กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
นายชานน วาสิกศิริ
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป.
นางณัฐธยาน์ บัวชุม
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
meetingppb
templetepowerpoint
ปยป.มท.
งบประมาณ มท.
แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ
ITA
ประมวลจริยธรรม
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัด 2560
ระบบข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลการเกษตรเพื่อการสนับสนุนการประกอบอาชีพของกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลการติดตามพื้นที่ปลูกข้าวและคาดการณ์ผลผลิตปี 60/61
งบประมาณ มท.
GovChannel
การบริหารงบประมาณ
การเบิกจ่ายงบฯ
คลังข่าวมหาดไทย
องค์ความรู้ต่างๆ
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แผนการจัดการอุบัติการณ์ของ สป.มท.
ควบคุมภายใน
จำนวนผู้เยี่ยมชม
QR Code
 เรื่อง ไทยนิยม ยั่งยืน (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 15 ก.พ 2561

     

 

แผนงาน/โครงการไทยนิยมยั่งยืน
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


 >>> สรุปรายละเอียดเเผนงาน/โครงการที่ลงพื้นที่ (คลิก) <<<

 1. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการเเข่งขันของประเทศ

กรอบหลักการ 03 ชุมชนอยู่ดีมีสุข - เเผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร

1) โครงการสร้างฝายชะลอน้ำและจัดหาแหล่งน้ำชุมชน
    - กรมพัฒนาที่ดิน งบประมาณ 109,700,000 บาท 
       (เเผนลงพื้นที่) (เเผนดำเนินงาน
    - สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม งบประมาณ 14,776,600 บาท
       (เเผนลงพื้นที่) (เเผนดำเนินงาน

2) โครงการพัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน้ำชลประทาน
    - กรมชลประทาน งบประมาณ 9,966,409,600 บาท
       (เเผนลงพื้นที่) (เเผนดำเนินงาน

3) โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน
    - กรมส่งเสริมการเกษตร งบประมาณ 45,690,000 บาท
       (เเผนลงพื้นที่) (เเผนดำเนินงาน
    - การยางแห่งประเทศไทย งบประมาณ 1,508,286,400 บาท

4) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อทำเกษตรผสมผสาน
    - กรมพัฒนาที่ดิน งบประมาณ 29,680,100 บาท
       (เเผนลงพื้นที่) (เเผนดำเนินงาน

5) โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
    - กรมส่งเสริมการเกษตร งบประมาณ 5,278,394,100 บาท
       (เเผนลงพื้นที่) (เเผนดำเนินงาน)      
    - กรมปศุสัตว์ งบประมาณ 518,900,000 บาท
       (เเผนลงพื้นที่) (เเผนดำเนินงาน)      

6) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
    - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ งบประมาณ 23,239,000 บาท
       (เเผนลงพื้นที่) (เเผนดำเนินงาน
    - กรมหม่อนไหม งบประมาณ 45,387,500 บาท
       (เเผนลงพื้นที่) (เเผนดำเนินงาน
    - กรมส่งเสริมสหกรณ์ งบประมาณ 22,278,900 บาท
       (เเผนลงพื้นที่) (เเผนดำเนินงาน

7) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่
     - กรมส่งเสริมการเกษตร งบประมาณ 66,690,500 บาท
        (เเผนลงพื้นที่) (เเผนดำเนินงาน

8) โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร
     - กรมส่งเสริมสหกรณ์ งบประมาณ 1,017,917,200 บาท
        (เเผนลงพื้นที่) (เเผนดำเนินงาน

9) โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรุปผลผลิตทางการเกษตร
     - กรมส่งเสริมสหกรณ์ งบประมาณ 410,908,100 บาท
        (เเผนลงพื้นที่) (เเผนดำเนินงาน

10) โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรุปยางพาราในสถาบันเกษตรกร
      - กรมส่งเสริมสหกรณ์ งบประมาณ 340,429,900 บาท
         (เเผนลงพื้นที่) (เเผนดำเนินงาน

11) โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ
      - กรมชลประทาน งบประมาณ 3,548,020,900 บาท
         (เเผนลงพื้นที่) (เเผนดำเนินงาน

12) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
      - กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม งบประมาณ 200,000,000 บาท

13) โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
      - กรมการค้าภายใน งบประมาณ 6,118,600 บาท

 

 2. ยุทธศาสตร์ด้านการเเก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ เเละสร้างการเติบโตจากภายใน

กรอบหลักการ 02 คนไทยไม่ทิ้งกัน เเผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพเเละพัฒนาคุณชีวิต

1) โครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
    - สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ งบประมาณ 153,218,000 บาท
    - กรมการค้าภายใน งบประมาณ 39,663,300 บาท
    - กรมพัฒนาธุรกิจการค้า งบประมาณ 40,000,000 บาท   

2) โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
    - สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ งบประมาณ 221,575,000 บาท
    - กรมการข้าว งบประมาณ 18,240,600 บาท
    - กรมชลประทาน งบประมาณ 187,554,500 บาท
    - กรมประมง งบประมาณ 198,750,000 บาท
    - กรมปศุสัตว์ งบประมาณ 12,259,800 บาท
    - กรมพัฒนาที่ดิน งบประมาณ 11,097,600 บาท
    - กรมวิชาการเกษตร งบประมาณ 1,068,400 บาท
    - กรมส่งเสริมการเกษตร งบประมาณ 31,104,000 บาท
    - กรมหม่อนไหม งบประมาณ 7,253,400 บาท
    - สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม งบประมาณ 4,174,000 บาท

3) โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพเพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต
    - กรมการจัดหางาน งบประมาณ 39,246,000 บาท
    - กรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน งบประมาณ 2,068,157,600 บาท

กรอบหลักการ 03 ชุมชนอยู่ดีมีสุข - เเผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจเเละพัฒนาศักยภาพชุมชน

1) โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน
    - กรมการท่องเที่ยว งบประมาณ 106,291,000 บาท

2) โครงการปรับปรุงและพัฒนาชุมชนและพัฒนาแหล่งท่องที่ยว
    - กรมอุทยานเเห่งชาติ สัตว์ป่า เเละพันธุ์พืช งบประมาณ 72,000,000 บาท

3) โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างรายได้สู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืน (สินค่าอัญมณีและเครื่องประดับ)
    - สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
งบประมาณ 19,400,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาในระดับพื้นที่ (หมู่บ้าน/ชุมชน)
    - สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย งบประมาณ 20,000,000,000 บาท

5) โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
    - กรมการพัฒนาชุมชน งบประมาณ 9,328,118,200 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒธรรมอย่างยั่งยืน
    - สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม งบประมาณ 15,737,500 บาท

7) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว
    - กรมศิลปากร งบประมาณ 6,581,000 บาท 

8) โครงการเที่ยวงานวัด 55 เมืองรอง บ้านเรา
     - กรมส่งเสริมวัฒนธรรม งบประมาณ 22,000,000 บาท

9) โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ
     - กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ งบประมาณ 20,000,000,000 บาท

      --------------------------------------------------------------------------------


เสนอโดย 50034

  พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศล
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

[ชมรายการวิดีโอและเสียงคลิกที่นี่]

ลิงค์ งาน/โครงการสำคัญ
ไทยนิยม ยังยืน
ระบบภูมิสารสนเทศ
การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การเพิ่มพูนองค์ความรู้ฯ 2560
แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูล มท.
ระบบรายงานโครงการปลูกต้นไม้ถวายฯ 78 แสนต้น
แผนแม่บท แก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามปฏิบัติการ clean_seal
หน่วยงานในสังกัด สป.
กรม-รัฐวิสาหกิจ สังกัด มท.
กระทรวงต่างๆ
เว็บจังหวัด
ลิงค์ต่างๆ

กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต
กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถ.อัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 10200 โทร 0-2226-5886->> ดูแผนที่
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่ buncha_ket@moi.go.th
copyright 2008 สนผ. Allrights reserved* คำแนะนำ : เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับจอภาพที่มีความละเอียด 1024 x 768 pixel ตัวอักษรขนาด Medium และดูด้วย Ms internet Explorer 4.0 ขึ้นไป