สนผ. กผร. กกพ. กตป. กพถ. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.

ผู้บริหาร
นายคณิต คงช่วย
นิติกรชำนาญการพิเศษ รกน.ผอ. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายใน

องค์ความรู้ต่าง ๆ

เวปบอร์ด ถาม-ตอบ ปัญหา

เศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน กระทรวงมหาดไทย ( ศตจ.มท )

ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศตส.มท.)

คลิก

คลิก

คลิก

<< August 2016 >>
S M Tu W Th F Sa
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

จำนวนผู้เยี่ยมชม


       

การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย

 

 

 

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ปวงประชาเป็นสุข ตามนโยบายปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนิน“โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ปวงประชาเป็นสุข” ตามนโยบายปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน ๒๕๕๔ โดยมีเป้าหมายสำคัญที่จะสนองนโยบายดังกล่าว ๕ ประการ กล่าวคือ

๑) ต้องการเทิดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยน้อมนำพระราชดำริมาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในลักษณะปฏิบัติบูชา โดยให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินกิจกรรม

๒) ต้องการให้ประชาชนได้รับทราบ และตระหนักถึงคุณูปการอันยิ่งใหญ่ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ และนำพระราชดำริต่างๆ มาขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืน

๓) ต้องการให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้ามาร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และน้อมนำพระราชดำริไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

๔) สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันสำคัญ ร่วมดำเนินเครือข่ายที่เข้มแข็งในการปกป้องสถาบันสำคัญ

๕) น้อมนำองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มาเป็นที่พึ่งทางจิตใจ เป็นศูนย์รวมใจของปวงชนชาวไทย เพื่อก่อให้เกิดความสงบ สันติ และสามัคคี ลักษณะทั่วไปของโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายปกป้องสถาบันสำคัญของชาติดังกล่าวจะมีลักษณะ เป็น “ปฏิบัติบูชา เพื่อเทิดพระเกียรติ” ซึ่งหมายถึง โครงการ/กิจกรรมมีลักษณะการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยส่วนรวมหรือสาธารณประโยชน์ สร้างสำนึกของประชาชนให้เกิดความสามัคคีและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เช่น กิจกรรมเพื่อส่งเสริมรักษาวัฒนธรรมและประเพณี กิจกรรมเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

สำหรับโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ปวงประชาเป็นสุข กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดลักษณะเฉพาะพิเศษเพิ่มเติมอีก ดังนี้

๑) เป็นโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ หรือเป็นโครงการใหม่ที่น้อมนำแนวพระราชดำริในการพัฒนาด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการน้ำ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น

๒) เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยส่วนรวม หรือสาธารณประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน สร้างสำนึกของประชาชนให้เกิดความสามัคคี และความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

๓) ไม่เป็นโครงการ/กิจกรรมที่มีลักษณะเกี่ยวกับการศึกษาดูงาน การจัด อบรมงานพิธีการต่างๆ การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี การจัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน การจัดกิจกรรมเพื่อการกุศล และงานกีฬาและนันทนาการ เป็นต้น 

๔) ความชัดเจนของโครงการ/กิจกรรม ต้องสามารถระบุผลสำเร็จในเชิงปริมาณ ได้แก่ จำนวนประชาชน และจำนวนพื้นที่ ที่จะได้รับประโยชน์จากการจัดทำโครงการ/กิจกรรม   และระบุผลสำเร็จในเชิงคุณภาพของโครงการ/กิจกรรมนั้น ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ปวงประชาเป็นสุข

กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดหลักเกณฑ์ของโครงการ/กิจกรรมไว้ดังนี้

๑. โครงการต้องมีวัตถุประสงค์ด้านใดด้านหนึ่งชัดเจน คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน

๒. การน้อมนำแนวทางพระราชดำริมากำหนดเป็นแนวทางการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน

๓. การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน

๔. ความชัดเจนของโครงการ/กิจกรรม คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน

รวมแล้วคะแนนเฉลี่ยของโครงการ/กิจกรรมที่จังหวัดเสนอจะต้องไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐

จึงจะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย ผลการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมของทุกจังหวัดผ่านเกณฑ์ทุกโครงการ/กิจกรรม กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๔ จำนวน ๗.๔ ล้านบาท จัดสรรให้จังหวัดจัดทำโครงการ/กิจกรรมตามที่เสนอในวงเงินไม่เกินจังหวัดละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จำแนกประเภทของโครงการ/กิจกรรมออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้

๑. จังหวัดที่จัดทำโครงการ/กิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง มีจำนวน ๔๘ จังหวัด ได้แก่     ๑.กระบี่ ๒.กำแพงเพชร ๓.จันทบุรี ๔.ฉะเชิงเทรา ๕.ชัยนาท ๖.ชัยภูมิ ๗.ชุมพร            ๘.เชียงใหม่ ๙.ตรัง ๑๐.ตราด ๑๑.นครนายก ๑๒.นครปฐม ๑๓.นครราชสีมา ๑๔.นนทบุรี ๑๕.นราธิวาส ๑๖.ปราจีนบุรี ๑๗.พระนครศรีอยุธยา ๑๘.พังงา ๑๙.พัทลุง ๒๐.พิจิตร      ๒๑.พิษณุโลก ๒๒.เพชรบุรี ๒๓.มหาสารคาม ๒๔.มุกดาหาร ๒๕.ยโสธร ๒๖.ระนอง     ๒๗.ระยอง ๒๘.ราชบุรี ๒๙.ลำปาง ๓๐.ลำพูน ๓๑.สงขลา     ๓๒.สมุทรสงคราม ๓๓.สมุทรสาคร ๓๔.สระแก้ว ๓๕.สระบุรี ๓๖.สิงห์บุรี ๓๗.สุโขทัย ๓๘.สุพรรณบุรี ๓๙.สุราษฎร์ธานี ๔๐.สุรินทร์ ๔๑.หนองคาย ๔๒.หนองบัวลำภู ๔๓.อ่างทอง ๔๔.อุตรดิตถ์ ๔๕.อุทัยธานี และ ๔๖.อุบลราชธานี

๒. จังหวัดที่จัดทำโครงการ/กิจกรรมด้านการบริหารจัดการน้ำ การอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ๑.กาญจนบุรี ๒.กาฬสินธุ์ ๓.ขอนแก่น ๔.ชลบุรี ๕.เชียงราย ๖.ตาก ๗.นครพนม ๘.นครศรีธรรมราช ๙.นครสวรรค์ ๑๐.น่าน ๑๑.บุรีรัมย์ ๑๒.ปทุมธานี ๑๓.ประจวบคีรีขันธ์ ๑๔.ปัตตานี ๑๕.พะเยา ๑๖.เพชรบูรณ์ ๑๗.แพร่ ๑๘.ภูเก็ต ๑๙.แม่ฮ่องสอน ๒๐.ยะลา ๒๑.ลพบุรี ๒๒.เลย ๒๓.ศรีสะเกษ ๒๔.สกลนคร ๒๕. สตูล ๒๖.สมุทรปราการ ๒๗.อำนาจเจริญ และ ๒๘.อุดรธานี

สำหรับหน่วยงานระดับกรมและรัฐวิสาหกิจในส่วนกลาง นั้น ได้จัดทำโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ปวงประชาเป็นสุข เข้าร่วมด้วย จำนวน ๕ หน่วยงาน ๑๘ โครงการ ดังนี้

๑) กรมการพัฒนาชุมชน ๒) กรมการปกครอง ๓) การไฟฟ้านครหลวง ๔) การประปานครหลวง และ ๕) การประปาส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น ๙๓ โครงการ/กิจกรรม

ภารกิจของกลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายใน สำนักนโยบายและแผน
สำนักงานปลัดกระ่ทรวงมหาดไทย

งานด้านการจัดทำนโยบาย การแปลงนโยบายและการจัดทำยุทธศาสตร์ แนวทาง หรือแผนแม่บท และแผนปฎิบัติการด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายใน และการอำนวยความเป็นธรรม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย       

แนวคิดการทำงาน : วิสัยทัศน์โดดเด่น จัดเจนการงาน บริการเป็นมิตร มีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม

ภาพกิจกรรม
  วันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

กระทรวงต่างๆ

เว็บจังหวัด

ลิงค์ต่างๆ
เกี่ยวกับ สมน. / Link

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต

สนผ. กผร. กกพ. กตป. กพถ. ศอ.ปส.มท. กสม. กปพ. กอก.
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายใน (กมน.)
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่ buncha_ket@moi.go.thcopyright 2008 สนผ. Allrights reserved*