แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
Download
คู่มือแนวทางการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
Download
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
Download
- แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลองค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)
- แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)
- แบบฟอร์มรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปย.2)
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2556