    10/02/2015  การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย ประจำวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558    โดย มนตรี (มท. 50577)
    09/02/2015  ที่ มท ๐๒๑๑.๑ /๑๙๖๘ เรื่อง เร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction)    โดย ศอ.ปส.มท.
    09/02/2015  ที่ มท ๐๒๑๑.๑ /ว ๐๘๔๔ เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี ๒๕๕๘    โดย
    05/02/2015  ขอความร่วมมือประเมินผลการดำเนินงานชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติดเคลื่อนที่ (Mobile Team) ของจังหวัดและอำเภอ    โดย ศอ.ปส.มท.
    05/02/2015  การจัดงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๗ และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๘ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด    โดย สมน.สนผ.สป.มท.
    05/02/2015  การจัดงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๗ และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๘ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เรียนหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย    โดย สมน.สนผ.สป.มท.
    03/02/2015  การเบิกจ่ายงบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558    โดย ศอ.ปส.มท.
    30/01/2015  การโอนจัดสรรงบประมาณ เพิ่มเติม เพื่อให้จังหวัดใช้ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    28/01/2015  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ ว ๕๘๔ เรื่อง แนวทางการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพและการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ปี ๒๕๕๘    โดย ศอ.ปส.มท.
    26/01/2015  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ ว.๐๕๓๖ เรื่อง การสับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม (ค่าใช้จ่ายในการติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษา)    โดย ศอ.ปส.มท.
    21/01/2015  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ ว๔๒๑ เรื่อง การายงานระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    20/01/2015  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ ว๓๕๓ เรื่อง การพิจารณาบำเหน็จความชอบประจำปี ๒๕๕๖ (กรณีพิเศษ) แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    20/01/2015  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ ว๓๙๐ เรื่อง ข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ    โดย ศอ.ปส.มท.
    20/01/2015  แผนปฏิบัติการขับเครื่องโครงการเน้นหนัก"กลุ่มโครงการตามรอยเท้าพ่อ"    โดย สปพ.สนผ.สป.
    20/01/2015  สรุปผลการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกลุ่มโครงการตามรอยเท้าพ่อ ครั้งที่ 2    โดย สปพ.สนผ.สป.
    20/01/2015  สรุปผลการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกลุ่มโครงการตามรอยเท้าพ่อ ครั้งที่ ๑    โดย สปพ.สนผ.สป.
    19/01/2015  รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘    โดย ธัญญชล (สตป. 50482)
    16/01/2015  ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๓๐๕ เรื่อง ขอเชิญชวนจังหวัด/ชมรม ในสังกัดที่มีการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๕๘ เข้าประกวดผลงาน    โดย ศอ.ปส.มท.
    15/01/2015  การตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย    โดย สมน.สนผ.สป.มท.
    15/01/2015  การตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด    โดย สมน.สนผ.สป.มท.
    13/01/2015  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศอ.ปส.มท.)/ว ๑๙๔ เรื่อง สรุปผลการประชุมมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๘    โดย ศอ.ปส.มท.
    09/01/2015  แบบประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด    โดย พูนศักดิ์ (50577)
    08/01/2015  15 ผลการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี    โดย พรดา
    06/01/2015  แบบรายงานการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย สผร.
    06/01/2015  รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    โดย ธัญญชล 50482
    05/01/2015  ประเด็นข้อราชการของนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557    โดย สปพ.สนผ.สป.
    30/12/2014  ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๔๗๔๐ เรื่อง แนวทางการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด ฯ    โดย ศอ.ปส.มท.
    30/12/2014  ขอตวามอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)    โดย แกมแก้ว 0 2222 2148
    30/12/2014  สรุปการประชุมมอบนโยบายและหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)    โดย เมธี
    26/12/2014  การประชุมมอบนโยบายและหารือข้อราชการกับ ผวจ. ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) วันที่ 29 ธ.ค. 2557    โดย มนตรี (มท. 50577)
    25/12/2014  เปลี่ยนวันจัดพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฯ    โดย พรดา
    25/12/2014  รายงานแผนปฏิบัติราชการระยะ 1 ปี (ประจำปี 2558)    โดย สผร.สนผ.สป. (50577)
    24/12/2014  กำหนดการกีฬาภายใน สป. 25ธันวาคม2557    โดย พรดา
    23/12/2014  แนวทางการนำผู้เสพผู้ติดเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟู ฯ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗    โดย ศอ.ปส.มท.
    22/12/2014  การประชุมมอบนโยบายและหารือข้อราชการกับ ผวจ. ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล วันที่ 26 ธ.ค. 2557    โดย มนตรี (มท. 50577)
    22/12/2014  สรุปประเด็นหารือข้อราชการของ มท. ประจำวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557    โดย มนตรี (มท. 50577)
    19/12/2014  การประชุมเชิงวิพากษ์ร่างแผนยุทธศาสตร์ตามภารกิจเฉพาะด้านของ มท. 10 ปี    โดย มนตรี (มท. 50577)
    17/12/2014  เชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อประดับตราสัญลักษณ์ฯเสื้อม่วง    โดย pon
    16/12/2014  แผนที่ โรงแรมบุรีศรีภูบูติคโฮเต็ล จังหวัดสงขลา    โดย ศอ.ปส.มท.
    15/12/2014  ที่ มท.๐๒๐๓.๒/ว ๔๓๔๘ เรื่อง การเบิกเงินงบประมาณแทนกันของสำนักงาน ป.ป.ส.    โดย ศอ.ปส.มท.
    12/12/2014  แผนที่ โรงแรมไดมอนล์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี    โดย ศพส.มท.
    12/12/2014  ที่ มท ๐๒๑๑.๑/๑๓๒๐๐ เรื่อง การอบรมระบบสารสนเทศยาเสพติด (War Room) ระดับจังหวัด    โดย ศพส.มท.
    11/12/2014  สรุปประเด็นหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย ประจำวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557    โดย
    08/12/2014  ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนธันวาคม 2557    โดย ponda
    08/12/2014  ผลการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 25    โดย ponda
    08/12/2014  Download ข้อมูลผลการดำเนินงานตามนโยบายเน้นหนัก มท.    โดย admin
    04/12/2014  การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการ    โดย สผร.สนผ.สป. (50577)
    01/12/2014  แบบประมวลการปฏิบัติราชการ เพื่อการพัฒนากระบวนงานของผู้ว่าราชการจังหวัด    โดย สผร.สนผ.สป. (50577)
    01/12/2014  แผนที่ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก    โดย ศอ.ปส.มท.
    01/12/2014  แผนที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่    โดย ศอ.ปส.มท.
    28/11/2014  ว592 การจัดทำงบประมาณด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาฯ    โดย ponda
    27/11/2014  แผนที่ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์    โดย ศพส.มท.
    27/11/2014  ตารางแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๐    โดย สมน.สนผ.สป.มท.
    26/11/2014  รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    โดย ธัญญชล (สตป. 50482)
    25/11/2014  สรุปประเด็นสำคัญตามมติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และข้อสั่งการของ รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ)    โดย pon
    25/11/2014  ขอเชิญร่วมสั่งซื้อเสื้อโปโลสีเหลืองปักข้อความ"รักพ่อ"    โดย pon
    25/11/2014  การจัดเวรรักษาสถานที่ราชการ เดือนธันวาคม 2557    โดย pon
    25/11/2014  แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน ผอ.สนผ.สป.    โดย pon
    24/11/2014  ขอให้ส่งสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน เพื่อประกอบการประชุมร่วมกันของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี    โดย สมน.สนผ.สป.มท.
    24/11/2014  powerpoint คำบรรยายมอบนโยบาย 9 วันที่ ๒๐ พ.ย. ๕๗    โดย ศอ.ปส.มท.
    23/11/2014  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบรายจ่ายอื่น    โดย ศอ.ปส.มท.
    21/11/2014  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.2556 - 2560) และมติการประชุมร่วม คสช. และ ครม. (เพิ่มเติม)    โดย
    20/11/2014  แผนที่โรงแรมเซ็นทาราแอนด์ คอนเวนชั่นเซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น    โดย ศพส.มท.
    20/11/2014  แผนที่ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี    โดย ศพส.มท.
    20/11/2014  ขอเชิญร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน    โดย ponda
    19/11/2014  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.2556-2560) และมติการประชุมร่วม คสช.และ ครม    โดย สมน.
    18/11/2014  ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศอ.ปส.มท.)/ว ๔๐๒๘ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย ศอ.ปส.มท.
    18/11/2014  สรุปรายงานการดำเนินเป้าหมายการดำเนินงานเชิงบูรณาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ ปปส.ภ. ๑ - ๙    โดย ศพส.มท.
    18/11/2014  การจัดระเบียบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย    โดย ขนิษฐา
    18/11/2014  ประเด็นการบูรณาการของส่วนราชการกับ มท. ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ วันที่ 21 พ.ย. 2557    โดย สผร.สนผ.สป. (50577)
    17/11/2014  แผนที่ โรงแรมเดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี    โดย กฤตนันท์
    17/11/2014  การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2558    โดย admin
    14/11/2014  ที่ มท. ๐๒๑๑.๑/ว ๕๓๑ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการจัดสรรงบบริหารจัดการระดับจังหวัดด้านป้องกันและปราบปราม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๘    โดย Krittanun
    14/11/2014  แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๘    โดย Krittanun
    14/11/2014  ที่ ยธ ๑๑๒๑/๑๒๔๘๒ เรื่อง ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันแบะปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การนำตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู การบำบัดฟื้นฟูและการประเมินเป็นผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู พ.ศ. ๒๕๕๗    โดย Krittanun
    13/11/2014  แผนที่ โรงแรมเวลคัมเวิลด์บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จ.ชลบุรี    โดย Krittanun
    12/11/2014  การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    โดย ศอ.ปส.มท.
    11/11/2014  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๓๘๔๑ เรื่อง แจ้งวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘    โดย ศพส.มท.
    10/11/2014  การจัดทำข้อมูลพื้นที่เพื่อการตรวจราชการและตรวจเยี่ยมของผู้บริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย    โดย มนตรี (มท. 50577)
    10/11/2014  สรุปประชุมหารือข้อราชการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557    โดย มนตรี (มท. 50577)
    10/11/2014  แบบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณปี 2558    โดย สมพร 50522
    10/11/2014  ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศอ.ปส.มท.)/ว ๓๔๔๑ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศอ.ปส.มท.)    โดย ศพส.มท.
    07/11/2014  แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    07/11/2014  การสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ สป. ผ่านระบบออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2557    โดย มนตรี (มท. 50577)
    06/11/2014  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    31/10/2014  การดำเนินโครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย    โดย มนตรี (มท. 50577)
    28/10/2014  ด่วนที่สุด เรื่อง การดำเนินการโครงการ เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด (เพิ่มเติม)    โดย สสม.
    27/10/2014  Roadmap แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ มท. ในระยะสั้น (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558)    โดย มนตรี (มท. 50577)
    24/10/2014  การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะตามนโยบายรัฐบาล เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด    โดย สสม
    22/10/2014  รายงานผลการดำเนินการของฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินและการผลักดันนโยบายของคณะรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง    โดย สมน.สนผ.สป.มท.
    20/10/2014  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว3570 ลว 20 ตุลาคม 2557 เรื่อง การสำรวจฐานข้อมูล (แหล่งน้ำและหมู่บ้านตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)    โดย สปพ.สนผ.สป.
    16/10/2014  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศอปส.มท.)/ว ๓๕๐๖ เรื่อง กวาดบ้านให้เป็นสีขาว    โดย ศพส.มท.
    10/10/2014  การดำเนินโครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย    โดย ภานุวัฒน์
    10/10/2014  โครงการรักราษฎร์ รักษ์แผ่นดิน สืบสานแนวทางพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    โดย ิอภัสรา พิทักษ์วงศ์
    10/10/2014  โครงการรักราษฎร์ รักษ์แผ่นดิน สืบสานแนวทางพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    โดย อภัสรา พิทักษ์วงศ์ H
    09/10/2014  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.) /๙๗๕๖ เรื่อง สนง.ป.ป.ส.ขอความอนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทย แจ้งการรายงานผลการดำเนินงานฯ ผ่านระบบ NISPA    โดย ศพส.มท.
    08/10/2014  แนวทางปฏิบัติตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือน    โดย สตป (50482)
    07/10/2014  การเพิ่มความเข้มข้นในการดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่    โดย สมน.สนผ.สป.
    07/10/2014  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศอปส.มท.) /ว ๐๒๑ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    โดย ศพส.มท.
    07/10/2014  ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๒๒/๑๐๓๙๔ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณ ของสำนักงาน ป.ป.ส. ให้จังหวัด    โดย ศพส.มท.
    30/09/2014  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศพส.มท)/ว ๓๑๑๒ เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุมสารเป็นยาเสพติดให้โทษ    โดย ศพส.มท.
    30/09/2014  การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    โดย สตป. (50482)
    30/09/2014  มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2558    โดย สตป. (50482)
    29/09/2014  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศอปส.มท)/ว ๐๐๑๙ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษาแบบครบวงจร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘    โดย ศพส.มท.
    24/09/2014  แนวทางการทำงานโครงการตามแผนพัฒนาชนบท โดย นายเอนก ปันทะยม    โดย สปพ.สนผ.สป.
    23/09/2014  การประชุมชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี วันที่ 24 กันยายน 2557    โดย มนตรี (มท. 50577)
    23/09/2014  โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลกรฯสนผ.    โดย สอก
    22/09/2014  ร่างแผนปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    โดย มนตรี (มท. 50577)
    19/09/2014  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1(ศอปส.มท.)/ว0011 การติดตามผลผู้ผ่านการบำบัดรักษา    โดย ศพส.มท.
    19/09/2014  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    โดย สตป. (50482)
    18/09/2014  ตัวอย่าง กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ของโครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี    โดย สปพ.สนผ.สป
    18/09/2014  ตัวอย่าง กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ของอ่างเก็บน้ำหห้วยเพ็ง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา    โดย สปพ.สนผ.สป
    18/09/2014  ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งทีมปฏิบัติงานระดับจังหวัด/อำเภอ ของจังหวัดเชียงราย    โดย สปพ.สนผ.สป
    18/09/2014  แบบสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม (15 หน้า    โดย สปพ.สนผ.สป.
    15/09/2014  สรุปผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    13/09/2014  การประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง วันที่ 17 ก.ย. 2557 เวลา 13.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล    โดย มนตรี (มท. 50577)
    12/09/2014  ด่วนที่สุด แจ้งจังหวัดกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ไว้เบิกเหลื่อมปีเกี่ยวกับค่าบริหารจัดการและดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทฯ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    11/09/2014  การเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 12 ก.ย. 2557 เวลา 10.00 น.    โดย มนตรี (มท. 50577)
    10/09/2014  การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 11 (The 11th SOMRDPE) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ปี 2014 ณ เมืองโบฮอลล์ ประเทศฟิลิปปินส์    โดย
    10/09/2014  การปฏิบัติตามนโยบายหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายเหล้าปั่น    โดย
    10/09/2014  ขอความร่วมมือให้การสนับสนุนกิจกรรมประกาศนโยบายจากงดเหล้า "เข้าพรรษา" เป็นงดเหล้า "ให้ครบพรรษา"    โดย
    10/09/2014  11223    โดย
    02/09/2014  การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ    โดย ธัญญชล (50482)
    02/09/2014  ผลการพิจารณาทบทวนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนและโครงการตามนโยบายรัฐบาลที่ตั้งงบประมาณที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี    โดย ธัญญชล (สตป.)
    28/08/2014  ด่วนที่สุด กำหนดจัดการประชุมผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัด    โดย สตป.
    28/08/2014  กำหนดการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ ศพส.จ./กทม. ฉบับปรับปรุง    โดย ศพส.มท.
    27/08/2014  การประชุมสัมมนาเจ้าหน้า ศพส.จ./กทม. เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558    โดย
    24/08/2014  ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศอปส.มท.)/ว ๒๔๓๘ เรื่อง การจัดงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา มหาราชินี    โดย ศอปส.มท.
    22/08/2014  การเบิกเงินงบประมาณแทนกันของสำนักงาน ป.ป.ส.    โดย ศพส.มท.
    21/08/2014  ผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันโดยไม่มีรายการในปีงบประมาณ (กระทรวงศึกษาธิการ)    โดย ธัญญชล
    20/08/2014  ผลการพิจารณาทบทวนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนและโครงการตามนโยบายรัฐบาลที่ตั้งงบประมาณที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี    โดย ธัญญชล
    19/08/2014  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศอปส.มท.)/ว ๐๐๗ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการรายงานผลการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูฯ    โดย ศพส.มท.
    19/08/2014  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.4/ว2361 เรื่อง การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมและการจัดการสินค้าเกษตรในพื้นที่    โดย สมน.สนผ.สป. (0-2222-
    19/08/2014  การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานเชิงบูรณาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2558    โดย ศพส.มท.
    15/08/2014  ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศพส.มท.)/ว ๒๓๑๗ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการช่วยเหลือ ติดตาม ผู้เสพ ผู้ติด ที่ผ่านการบำบัดรักษา    โดย ศพส.มท.
    15/08/2014  เอกสารประกอบการประชุมโซนนิ่งภาคเกษตร ที่ สศช    โดย สมน.
    14/08/2014  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    07/08/2014  ประชาสัมพันธ์งานธุรการหนังสือเวียน    โดย พรดา
    07/08/2014  หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด    โดย
    06/08/2014  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศอปส.มท.)/ว ๐๐๕ เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗    โดย ศอปส.มท.
    06/08/2014  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศอปส.มท.)/ว ๐๐๔ เรื่อง มาตรการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในห้วง ๓ เดือน (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๗)    โดย ศอปส.มท.
    06/08/2014  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ    โดย พรดา สอก.
    04/08/2014  แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป
    04/08/2014  เตรียมการจัดทำข้อมูลสำคัญของกระทรวงมหาดไทยเพื่อต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย    โดย ภานุวัฒน์ (50577)
    04/08/2014  แบบรายงานประกอบการจัดทำเอกสาร งปม. ประจำปี 2558 ในขั้น กมธ. วิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558    โดย สุทธิรดา 50451
    31/07/2014  การรายงานผลการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐    โดย
    28/07/2014  แนวทางการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด ในห้วง 3 เดือน (ก.ค-ก.ย.2557)    โดย
    25/07/2014  การเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน    โดย ภานุวัฒน์ (50577)
    24/07/2014  การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานเชิงบูรณาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ2558    โดย
    24/07/2014  แบบรายงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ต่อฝ่ายนิติบัญญัติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว2003 และ ว 2004 ลงวันที่ 24 ก.ค. 2557    โดย สผร 50756
    23/07/2014  การประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557    โดย
    23/07/2014  แบบรายงานการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณา พ.ร.บ. งปม.ปี 2558 เสนอต่อฝ่ายนิติบัญญัตติ    โดย สผร.
    22/07/2014  โครงการฝึกอบรมบุคลากร ด้านการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษา (หลักสูตรวิทยากรครู ก.)    โดย
    21/07/2014  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท)/ว๑๙๕๒ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการปฎิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบาย คสช. กระทรวงมหาดไทย    โดย ศพส.มท.
    18/07/2014  Roadmap ของ มท. เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของ คสช.    โดย มนตรี (มท. 50577)
    17/07/2014  สรุปประเด็นการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    17/07/2014  การรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ปีงบประมาณ 2557    โดย สุคนธ์ทิพย์
    15/07/2014  เอกสารการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ 10 กรกฎาคม 2557    โดย ศพส.มท.
    15/07/2014  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สป. พ.ศ. 2557 - 2561    โดย มนตรี (มท. 50577)
    08/07/2014  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559    โดย มนตรี (มท. 50577)
    07/07/2014  การรายงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    โดย
    07/07/2014  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    โดย ธัญญชล โทร 50482
    04/07/2014  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย
    02/07/2014  การชี้แจงของคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.)    โดย ธัญญชล (50482)
    28/06/2014  แนวทางการดำเนินงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    โดย ธัญญชล (50482)
    26/06/2014  การจัดทำ Roadmap ของ มท. เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของ คสช. ในระยะสั้นและระยะยาว    โดย ภานุวัฒน์
    25/06/2014  การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สป. พ.ศ. 2557 - 2561 ครั้งที่ 1/2557    โดย มนตรี (มท. 50577)
    23/06/2014  สรุปการประชุมหารือเพื่อการขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วนของ มท. ตามนโยบายของ คสช. เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2557 ณ สโมสรกองทัพบก (ส่วนกลาง)    โดย มนตรี (มท. 50577)
    20/06/2014  แบบตอบรับการเข้าร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ    โดย ศพส.มท.
    17/06/2014  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและขออนุญาติให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ    โดย ศพส.มท.
    17/06/2014  ด่วนที่สุด ที่ มท.๐๒๑๑.๑/ว.๑๒๙ เรื่อง แจ้งปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด (ศพส.จ.)    โดย ศพส.มท.
    17/06/2014  ด่วนที่สุด ที่ ยธ.๑๑๐๑/๕๐๔๗ เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติ และขออนุญาตให้ข้าราชการในสังกัด เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ    โดย ศพส.มท.
    17/06/2014  การจัดทำ Roadmap ของ มท. เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของ คสช.    โดย มนตรี (มท. 50577)
    16/06/2014  ด่วนที่สุด ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)    โดย admin
    16/06/2014  ด่วนที่สุด การเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีฯ พ.ศ. 2557 (เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในสังกัด สป.มท.)    โดย บัญชา
    13/06/2014  ด่วนที่สุด การเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีฯ พ.ศ. 2557 (เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด)    โดย บัญชา
    12/06/2014  ด่วนที่สุด การประชุมหารือระหว่างผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดฯ    โดย admin
    12/06/2014  ร่าง Roadmap แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน    โดย ศพส.มท.
    12/06/2014  กระบวนงานปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติด หมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย ๓,๒๕๐ แห่ง ๗๙๑ อำเภอ    โดย ศ
    11/06/2014  ด่วนที่สุด ที่ มท.๐๒๑๑.๑/ว๑๔๐๓ เรื่อง การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ๒๖ มิ.ย. ๕๗ ประจำปี ๒๕๕๗    โดย ศพส.มท.
    11/06/2014  ด่วนที่สุด ที่ มท.๐๒๑๑.๑/ว๑๔๐๗ เรื่อง มาตรการเร่งรัดด้านการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    10/06/2014  แนวทางการดำเนินงานมาตรการเร่งด่วนด้านการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติด รองรับคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 41/2557    โดย ศพส.มท.
    09/06/2014  ยกเลิก รายงานแบบ คสช.๔๑    โดย ศพส.มท.
    09/06/2014  ตารางสรุปจำนวนพื้นที่อหมู่บ้าน/ชุมชนเฝ้าระวังสูงสุดระดับอำเภอ    โดย ศพส.มท.
    04/06/2014  การปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด    โดย
    21/05/2014  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ครั้งที่ 7 ถึงครั้งที่ 9    โดย ศพส.มท.
    19/05/2014  กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ (พิษณุโลก)    โดย ศพส.มท.
    16/05/2014  แผนที่โรงอรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่    โดย ศพส มท
    16/05/2014  เร่งรัดการดำเนินการด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    14/05/2014  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ครั้งที่ 6    โดย ศพส.มท.
    13/05/2014  แผนที่ โรงแรม โกลเด้น บีช พัทยา    โดย
    12/05/2014  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ครั้งที่ 5    โดย ศพส.มท.
    08/05/2014  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ครั้งที่ ๔    โดย ศพส.มท.
    08/05/2014  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ครั้งที่ ๓    โดย ศพส.มท.
    08/05/2014  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗    โดย
    07/05/2014  ส่งแบบตอบรับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่๒    โดย ศพส.มท.
    02/05/2014  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ครั้งที่ ๒    โดย
    29/04/2014  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน    โดย ศพส.มท.
    22/04/2014  การรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด    โดย admin
    18/04/2014  การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗    โดย
    18/04/2014  แนวทางการเบิดดำเนินการสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว    โดย ศพส.มท.
    18/04/2014  การจัดชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติดเคลื่อนที่ (Mobile Team)    โดย ศพส.มท.
    18/04/2014  การนำเข้าข้อมูลกองทุนแม่ของแผ่นดินในเว็บไซต์กองทุนแม่ของแผ่นดิน    โดย ศพส.มท.
    11/04/2014  การจัดทำโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนในความรับผิดชอบของ มท. “โครงการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน” (เพิ่มเติม)    โดย มนตรี
    09/04/2014  ด่วนที่สุด ที่ มท.0211.10/ว842 เรื่องโครงการพัฒนาศักยภาพและแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ ในความรับผิดชอบของ มท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    โดย
    02/04/2014  ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๒๑/๑๙๔๙ เรื่อง โครงการนำร่องห้องอุ่นใจในสถานศึกษาในพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด ๕๐ หมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ    โดย ศพส.มท.
    28/03/2014  การรายงานผลการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐    โดย สุคนธ์ทิพย์
    27/03/2014  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานของ มท. ตามยุทธศาสตร์ปีที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)    โดย มนตรี
    27/03/2014  การส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์    โดย ศพส.มท.
    24/03/2014  สรุปการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัด ฯ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่    โดย เมธี
    19/03/2014  ผลการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติดเคลื่อนที่ (Mobile Team)    โดย ศพส.มท.
    18/03/2014  ประกาศจาก ศพส.มท.    โดย ศพส.มท.
    14/03/2014  แบบรายงานการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    โดย สตป
    13/03/2014  การประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัด วันที่ 15 มีนาคม 2557 ณ จ.เชียงใหม่    โดย มนตรี
    10/03/2014  แนวทางการประชาสัมพันธ์เงินค่าจำนำข้าว    โดย admin
    27/02/2014  การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗    โดย สตป
    18/02/2014  การถ่ายทอดยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของ สป. ลงสู่ระดับหน่วยงานในสังกัด สป. (Department Performance Agreement : DPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    โดย มนตรี (50577)
    12/02/2014  การประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย และหารือปัญหาอุปสรรคเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไข    โดย เมธี
    31/01/2014  ข้อราชการผู้บริหาร มท. ในการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2557    โดย มนตรี
    17/01/2014  ประเด็นการสัมภาษณ์ ปมท. และ อปค. เรื่อง การวางตัวของข้าราชการกับความขัดแย้งทางการเมือง รายการฟันธง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557    โดย มนตรี (50577)
    10/01/2014  โครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี 2020"    โดย มนตรี
    09/01/2014  การเบิกเงินงบประมาณแทนกันของ สำนักงาน ป.ป.ส.    โดย ศพส.มท.
    09/01/2014  ปัญหาและข้อเสนอแนะของจังหวัดในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน    โดย มนตรี
    08/01/2014  วาระการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 8 มกราคม 2556 เวลา 14.00 น.    โดย มนตรี
    07/01/2014  ประสานการประกวด จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2557    โดย ศพส.มท.
    25/12/2013  โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ประจำปี 2557    โดย อภัสรา
    19/12/2013  การรายงานผลโครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี 2020"    โดย มนตรี
    19/12/2013  แนวปฏิบัติหลังยุบสภาผู้แทนราษฎร    โดย สนผ.สป.
    18/12/2013  เป้าหมายปี2557    โดย ศพส.มท.
    16/12/2013  รายงานแผนงาน/โครงการสำคัญ    โดย มนตรี
    11/12/2013  การสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดิน (งบ ปปส.)    โดย ศพส.มท.
    09/12/2013  แนวทางกลั่นกลองโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (เพิ่มเติม)    โดย สปพ.สนผ.สป
    04/12/2013  โทรสารทางราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.1(ศพส.มท.)/ว4884 ลว. 3 ธ.ค. 2556    โดย ศพส.มท.
    03/12/2013  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.1/ว4885 ลว. 3 ธ.ค. 2556    โดย ศพส.มท.
    27/11/2013  วิทยุ แจ้งเลื่อนการประชุมมอบนโยบายฯวันจันทร่ที่2ธ.ค.2556 จ.เชียงใหม่    โดย ศพส.มท.
    27/11/2013  วิทยุ แจ้งเลื่อนการประชุมมอบนโยบายฯวันจันทร่ที่2ธ.ค.2556 จ.เชียงใหม่    โดย ศพส.มท.
    23/11/2013  การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล วันที่ 26 - 27พฤศจิกายน 2556    โดย มนตรี (50577)
    20/11/2013  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๔๗๕๖ เรื่อง รายชื่อหมู่บ้านชุมชน เฝ้าระวังสูงสุด    โดย ศพส.มท.
    19/11/2013  ที่ มท ๐๒๑๑.๑/๑๕๕๔ เรื่อง การตัดโอนงบประมาณของ สป.มท.    โดย ศพส.มท.
    19/11/2013  ด่วนที่สุด ที่ ยธ.๑๑๒๕/๒๑๐๔๖ เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมประชุม    โดย ศพส.มท.
    18/11/2013  การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล    โดย
    18/11/2013  ส่งแบบตอบรับร่วมประชุมมอบนโยบายฯ(4ภาค)    โดย ศพส.มท.
    15/11/2013  การประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่    โดย มนตรี (มท. 50577)
    12/11/2013  ขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการดำนินงานขยายผลโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป
    11/11/2013  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว.๔๖๒๑ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการสืบสวนความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดในบริเวณพื้นที่ชายแดน    โดย ศพส.มท.
    11/11/2013  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว.๔๖๑๘ เรื่อง การประชุมมอบนโยบายตามปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ระดับพื้นที่ ปี ๒๕๕๗    โดย ศพส.มท.
    08/11/2013  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว.๔๕๘๒ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณราบจ่ายประจำปีงบประมาณ ปี ๒๕๕๗ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    โดย ศพส.มท.
    06/11/2013  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว.๔๕๓๒ เรื่อง เร่งรัดการดำเนินงานสกัดกั้นตามแนวชายแดน    โดย ศพส.มท.
    06/11/2013  การจัดนิทรรศการและเสวนาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ภายใต้ชื่องาน "สร้างอนาคตไทย 2020"    โดย มนตรี (มท. 50577)
    05/11/2013  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๘/ว.๓๓๑ เรื่อง การจัดเวรร่วมดำเนินงานศูนย์เฉพาะกิจติดตามและเฝ้าระวังสถานะการณ์ด้านมวลชนกระทรวงมหาดไทย    โดย ศพส.มท.
    01/11/2013  กองคลัง สป. แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายเดินทางของเกษตรกร ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาฯ และโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    01/11/2013  กองคลัง สป. แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเกษตรกร ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ    โดย สปพ.สนผ.สป
    31/10/2013  โครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี 2020"    โดย มนตรี (มท. 50577)
    31/10/2013  สรุปประเด็นการมอบนโยบายของผู้บริหารแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ณ ทำเนียบรัฐบาล    โดย มนตรี (มท. 50577)
    31/10/2013  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเกษตรกรในการเข้ารับการฝึกอบรม ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    31/10/2013  โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ "ปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระราชดำริ"    โดย
    31/10/2013  การจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560)    โดย มนตรี (มท. 50577)
    31/10/2013  test    โดย test
    31/10/2013  การมอบหมายงานของ นรม. ในการประชุมคณะ หน.ส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 8/2556    โดย มนตรี (มท. 50577)
    29/10/2013  หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.4/ว4298 เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เปิดกรีดยางพารา ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557    โดย บรรยงค์ มท. 50611-3
    25/10/2013  การเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา วันที่ 28 ตุลาคม 2556 ณ อาคารรัฐสภา    โดย มนตรี (มท. 50577)
    24/10/2013  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๔/ว๔๓๓๓ เรื่อง ขอเชิญประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมเป็นอ้อยโรงงาน"    โดย บรรยงค์ มท. 50612-13
    21/10/2013  รายงานการประชุมคณะทำงานคัดเลือกพื้นที่การดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗    โดย
    15/10/2013  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    10/10/2013  การเผยแพร่เอกสารผลงาน เรื่อง การดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ    โดย สมน.สนผ.สป. / 50611-
    08/10/2013  ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ครั้งที่ 2-2556    โดย ปฐมพล (สมน.สนผ.สป.)
    08/10/2013  แบบฟอร์มความเห็นเรื่องยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    โดย
    26/09/2013  การจัดนิทรรศการและเสวนาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ภายใต้ชื่องาน "สร้างอนาคตไทย 2020"    โดย มนตรี (มท. 50577)
    24/09/2013  สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)    โดย ปฐมพล (สมน.สนผ.สป.)
    18/09/2013  การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ให้อำนาจ กค. กู้เงินฯ    โดย มนตรี (มท. 50577)
    18/09/2013  ที่ มท 0211.4/ว3792 เรื่อง ขอเชิญประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ    โดย บรรยงค์ 50611-3
    17/09/2013  กำหนดการ 23 - 24 ก.ย. 2556    โดย ศพส.มท.
    16/09/2013  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๓๗๔๗ เรื่อง กรอบประเด็นการวิเคราะห์ร่างแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระยะที่ ๓ ปี ๒๕๕๗    โดย ศพส.มท.
    13/09/2013  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1(ศพส.มท.)/ว.279 ลงวันที่ 13 ก.ย.2556    โดย ศพส.มท.
    12/09/2013  ขอเชิญร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 23 - 24 ก.ย.2556    โดย ศพส.มท.
    12/09/2013  การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖    โดย สปพ.สนผ.สป.
    12/09/2013  (ร่าง) แผนปฏิบัติการ พลังแผ่นดินเอกาชนะยาเสพติด ระยะที่ 3 ปี 2557    โดย ศพส.มท.
    09/09/2013  การประชุมมอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและการติดตามผลการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2556 เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556    โดย มนตรี (มท. 50577)
    04/09/2013  ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาชนบทเชีงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (เพิ่มเติม) จำนวน ๒๗ จังหวัด    โดย สปพ.สนผ.สป.
    29/08/2013  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.2556 - 2560)    โดย ปฐมพล เย็นอาคาร 5061
    27/08/2013  ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศพ.ส.มท.)/ว ๓๔๑๑ เรื่อง แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อกำหนดการควบคุมกัญชา (Cannabis)    โดย ศพส.มท.
    22/08/2013  แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    22/08/2013  แนวทางการจัดทำและกลั่นกรองโครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    22/08/2013  รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ของจังหวัด ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖    โดย สปพ.สนผ.สป.
    20/08/2013  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๓๓๘๑ เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน ๑ ทศวรรษกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ    โดย ศพส.มท.
    20/08/2013  ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว.๓๓๖๑ เรื่อง เร่งรัดการดำเนินงานตามปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนปี ๒๕๕๖ ช่วง 6 เดือนหลัง (สิงหาคม - กันยายน ๒๕๕๖)    โดย ศพส.มท.
    19/08/2013  รายชื่อหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2555    โดย ศพส.มท.
    19/08/2013  โครงการ "เสวนาประชาธิปไตยเพื่อสร้างสังคมปรองดอง"    โดย สมน.สนผ.สป 50611
    13/08/2013  ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศพส.มท.)ว ๓๒๒๗๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนเอาชนะยาเสพติด รอบที่๒/๒๕๕๖    โดย ศพส.มท.
    09/08/2013  ด่วนที่สุดที่ มท.๐๒๑๑.๓/ว.๓๒๔๖ เรื่อง โครงการประชุมติดตามผลการดำเนินงานและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนตัวชี้วัดกระทรวงมหาดไทย    โดย สพถ.มท
    09/08/2013  ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศพส.มท.)ว ๓๒๔๕ เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ    โดย ศพส.มท.
    08/08/2013  การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖    โดย สปพ.สนผ.สป.
    08/08/2013  ที่ ยธ ๑๑๒๕/๑๓๕๙๒ เรื่อง เร่งรัดการดำเนินงานตามปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนปี ๒๕๕๖ (สิงหาคม - กันยายน ๒๕๕๖)    โดย ศพส.มท.
    07/08/2013  สรุปผลโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ในการพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ รุ่นที่ ๑    โดย สปพ.สนผ.สป.
    06/08/2013  ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของ มท. ในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนในปี 2558    โดย มนตรี (มท. 50577)
    31/07/2013  ที่ มท 0211.4/ว3091 เรื่อง สรุปผลการประชุมการจัดการโซนนิ่งการเกษตรเพื่อพัฒนาฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน    โดย สมน.สนผ.สป. / 50613
    31/07/2013  ที่ มร.๐๕๐๕/ว๑๒๓ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่๑๕๕/๒๕๕๔ เรื่อง ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ และปรับปรุงการจัดตั้งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ    โดย ศพส.มท.
    30/07/2013  ที่ มท. ๐๒๑๑.๓/๒๑๙๘ เรื่อง การสนับสนุนการดำเนิน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม    โดย สพถ.มท.
    30/07/2013  เอกสารการมอบหมายงานของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 6/2556 (ข้อเสนอการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต)    โดย มนตรี (มท. 50577)
    30/07/2013  เอกสารการมอบหมายงานของนายกรั    โดย
    30/07/2013  ถึง ศพส.จ.ลพบุรี    โดย ศพส.มท.
    29/07/2013  แบบสำรวจการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมของจังหวัด    โดย สมน.สนผ.สป. / 50611-
    29/07/2013  เอกสารประกอบการประชุมหารือการจัดทำโซนนิ่งภาคเกษตร 28 ก.ค. 56    โดย สมน.สนผ.สป. / 50611-
    26/07/2013  ที่ มท 0211.1(ศพส.มท.)/ว6918 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2555    โดย ศพส.มท.
    19/07/2013  ข้อมูลรายงานสถานภาพการปลูกข้าว ณ ปัจจุบันจากข้อมูลดาวเทียม (ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖) ของ ๗๖ จังหวัด    โดย บรรยงค์ 50611-3
    19/07/2013  ที่ มท 0211.1(ศพส.มท.)/ว228 ลงวันที่ 17 ก.ค. 2556 ประทับตรา ประเด็นความคลาดเคลื่อนของข้อมูลจำนวนสถานประกอบการ    โดย ศพส.มท.
    19/07/2013  ที่ มท 0211.1(ศพส.มท.)/ว2951 ลงวันที่ 18 ก.ค. 56 เรื่อง การกำหนดเป้าหมายตามปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี 2557    โดย ศพส.มท.
    18/07/2013  โครงการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖    โดย สปพ.สนผ.สป.
    15/07/2013  โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้หลักการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริ    โดย สปพ.สนผ.สป.
    11/07/2013  ppt รอง.เสรี ศรีหะไตร เรื่อง การประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ ศพส.จ กาญจนบุรี    โดย ศพส.มท.
    11/07/2013  ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๒๑๑.๑/ว.๒๘๔๑ เรื่อง การดำเนินการเร่งรัดติดตามผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม    โดย ศพส.มท.
    11/07/2013  ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๒๑๑.๑/ว.๒๑๙ เรื่อง ขอส่งข้อสั่งการเพิ่มเติมแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วง ๔ เดือนหลัง    โดย ศพส.มท.
    11/07/2013  Best Practice    โดย ศพส.มท.
    08/07/2013  ผลการประชุมจัดทำร่างแผนงานในการปฏิบัติราชการ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)    โดย
    08/07/2013  ผลการประชุมจัดทำร่างแผนงานในการปฏิบัติราชการ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)    โดย ปฐมพล (สมน.สนผ.สป.)
    05/07/2013  การจัดทำข้อมูลพื้นที่เพื่อการตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานของนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย    โดย มนตรี (มท. 50577)
    04/07/2013  แนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วง 3 เดือนหลัง (ก.ค. - กย. 2556)    โดย มนตรี (มท. 50577)
    04/07/2013  ร่างยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล    โดย ปฐมพล เย็นอาคาร/สมน
    02/07/2013  แผนที่โรงแรมไมด้า จังหวัดกาญจนบุรี    โดย ศพส.มท.
    02/07/2013  การมอบนโยบาย/แนวทางการปฏิบัติในพื้นที่ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556    โดย มนตรี (มท. 50577)
    28/06/2013  รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ของจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖    โดย สปพ.สนผ.สป.
    31/05/2013  ขอให้ ศพส.จ.ทุกแห่ง สรุปประเด็นที่ ผวจ.ชี้แจงในการประชุม    โดย ศพส.มท.
    31/05/2013  ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๒๑๑.๑/ว๒๒๐๔ เรื่อง การประชุมเร่งรัดการดำเนินงานด้านยาเสพติด อาชญากรรม และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ (เอกสารเพิ่มเติม)    โดย ศพส.มท.
    31/05/2013  สรุปผลการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ 1 (รับหลักการ) 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.40 - 14.00 น.    โดย มนตรี (มท. 50577)
    31/05/2013  สรุปผลการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ 1 (รับหลักการ) 30 พฤษภาคม 2556 เวลา 14.15 น. ถึง 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 01.00 น.    โดย มนตรี (มท. 50577)
    30/05/2013  สรุปผลการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ 1 (รับหลักการ) 30 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.30 - 14.00 น.    โดย มนตรี (มท. 50577)
    30/05/2013  การประชุมเร่งรัดการดำเนินงานด้านยาเสพติด อาชญากรรม และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่    โดย ศพส.มท.
    30/05/2013  สรุปผลการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ 1 (รับหลักการ) 29 พฤษภาคม 2556 เวลา 15.00 - 24.00 น.    โดย มนตรี (มท. 50577)
    30/05/2013  คู่มือและแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    โดย
    30/05/2013  กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    29/05/2013  สรุปผลการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ 1 (รับหลักการ) 29 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 - 15.00 น.    โดย มนตรี (มท. 50577)
    29/05/2013  ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๒๑๑.๑/ว.๒๑๕๓ เรื่อง ชี้แจงแนวการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด    โดย
    29/05/2013  สำนักงาน ป.ป.ส. เชิญประชุมในวันที่ 4 และ 6 พฤษภาคม 2556    โดย ศพส.มท.
    28/05/2013  การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557 ขั้นกรรมาธิการ ของ สป.มท.    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    27/05/2013  ด่วนที่สุด เรื่องแบบสรุปรายงานผลการบิกจายงบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖    โดย ศพส.มท.
    23/05/2013  ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๒๑๑.๑/ว๒๑๑๓ เรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมโครงการทศวรรษกองทุนแม่ของแผ่นดิ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ    โดย ศพส.มท.
    23/05/2013  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เฉพาะด้าน มท. 10 ปี    โดย อรพรรณ (50577)
    15/05/2013  โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง    โดย อภัสรา 50611
    14/05/2013  ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๒๑๑.๑/ว๒๑๗๕๑ เรื่องการประชุมมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๕๖ และการตรวจราชการตอกตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา    โดย ศพส.มท.
    14/05/2013  ข้อมูลประกอบการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.4/ว1491 ลงวันที่ 2 เมษายน 2556 (ผลการสำรวจข้อมูลที่ดินของรัฐ และการบุกรุกรายจังหวัด ปี 2551)    โดย บรรยงค์ 50611
    10/05/2013  ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๒๕/๗๑๑๙ เรื่องโครงการทศวรรษกองทุนแม่ของแผ่นดิน เทิศพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ    โดย ศพส.มท.
    10/05/2013  สรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทย ระหว่างวันที่ 9-15 พฤษภาคม 2556    โดย เมธี
    10/05/2013  การขยายผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    โดย
    10/05/2013  การขยายผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    โดย
    10/05/2013  ร่างแผนยุทธศาสตร์ มท. พ.ศ. 2556 - 2561 หลังจากการประชุมเมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2556    โดย มนตรี (มท. 50577)
    08/05/2013  สรุปการประชุมวีดีทัศน์ทางไกลเพื่อชี้แจงและมอบนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศและการจัดการตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่    โดย บรรยงค์ 50611
    03/05/2013  การประชุมเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2555 - 2559 ครั้งที่ 2    โดย มนตรี (มท. 50577)
    30/04/2013  การพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์อาเซียนของ มท.    โดย มนตรี (มท. 50577)
    29/04/2013  รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖    โดย
    29/04/2013  ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๒๑๑.๑/ว๑๘๒๒ เรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ในพื้นที่ ๔ ภูมิภาค    โดย ศพส.มท.
    29/04/2013  การทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2555 - 2559 (ในส่วนของ สป.มท.)    โดย มนตรี (มท. 50577)
    25/04/2013  การจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ สป.มท. ต่อสภาผู้แทนราษฎร วาระ 1    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    25/04/2013  การมอบหมายงานของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2556    โดย สผร.สนผ. (รัชชุมาศ 5
    24/04/2013  ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๒๑๑.๑/ว๑๗๕๐ เรื่องแนวทางการเบิกจ่ายค่าติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษาในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ    โดย ศพส.มท.
    24/04/2013  ด่วนที่สุด เรื่อง การประชุมมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๕๖ และการตรวจราชการติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา    โดย ศพส.มท.
    23/04/2013  สรุปผลการจัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนพื้นที่ขยายผลโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ    โดย
    23/04/2013  แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณค่าติดตามผู้ผ่านการบำบัดฯ (คนละ 480)    โดย ศพส.มท.
    23/04/2013  การจัดทำข้อมูลแผนงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสุราษฎร์ธานี    โดย ชวนันทณัฏฐ์ สผร.สนผ.
    22/04/2013  ร่างแผนยุทธศาสตร์ มท. หลังจากการประชุม 22 เม.ย. 56 (เพิ่มช่องค่าเป้าหมาย)    โดย มนตรี (มท. 50577)
    22/04/2013  แบบจัดทำแผน /รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบฯ ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2556 (สงป.301)    โดย บัญชา
    19/04/2013  การทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2555 - 2559    โดย มนตรี (มท. 50577)
    18/04/2013  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559    โดย มนตรี (มท. 50577)
    10/04/2013  ขอส่งคำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    09/04/2013  การตรวจสอบรายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน    โดย ศพส.มท.
    04/04/2013  ตรวจสอบข้อมูลสถานที่ให้บริการด้านการบำบัดฟื้นฟู    โดย มนตรี (มท. 50577)
    03/04/2013  หนังสือ ศพส.มท. ด่วนที่สุด ที่ มท๐๒๑๑.๑/ว๑๒๓๕ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ การพิจารณาบำเหน็จความชอบ ประจำปี ๒๕๕๕ (กรณีพิเศษ) ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    29/03/2013  เอกสารประกอบการรายงานการโอนเปลี่ยนแปลง งปม. ตามหนังสือ สนผ. ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว 102 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2558    โดย ชวนันทณัฏฐ์ มท. 5045
    29/03/2013  ประเด็นการติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560    โดย ศพส.มท.
    28/03/2013  ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย มนตรี (มท. 50577)
    27/03/2013  คู่มือการประเมินหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด    โดย บรรยงค์ 50611
    22/03/2013  การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    โดย ศพส.มท.
    22/03/2013  เอกสารตามหนังสือ ที่ มท๐๒๑๑.๑/ว๑๒๓๕ เรื่อง การพิจารณาบำเหน็จความชอบ ประจำปี ๒๕๕๕ (กรณีพิเศษ)    โดย ศพส.มท.
    19/03/2013  ระเบียบวาระการประชุมมอบนโยบายแก่คณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในระดับจังหวัดผ่านวีดีทัศน์    โดย ศพส.มท.
    19/03/2013  ด่วนที่สุด มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว๑๒๖๖ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖    โดย ศพส.มท.
    19/03/2013  รายงานการกัก ยึด หรืออายัดสารเคมีควบคุมที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศกระทรวงยุติธรรมฯ    โดย มนตรี (มท. 50577)
    19/03/2013  การศึกษาดูงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ของคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานประสานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLOs) ไทย - กัมพูชา - ลาว - เมียนมา    โดย ศพส.มท.
    18/03/2013  สรุปประเด็นสำคัญการประชุมมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560    โดย มนตรี (มท. 50577)
    18/03/2013  สรุปมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามฯวันที่ 15 มีนาคม 2556    โดย ศพส.มท.
    15/03/2013  คำสั่งศพส.มท.ที่ ๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    15/03/2013  ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมสัมมนาโครงการบทบาทภารกิจของกระทรวงการคลังเพื่อเอาชนะยาเสพติด (20 จังหวัดภาคอีสาน)    โดย ศพส.มท.
    15/03/2013  แนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    โดย ศพส.มท.
    15/03/2013  โทรสาร เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    12/03/2013  แบบรายงานผลการดำเนินงานของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2556    โดย กลุ่มแผนงานและวิเครา
    12/03/2013  ข้อสั่งการและข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยในการสัมมนาปลัดจังหวัด นายอำเภอ เพื่อเร่งรัดติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ช่วง 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน 2559)    โดย ศพส.มท.
    12/03/2013  ขอแจ้งเลื่อนการจัดประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560 ครั้งที่ 1    โดย มนตรี / มท. 50577
    11/03/2013  แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับการบันทึกสินทรัพย์ (กรมผู้เบิกแทน)    โดย ศพส.มท.
    09/03/2013  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว7309 ลว. 19 ธ.ค. 59 แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับการบันทึกสินทรัพย์ที่ได้จากโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน    โดย มนตรี
    06/03/2013  สรุปผลการสำรวจสินทรัพย์ Asset ของรัฐ ที่ดำเนินการแล้วแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ (กรม/รัฐวิสาหกิจ)    โดย
    05/03/2013  วิทยุในราชการ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6698 ลว. 21 พ.ย. 59 Video Conference แนวทางการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ    โดย admin
    05/03/2013  ด่วนที่สุด มท0211.1/ว6422 ลว 8 พ.ย. 2559 เรื่อง การรายงานการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ปีการผลิต 2559/60    โดย ปฐมพล เย็นอาคาร/สมน
    05/03/2013  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5955 ลว. 17 ต.ค. 59 เรื่อง ขอให้ ผวจ.ให้ความสำคัญการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่    โดย admin
    04/03/2013  การสำรวจข้อมูล ติดตาม ประเมินผล และรายงานสถานภาพแกนนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE    โดย ศพส.มท.
    01/03/2013   การจัดทำแผนงาน โครงการของกระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปีงบประมาณ 2557 ฯ    โดย ปฐมพล เย็นอาคาร/สมน
    28/02/2013  เร่งรัดผลการดำเนินงานและนำเข้าข้อมูลผู้เสพผู้ติดยาเสพติดตามแผนบำบัดรักษายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย
    28/02/2013  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5378 เรื่องการกันเงินงบประมาณโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ5ล้านบาท)    โดย สตป.
    22/02/2013  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5085 ลว 8 ก.ย. 59 เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559/60    โดย ศพส.มท.
    20/02/2013  การขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2559 - 2560    โดย ศพส.มท.
    19/02/2013  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    โดย มนตรี (มท. 50577)
    19/02/2013  การโอนจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกันของสำนักงาน ป.ป.ส. (เพชรบุรี,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี)    โดย ศพส.มท.
    15/02/2013      โดย
    15/02/2013  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3140 ลว 3 มิ.ย. 59 เรื่อง การดำเนินโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) กรณีผู้รับจ้างทิ้งงาน    โดย ศพส.มท.
    08/02/2013  แจ้งกำหนดการและแนวทางการดำเนินงานต่อกองทุนแม่ของแผ่นดิน    โดย รัชชุมาศ (มท. 50755)
    08/02/2013  กำหนดการ (ใหม่) งานมหกรรม 12 ปี กองทุนแม่    โดย ศพส.มท.
    05/02/2013  รายงานการบูรณาการงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแนวทางการสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน    โดย ศพส.มท.สป.
    04/02/2013  การรับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2559    โดย รัชชุมาศ (มท. 50755)
    30/01/2013  โครงการฝึกอบรมระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.)    โดย มนตรี ใจงาม
    30/01/2013  0211.1/ว1977 เรื่อง การขอแก้ไขมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 58 ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล และมติ ครม. เมื่อวันที่ 5 ม.ค.59 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการสำคัญเร    โดย มนตรี ใจงาม
    28/01/2013  เอกสารประกอบการประชุม VCS วันที่ 4 เมษายน 2559 (เพิ่ม)    โดย เมธี สุขสมบูรณ์
    28/01/2013  ขอเชิญร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา    โดย มนตรี ใจงาม
    24/01/2013  แจ้งการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2559    โดย ศพส.มท.
    23/01/2013  เร่งรัดการรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน    โดย สตป.
    22/01/2013  ขอให้จังหวัดเร่งดำเนินการสำรวจข้อมูลสินทรัพย์ (Asset) ของรัฐที่ดำเนินการแล้วแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์    โดย สตป.
    21/01/2013  ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาฯ    โดย
    21/01/2013  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว265 ลว 17 มกราคม 2556 เรื่องการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ในปี 2556-2558    โดย
    18/01/2013  การตัดโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงาน ป.ป.ส. ในห้วง 6 เดือนหลัง    โดย สผร. 50577
    16/01/2013  การจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงจังหวัด และการกำหนดตัวชี้วัดในแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2556    โดย นายปฐมพล เย็นอาคาร
    15/01/2013  การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2559    โดย ศพส.มท.
    11/01/2013  มท0211.1/ว1530ข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพฯกรณีการปลูกพืชใช้น้ำน้อย    โดย สตป.
    08/01/2013  การประชุมเร่งรัดแผนการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดในระดับพื้นที่    โดย ศพส.มท.
    04/01/2013  การสำรวจข้อมูลสินทรัพย์ (Asset) ของรัฐที่ดำเนินการแล้วแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ (จังหวัด)    โดย สตป.
    26/12/2012  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.4(ศอ.ปส.มท.)/ว1480 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559 เรื่อง การเตรียมการขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2559 - 2560    โดย ศพส.มท.
    25/12/2012  โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว 5982 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2555 เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการและสถานที่ประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่    โดย สผร.สนผ.สป.
    24/12/2012  การเตรียมจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557 ของ สป.มท.    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    18/12/2012  คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และงบส่วนราชการ    โดย ศพส.มท.
    18/12/2012  สรุปการประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินเกี่ยวกับยาเสพติด ความมั่นคง และอื่นๆ    โดย ศพส.มท.
    17/12/2012  การดำเนินงานตามแผนบำบัดรักษายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559    โดย ศพส.มท.
    14/12/2012  โทรสารทางราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/1799 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2555    โดย
    07/12/2012  โทรสาร เชิญ ผวจ.และรอง ผวจ.    โดย ศพส.มท.
    07/12/2012  เชิญ รอง ผวจ.ประชุม วันที่ 12 ธ.ค.2555    โดย ศพส.มท.
    04/12/2012  การจัดทำรายงานขั้นต่ำที่จำเป็น ประจำปี พ.ศ.2557 ของ สป.มท.    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    30/11/2012  การปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ตามมติ ครม. )    โดย สผร.สนผ.
    28/11/2012  ที่ มท 0211.1/ว4810 เรื่อง เร่งรัด ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่สำนักงาน ป.ป.ส. จัดสรรให้ สป.มท. เป็นหน่วยเบิกจ่ายแทน    โดย ศพส.มท.
    20/11/2012  หนังสือ ศพส.มท. ด่วนมาก ที่ มท 0211.1/ว5438 ลงวันที่ 20 พ.ย. 2555    โดย ศพส.มท.
    20/11/2012  หนังสือ ศพส.มท. ด่วนที่สุด 0211.1(ศพส.มท.)/ว5437 ลงวันที่ 20 พ.ย. 2555    โดย ศพส.มท.
    15/11/2012  แผนการลงพื้นที่ ประกวดหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด (แก้ไข27/07/58)    โดย ศพส.มท.
    14/11/2012  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2557 - 2558    โดย สตป.
    14/11/2012  การประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประเภทหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาระดับมาก ปี2558 ระดับภาค    โดย ศพส.มท.
    12/11/2012  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๒๙ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘    โดย สตป.
    09/11/2012  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๒๔ - ๒๕ มิถุนายน ๕๘    โดย ศพส.มท.
    08/11/2012  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๒๓ - ๒๔ มิถุนายน ๕๘    โดย ศพส.มท.
    08/11/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว 5241 ลว. 8 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง ขอเชิญประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินเกี่ยวกับยาเสพติด ความมั่นคงและอื่นๆ    โดย ศพส.มท.
    08/11/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว 310 ลว. 5 พฤศจิกายน 2555    โดย ศพส.มท.
    07/11/2012  โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๕๖    โดย อภัสรา (สมน.สนผ.สป.)
    06/11/2012  หนังสือ "สรุปผลการดำเนินงาน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การแก้ไขปัญหายาเสพติดของ มท.    โดย ศพส.มท.
    06/11/2012  การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ "ปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี"    โดย สปพ.สนผ.สป.
    05/11/2012  การนำผู้กระทำความผิดตามมาตรา 56 เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู    โดย กลุ่มแผนงานและวิเครา
    02/11/2012  การจัดสรรงบประมาณสำหรับการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนเข็มแข็งเอาชนะยาเสพติดประเภทหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาระดับมาก ประจำปี 2558 ระดับจังหวัด    โดย ศพส.มท.
    02/11/2012  แบบรายงานการจัดทำงบลงทุนปี 2557 สำหรับจังหวัด    โดย สผร.สนผ.
    02/11/2012  การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (แบบรายงานงบลงทุน การยุบรวมผลผลิต และการแก้ไขตัวชี้วัด)    โดย สผร.สนผ.สป.
    02/11/2012  ที่ มท 0211.1(ศพส.มท.)/ว294 ลงวันที่ 1 พ.ย. 2555    โดย ศพส.มท.
    02/11/2012  การจัดสรรงบประมาณสำหรับการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนเข็มแข็งเอาชนะยาเสพติดประเภทหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาระดับมาก ประจำปี 2558 ระดับจังหวัด    โดย ศพส.มท.
    02/11/2012  อนุมัติรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบประจำปี 2556 (กรณีพิเศษ) ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของหน่วยงานในระดับพื้นที่ (จังหวัด)    โดย ศพส.มท.
    30/10/2012  ที่ มท 0211.1/ว3180 เรื่อง การจัดทำเป้าหมายระดับจังหวัด เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559 - 2560    โดย ศพส.มท.
    29/10/2012  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ สป.มท.    โดย ศพส.มท.
    29/10/2012  ที่ มท 0213.2/688 เรื่อง การโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบราบจ่ายอื่น ของ สป.มท. งวดที่ 2    โดย สตป.
    26/10/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๒๘๑ เรื่อง กำหนดการประชุมมอบนโยบายปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๕๖    โดย ศพส.มท.
    26/10/2012  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๒๘ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๕๘    โดย สผร.สนผ.สป.
    26/10/2012  ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม และผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเว็บไซต์ ศอ.ปส.มท.    โดย ศพส.มท.
    24/10/2012  ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๒๒/๑๗๘๑๓ เรื่อง ขอเชิญประชุมร่วมนโยบายปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแบบยั่งยืน ปี ๒๕๕๖ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    โดย ศพส.มท.
    24/10/2012  รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO) ปี 2558    โดย ศพส.มท.
    22/10/2012  มท 0211.1/ว2946 เรื่อง โครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา    โดย ศพส.มท.
    22/10/2012  มท 0211.1/ว2903 เรื่อง การประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประเภทหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาระดับมากปี 2558 ระดับจังหวัด    โดย สตป.
    17/10/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๔๘๐๙ เรื่อง ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน    โดย ศพส.มท.
    15/10/2012  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤษภาคม ๕๘    โดย ศพส.มท.
    09/10/2012  การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติดเคลื่อนที่ (Mobile Team)    โดย ศพส.มท.
    04/10/2012  แผนการปฏิบัติงานสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2556    โดย สผร.สนผ.สป.
    03/10/2012  ที่ ยธ ๑๑๒๒/๑๖๙๔๘ เรื่อง โครงการประชุม ๕๖    โดย ศพส.มท
    03/10/2012  ด่วนที่สุด ที่ ยธ๑๑๒๒/๑๖๙๔๘ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการเอาชนะยาเสพติด ปี ๒๕๕๖    โดย ศพส.มท.
    28/09/2012  ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว๒๕๒๖ เรื่อง การมอบอำนาจให้ออกเอกสารประจำตัวพนักงานฝ่ายปกครองเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ    โดย สตป.
    21/09/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศพส.มท.)/ว ๒๓๒ เรื่อง ให้ ศพส.จ. แจ้งหน่วยงานที่ออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทนพิเศษ ปี ๕๕ ฯ    โดย ศพส.มท.
    17/09/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๔๓๔๒ เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติง    โดย
    11/09/2012  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๒๗ - ๓๐ มีนาคม ๕๘    โดย กลุ่มแผนงานและวิเครา
    05/09/2012  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕    โดย ศพส.มท.
    03/09/2012  การแถลงผลงานสำคัญของกระทรวงมหาดไทยตามนโยบายรัฐบาล ในรอบ ๑ ปี    โดย สตป.
    30/08/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๓๘๓๐ เรื่อง ผลการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน(BLO) ๘ จังหวัด ๑๒ อำเภอ    โดย สกพ.
    27/08/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศพส.มท.)/ว ๒๒๐ การทำความเข้าใจรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานที่ ๑ การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด    โดย สกพ.
    24/08/2012  เอกสารเพิ่มเติมโครงการประเทศสีเขียว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ    โดย
    21/08/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว3887 เรื่อง ขอความร่วมมือเพื่อดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล    โดย สตป
    21/08/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว3885 เรื่อง การจัดนิทรรศการ รัฐบาลพบประชาชน    โดย สตป.
    17/08/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 3834 เรื่อง การจัดนิทรรศการ    โดย เสนอโดย สตป.
    17/08/2012  การปรับปรุงแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมติดตามผู้ผ่านการบำบัดฯ ปีงบประมาณ 2558    โดย สพถ.
    17/08/2012  การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2556 ของ สป.มท.    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    14/08/2012  วารสารเลาะรั้ว...มหาดไทย ฉบับที่ ๖    โดย บัญชา
    06/08/2012  การจัดฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ    โดย สมน.
    01/08/2012  เรื่อง การคัดเลือกบุคคลดีเด่นเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี ๒๕๕๘    โดย กลุ่มแผนงานและวิเครา
    01/08/2012  ตัวอย่างการจัดทำรายงานข้อมูลทั่วไปของศาลากลางจังหวัดที่ถูกต้อง    โดย กลุ่มงานวิเคราะห์งบป
    31/07/2012  ที่ ยธ ๐๒๑๑.๑ /๑๙๖๘ เรื่อง เร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction)    โดย สมน.
    26/07/2012  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๔ - ๕ ก.พ. ๕๘    โดย ศพส.มท.
    23/07/2012  (ร่าง) เรื่อง ขอเชิญลงนามบันทึกขอตกลงความร่วมมือโครงการตำรวจประสานงานโรงเรียน ๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน    โดย ศพส.มท.
    20/07/2012  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๓๐ ม.ค. - ๒ ก.พ. ๕๘    โดย
    19/07/2012  การดำเนินการ โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด    โดย บัญชา
    19/07/2012  ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๑๗๙ เรื่อง ขอให้ ศพส.จ. สนับสนุนการดำเนินงานของ ศพส.อ. เพื่อดำเนินการตามมาตรการคอบคุมและแก้ไขปัญหาไอซ์    โดย ศพส.มท.
    17/07/2012  รายงานการประชุมคณะทำงานโครงการสถิติมหาดไทย ๑๒๐ ปี    โดย admin
    16/07/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๔/ว ๓๒๑๐ เรื่อง การจัดฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ตามโครงการสร้างความปรองดองฯ    โดย สมน.
    16/07/2012  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๒๓ - ๒๖ ม.ค. ๕๘    โดย ศพส.มท.
    16/07/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ ว.๐๕๓๖ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม (ค่าใช้จ่ายในการติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษา)    โดย admin
    13/07/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๔/ว ๓๒๑๐ เรื่อง การจัดฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ตามโครงการสร้างความปรองดองฯ    โดย สมน.
    12/07/2012  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๑๙ - ๒๐ ม.ค. ๕๘    โดย ศพส.มท.
    10/07/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๓๑๐๒ เรื่อง การจัดงาน "มหกรรมเฉลิมฉลอง ๑๐ ปี TO BE NUMBER ONE"    โดย ศพส.มท.
    09/07/2012  ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๓๐๕ เรื่อง ขอเชิญชวนจังหวัด/ชมรม ในสังกัดที่มีการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๕๘ เข้าประกวดผลงาน    โดย ศพส.มท.
    05/07/2012  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๓๐๖๔ เรื่อง ตารางและแผนภาพเปรียบเทียบเป้าหมายการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของ ศพส. ศพส.มท. และ ปค.    โดย ศพส.มท.
    03/07/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๑๖๓ เรื่อง ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาไอซ์ (แจ้ง ๓๔ จังหวัด ตามบัญชีแนบท้าย)    โดย ศพส.มท.
    03/07/2012  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๗ - ๘ ม.ค. ๕๘    โดย ศพส.มท.
    28/06/2012  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๒๙ - ๓๐ ธ.ค. ๕๗    โดย ศพส.มท.
    27/06/2012  แบบฟอร์มรายละเอียดการก่อสร้างและการต่อเติมอาคารศาลากลาง/ศูนย์ราชการ 76 จังหวัด(เพิ่มเติม)    โดย กลุ่มแผนงานและวิเครา
    25/06/2012  ที่ มท.๐๒๐๓.๒/ว ๔๓๔๘ เรื่อง การเบิกเงินงบประมาณแทนกันของสำนักงาน ป.ป.ส.    โดย กลุ่มแผนงานและวิเครา
    21/06/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)    โดย
    20/06/2012  รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2554    โดย admin
    19/06/2012  powerpoint คำบรรยายมอบนโยบาย ๙ ภาค    โดย ทิพย์มาศ
    19/06/2012  แผนที่ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์    โดย ศพส.มท
    18/06/2012  ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศอ.ปส.มท.)/ว ๔๐๒๘ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    14/06/2012  เรื่อง การพิจารณาบำเหน็จความชอบ ประจำปี ๒๕๕๔ (กรณีพิเศษ) ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด (แจ้งกรม)    โดย ศพส.มท.
    14/06/2012  เรื่อง การพิจารณาบำเหน็จความชอบ ประจำปี ๒๕๕๔ (กรณีพิเศษ) ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด (จังหวัด)    โดย
    08/06/2012  วารสาร เลาะรั้ว...มหาดไทย ฉบับที่ ๔    โดย admin
    06/06/2012  กำหนดการ (ล่าสุด) "การประชุมเชิงปฏิบัติการ ๕ เดือน วาระยาเสพติดแห่งชาติ" ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕    โดย ศพส.มท.
    06/06/2012  การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    โดย สพถ.
    01/06/2012  แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย admin
    31/05/2012  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๕ - ๖ พ.ย. ๕๗    โดย สผร.
    30/05/2012  ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๒๓๖๔ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุม "การประชุมเชิงปฏิบัติการ ๕ เดือน วาระยาเสพติดแห่งชาติ"    โดย ศพส.มท.
    28/05/2012  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๓ พ.ย. ๕๗    โดย ศพส.มท.
    25/05/2012  ด่วน ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/๖๓๑๒ เรื่อง ผลการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน สป.ชด. ในพื้นที่ภาคตะออกเฉียงเหนือ ๗ จังหวัด ๑๑ อำเภอ    โดย ศพส.มท.
    25/05/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๒๓๑๑ เรื่อง เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการและลงนาม MOU ความร่วมมือปฏิบัติการสำรวจประสานโรงเรียน ๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน    โดย ศพส.มท.
    24/05/2012  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๒๔ - ๒๗ ต.ค. ๕๗    โดย ศพส.มท.
    24/05/2012  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด วันที่ ๒๓ - ๒๔ ต.ค. ๕๗    โดย ศพส.มท.
    24/05/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๒๒๘๓ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) แจ้ง ๘ จังหวัด ตามบัญชีแนบท้าย    โดย
    22/05/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.3/ว2244 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาสินค้าราคาแพง    โดย สพถ.
    21/05/2012  แบบฟอร์มการชี้แจงงบประมาณ ของ สป.มท. ต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556    โดย กลุ่มแผนงานและวิเครา
    21/05/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๗๐ เรื่อง ให้ ศพส.จ./กทม.ดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนข่าวเบาะแสยาเสพติดที่ปรากฏในข่าวหนังสือพิมพ์    โดย ศพส.มท.
    18/05/2012  ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๒๒(ส.ปช.)/ว ๘๓๓๓ เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการฯ    โดย ศพส.มท.
    18/05/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๒๑๙๙ เรื่อง การดำเนินการโครงการมัสยิดเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด ๘๔ พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน    โดย ศพส.มท.
    17/05/2012  มท 0211.3/ว2166 ลงวันที่ 16 พ.ค. 2555 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณและเชิญเข้าร่วมโครงการประเทศสีเขียวเฉลิมพระเกียรติฯ (2)    โดย สพถ.
    17/05/2012  มท 0211.3/ว2166 ลงวันที่ 16 พ.ค. 2555 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณและเชิญเข้าร่วมโครงการประเทศสีเขียวเฉลิมพระเกียรติฯ (1)    โดย สพถ.
    17/05/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.) /๙๗๕๖ เรื่อง สนง.ป.ป.ส.ขอความอนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทย แจ้งการรายงานผลการดำเนินงานฯ ผ่านระบบ NISPA    โดย สพถ.
    15/05/2012  ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๒๒/๑๐๓๙๔ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณ ของสำนักงาน ป.ป.ส. ให้จังหวัด    โดย สพถ.
    14/05/2012  ข้อมูลการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานประสานงานปรามปราบยาเสบพติดชายแดน (BLO) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๗ จังหวัด ๑๑ อำเภอ    โดย ศพส.มท.
    14/05/2012  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗    โดย ศพส.มท.
    11/05/2012  คำสั่งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๕ (เม.ย. - ก.ย. ๒๕๕๕)    โดย ศพส.มท.
    10/05/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศอปส.มท)/ว ๐๐๑๙ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษาแบบครบวงจร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘    โดย ศพส.มท.
    08/05/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๒๐๒๔ เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ "โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ"    โดย ศพส.มท.
    03/05/2012  หนังสือสั่งการและโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง    โดย อภัสรา สมน.สนผ.สป.
    03/05/2012  การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานตามแผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฯ    โดย อภัสรา สมน.สนผ.สป.
    03/05/2012  กำหนดการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานตามแผนงานส่งเสริมการปกครองฯ    โดย อภัสรา สมน.สนผ.สป.
    26/04/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๑๘๔๒ เรื่อง สรุปผลการประชุม ศพส. ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๕    โดย ศพส.มท.
    24/04/2012  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗    โดย สกพ.
    23/04/2012  คำสั่ง ศพส ที่ 9/2555    โดย วี
    23/04/2012  สรุปรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ ห้วงระหว่างวันที่ 23 - 29 สิงหาคม 2557    โดย admin
    19/04/2012  กำหนดการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ ศพส.จ./กทม. ฉบับปรับปรุง    โดย ศพส.มท.
    19/04/2012  ข่าวยาเสพติดวันที่ 25 เดือนสิงหาคม 2557    โดย ศพส.มท.
    18/04/2012  ด่วน ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๖๓ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันในสถานศึกษา    โดย ศพส.มท.
    18/04/2012  ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศอปส.มท.)/ว ๒๔๓๘ เรื่อง การจัดงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา มหาราชินี    โดย ศพส.มท.
    11/04/2012  การจัดงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา มหาราชินี    โดย admin
    10/04/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๖๗ เรื่อง มาตราการสกัดกั้นยาเสพติดช่วงเทศกาลสงกรานต์ และช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๕    โดย ศพส.มท.
    04/04/2012  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗    โดย admin
    04/04/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศอปส.มท.)/ว ๐๐๗ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการรายงานผลการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูฯ    โดย เมธี
    02/04/2012  ด่วนที่สุดที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๔๓๔๕ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่    โดย ศพส.มท.
    02/04/2012  การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานเชิงบูรณาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2558    โดย ศพส.มท.
    02/04/2012  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕    โดย ศพส.มท.
    28/03/2012  แบบรายงาน สงป.301/302 และแบบรายงานรายเดือน/รายไตรมาส    โดย กลุ่มแผนงานและวิเครา
    27/03/2012  ด่วน ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๑๓๘๖ เรื่องการจัดตั้งและพัฒนาสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO) (แจ้ง ๑๖ จังหวัดตามบัญชีแนบท้าย)    โดย ศพส.มท.
    27/03/2012  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๑๓๖๓ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด (แผ่นที่ ๑)    โดย ศพส.มท.
    26/03/2012  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗    โดย ศพส.มท.
    22/03/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท (ศพส.มท.)/ว ๑๓๓๒ เรื่อง แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ    โดย ศพส.มท.
    22/03/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๑๓๒๙ เรื่อง การบูรณาการงบประมาณด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ขององค์กรค์ปกครองส่วนท้องถิ่นและงบพัฒนาจังหวัดฯ    โดย ศพส.มท.
    21/03/2012  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗    โดย ศพส.มท.
    21/03/2012  แนวทางการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด ในห้วง 3 เดือน (ก.ค-ก.ย.2557)    โดย ศพส.มท.
    20/03/2012  การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานเชิงบูรณาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ2558    โดย สผร
    19/03/2012  โครงการฝึกอบรมบุคลากร ด้านการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษา (หลักสูตรวิทยากรครู ก.)    โดย ศพส.มท.
    19/03/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๑๒๑๖ เรื่อง โคร    โดย
    15/03/2012  แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555    โดย กลุ่มแผนงานและวิเครา
    15/03/2012  แบบรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) 2555    โดย กลุ่มแผนงานและวิเครา
    14/03/2012  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    05/03/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท.๐๒๑๑.๑/ว.๑๒๙ เรื่อง แจ้งปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด (ศพส.จ.)    โดย ศพส.มท.
    05/03/2012  ร่าง Roadmap แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน    โดย ศพส.มท.
    02/03/2012  การจัดทำข้อมูลแผนการจัดสรรงบประมาณไปจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555    โดย กลุ่มแผนงานและวิเครา
    02/03/2012  แนวทางการดำเนินงานมาตรการเร่งด่วนด้านการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติด รองรับคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 41/2557    โดย ศพส.มท.
    01/03/2012  การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของ สป.มท.    โดย กล่มงานแผนงานและวิเค
    01/03/2012  วารสาร เลาะรั้ว...มหาดไทย ฉบับที่ ๑    โดย บัญชา
    29/02/2012  การปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด    โดย อภัสรา สมน.สนผ.สป.
    29/02/2012  การจัดกิจกรรมส่งเสริมสำนึกความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในกลุ่มเยาวชนของชาติ    โดย อภัสรา สมน.สนผ.สป.
    29/02/2012  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๙๒๘ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย MOU แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินฯ    โดย ศพส.มท.
    29/02/2012  แผนที่โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่    โดย
    29/02/2012  ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๒๒/๓๑๔๓ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมฯ    โดย ศพส.มท.
    27/02/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๘๓๒ เรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๕ ระยะที่ ๒    โดย ศพส.มท.
    27/02/2012  การดำเนินงานตามแผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่    โดย อภัสรา สมน.สนผ.
    23/02/2012  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗    โดย ศพส.มท.
    23/02/2012  ส่งแบบตอบรับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่๒    โดย ศพส.มท.
    23/02/2012  ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/๒๒๘๘ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ๘๔ พรรษาฯ    โดย ศพส.มท.
    22/02/2012  โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดินในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา "1 หมู่บ้าน 1 ชุมชน 80 ต้น 80 พรรษา"    โดย สพถ.สนผ.สป.
    21/02/2012  ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๒๑/๑๙๔๙ เรื่อง โครงการนำร่องห้องอุ่นใจในสถานศึกษาในพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด ๕๐ หมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ    โดย ศพส.มท.
    21/02/2012  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖    โดย
    17/02/2012  รายงานผลตามข้อสังเกตคณะกรรมาธิการฯ งบประมาณ พ.ศ.2555 ของ ส.ส. และ ส.ว.    โดย กล่มแผนงานและวิเคราะ
    14/02/2012  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖    โดย ศพส.มท.
    14/02/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศพส.มท.)/ว ๖๐๑ การใช้เป้าหมายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ    โดย ศพส.มท.
    14/02/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๖๐๔ เรื่อง ผลการประชุมเน้นย้ำนโยบายการป้องกันฯ    โดย ศพส.มท.
    14/02/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑ (ศพส.มท.)/ว ๕๙๕ โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย    โดย ศพส.มท.
    13/02/2012  ด่วนที่สุด ที่ ยธ.๑๑๒๕/๒๑๐๔๖ เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมประชุม    โดย กล่มงานแผนงานและวิเค
    07/02/2012  แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556    โดย
    06/02/2012  ข้อมูลการประชุมเร่งรัดติดตามฯ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมสุนีย์ฯ จ.อุบลราชธานี    โดย ศพส.มท.
    27/01/2012  ส่งแบบตอบรับร่วมประชุมมอบนโยบายฯ(4ภาค)    โดย
    27/01/2012  ข้อมูลการประชุมเร่งรัดติดตามฯ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมสุนีย์ฯ จ.อุบลราชธานี    โดย ศพส.มท.
    25/01/2012  การจัดจ้างการจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของ สป.มท.    โดย กผง.
    20/01/2012  ด่วนมาก ที่ ยธ ๑๑๒๒/๗๒๓ เรือง ขอสอบถามจำนวนกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔    โดย ศพส.มท.
    19/01/2012  ข้อมูลการประชุมเร่งรัดติดตามฯ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่    โดย ศพส.มท.
    19/01/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว.๔๖๒๑ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการสืบสวนความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดในบริเวณพื้นที่ชายแดน    โดย กล่มแผนงานและวิเคราะ
    16/01/2012  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว- เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน    โดย ศพส.มท.
    16/01/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๑๗๓ เรื่อง การประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดในระดับพื้นที่    โดย ศพส.มท.
    13/01/2012  การจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2555 ของ สป.มท.    โดย กล่มงานแผนงานและวิเค
    12/01/2012  ข้อมูลการประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานฯ วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี    โดย ศพส.มท.
    11/01/2012  รายงานการประชุมคณะทำงานประมวลงาน/กิจกรรมเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย    โดย บัญชา
    09/01/2012  ตัวอย่าง ใบลงทะเบียนการประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดในระดับพื้นที่ (ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี วันที่ ๑๑ มกร่าคม ๒๕๕๕)    โดย ศพส.มท.
    09/01/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว.๕๕๒๔ เรื่อง เร่งรัดการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    09/01/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท.(ศพส.มท.)/ว ๕๓๐๒ เรื่อง ขอให้จัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    06/01/2012  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๕๓ เรื่อง การประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดในระดับพื้นที่    โดย ศพส.มท.
    05/01/2012  การรายงานผลการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของ มท. ตามนโยบายรัฐบาล เรียน กรม และ รัฐวิสาหกิจ    โดย บัญชา
    05/01/2012  การรายงานผลการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของ มท. ตามนโยบายรัฐบาล เรียน ผวจ. ทุกจังหวัด    โดย บัญชา
    29/12/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๕๒๘๓ เรื่อง ขอให้ปนับแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕    โดย ศพส.มท.
    28/12/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๕๒๘๐ เรื่อง เร่งรัดการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ และช่วงเทศกาลปีใหม่    โดย ศพส.มท.
    28/12/2011  คำสั่ง ศพส. ที่ ๑๖/๒๕๕๔ เรื่อง เร่งรัดการดำเนินงานตามแผ่นยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ และช่วงเทศกาลปีใหม่    โดย ศพส.มท.
    28/12/2011  ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๕๒๗๐ เรื่อง ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ    โดย ศพส.มท.
    27/12/2011  ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๒๒/๑๗๔๑๒ เรื่อง การปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยารเสพติดจังหวัด    โดย ศพส.มท.
    23/12/2011  ด่วน ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๕๑๙๑ เรื่อง ผลการประชุมร่วมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และ ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.มท.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔    โดย ศพส.มท.
    21/12/2011  ด่วน ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๕๐๗๑ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    21/12/2011  สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ของ มท. ตามนโยบายรัฐบาล ในรอบ ๓ เดือน    โดย บัญชา
    20/12/2011  ข้อมูลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนฯ ณ โรงแรมมิราเคิลฯ วันที่ ๑๙ - ๒๐ ธ.ค.๕๔    โดย ศพส.มท
    20/12/2011  สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ครัวรัฐบาล ๑ จังหวัด: ๑ เขต    โดย บัญชา
    20/12/2011  สรุปการตรวจติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของ อส. ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย    โดย บัญชา
    20/12/2011  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของ สป.มท. เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร วาระ2-3 และวุฒิสภา    โดย กลุ่มแผนงานและวิเครา
    19/12/2011  ข้อมูลการประชุม วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ ฯ    โดย ศพส.มท.
    19/12/2011  ข้อมูลการประชุม วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔    โดย ศพส.มท.
    15/12/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๕๐๕๐ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในระดับพื้นที่ ประจำปี ๒๕๕๕    โดย ศพส.มท.
    08/12/2011  ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านยาเสพติดของ ศพส.มท.    โดย ศพส.มท.
    08/12/2011  คำสั่ง ศพส. ๗/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์    โดย ศพส.มท.
    08/12/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๔๙๓๖ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔    โดย ศพส.มท
    08/12/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖    โดย ศพส.มท
    06/12/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖    โดย ศพส.มท
    02/12/2011  แบบฟอร์มการจัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์ฯ ของคณะอนุกรรมฯ ด้านการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด    โดย ศพส.มท.
    01/12/2011  การจัดทำข้อมูลประกอบการชี้แจงคณะอนุฝึกอบรมฯ    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ
    01/12/2011  ด่วนทีสุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๔๘๒๒ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔    โดย ศพส.มท.
    30/11/2011  Template ภารกิจสำคัญกระทรวงมหาดไทย 12 เรื่อง กำหนดส่งวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2554    โดย
    30/11/2011  Template ภารกิจเร่งด่วน 90 วัน กำหนดส่งวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554    โดย
    28/11/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖    โดย สพถ.สนผ.สป.
    23/11/2011  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๔๖๙๙ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔    โดย ศพส.มท.
    22/11/2011  รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ The Workshop on the Framework Action Plan on Rural Development and Poverty Eradication (2011 - 2015) ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย    โดย สพถ.
    21/11/2011  ขอความร่วมมือตรวจสอบจำนวนเรือที่อยู่ในบัญชีครุภัณฑ์ และรายงาน งบประมาณที่ใช้ในการขุดลอกคูคลอง    โดย กลุ่มแผนงานและวิเครา
    21/11/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๔๖๖๒ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔    โดย ศพส.มท.
    16/11/2011  รายละเอียดเอกสารแนบกรอบภารกิจงานสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในระยะเวลา 90 วัน (Strategy form) หมายเหตุ : สำหรับหน่วยรับผิดชอบหลักและหน่วยสนับสนุน    โดย สผร.
    16/11/2011  รายละเอียดเอกสารแนบกรอบภารกิจงานสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในระยะเวลา 90 วัน (คำสั่ง)    โดย สผร.
    04/11/2011  ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๒๒/๑๕๖๙๕.๐๑ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ในระยะเวลา ๑ ต.ค.๕๔ - ๓๑ ม.ค.๕๕ ของ ศพส.จ./อ.    โดย ศพส.มท.
    02/11/2011  การประชุมสภาผู้แทนราษฎร    โดย สผร.
    26/10/2011  รายชื่อหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2555    โดย ศพส.มท.
    26/10/2011  การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555ของสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ 1(รับหลักการ)    โดย สผร.
    25/10/2011  ด่วน ที่ ยธ ๑๑๒๒/๑๕๑๐๑ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔    โดย ศพส.มท.
    25/10/2011  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๔๓๔๗ เรื่อง แนวทางการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๕ ของจังหวัดและอำเภอ    โดย ศพส.มท.
    25/10/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖    โดย
    25/10/2011  แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) ของ สป.มท.(ก.พ.ร.03)    โดย สผร.
    21/10/2011  ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๒๒/๑๔๔๕๗ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่    โดย ศพส.มท.
    17/10/2011  ถึง ศพส.จ.ลพบุรี    โดย ศพส.มท.
    14/10/2011  แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558) ของ สป.มท (ความเชื่อมโยงของนโยบายรัฐบาล)    โดย สผร.
    14/10/2011  แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558) ของ สป.มท (ร่างวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์การ พันธกิจ )    โดย สผร.
    14/10/2011  จัดทำข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของ สป.มท    โดย กลุ่มแผนงานและวิเครา
    12/10/2011  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 -2558) (ฟอร์ม ก.พ.ร. 01)    โดย
    12/10/2011  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ 2555-2558) (ฟอร์ม ก.พ.ร. 03)    โดย
    12/10/2011  ที่ มท 0211.1(ศพส.มท.)/ว228 ลงวันที่ 17 ก.ค. 2556 ประทับตรา ประเด็นความคลาดเคลื่อนของข้อมูลจำนวนสถานประกอบการ    โดย
    07/10/2011  ด่วน ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ ว๔๒๐๕ เรื่อง นโยบายและแนวทางดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกระทรวงมหาดไทย ปี ๒๕๕๕    โดย ศพส.มท.
    06/10/2011  รายงานผลการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการอาเซียน+จีน ด้านการพัฒนาสังคมและความยากจน ครั้งที่ 5    โดย สพถ.
    04/10/2011  ด่วนมาก ที่ ยธ ๑๑๒๒/๑๔๑๐๘ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบโปรแกรมแผนและการรายงานผลการ    โดย ศพส.มท.
    04/10/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๙กรกฎาคม ๒๕๕๖    โดย
    04/10/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖    โดย สผร.
    29/09/2011  โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย    โดย ศพส.มท.
    28/09/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖    โดย
    27/09/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    27/09/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    23/09/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    19/09/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    15/09/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖    โดย
    15/09/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    15/09/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖    โดย
    14/09/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    14/09/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    09/09/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    09/09/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    09/09/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    08/09/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    01/09/2011  กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด    โดย
    25/08/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    25/08/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    25/08/2011  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๒๐๐ เรื่อง ขอความร่วมมือ ศตส.จ.(ทุกจังหวัด) จัดทำหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯ ประจำปี ๒๕๕๔    โดย ศตส.มท.
    24/08/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๑๙๖ เรื่อง สำนักงาน ศตส.มท.ขอซักซ้อมแนวทางการพิจารณาบำเหน็จรอบที่ ๒    โดย ศตส.มท.
    22/08/2011  ประกาศ เกณฑ์มาตรฐานค่าจ้างเหมาบริการของ สป.มท.    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    16/08/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖    โดย admin
    10/08/2011  การิพจารณาบำเหน็จความชอบ ประจำปี ๒๕๕๓ ให้แก้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด รอบที่ ๒    โดย ศตส.มท.
    05/08/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๓๔๐๑ เรื่อง แนวทางการจัดพิธีพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน    โดย ศตส.มท.
    03/08/2011  สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือ ที่ มท 0211.3/ว 3359 เรื่อง ร่างการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)    โดย ส
    02/08/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๒๑๑.๑/ว๑๘๒๒ เรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ในพื้นที่ ๔ ภูมิภาค    โดย ศตส.มท.
    25/07/2011  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๐๒๐ เรื่อง เปลี่ยนแปลงหมายกำหนดการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ ในพิธีพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน    โดย ศตส.มท.
    22/07/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๒๑๑.๑/ว๑๗๕๐ เรื่องแนวทางการเบิกจ่ายค่าติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษาในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ    โดย ศตส.มท.
    22/07/2011  ด่วนที่สุด เรื่อง การประชุมมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๕๖ และการตรวจราชการติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา    โดย ศตส.มท.
    21/07/2011  ที่ ยธ ๑๑๒๒(ส.ลค.)/ ๑๐๓๓๒ เรื่อง ขอเชิญ ผู้ว่าราชการจังหวัด(ทุกจังหวัด) เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ ในพิธีพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน    โดย ศตส.มท.
    21/07/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖    โดย สตป.
    12/07/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖    โดย สพถ.
    07/07/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๐๑๙ เรื่อง ขอความร่วมมือ ศตส.จ.นำเข้าข้อมูล (ศปป.๑)    โดย ศตส.มท.
    01/07/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๐๑๘ เรื่อง ขอเลื่อนการรายงานผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการ "มหาดไทย CLEAN & SEAL ฯ    โดย ศตส.มท.
    30/06/2011  สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ ที่ มท. 0211.3/ว2289 เรื่องแนวทางการดำเนินงานขยายผลพื้นที่ปิดทองหลังพระฯ    โดย สพถ.
    30/06/2011  ที่ มท. 0211.3/ว 2289 เรื่องแนวทางการดำเนินงานขยายผลพื้นที่ปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ    โดย สพถ.
    30/06/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖    โดย สพถ.
    21/06/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    21/06/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    21/06/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    20/06/2011  ด่วนที่สุด เรื่อง ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาโครงการบทบาทภารกิจของกระทรวงการคลัง เพื่อรวมพลังเอาชนะยาเสพติด    โดย ศตส.มท.
    20/06/2011  gfhfgjdfj    โดย
    08/06/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    08/06/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    08/06/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    01/06/2011  ด่วนที่สุด มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว๐๘๑ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖    โดย
    01/06/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    30/05/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    27/05/2011  ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๐๑๖ เรื่อง ขอยกเลิกแบบรายงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๒ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๑๒๘๑ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔    โดย ศตส.มท.
    23/05/2011  ข้อมูลการติดต่อประสานงานกับ สำนักงาน ป.ป.ส.    โดย ศตส.มท.
    10/05/2011   POWER POINT การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการฯ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค    โดย ศตส.มท.
    03/05/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    03/05/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท.
    03/05/2011  ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๑๐๒ เรื่อง ขอความร่วมมือ ศตส.จังหวัด จัดทำ "ทำเนียบผู้ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด"    โดย ศตส.มท.
    02/05/2011  เอกสารประกอบการประชุมเร่งรัดแผนการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดในระดับพื้นที่    โดย ศตส.มท.
    02/05/2011  ผลการเฝ้าระหวังปัญหายาเสพติดในรูปของสถานการณ์ยาเสพติด ช่วงแผนปฏิบัติการ    โดย ศตส.มท.
    02/05/2011  แผนที่การประชุมเร่งรัดแผนการสร้างพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด 4 ภาค    โดย ศตส.มท.
    29/04/2011  คำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ส. ที่ ๗/๒๕๕๔ เรื่อง แนงทางการดำเนินงานตามปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็งฯ ระยะที่ ๓ เม.ย. - ก.ย.๕๔    โดย ศตส.มท.
    29/04/2011  โครงการคนมหาดไทยร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน    โดย ณหฤทัย (สมน.สนผ.สป.)
    28/04/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖    โดย ณหฤทัย (สมน.สนผ.สป.)
    28/04/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๕    โดย ศตส.มท.
    27/04/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕    โดย ศตส.มท.
    22/04/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕    โดย ศตส.มท.
    11/04/2011  ให้ ศตส.จังหวัด ตรวจสอบจำนวน หมู่บ้าน / ชุมชน เป้าหมายปีตามปฏิบัติการ มหาดไทย CLEAN & SEAL ทำความดีเพื่อแผนดินฯ ปี ๒๕๕๔    โดย ศตส.มท.
    11/04/2011  ให้ ศตส.จังหวัด ตรวจสอบจำนวนหมู่บ้าน / ชุมชน เป้าหมาย ตามปฏิบัติการมหาดไทย CLEAN & SEAL ทำความดีเพื่อแผ่นดินฯ ปี ๒๕๕๔    โดย ศตส.มท.
    11/04/2011  ให้ ศตส.จ. ตรวจสอบจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน เป้าหมาย ตามปฏิบัติการ "มหาดไทย CLEAN & SEAL ทำความดีเพื่อแผนดินฯ ปี ๒๕๕๔"    โดย ศตส.มท.
    07/04/2011  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๑๓๐๕ เรื่อง ผลการประชุมติดตามเร่งรัดมาตราการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคมสถานบริการแบบบูรณาการในพื้นที่ ปี ๒๕๕๔    โดย ศตส.มท.
    05/04/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๑๒๘๑ เรื่อง การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE    โดย ศตส.มท.
    04/04/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๑๒๘๒ เรื่อง มาตรการ "ปิดโอกาส ขยายผล ตรวจค้นตามหมายจับ"ฯ    โดย ศตส.มท.
    25/03/2011  โทรสาร เชิญ ผวจ.และรอง ผวจ.    โดย ศตส.มท.
    23/03/2011  ขอเชิญประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินเกี่ยวกับยาเสพติด ความมั่นคง และอื่นๆ    โดย ศตส.มท.
    21/03/2011  ที่ มท ๐๒๐๓.๒/๒๗๙๒ เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ    โดย ศตส.มท.
    21/03/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕    โดย ศตส.มท.
    21/03/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๑๐๗๕ เรื่อง การเบิกจ่ายงบกลางปี ๒๕๕๓ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการค่ายบำบัดฟื้นฟู เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด    โดย ศตส.มท.
    18/03/2011  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ ๒๙๒๗ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ๕ รั้วป้องกัน ระยะที่ ๓ ( เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด )    โดย ศตส.มท.
    18/03/2011  ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ ๐๗๙ เรื่อง จัดทำข้อมูลยาเสพติดจังหวัด รองรับแผนปฏิบัติราชการปี ๒๕๕๔ ตามตัวชี้วัดที่ ๓.๒    โดย ศตส.มท.
    11/03/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ผู้เสพ๙๗๐ เรื่อง แนว ทางการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการเร่งรัด ๓ เดือน    โดย ศตส.มท.
    11/03/2011  การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของจังหวัด    โดย สผร.
    10/03/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕    โดย ศตส.มท.
    10/03/2011  ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๒๒/๑๘๙๓๘ การสนับสนุนงบประมาณสำนักงานป.ป.ส.    โดย ศตส.มท.
    09/03/2011  แบบฟอร์มคำชี้แจงในประเด็นที่ถูกอภิปราย ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ปี 2554    โดย สผร.
    09/03/2011  ยกเลิกประชุมวันจันทร์ที่ 12 พ.ย. 2555 ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก    โดย สผร.
    04/03/2011  ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๘๔๔ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสำศัญโครงการ TO BE NUMBER ONE (เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด)    โดย ศตส.มท.
    04/03/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕    โดย ศตส.มท.
    02/03/2011  ผังแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทย    โดย สผร.
    02/03/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕    โดย สผร.
    02/03/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1(ศพส.มท.)/ว5139 ลว. 2 พฤศจิกายน 2555    โดย สผร.
    02/03/2011  แผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทย (ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและขยายระบบสวัสดิการสังคม    โดย สผร.
    02/03/2011  ที่ มท 0211.1(ศพส.มท.)/ว5114 ลว. 1 พ.ย. 55 แนวทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มท. ปี 2556    โดย สผร.
    02/03/2011  แผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทย    โดย สผร.สนผ.
    28/02/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๒๑๑.๑/ว ๕๐๑๖ เรื่อง โครงการ ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ปฏิบัติการปิดล้อม X-Ray ปฏิบัติการเชิงรุก ๙๐ วัน พื้นที่แพร่ระบาดทั่วประเทศ    โดย สผร.สนผ.
    28/02/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖ (สผร.สนผ.)/๔๑๐ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่องการติดตามราชการของ นรม. ผ่านระบบ Conference และการรายงานผล    โดย สผร.สนผ.
    28/02/2011  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ สป.มท.    โดย สผร.สนผ.
    28/02/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๒๘๑ เรื่อง กำหนดการประชุมมอบนโยบายปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๕๖    โดย สผร.สนผ.
    28/02/2011  ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๗๖๘ เรื่องข้อสั่งการในการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔    โดย ศตส.มท.
    25/02/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๗๔๔ เรื่องการประชุมติดตามและเร่งรัดฯ (จันทรบุรี,ปราจีนบุรี,ระยอง,ตราด,สระแก้ว,ฉะเชิงเทรา)    โดย ศตส.มท.
    25/02/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ ๒๐๘๒ เรื่องการประชุมติดตามเร่งรัดมาตราการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคมสถานบริการแบบบูรณาการในพื้นที่ ปี ๒๕๕๔ (ชลบุรี)    โดย ศตส.มท.
    21/02/2011  การเตรียมข้อมูลสำหรับการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ พ.ศ. 2555 ของ สป.มท.    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    16/02/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕    โดย ศตส.มท
    16/02/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๖๑๗ เรื่อง การแก้ไขปัญผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในระยะเร่งด่วนตามปฏิบัติการฯ เร่งรัด ๓ เดือน    โดย ศตส.มท.
    16/02/2011  ที่ ยธ ๑๑๒๒/๑๖๙๔๘ เรื่อง โครงการประชุม ๕๖    โดย ศตส.มท.
    16/02/2011  ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๒๒/๑๖๙๔๘ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการเอาชนะยาเสพติด ปี ๒๕๕๖    โดย ศตส.มท
    16/02/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๖๑๗ เรื่อง การแก้ไขปัญหายาเสพติด ในระยะเร่งด่วนตามปฎิบัติการฯ เร่งรัด ๓ เดือน    โดย ศตส.มท.
    11/02/2011  แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการต้นแบบเตาหลอมประสิทธิภาพสูงที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม    โดย สสม. (11/02/54)
    10/02/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕    โดย ศตส.มท
    10/02/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕    โดย ศตสมท.
    09/02/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕    โดย ศตส.มท.
    08/02/2011  รายงานผลการดำเนินงานโครงการปลูกต้นไม้ 78 แสนต้น ประจำเดือน มกราคม 2554    โดย
    02/02/2011  ข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2554    โดย ธัญรัตน์
    02/02/2011  การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    โดย ธัญรัตน์
    01/02/2011  ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๓๘๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมการประกวดเยาววชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE(TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจำปี ๒๕๕๔    โดย ศตส.มท.
    01/02/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๐๐๖ เรื่อง งบประมาณด้านยาเสพติดของหน่วยงานส่วนกลาง (แก้ไขเพิ่มเติม)    โดย ศตส.มท.
    01/02/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๐๐๔ เรื่อง ให้ดาวน์โหลด ๑.สรุปเป้าหมายการดำเนินงานห้วง ๓ เดือนฯ และ ๒.แผนการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดฯ    โดย ศตส.มท.
    01/02/2011  ด่วนที่สุดที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๐๐๔ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (ศอส)    โดย ศตส.มท.
    19/01/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๒๓๔ เรื่อง การมอบนโยบายเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานตามปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกันระยะที่ ๓    โดย ศตส.มท.
    17/01/2011  ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตศ.มท.)/ ๕๐๗ เรื่อง โครงการประชุมมอบนโยบายและเร่งรัดมาตราการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้ ปี ๒๕๕๔    โดย ศตส.มท.
    17/01/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๐๐๒ เรื่อง ขอความร่วมมือสรุปปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้    โดย ศตส.มท.
    17/01/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕    โดย ศตส.มท
    17/01/2011  นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย รองรับยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกัน ระยะที่ ๓    โดย ศตส.มท.
    17/01/2011  การปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของ สป.มท.    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ
    12/01/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๐๑๔๖ เรื่อง การมอบนโยบายเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกันระยะที่ ๓    โดย ศตส.มท.
    11/01/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕    โดย ศตส.มท.
    11/01/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๑๒๒ เรื่อง ปฏิบัติการเร่งรัด ๓ เดือน (มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๔) รองรับปฏิบัติการฯ ๕ รั้วป้องกัน ระยะที่ ๓    โดย ศตส.มท.
    10/01/2011  ด่วนมาก ที่ ยธ ๑๑๒๒/๑๙๖ เรื่อง การมอบนโยบายยาเสพติด วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔    โดย ศตส.มท.
    10/01/2011  ด่วนมาก ที่ ยธ ๑๑๒๒/๑๙๖ เรื่อง การมอบนโยบายยาเสพติด วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔    โดย ศตส.มท.
    07/01/2011  กำหนดการมอบนโยบายเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานตามปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกัน ระยะที่ ๓    โดย
    06/01/2011  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕    โดย
    05/01/2011  รายงานผลการปลูกต้นไม้ 78 พรรษา 78 แสนต้น    โดย
    05/01/2011  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๐๐๑๒ เรื่องการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๕๔    โดย ศตส.มท.
    30/12/2010  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ
    30/12/2010  หนังสือกองคลัง สป. แจ้งการตัดโอนงบประมาณของปี ๒๕๕๔ ช่วง ๖ เดือนแรก (สำนักงาน ป.ป.ส.)    โดย ศตส.มท.
    29/12/2010  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๘๓ เรื่อง ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินการเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจขันการแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย ศตส.มท.
    29/12/2010  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕    โดย ศตส.มท.
    28/12/2010  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๔๒๑๒ เรื่อง ปฏิบัติการเฉพาะกิจกวาดล้างยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรงให้เห็นผลภายใน ๓๐ วัน    โดย ศตส.มท.
    28/12/2010  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ ๑๔๖๕๓ เรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย ศตส.มท.
    22/12/2010  ขอความอนุเคราะห์โครงการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปี สุขใจปีใหม่วิถีพุทธ หยุดภัยนำเมาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ    โดย
    22/12/2010  ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๑๗๙ เรื่อง ขอให้ ศพส.จ. สนับสนุนการดำเนินงานของ ศพส.อ. เพื่อดำเนินการตามมาตรการคอบคุมและแก้ไขปัญหาไอซ์    โดย ศตส.มท.
    21/12/2010  เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นตำ (ฉบับที่ 5) ที่ มท 0211.3/1268    โดย
    20/12/2010  ด่วน ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๓๒๓๐ เรื่อง การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน BLO ๘ จังหวัด ๑๒ อำเภอ    โดย ศตส.มท.
    16/12/2010  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ ว ๔๐๖๓ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ยุทธศาสตร์รั้วโรงเรียน ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓    โดย ศตส.มท.
    16/12/2010  การจัดทำประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง พ.ศ.2555-2558 ของ สป.มท.    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    16/12/2010  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๓๑๐๒ เรื่อง การจัดงาน "มหกรรมเฉลิมฉลอง ๑๐ ปี TO BE NUMBER ONE"    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    09/12/2010  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๓๑๐๒ เรื่อง การจัดงาน มหกรรม    โดย ศตส.มท.
    08/12/2010  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ ว ๓๙๓๗ เรื่อง การจัดทำแผ่นปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ในช่วง ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๕๓-มีนาคม ๒๕๕๔)    โดย ศตส.มท.
    08/12/2010  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕    โดย admin
    08/12/2010  รายงานผลการปลูกต้นไม้ โครงการปลูกต้นไม้ถวาย "แม่ของแผ่นดินฯ 78 แสนต้น " ณ วันที่ 30 พ.ย. 2553    โดย
    07/12/2010  การทบทวนเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัด ของ สป.มท.    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ
    03/12/2010  รายชื่อหมู่บ้านชุมชนที่ปรากฎข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดแยกเป็นรายจังหวัด ของ สนง.ป.ป.ส(ภาค ๑)    โดย ศตส.มท.
    01/12/2010  ปฏิบัติการ "มหาดไทย CLEAN & SEAL ทำความดีเพื่อแผ่นดินกวาดล้างให้สิ้นยาเสพติด"    โดย ศตส.มท.
    30/11/2010  ร่างสรุปข้อมูลผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในรอบปี ๒๕๕๓    โดย บัญชา
    12/11/2010  รายงานผลการดำเนินงานโครงการปลูกต้นไม้ถวาย "แม่ของแผ่นดินฯ 78 พรรษา 78 แสนต้น" (ล่าสุด)    โดย
    11/11/2010  มาตรการทบทวนรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 และ 2553 ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    03/11/2010  รายงานผลการดำเนินงานโครงการปลูกต้นไม้ถวาย "แม่ของแผ่นดินฯ 78 พรรษา 78 แสนต้น" (ล่าสุด)    โดย
    20/10/2010  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศพส.มท.)/ว ๔๑๘๘ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบโปรแกรมแผนและการรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด    โดย ศตส.มท.
    19/10/2010  การจัดทำข้อมูลแผนการจัดสรรงบประมาณไปจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    13/10/2010  "ตัวอย่าง" การรายงานความก้าวหน้าโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดินฯ 78 แสนต้น    โดย
    12/10/2010  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๔๐๘๐ เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ    โดย
    11/10/2010  ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    11/10/2010  คำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๔    โดย สตป
    07/10/2010  รายงานผลการประชุมโคงการ"อำเภอกัลยาณิวัฒนา"เฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 3/2553    โดย สผร
    13/09/2010  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการเมือง    โดย am02114
    09/09/2010  แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2554 ของ สป.มท.    โดย ฝ่ายประสานงบประมาณ ส
    01/09/2010  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔    โดย
    01/09/2010  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔    โดย สผร.สนผ.สป.
    01/09/2010  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๒๐๐ เรื่อง ขอความร่วมมือ ศตส.จ.(ทุกจังหวัด) สรุปข้อมูลเพื่อจัดทำหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๔    โดย
    01/09/2010  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๑๙๖ เรื่อง สำนักงาน ศตส.มท.ขอซักซ้อมแนวทางการพิจารณาบำเหน็จความชอบ ประจำปี ๒๕๕๓ (กรณีพิเศษ) รอบที่ ๒    โดย
    01/09/2010  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔    โดย
    26/08/2010  โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดินในโอกาสมหามงคลเฉิลมพระชนมพรรษา 78 พรรษา 78 แสนต้น    โดย
    18/08/2010  ทิศทางแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11    โดย
    15/07/2010  เรื่อง การประเมินสถานการณ์กรณีการประกาศใช้ พ.ร.ก. บริหารราชการในสถานการณ์ฉูกเฉิน พ.ศ.2553    โดย am02114
    06/07/2010  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔    โดย
    06/07/2010  โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง 25 มิ.ย. 53    โดย สสม.
    02/07/2010  ด่วนที่สุด ที่ มท0211.2/ว 1922 เรื่อง การขยายระยะเวลาการจัดฝึกอบรม ประชุมสัมมนา    โดย สตป.
    17/06/2010  การพิจารณาบำเหน็จความชอบ ประจำปี ๒๕๕๓ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด รอบที่ ๒    โดย
    16/06/2010  ตัวอย่าง แผนงาน/โครงการเสมอภาคหญิงชาย    โดย
    19/03/2010  รายงานการเดินทางไปราชการต่างประเทศ    โดย
    17/03/2010  การจัดทำโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อประชาชน ปี 2553    โดย am0211.4
    12/03/2010  พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร    โดย am 0211.4
    17/02/2010  คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 80 /2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประสานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ    โดย สพถ.สนผ.สป.
    11/02/2010  สรุปสถานการณ์ โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 /ไข้หวัดนก /ชิคุนกุนยา ประจำวันที่ 10 ก.พ. 2553    โดย
    04/02/2010  สรุปสถานการณ์ โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 /ไข้หวัดนก /ชิคุนกุนยา ประจำวันที่ 3 ก.พ. 2553    โดย
    01/02/2010  การเสนอข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาชนบทฯ (ตัวใหม่)    โดย
    29/01/2010  รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบการอบรมฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ    โดย สพถ
    28/01/2010  สรุปสถานการณ์ โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 /ไข้หวัดนก /ชิคุนกุนยา ประจำวันที่ 27 ม.ค. 2553    โดย
    27/01/2010  การจัดทำโครงการ/กิจกรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อประชาชน ประจำปี 2553    โดย am02114
    21/01/2010  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๓๑๗๙ เรื่อง ขอเชิญ ผู้ว่าราชการจังหวัด(ทุกจังหวัด) เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ ในพิธีพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน    โดย
    20/01/2010  หนังสือถึงจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง ขอส่งรายละเอียดคำอธิบาย แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด เกณฑ์เป้าหมายการขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่ 3.2    โดย
    20/01/2010  คำอธิบายตัวชี้วัด กลยุทธ์ที่ 3.2 เฝ้าระวังและบรรเทาภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ    โดย
    18/01/2010  การเสนอข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจน    โดย
    08/01/2010  ร่างคู่มือการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    โดย
    07/01/2010  สรุปสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ 2009/ไข้หวัดนก/ชิคุนกุนยา ประจำวันที่ 6 มกราคม 2553    โดย
    07/01/2010  สรุปสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ 2009/ไข้หวัดนก/ชิคุนกุนยา ประจำวันที่ 6 มกราคม 2553    โดย
    04/01/2010  สรุปสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ 2009/ไข้หวัดนก/ชิคุนกุนยา ประจำวันที่ 30 ธ.ค. 2552    โดย
    25/12/2009  สรุปสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ 2009/ไข้หวัดนก/ชิคุนกุนยา ประจำวันที่ 23 ธ.ค. 2552    โดย
    24/12/2009  สรุปผลการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียน    โดย
    23/12/2009  แบบรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)    โดย
    22/12/2009  การสัมมนาการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ 18 ธ.ค. 2552    โดย
    17/12/2009  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔    โดย สพถ.สนผ.สป.
    17/12/2009  สรุปสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ 2009/ไข้หวัดนก/ชิคุนกุนยา ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2552    โดย
    11/12/2009  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๐๑๘ เรื่อง ขอเลื่อนการรายงานผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการ "มหาดไทย CLEAN & SEAL ฯ    โดย
    09/12/2009  รายงานความก้าวหน้าการปลูกต้นไม้ในภาพรวม ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน แม่ทั้งประเทศปลูกต้นไม้ถวาย 77 แสนต้น    โดย
    04/12/2009  สรุปสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ 2009/ไข้หวัดนก/ชิคุนกุนยา ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2552    โดย
    30/11/2009  สรุปสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ 2009/ไข้หวัดนก/ชิคุนกุนยา ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552    โดย
    20/11/2009  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔    โดย
    12/11/2009  สรุปสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ 2009/ไข้หวัดนก/ชิคุนกุนยา ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552    โดย
    05/11/2009  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๒๑๕๓ เรื่อง ปฏิบัติการ "มหาดไทย CLEAN & SEAL ทำความดีเพื่อแผ่นดิน กวาดล้างให้สิ้นยาเสพติด ปี ๒๕๕๔"    โดย
    29/10/2009  ผลการดำเนินงานของจังหวัด    โดย
    26/10/2009  ขอแก้ไขแนวทางการพิจารณาบำเหน็จความชอบ ประจำปี ๒๕๕๓    โดย สผร.
    19/10/2009  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔    โดย am0211.4
    13/10/2009  ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการอบรมผู้ว่างงานของจังหวัด ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานฯ ในปีงบประมาณ 2553    โดย
    13/10/2009  แบบรายงานความต้องอบรมผู้ว่างงานของจังหวัด...    โดย
    13/10/2009  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔    โดย
    13/10/2009  รายงานการเดินทางไปราชการต่างประเทศ    โดย
    09/10/2009  การจัดโครงการ เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน แม่ทั้งประเทศปลูกต้นไม้ ถวาย 77 แสนต้น (เรียน ผวจ. ทุกจังหวัด)    โดย บัญชา
    07/10/2009  แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการ เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินแม่ทั้งประเทศปลูกต้นไม้ ถวาย 77 แสนต้น (เรียน ผวจ. ทุกจังหวัด)    โดย
    05/10/2009  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๒๐๐๗ เรื่อง การจัดกิจกรรมต่อเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๕๔    โดย
    24/09/2009  สรุปสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ 2009/ไข้หวัดนก/ชิคุนกุนยา ประจำวันที่ 23 กันยายน 2552    โดย
    21/09/2009  ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๑๙๖๑ เรื่อง การดำเนินงานด้านการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด    โดย
    18/09/2009  PowerPoint การปรับปรุงกลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ของ มท.    โดย
    18/09/2009  สรุปสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ 2009/ไข้หวัดนก/ชิคุนกุนยา ประจำวันที่ 16 กันยายน 2552    โดย
    11/09/2009  แนวทางการจัดทำฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการรายงานผลการดำเนินงานฯ    โดย
    11/09/2009  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนา (นพช.)    โดย am0211.4
    11/09/2009  ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่เขตทัพเรือภาคที่ 2    โดย ฟท0211.4
    10/09/2009  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ ว ๑๙๐๐ เรื่อง ผลการปฏิบัติมาตรการ "ปิดโอกาส ขยายผล ค้นหาตามหมายจับ" ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๔    โดย
    08/09/2009  สรุปสาระการปรึกษาหารือคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานสนับสนุนการบริหารราชการของ มท. ครั้งที่ 5/52    โดย
    02/09/2009  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔    โดย am0211.4
    26/08/2009  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔    โดย
    20/08/2009  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔    โดย
    19/08/2009  สรุปผลการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของการไฟฟ้านครหลวง (สตป.)    โดย สตป.
    18/08/2009  การขยายระยะเวลาในการปรับแผนการฝึกอบรมและการประชุมสัมมนาของส่วนราชการ (สตป.)    โดย บัญชา
    14/08/2009  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔    โดย จรัณ
    13/08/2009  สรุปผลการสัมมนา เรื่อง คาร์บอนเครดิตกับการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาประเทศไทย    โดย
    10/08/2009  สรุปสถานการณ์ไข้หวัดนกประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2552    โดย
    05/08/2009  การรณรงค์นโยบายเร่งด่วนกระทรวงมหาดไทย การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ    โดย am0211.4
    03/08/2009  สรุปผลการดำเนินงานของ ศอ.บต.ประจำเดือนมิถุนายน 2552    โดย am0211.4
    03/08/2009  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔    โดย am0211.4
    31/07/2009  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔    โดย
    30/07/2009  สรุปสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009/โรคไข้หวัดนก/โรคติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา    โดย
    27/07/2009  ข้อมูลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการฯ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร    โดย สสม.
    23/07/2009  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔    โดย
    22/07/2009  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔    โดย
    21/07/2009  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔    โดย
    20/07/2009  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๑๖๒๑ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ในช่วง ๖ เดือนหลัง (เม.ย.- ก.ย. ๒๕๕๔)    โดย am0211.4
    17/07/2009  การสัมมนาระดับชาติ ชุมชนปลอดภัย    โดย
    16/07/2009  ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๑๐๒ เรื่อง ขอความร่วมมือ ศตส.จังหวัด จัดทำ "ทำเนียบผู้ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด"    โดย สตป.
    14/07/2009  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔    โดย
    01/07/2009  รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศ    โดย
    01/07/2009  การสนับสนุนโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2552 เสริมหลักปรัชญาเรศรษฐกิจพอเพียง ปี 2552    โดย
    30/06/2009  คำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ส. ที่ ๗/๒๕๕๔ เรื่อง แนงทางการดำเนินงานตามปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็งฯ ระยะที่ ๓ เม.ย. - ก.ย.๕๔    โดย
    25/06/2009  สรุปสาระการประชุมปรึกษาหารือของคณะที่ปรึกษา และคณะทำงานสนับสนุนการบริหารราชการ มท. ครั้งที่ 3/52    โดย
    15/06/2009  ข่าวมหาดไทย มท.๑ สั่งการประเด็นการแก้ไขปัญหายาเสพติด    โดย
    15/06/2009  โครงการพัฒนาคณะทำงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน    โดย
    10/06/2009  โครงการสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย ภายใต้ยุทธศาสตร์กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2552    โดย
    10/06/2009  สรุปสถานการณ์ไข้หวัดนกประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2552    โดย
    02/06/2009  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 กลุ่มแผนปัจจัยเสี่ยงหลัก ครั้งที่ 5/2552    โดย
    21/05/2009  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔    โดย am0211.4
    21/05/2009  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔    โดย am0211.4
    19/05/2009  ให้ ศตส.จังหวัด ตรวจสอบจำนวน หมู่บ้าน / ชุมชน เป้าหมายตามปฏิบัติการ มหาดไทย CLEAN & SEAL ทำความดีเพื่อแผนดินฯ ปี ๒๕๕๔    โดย
    18/05/2009  ให้ ศตส.จ. ตรวจสอบจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน เป้าหมาย ตามปฏิบัติการ    โดย
    15/05/2009  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔    โดย
    14/05/2009  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔    โดย
    13/05/2009  โครงการนำร่องของจังหวัดที่ได้รับอนุมัติ (ตามโครงการภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย)    โดย
    07/05/2009  แบบรายงานตามกลยุทธ์ 1.2 ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สตป.)    โดย บัญชา
    06/05/2009  สรุปสาระการปรึกษาหารือของคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานสนับสนุนการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2    โดย
    06/05/2009  สรุปสาระการปรึกษาหารือของคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานสนับสนุนการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1    โดย
    06/05/2009  สรุปผลการศึกษาดูงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเกาหลีใต้    โดย am0211.4
    04/05/2009  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔    โดย บัญชา
    04/05/2009  การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    โดย บัญชา
    01/05/2009  คำอธิบายสิ่งที่ส่งมาด้วยนโยบายที่ 4 ตัวชี้วัด 1-5    โดย
    01/05/2009  การปรับปรุงกลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย    โดย
    28/04/2009  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔    โดย
    28/04/2009  ตัวอย่าง ปฏิทินความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติ จังหวัดตราด    โดย
    28/04/2009  ตัวอย่าง แผนงานโครงการและกิจกรรม การดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย ประเด็นนโยบายที่ 4 การป้องกันภัยพิบัติทางเศรษฐกิจของประเทศ จังหวัดมุกดาหาร ส่วนที่ 3 เพิ่มเติม    โดย
    28/04/2009  ตัวอย่าง แผนงานโครงการและกิจกรรม การดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย ประเด็นนโยบายที่ 4 การป้องกันภัยพิบัติทางเศรษฐกิจของประเทศ จังหวัดมุกดาหาร    โดย
    24/04/2009  สถาบันพระปกเกล้าขอความร่วมมือเผยแพร่และรณรงค์ "หยุดทำร้ายประเทศไทย"    โดย อภัสรา
    21/04/2009  การจัดทำหนังสือประมวลโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อประชาชน ตามนโยบายปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ กระทรวงมหาดไทย    โดย อภัสรา
    21/04/2009  คำกล่าวนำและคำปฏิญาณในพิธีประกาศปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ    โดย am02114
    03/04/2009  ข้อเสนอจากการเสวนาวิชาการ "ภาวะวิกฤตของประเทศ : ผลกระทบ โอกาศ และทางออกที่ยั่งยืน"    โดย สพถ.
    02/04/2009  รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการของ สป.มท. ปี 52    โดย
    31/03/2009  การซักซ้อมแนวปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน มท. นโยบาย 1    โดย am02114
    25/03/2009  สรุปการประชุมสัมมนา เรื่อง "งบประมาณในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับประเทศไทย"    โดย
    19/03/2009  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองเรือภาคที่ 1 กองเรือยุทธการ    โดย am02114
    17/03/2009  ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๙๔๑ เรื่อง ข้อร้องเรียนของประชาชนที่ปรากฎตามหนังสือพิมพ์รายวัน    โดย สพถ.
    04/03/2009  การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนกระทรวงมหาดไทย นโยบายที่ 1 (ปรับปรุง กลยุทธ์ 1.2)    โดย am02114
    30/01/2009  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔    โดย
    22/01/2009  สรุปผลการประชุม PEI Stakeholders Workshop    โดย สพถ.สนผ.สป.
    22/01/2009  ผลการประชุมหารือระหว่างที่ปรึกษาแผนงาน PEI และกระทรวงมหาดไทย    โดย สพถ.สนผ.สป.
    22/01/2009  ปทุมธานี "ปราบปรามยาเสพติด" ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔    โดย สพถ.สนผ.สป.
    21/01/2009  การจัดทำรายงานผลการพัฒนาตามเป้าหมายแห่งสหัสวรรษ (MDGs) ของประเทศไทย ฉบับที่ 2    โดย สพถ.สนผ.สป.
    12/01/2009  สรุปผลการดำเนินงานของ ศอ.บต.ประจำเดือนพฤศจิกายน 51    โดย am02114
    08/01/2009  ผลการประคณะอนุกรรมการคัดเลือกการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทประชาชนและชุมชน    โดย สพถ.สนผ.สป.
    08/01/2009  การสนับสนุนมาตรการป้องกันธนบัตรปลอม    โดย สพถ.สนผ.สป.
    08/01/2009  การแก้ไขปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ    โดย สพถ.สนผ.สป.
    05/01/2009  ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองเรือภาคที่ ๒ (พมพ.กภ.๒)    โดย am02114
    23/12/2008  ด่วนที่สุด ที่ มท ๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๐๐๙ เรื่อง ให้ ศตส.จ.เริ่มต้นนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบำบัดรักษาในห้วงวันที่ ๒๐ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔    โดย admin
    23/12/2008  การส่งมอบถังเก็บน้ำโครงการเฉลิมพระเกียรติ สายธารพระบารมี ครองราชย์ 70 ปี พระราชินี 7 รอบ    โดย บัญชา
    22/12/2008  มท 0211.9/ว0873 ลว. 20 ก.พ. 2560 เรื่องโครงการปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    โดย สพถ.สนผ.สป.
    19/12/2008  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔    โดย สพถ.สนผ.สป.
    19/12/2008  มท 0211.9/ว0796 ลว.15 ก.พ.2560 แผนปฏิบัติงานโครงการโรงเรียนเพียงหลวงฯ    โดย สพถ.สนผ.สป
    18/12/2008  มท 0211.9/ว0060 ลว 9 มกราคม 2560 โครงการบูรณาการการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย)    โดย บัญชา
    11/12/2008  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔    โดย สพถ.
    09/12/2008  เอกสารประกอบการบรรยายโครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ    โดย สพถ.สนผ.สป.
    09/12/2008  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๐๐๗ เรื่อง ให้ ศตส.จ/ศตส.กทม.ดำเนินการนำเข้า ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลด้านยาเสพติดในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด(NISPA)    โดย สพถ.สนผ.สป.
    08/12/2008  การเสนอของบประมาณโครงการประเภทแหล่งน้ำภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ(ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 7334 ลว 20 ธ.ค. 59)    โดย am02114
    08/12/2008  การบูรณาการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง    โดย บัญชา
    04/12/2008  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๐๐๖ เรื่อง งบประมาณด้านยาเสพติดของหน่วยงานส่วนกลาง (แก้ไขเพิ่มเติม)    โดย สพถ.
    03/12/2008  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๐๐๕ เรื่อง ให้ดาวน์โหลด ๑.สรุปเป้าหมายการดำเนินงานห้วง ๓ เดือนฯ และ ๒.แผนการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดฯ    โดย am02114
    03/12/2008  ด่วนที่สุดที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๐๐๔ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (ศอส.)    โดย บัญชา
    27/11/2008  มหาดไทยกับการขับเคลื่อนวาระน้ำแห่งชาติ (สสม)    โดย Admin_bk
    25/11/2008  การดำเนินตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    โดย สพถ.
    21/11/2008  การดำเนินโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    โดย am02114
    21/11/2008  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๒๓๔ เรื่อง การมอบนโยบายเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานตามปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกันระยะที่ ๓    โดย
    17/11/2008  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔    โดย บัญชา
    14/11/2008  ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตศ.มท.)/ ๕๐๗ เรื่อง โครงการประชุมมอบนโยบายและเร่งรัดมาตรการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้ ปี ๒๕๕๔    โดย บัญชา
    13/11/2008  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๑๙๐ เรื่อง การอบรมระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA)    โดย ส
    13/11/2008  ข้อมูลโครงการแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 จากกรมชลประทาน    โดย AM0211.4
    12/11/2008  การดำเนินการตามระเบียบ สร. ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548    โดย am02114
    11/11/2008  แจ้งสถานที่พักคอยของผู้ว่าราชการจังหวัดในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร    โดย
    11/11/2008  หนังสือ ด่วนที่สุด มท ที่ 0211.9/ว879 ลว 12 กรกฎาคม 2559 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ และโครงการเ    โดย AM0211.4
    11/11/2008  งานสำคัญ/โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2559    โดย บัญชา
    11/11/2008  คู่มืแนวทางปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    โดย บัญชา
    08/10/2008  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔    โดย ADMIN_T
    03/10/2008  ผลการประกวดการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา    โดย บัญชา
    01/10/2008  คู่มือการกำหนดรูปแบบ ก่อสร้าง ซ่อมปรับปรุง บำรุงรักษา และเพิ่มประสิทธิภาพฝ่ายชะลอน้ำพอเพียงตามแนวพระราชดำริ    โดย บัญชา
    22/09/2008  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ของ มท.    โดย บัญชา
    22/09/2008  หนังสือ มท ที่ 0211.9/ว3100 ลว 2 มิถุนายน 2559 เรื่อง โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้การดำเนินโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ    โดย บัญชา
    19/09/2008  หนังสือ มท ที่ 0211.9/53 ลว 16 มีนาคม 2559 เรื่อง การรวบรวมข้อมูลคณะกรรมการต่างๆ ของส่วนราชการ    โดย บัญชา
    30/07/2008  หนังสือ มท ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว0594 ลว 29 มกราคม 2559 เรื่อง การประชุมชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท    โดย บัญชา
    30/07/2008  บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย มท-สตช.    โดย
    30/07/2008  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ว ๘๑ เรื่อง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกันระยะที่ ๓ (แบบ ศปป.๑)    โดย
    30/07/2008  มท ๐๒๑๑.๔/ว ๒๓๕๘ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ การดำเนินการตามบันทึก MOU    โดย
    30/07/2008  คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๒๖๐ /๒๕๕๐ การจัดตั้งศูนย์ประสานงานฯMOU    โดย
    30/07/2008  หนังสือ มท.ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว1209 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เรื่องการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการตามมาตรการส่งเสร    โดย
    16/07/2008  หนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 6359 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เรื่อง โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ "ปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ประจำปี พ.ศ. 2559    โดย am0211.4
    09/07/2008  หนังสือ มท ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 6360 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เรื่อง การปรับโครงสร้างและความรับผิดชอบงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงมหาดไทย    โดย สพถ.สนผ.สป.
    09/07/2008  หนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 6183 ลว. 16 ตุลาคม 2558 เรื่อง การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำริ    โดย บัญชา
    09/07/2008  หนังสือ มท. ที่ มท 0211.9/ว 6142 ลว. 15 ต.ค. 2558 เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท    โดย
    08/07/2008  หนังสือ มท. ด่วนที่สุด มท 0211.9/ว 5270 ลว. 11 กันยายน 2558 เรื่อง การสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำที่ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    โดย
    04/07/2008  หนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 5218 ลว. 9 กันยายน 2558 เรื่อง ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี    โดย ADMIN
    01/07/2008  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ ว ๓๙๓๘ เรื่อง การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในปีงบประมาณ ๒๕๕๔    โดย ADMIN
    18/06/2008  สรุปข่าวประจำวันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓    โดย บัญชา
    17/06/2008  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศตส.มท.)/ ว ๓๙๓๗ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ในช่วง ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๕๓-มีนาคม ๒๕๕๔)    โดย บัญชา
    16/06/2008  งบเพื่อสนับสนุนการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริและโครงการตามพระราชเสาวนีย์ฯ    โดย บัญชา
    13/06/2008  หนังสือ มท.ที่ ๐๒๑๑.๙/ว ๔๔๙๕ ลว. ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การดำเนินงานตามข้อหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ    โดย ADMIN
    11/06/2008  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (10) กรณี เพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อส่งน้ำประปาภูเขา จ.พิษณุโลก    โดย ADMIN
    03/06/2008  ร่าง "แนวทางการจัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด"    โดย ADMIN
    03/06/2008  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (8) กรณี การส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโค และก่อสร้างบ่อแก๊สชีวภาพ จ.พะเยา    โดย ADMIN
    30/05/2008  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมมอบนโยบายเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2551    โดย Admin
    28/05/2008  หนังสือ มท. ที่ ๐๒๑๑.๙/ว ๓๙๗๕ ลว. ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอแจ้งข้อมูลพื้นที่เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)    โดย ADMIN
    21/05/2008  หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว 4192 เรื่อง การเสนอกิจกรรม/โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ    โดย ADMIN
    21/05/2008  การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545    โดย ADMIN
    08/05/2008   หนังสือ มท. ที่ ๐๒๑๑.๙/ว ๓๙๗๕ ลว. ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอแจ้งข้อมูลพื้นที่เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)    โดย ADMIN
    02/05/2008  ข้อสั่งการ รมต.มท. ในการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓    โดย สมพจน์
    01/05/2008  เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมสัมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการติดตามประเมินผลฯ    โดย บัญชา
    17/04/2008  หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ของศูนย์ประสานงานฯMOU    โดย edder
    17/04/2008  แบบ SML 20 - 22    โดย สพถ.สนผ.สป.
    17/04/2008  โครงการที่สมควรดำเนินการ (SML)    โดย สพถ.สนผ.สป.
    17/04/2008  ขั้นตอนและบทบาทการดำเนินงานตามโครงการ SML    โดย สพถ.สนผ.สป.
    17/04/2008  โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท (พช.)    โดย สพถ.สนผ.สป.
    10/04/2008  (ร่าง) คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท และด้านความมั่นคง ของสำนักงาน กปร.    โดย สพถ.สนผ.สป.
    09/04/2008  โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง เสริมฝาย อ่างเก็บน้ำและการส่งน้ำด้วยระบบท่อ (จังหวัดน่าน)    โดย
    09/04/2008  แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. 2557 -2560)    โดย อภัสรา
    03/04/2008  โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๑ (ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)    โดย บัญชา
    20/03/2008  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริให้แก่ข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงมหาดไทย    โดย ADMIN_T
    19/03/2008  โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    โดย Admin s
    18/03/2008  ลดโทษเมียภาพ ๗๐ ไร่ฟองเงิน ๑๐ ปี จากหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน    โดย AM0211.4
    18/03/2008  หนังสือสั่งการเรื่องการสำรวจข้อมูลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ    โดย AM0211.4
    17/03/2008  การจัดทำข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย    โดย สุดา ละเอียดจิตต์
    17/03/2008  หนังสือ มท. ที่ 0211.9/07043 ลว. 7 เมษายน 2558 เรื่อง แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ กรณี การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ โครงการฝายบ้านกาเด็ง อ.ระแงะ จ.นราธ    โดย รชตภร โตดิลกเวชช์
    18/02/2008  แบบแจ้งยืนยันการตรวจสอบการปรับข้อมูล ผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด    โดย admin_T
    07/02/2008  การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด ปี พ.ศ.2551    โดย admin_T
    01/02/2008  รายงานผลโครงการตามรอยเท้าพ่อ เดือน ธ.ค. 57 - ม.ค. 58    โดย admin_T
    18/01/2008  การประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย และหารือปัญหาอุปสรรคเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไข    โดย
    18/12/2007  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (6) กรณี โครงการพัฒนาระบบน้ำเพื่อการเกษตร (สร้างฝายดักตะกอนและอาคารแบ่งน้ำ) จ.เชียงราย    โดย สพถ.
    27/11/2007  การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551    โดย พงศ์ชาย จำเนียรไวย
    23/11/2007  การประชุมเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัดระดับกรมของกลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง    โดย ปภ.สสม.
    22/11/2007  เพลงพ่อแห่งแผ่นดิน    โดย admin
    19/11/2007  รายงานแผนงาน/โครงการสำคัญ    โดย สพถ.
    14/11/2007  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (3) กรณี โครงการแปรรูปอาหารและการทำนาข้าวอินทรีย์ จ.สงขลา    โดย พงศ์ชาย จำเนียรไวย
    06/11/2007  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (2) กรณี โครงการโรงผลิตน้ำดื่มในชุมชน จ.พัทลุง    โดย
    01/11/2007  ตัวอย่างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (1) กรณี โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ จ.พะเยา    โดย admin 50482
    30/10/2007  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยฯ ระหว่างมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ และหน่วยงานภาคี    โดย พงศ์ชาย จำเนียรไวย
    24/10/2007  บทความโครงการตามรอยเท้าพ่อ    โดย admin 50482
    24/10/2007  แบบข้อเสนอโครงการสนับสนุนภารกิจต่างประเทศแบบบูรณาการ    โดย am0211.4
    16/10/2007  แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (power point)    โดย พงศ์ชาย จำเนียรไวย
    16/10/2007  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550    โดย พงศ์ชาย จำเนียรไวย
    16/10/2007  แผนปฏิบัติการขับเครื่องโครงการเน้นหนัก    โดย พงศ์ชาย จำเนียรไวย
    21/08/2007  สรุปผลการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกลุ่มโครงการตามรอยเท้าพ่อ ครั้งที่ 2    โดย ศตส.มท.
    16/08/2007  การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้    โดย ศตส.มท.
    15/08/2007  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการติดตามและประเมินผล ระดับจังหวัด ปี 2550 (สตป.)    โดย admin 50518
    09/08/2007  ประเด็นข้อราชการของนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557    โดย admin 50518
    25/07/2007  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว3570 ลว. 20 ตุลาคม 2557 เรื่อง การสำรวจฐานข้อมูล (แหล่งน้ำและหมู่บ้านตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)    โดย สพถ.สนผ.(ฝ.สังคมฯ)
    25/07/2007  สรุปผลการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ 1 (รับหลักการ) 29 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 - 15.00 น.    โดย สพถ.สนผ. (ฝ.สังคมฯ)
    24/07/2007  ข่าวประชาสัมพันธ์    โดย am0211.4
    24/07/2007  แบบสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม (15 หน้า)    โดย
    24/07/2007  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0211.4/02348    โดย
    12/07/2007  มติ ครม. 10 ก.ค. 50 ที่เกี่ยวข้องกับ มท.    โดย สผร.
    11/07/2007  จับกุมพี่ชายภาพ 70 ไร่ ฟอกเงิน 10 ล. จากหนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์    โดย สผร.
    11/07/2007  มท0211.3/ว1458 การติดตามผลการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์แอลกอฮอล์ระดับชาติ พ.ศ. 2560 - 2563 ระดับจังหวัด    โดย สพถ.
    10/07/2007  แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (1) หนังสือ ที่ มท 0211.3/ว 4100 ลว. 31 สิงหาคม 2555 เรื่องแนวทางปฏิบัติ กระบวนการเข้าใจ เข้าถึง    โดย พงศ์ชาย จำเนียรไวย
    06/07/2007  การรายงานผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ    โดย
    06/07/2007  ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทย    โดย
    27/06/2007  ขอความร่วมมือจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ราชการหรือสถานที่สาธารณะ    โดย นายพงศ์ชาย จำเรียรไ
    26/06/2007  ผลการประกวดกิจกรรม ชมรม To Be Number One ประจำปี 2550    โดย สนง.ศตส.มท.
    22/06/2007  สาร ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิ.ย. 2550)    โดย
    21/06/2007  หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย edderson
    19/06/2007  การขอรับการจัดสรรกรอบวงเงินตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย
    19/06/2007  การจัดสรรงบประมาณตามโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทย    โดย edderson
    19/06/2007  นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2560 - 2564    โดย edderson
    08/06/2007  การดำเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย Admin
    06/06/2007  คู่มือมาตรกการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล    โดย นายพงศ์ชาย จำเนียรไ
    23/05/2007  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551ของกระทรวงมหาดไทย    โดย นายพงศ์ชาย จำเนียรไ
    21/05/2007  การอนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร    โดย นายพงศ์ชาย จำเนียรไ
    17/05/2007  การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (สป.มท.)    โดย Admin โทร 50482 (ต่อ
    04/05/2007  ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2550 แยกเป็นรายจังหวัด    โดย นายพงศ์ชาย จำเนียรไ
    30/04/2007  แบบรับรองแผนงาน/โครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรและคนยากจนฯ    โดย สนง.ศตส.มท.
    18/04/2007  ทบทวนแผน/โครงการการดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรฯ    โดย admin
    28/03/2007  การบันทึกข้อมูลรายชื่อกำลังพลที่ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในปี 2549 และ 2550 (สำหรับ ศตส.จ.)    โดย สกพ.สนผ.สป
    28/03/2007  วาระการประชุมมอบนโยบายแก่ ผวจ. และการติดตามงานของรอง นรม. (ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง)    โดย สกพ.สนผ.สป
    28/03/2007  การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย สกพ.สนผ.สป
    27/03/2007  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 5/2559    โดย (ศตส.มท.) ส่วนกิจการ
    22/03/2007  การจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด    โดย นายพงศ์ชาย จำเนียรไ
    22/03/2007  การจัดงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๗ และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๘ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด    โดย นายพงศ์ชาย จำเนียรไ
    19/03/2007  การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ    โดย ส่วนกิจการพิเศษ สนผ.
    15/03/2007  การตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด    โดย สผร.
    13/03/2007  ขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย
    12/03/2007  แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย พงศ์ชาย จำเนียรไวย
    08/03/2007  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.2556 - 2560) และมติการประชุมร่วม คสช. และ ครม. (เพิ่มเติม)    โดย บัญชา
    08/03/2007  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.2556-2560) และมติการประชุมร่วม คสช.และ ครม    โดย สผร.
    08/03/2007  การใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    โดย นายพงศ์ชาย จำเนียรไ
    07/03/2007  การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย สกพ.สนผ.สป
    07/03/2007  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    โดย นายพงศ์ชาย จำเนียรไ
    06/03/2007  รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2558    โดย
    05/03/2007  รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย    โดย สพถ
    28/02/2007  การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ สป. ประจำปี พ.ศ. 2558    โดย นายพงศ์ชาย จำเนียรไ
    26/02/2007  รายงานผลตามข้อสังเกตคณะกรรมาธิการฯ งบประมาณ พ.ศ.2555 ของ ส.ส. และ ส.ว.    โดย ส่วนกิจการพิเศษ สป.ม
    26/02/2007  ผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการรวมพลังไทย ขจัดภัยยาเสพติด ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน เดือนธันวาคม 2549    โดย สนง.ศตส.มท.(ส่วนกิจก
    22/02/2007  Download แบบรายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2558    โดย พงศ์ชาย จำเนียรไวย
    22/02/2007  รายงานผลการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐    โดย พงศ์ชาย จำเนียรไวย
    22/02/2007  แผนบูรณาการการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลโดยการสร้างปะการังเทียม    โดย admin
    07/02/2007  การรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด    โดย นายพงศ์ชาย จำเนียรไ
    07/02/2007  การกำหนดมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550    โดย นายพงศ์ชาย จำเนียรไ
    02/02/2007  แบบรายงานการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    โดย บัญชา
    29/01/2007  ด่วนที่สุด เรื่อง การดำเนินการโครงการ เมืองสะอาดคนในชาติมีสุข เรียน ผวจ.ทุกจังหวัด    โดย พงศ์ชาย จำเนียรไวย
    29/01/2007  สรุปการประชุมวีดีทัศน์ทางไกลเพื่อชี้แจงและมอบนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศและการจัดการตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่    โดย พงศ์ชาย จำเนียรไวย
    29/01/2007  การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โดย พงศ์ชาย จำเนียรไวย
    18/01/2007   การจัดทำแผนงาน โครงการของกระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปีงบประมาณ 2557 ฯ    โดย ADMIN
    21/12/2006  การจัดทำแผนงาน โครงการของกระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปีงบประมาณ 2557 ฯ    โดย ส่วนกิจการพิเศษ สป.ม
    20/12/2006  การจัดทำแผนงาน โครงการของกระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ฯ    โดย เชิดพงษ์
    24/11/2006  ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว3885 เรื่อง การจัดนิทรรศการ รัฐบาลพบประชาชน    โดย cherd
    23/11/2006  นโยบายกระทรวงมหาดไทย    โดย สนผ.
    21/11/2006  การสัมมนาการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ 18 ธ.ค. 2552    โดย สนร.
    21/11/2006  ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข    โดย สผร.
    21/11/2006  powerpoint นโยบายกระทรวงมหาดไทย    โดย สผร.
    21/11/2006  มาตรการและแนวทางการเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายงบฯ ปี พ.ศ. 2555    โดย สผร.
    21/11/2006  วารสาร เลาะรั้ว...มหาดไทย ฉบับที่ ๑    โดย สมน.สนผ.สป.
    21/11/2006  การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในภาคใต้ของไทย    โดย สมน.สนผ.สป.
    21/11/2006  แนวทางการแก้ปัญหาความสงบภาคใต้    โดย สมน
    21/11/2006  การรายงานผลการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของ มท. ตามนโยบายรัฐบาล เรียน ผวจ. ทุกจังหวัด    โดย สมน.สนผ.สป.
    21/11/2006  หนังสือประมวลโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อประชาชน    โดย Admin
    20/11/2006  สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ครัวรัฐบาล ๑ จังหวัด: ๑ เขต    โดย ศตส.มท.
    20/11/2006  สรุปการตรวจติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของ อส. ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย    โดย
    01/11/2006  รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการของ สป.มท. ปี 52    โดย cherd
    01/11/2006  หนังสือสั่งการและสิ่งที่ส่งมาด้วยตามโครงการภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย    โดย
    30/10/2006  สรุปสาระสำคัญงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2551 ของ มท.    โดย Admin
    16/10/2006  กำหนดการกิจกรรมเดินรณรงค์ เอกสารด่วน    โดย จรัญ(สสม.)
    13/10/2006  ตัวอย่างการจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณ    โดย สสม.
    13/10/2006  ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนชุมชนด้วยแนวคิด 4 P โดย อพช.    โดย admin
    06/10/2006   โครงสร้างความสัมพันธ์ของคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาค กับศูนย์ มท.-สตช.    โดย ศิริกานต์
    28/09/2006  คู่มือแผนชุมชนปี 2551    โดย admin
    14/09/2006  แบบรายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร    โดย cherd
    12/09/2006  สรุปการรับฟังนโยบายและขอคำแนะนำ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง    โดย admin

  การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

[ชมรายการวิดีโอและเสียงคลิกที่นี่]

ลิงค์ งาน/โครงการสำคัญ
แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูล มท.
ระบบรายงานโครงการปลูกต้นไม้ถวายฯ 78 แสนต้น
แผนแม่บท แก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามปฏิบัติการ clean_seal
หน่วยงานในสังกัด สป.
กรม-รัฐวิสาหกิจ สังกัด มท.
กระทรวงต่างๆ
เว็บจังหวัด
ลิงค์ต่างๆ

กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต
กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถ.อัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 10200 โทร 0-2226-5886->> ดูแผนที่
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่ buncha_ket@moi.go.th
copyright 2008 สนผ. Allrights reserved* คำแนะนำ : เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับจอภาพที่มีความละเอียด 1024 x 768 pixel ตัวอักษรขนาด Medium และดูด้วย Ms internet Explorer 4.0 ขึ้นไป