พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  
Download
ตัวอย่างของข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบทุกประเภทที่ระบุไว้ในมาตรา 9 ของ พระราชบัญญติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
Download
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
มาตรา 9 (2) นโยบายและการตีความ
มาตรา 9 (3) แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินงาน
มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษาตามาตรา 7 วรรคสอง
มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาผูกขาดตัดตอน สัญญาร่วมทุนกับเอกชนจัดทำบริการสาธารณะ สัญญาอื่นๆ เช่น จัดซื้อจัดจ้าง
มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้ง โดยกฏหมาย และ มติครม.
มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด ได้แก่
1. ประกาศประกวดราคา/สอบราคาที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้ว
2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบ สขร.1
3. เอกสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
4. เกณฑ์มาตราฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน เช่น การให้บริการประชาชน การบริหารของหน่วยงาน การบริหารงานบุคคล การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
5. งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ