กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
นายชานน วาสิกศิริ
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป.
นางณัฐธยาน์ บัวชุม
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
meetingppb
templetepowerpoint
ปยป.มท.
งบประมาณ มท.
แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ
ITA
ประมวลจริยธรรม
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัด 2560
ระบบข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลการเกษตรเพื่อการสนับสนุนการประกอบอาชีพของกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลการติดตามพื้นที่ปลูกข้าวและคาดการณ์ผลผลิตปี 60/61
งบประมาณ มท.
GovChannel
การบริหารงบประมาณ
การเบิกจ่ายงบฯ
คลังข่าวมหาดไทย
องค์ความรู้ต่างๆ
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
แผนการจัดการอุบัติการณ์ของ สป.มท.
ควบคุมภายใน
จำนวนผู้เยี่ยมชม
QR Code

วิสัยทัศน์ของ สนผ.

     สำนักนโยบายและแผน  จะเป็นเลิศทางวิชาการและบริหารเชิงกลยุทธ์

ภารกิจหลักของ สนผ.

 • แปลงนโยบาย  ไปสู่กลยุทธ์  และประสาน  เพื่อผลสัมฤทธิ์
 • สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร/วิชาการ

ค่านิยมเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ 10 ประการ

 • ทำงานในเชิงรุก  มุ่งมั่นเพื่อบรรลุผลลัพธ์
 • สร้างคุณค่าของงานที่ไม่หยุดยั้ง
 • คิดสร้างสรรค์  คิดรอบคอบ  คิดไกล
 • เปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า
 • ร่วมใจ  ร่วมคิด  ร่วมมือ  (Heart, Head, and Hand)
 • ผนึกกำลัง  ประสาน  บูรณาการเป็นองค์รวม
 • รวดเร็ว  แม่นยำ  ถูกต้อง  มั่นใจ
 • สามัคคี  และเปิดกว้าง  ยอมรับความแตกต่าง
 • แข่งขันกันสร้างความดีงาม
 • มีบุคคลากรทรงคุณค่า  สง่างาม

ค่านิยมของการทำงานร่วมกัน

Ø      การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง

 • เราจะปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพ ซื่อสัตย์ เสมอภาค และเที่ยงธรรม

Ø      ความรับผิดชอบ

 • เราจะตัดสินบนพื้นฐานความต้องการของผู้รับบริการ
 • เราจะปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสิ่งที่ต้องการจะรู้
 • เราจะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตัวเราอยู่เสมอ ตามสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปลี่ยนแปลง

Ø      การทำงานอย่างมีความสุข

 • เราจะพยายามสร้างความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว
 • เราจะอุทิศเวลาให้กับการทำงานบนพื้นฐานของความมีสุขภาพดีความสนุก และความสามัคคี
 • เราจะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อที่จะสร้างความเติบโตและพัฒนานาให้องค์กร

Ø      จิตสำนึกในการทำงาน

 • เราจะเสริมสร้างจิตสำนึกเชิงบวกและช่วยเหลือการทำงานซึ่งกันและกัน
 • เราจะเสริมสร้างความรู้สึกที่ทุกคนมีศักยภาพและคุณค่าต่อองค์กร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศล
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

[ชมรายการวิดีโอและเสียงคลิกที่นี่]

ลิงค์ งาน/โครงการสำคัญ
ไทยนิยม ยังยืน
ระบบภูมิสารสนเทศ
การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การเพิ่มพูนองค์ความรู้ฯ 2560
แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฐานข้อมูล มท.
ระบบรายงานโครงการปลูกต้นไม้ถวายฯ 78 แสนต้น
แผนแม่บท แก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามปฏิบัติการ clean_seal
หน่วยงานในสังกัด สป.
กรม-รัฐวิสาหกิจ สังกัด มท.
กระทรวงต่างๆ
เว็บจังหวัด
ลิงค์ต่างๆ

กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต
กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถ.อัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 10200 โทร 0-2226-5886->> ดูแผนที่
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่ buncha_ket@moi.go.th
copyright 2008 สนผ. Allrights reserved* คำแนะนำ : เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับจอภาพที่มีความละเอียด 1024 x 768 pixel ตัวอักษรขนาด Medium และดูด้วย Ms internet Explorer 4.0 ขึ้นไป