11. ผลการเบิกจ่ายงบฯ ปี 58 ในรอบ 7 วัน ครั้งที่ 11 (19ธ.ค.57