ลำดับ เรื่อง มาตรา กลุ่มงาน ดาวน์โหลด
1 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว6577 ลงวันที่ 20 พ.ย. 2560 เรื่องแจ้งผลการพิจารณาโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบท (24 พ.ย. 2560) 9(1) กปพ.
2 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว1707 ลว 1 พ.ย. 2560 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (1 พ.ย. 2560) 9(1) กปพ.