สนผ. กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. กสม. กปพ. กอก.

ผู้บริหาร
นายคณิต คงช่วย
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายใน

องค์ความรู้ต่าง ๆ

เวปบอร์ด ถาม-ตอบ ปัญหา

คลิก

คลิก

คลิก


จำนวนผู้เยี่ยมชม


       

  สำนักนโยบายและแผน (สนผ.)  

Policy And Planning Bureau

Website : http://ppb.moi.go.th

E-mail : moi0211@moi.go.th

ตำแหน่ง/ยศ-ชื่อ-สกุล

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร Tel./Fax

Position/Ranks-Name-Surname

ที่ทำงาน (Office)

บ้านพัก (House)

 

องค์การฯ (Tel.)

สื่อสาร สป.

โทรสาร (Fax)

องค์การฯ (Tel.)

มือถือ (Mobile)

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน          
นายทรงกลด  สว่างวงศ์

0-2222-4156

50570

0-2222-4156

-

08-9897-9288*

Mr.Songklod Sawangwong  

50686

     
เลขานุการ          
นายกิตติพงษ์ เมฆคะ

0-2222-4156

50570

0-2222-4156

-

08-4608-3104

   

50686

     
           
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์           

นางศุภรินทร์ เสนาธง

0-2223-4920

50445

0-2223-4920

-

08-9897-9306*

Mrs.Suparin Senathong          
เลขานุการ          
น.ส.พิชชานันท์ โคตรศรีเพชร

0-2223-4920

50445

0-2223-4920

 -

08-0021-9801

           
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ (กอก.)          

นางนิทัศนีย์ ฉัตรโชติกวงศ์

0-2222-4125

50769

-

-

08-5484-2084

Mrs.Nithassanee Chatchotikawong          
กลุ่มงานบริหารงานพัสดุและงบประมาณ          
น.ส.อรวรรณ  วงษ์สมบูรณ์

0-2222-4152

50587

0-2222-4152

-

08-1754-1952

           
งานจัดซื้อจัดจ้าง        

-

-

50440

-

-

-

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไปและงานบุคคล          
นางรุ่งทิวา  กระจายกลิ่น

0-2226-5886

50618

0-2226-5886

-

08-4661-4596

หัวหน้างานธุรการ          
นางสุกัญญา  คำทอง

0-2226-5886

50617

0-2226-5886

-

08-3131-7725

-

 

50616

 

-

-

ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผนรวม (กผร.)          

นางจริยา ชุมพงศ์

0-2221-9468

50573

0-2223-4870

-

08-5484-2439

Mrs.Jariya Chumpong          
ฝ่ายประสานนโยบายและแผนมหาดไทย          
หัวหน้าฝ่ายนโยบายฯ          
น.ส.ขนิษฐา  แจ้งใจ

0-2221-9468

50578

0-2223-4870

-

08-1900-4466

น.ส.สุทธิรดา  ไยยธรรม

0-2221-9468

50580

0-2223-4870

-

08-5398-6169

น.ส.นนทญา หงษ์รัตน์ 

0-2221-9468

50754

0-2223-4870

-

08-6619-8984

น.ส.ดรุณศิริ แพน้อย

0-2221-9468

50755

0-2223-4870

-

08-1536-2705

นายเอกลักษณ์  อุปริรัตน์

0-2221-9468

50574

0-2223-4870

-

08-5143-8243

ว่าที่ ร.ต.มนตรี  ใจงาม

0-2221-9468

50577

0-2223-4870

-

08-4708-1582

ฝ่ายประสานงบประมาณ          
น.ส.ดุษฏี  พฤกษเศรษฐ

0-2221-4203

50461

0-2221-4203

-

08-5484-2059

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ          
นายไพฑูรย์  ทองหอม

0-2221-4203

50569

0-2222-4854

-

08-4436-4703

น.ส.ดารารัตน์  เงินเขียว

0-2221-4203

50462

0-2222-4854

-

08-1721-3644

น.ส.จตุพร  ชูดวง

0-2221-4203

50451

0-2222-4854

-

08-9727-0627

นายกิติพัฒน์  ตันตสุรฤกษ์

0-2221-4203

50803

0-2221-4203

-

08-5136-5631

นายพงศธร  ช้างโสภา

0-2221-4203

50451

0-2221-4203

-

08-6780-6212

งานธุรการ          
นางลักษิตา  สุวัฒน์กิตติวงศ์

0-2221-9468

50577

0-2223-4870

-

08-3131-7725

น.ส.ศิริพร  มูลละ

0-2221-9468

50577

0-2221-9468

-

08-1308-8990

           
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายใน (กมน.)          
นายคณิต คงช่วย

0-2222-2148

50610

0-2222-4162

-

08-5484-2095

Mr.Kanit Kongchouy          
กลุ่มงานด้านความมั่นคงภายใน          
หัวหน้ากลุ่มฯ          
นายปฐมพล เย็นอาคาร

0-2222-2148

50611-3

0-2222-4162

-

08-5484-2209

น.ส.วัลย์ณรัตน์ ศิริโรจน์

0-2222-2148

50611-3

0-2222-4162

-

08-9159-8576

น.ส.แกมแก้ว  คงเชื้อนาค

0-2222-2148

50611-3

0-2222-4162

-

08-1341-2942

กลุ่มงานการประสานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้          
หัวหน้ากลุ่มฯ          

-

0-2222-2148

50611-3

0-2222-4162

-

-

นายรุจภัทร  ฐอสุวรรณ

0-2222-2148

50611-3

0-2222-4162

-

08-9617-0777

งานธุรการ          

-

0-2222-2148

50611-3

0-2222-4162

-

-

           
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชน          
และส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กพถ.)          

นางรชตภร โตดิลกเวชช์

0-2223-5249

50507

0-2223-5249

-

08-5484-2046

Mrs.Rachathaporn Todilokvech          
หัวหน้ากลุ่มงานฯ          
น.ส.พรพรรณ  เดชะพหุล

0-2223-5244

50508

0-2223-5249

-

08-5484-2041

           
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและปกครองท้องถิ่น          
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชนบท          

นางสาวปัณฑารีย์ โชรัมย์

0-2223-5245

50634

0-2223-5249

-

08-1820-5224

นางสาวกุลธิดา ตันเจริญ

0-2223-5244

50634

0-2334-5249

-

08-1207-6262

ว่าที่ ร.ต. พิทักษ์ ดาวัน

0-2223-5249

50515

0-2223-5249

-

09-5384-4909

           
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง (กสม.)          
นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี

0-2222-1855

50430

0-2222-4160

-

08-5484-2083

         
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย          
นายสมพร ยิ้มเผือก

0-2222-4160

50432

0-2222-4160

-

09-2265-9251

น.ส.ธัญชล  พิชิต

-

50446

0-2222-4160

-

-

น.ส.รุ่งรัตน์  สังข์ศร

0-2223-5242

50443

0-2222-4160

-

-

นายวิชิต สุวรรณรัตน์

0-2222-4160

50447

0-2222-7160

-

-

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านโยธาธิการและผังเมือง          

นางสุมณฑา  รุ่งเรือง

-

50435

0-2222-4160

-

-

กลุ่มงานรัฐวิสาหกิจ

 

 

 

 

 

นางกัญญรัตน์  นฤภัย

-

50433

0-2222-4160

0-2222-4160

-

นางศุภสิตา  งามวงษ์วาน

-

50175

0-2222-4160

-

-

งานธุรการ          
นางพิมพ์ลักษณ์ ตั้งพงศาวลีกุล

0-2222-1855

50439

0-2222-4160

-

-

นายจรัญ  วงศ์หงษ์

-

50433

0-2222-4160

-

-

           
ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการพิเศษ (กกพ.)          
นายชัยรัตน์ แก้วเพียงเพ็ญ

0-2221-8095

50034

0-2221-8095

-

08-5489-3621

Mr.Chairat Kaewpiangphen          
หัวหน้ากลุ่มฯ

 

 

 

 

 

นายชินวัฒน์ อัศโนมันต์

0-2221-8095

50034

0-2221-8095

-

09-1082-6378

น.ส.อรอุมา  วรแสน

0-2221-8095

50034

0-2221-8095

-

-

นางสาวเบ็ญจรัศม์ มาประณีต

0-2221-8095

50035

0-2221-8095

-

08-6472-5595

นางสาวสุคนทิพย์ ทิพวัฒน์

0-2221-8095

50035

0-2221-8095

-

08-1339-1958

           
ผู้อำนวยการกลุ่มงานติดตามและประเมินผล (กตป.)          
น.ส.สุขใจ กาญจนพิบูลย์

0-2223-5247

50521

0-2223-5247

-

08-5484-2049

Miss Sukjai Kanjanapiboon          
หัวหน้ากลุ่มฯ          
นางศิโรรัตน์ ชินอักษร

0-2622-0965

50473

0-2223-5247

-

08-9201-9393

น.ส.กาญจนา  โนรี

0-2223-5247

50523

0-2223-5247

 -

08-1458-7402

นายทวีศักดิ์  ใจรังษี

0-2622-2965

50482

0-2223-5247

 -

08-9471-9615

น.ส.กนกทิพย์ ทิมเครือจีน

0-2223-5246

50518

0-2223-5247

 -

08-9639-1976

น.ส.มาลินดา เทวาพิทักษ์

0-2223-5247

50522

0-2223-5247

 -

08-1448-3443

นายอธิป   มั่นใจอารย์

0-2223-5247

50518

0-2223-5247

 -

08-7995-6634

นายบัญชา  เขตประทุม

0-2223-5247

50522

0-2223-5247

 -

08-4697-9357

           
           
         
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานการพัฒนาพื้นที่ตามพระราชดำริ (กปพ.)          
นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์

0-2226-6029

50510

0-2226-6029

-

06-1417-2741

Mr.Phumiwat Udomsub          
หัวหน้ากลุ่มงานประสานการพัฒนาพื้นที่ตามพระราชดำริ          

น.ส.นภัสวรรณ  ภู่เจริญ

0-2226-6029

50679

0-2226-6029

-

08-7907-1386

งานประสานการพัฒนาพื้นที่ตามพระราชดำริ          
นายบรรยงค์ ทองสุวรรณ์

0-2226-6029

50658

0-2226-6029

-

08-1117-5633

นางสาวอัญญรัตน์ อภิบาลศรี

0-2226-6029

50509

0-2226-6029

-

08-9891-2337

นางสาวพลอยกมลวัน ธัญญสัญชัย

0-2226-6029

50514

0-2226-6029

-

08-9494-4969

นางสาวจันทร์เพ็ญ จันทร์มิตร

0-2226-6029

50514

0-2226-6029

-

08-9676-1591

เจ้าหน้าที่ประสานโครงการพื้นที่ขยายผลปิดทองหลังพระ          
สืบสานแนวพระราชดำริ          
นายอุดมพร  วังสว่าง

0-2226-6029

50514

0-2226-6029

-

08-4678-7906

           
         
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศอ.ปส.มท.)        

นาวสาวสุวรรณา พูลโต

0-2225-3339

50620-1

0-2226-0198

-

08-1843-4332

นางสาวอินทิรา มินช่าง

0-2225-3339

50620-1

0-2226-0198

-

08-6570-7555

นางสาวทิพย์มาศ ธรรมพินิจ

0-2225-3339

50620-1

0-2226-0198

-

08-8014-5878

ภาพกิจกรรม
  
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

กระทรวงต่างๆ

เว็บจังหวัด

เกี่ยวกับ สกพ. / Link

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต

สนผ. กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. กสม. กปพ. กอก.
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศอ.ปส.มท.)
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่buncha_ket@moi.go.thcopyright 2008 สนผ. Allrights reserved*