ลำดับ เรื่อง มาตรา กลุ่มงาน ดาวน์โหลด
1 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว7338 เรื่อง แนวทางการคัดเลือกตลาดประชารัฐที่มีศักยภาพเพื่อเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว (29 ธ.ค. 2560) 9(2) กกพ.
2 ขอเชิญประชุมมอบนโยบายตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561 (20 ธ.ค. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
3 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6998 เรื่องการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย (13 ธ.ค. 2560) 9(2) กกพ.
4 ภารกิจสำคัญของกระทรวง มหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (8 ธ.ค. 2560) 9(2) กผร.
5 เชิญประชุมหัวหน้าหน่วยสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (ฝ่ายไทย) (8 ธ.ค. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
6 ผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (4 ธ.ค. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
7 ด่วนที่สุดที่ มท 0211.1/ว6853 เรื่อง การดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย (4 ธ.ค. 2560) 9(2) กกพ.
8 ขอความร่วมมือกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู (29 พ.ย. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
9 การรายงานผลการดำเนินงานยาเสพติด ปีงบประมาณ 2561 (28 พ.ย. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
10 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6673 เรื่อง ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ (24 พ.ย. 2560) 9(2) กกพ.
11 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6610 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) (21 พ.ย. 2560) 9(2) กกพ.
12 สรุปรายงานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) ตามคำสั่ง ศอ.ปส. ที่ 2/2560 (15 พ.ย. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
13 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6397 เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนการซื้อข้าวคุณภาพจากโครงการของรัฐ (10 พ.ย. 2560) 9(2) กกพ.
14 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6372 เรื่อง การประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ลงทะเบียนโครงการตลาดประชารัฐวิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย (9 พ.ย. 2560) 9(2) กกพ.
15 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6292 เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกร้านค้าเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐระดับจังหวัด (6 พ.ย. 2560) 9(2) กกพ.
16 ขอแจ้งการปรับชื่อศูนย์ขวัญแผ่นดินในระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (3 พ.ย. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
17 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5631 เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (3 ก.พ. 2560) 9(2) กกพ.
18 สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ (30 ต.ค. 60) 9(2) กผร.
19 โครงการตลาดประชารัฐ วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว 6145 (30 ต.ค. 60) 9(2) กกพ.
20 สรุปผลการประชุมมอบนโยบาย ข้อราชการของ มท. ฯ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ (27 ต.ค. 60) 9(2) กผร.
21 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว 6110 เรื่อง ขอความร่วมมือเข้าร่วมการประเมินปริมาณผลผลิตข้าว ปี 2560/61 (27 ต.ค. 60) 9(2) กกพ.
22 การแก้ไขรายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ในระบบ NISPA (24 ต.ค.60) 9(2) ศอ.ปส.มท.
23 ชี้แจ้งแนวทางโครงการตลาดประชารัฐวิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว 6043 (24 ต.ค.60) 9(2) กกพ.
24 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว 6040 เรื่อง สรุปผลการประชุมการแก้ไขปัญหาสับปะรด และพิจารณาระบบคาดการณ์ผลผลิตทางการเกษตร (24 ต.ค. 60) 9(2) กกพ.
25 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561) (11 ต.ค. 60) 9(2) ศอ.ปส.มท.
26 สรุปผลการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของ มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อ วันที่ ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ (29 ก.ย. 60) 9(2) กผร.
27 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การนำตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูการบำบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู พ.ศ. 2560 (26 ก.ย. 60) 9(2) ศอ.ปส.มท.
28 การทบทวนโครงสร้างการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่ (22 ก.ย. 60) 9(2) ศอ.ปส.มท.
29 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5344 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับข้อเสนอเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละพื้นที่ (area-based approach) (21 ก.ย. 60) 9(2) กกพ.
30 แจ้งการปิดระบบรายงานข้อมูลด้านการบำบัดรักษายาเสพติด (บสต.เก่า และ NISPA เฉพาะแผนบำบัด) (19 ก.ย. 60) 9(2) ศอ.ปส.มท.
31 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5285 เรื่อง การตรวจสอบการกักตุนสินค้าเพื่อขึ้นราคาขายเอาเปรียบผู้บริโภค (19 ก.ย. 60) 9(2) กกพ.
32 การจัดทำเป้าหมายการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษายาเสพติดระดับจังหวัดเพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (13 ก.ย. 60) 9(2) ศอ.ปส.มท.
33 แจ้งเวียนคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 10/2560 เรื่อง มาตรการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติงานสืบสวนปราบปรามยาเสพติด (6 ก.ย. 60) 9(2) ศอ.ปส.มท.
34 โครงการประชุมชี้แจงการดำเนินงานลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) (30 ส.ค. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
35 บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมืออย่างเป็นทางการ เรื่อง การลดอันตรายจากยาเสพติด (30 ส.ค. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
36 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นเพื่อพิจารณายกร่างแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) (16 ส.ค. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
37 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว4478 เรื่อง การดำเนินโครงการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล และสิ่งที่ส่งมาด้วย (10 ส.ค. 2560) 9(2) กกพ.
38 ที่ มท 0211.1/ว4403 เรื่อง แนวทางการนำแผนการศึกษาเเห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 สู่การปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน (8 ส.ค. 2560) 9(2) กกพ.
39 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติด ผ่านระบบ Tele Conference (3 ส.ค. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
40 ขอเรียนเชิญเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และสนับสนุนการจัดมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2560 (3 ส.ค. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
41 จัดตั้งสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (Border Liaison Office : BLO) เพิ่มเติม (31 ก.ค. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
42 (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว4122 ลว. 25 กรกฎาคม 2560)การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 ก.ค.2560 (25 ก.ค. 2560) 9(2) กปพ.
43 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว4070 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 8/2560 (21 ก.ค. 2560) 9(2) กกพ.
44 ด่วนที่สุด ที่ มท.0211.1/ว4038 เรื่อง โครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้าข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร (20 ก.ค. 2560) 9(2) กกพ.
45 ขอความร่วมมือกำกับดูแลการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด (19 ก.ค. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
46 การประชุมแนวทางการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ระหว่างวันที่ 24-31 ก.ค.60 (17 ก.ค. 2560) 9(2) กปพ.
47 มท 0211.1/ว3974 สรุปผลการประชุมแก้ไขปัญหาสับปะรดและระบบคาดการณ์ผลผลิตทางการเกษตร ครั้งที่ 1/2560 (17 ก.ค. 2560) 9(2) กกพ.
48 การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน ยาเสพติด ประจำปี 2559 (12 ก.ค. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
49 มาตรฐานการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดรูปแบบ "ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม" (7 ก.ค. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
50 ด่วนที่สุด ที่ มท.0211.1/ว3807 เรื่อง การดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย (6 ก.ค. 2560) 9(2) กกพ.
51 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ ป.ย.ป. ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2560 (4 ก.ค. 2560) 9(2) กกพ.
52 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3718 เรื่อง สรุปผลการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 (3 ก.ค. 2560) 9(2) กกพ.
53 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3646 เรื่องการขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (30 มิ.ย. 2560) 9(2) กกพ.
54 ขอรับการสนับสนุนการดำเนินการศึกษาติดตามผู้ผ่านค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศูนย์ขวัญแผ่นดิน) (26 มิ.ย. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
55 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3482 เรื่องการน้อมนำพระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เรื่องการศึกษาและการสร้างคนดีมีคุณธรรมไปขับเคลื่อนการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม (22 มิ.ย. 2560) 9(2) กกพ.
56 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3439 เรื่อง ข้อมูลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร (21 มิ.ย. 2560) 9(2) กกพ.
57 ขออนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560 (19 มิ.ย. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
58 สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวง มหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๖๐ ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพฯ (15 มิ.ย. 2560) 9(2) กผร.
59 ด่วนที่สุดที่ มท 0211.1/ว3266 เรื่อง การเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพเเละความอบอุ่นในครอบครัว (13 มิ.ย. 2560) 9(2) กกพ.
60 แจ้งผลการประเมินหมู่บ้าน/ชุมชน รอบที่ 1 ปี 2560 (12 มิ.ย. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
61 แจ้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่อผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (12 มิ.ย. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
62 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3187 วิทยุในราชกากระทรวงมหาดไทย (9 มิ.ย. 2560) 9(2) กกพ.
63 สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ (6 มิ.ย. 2560) 9(2) กผร.
64 เอกสารประกอบการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของ มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพฯ (5 มิ.ย. 2560) 9(2) กผร.
65 การติดตามพื้นที่ปลูกข้าว ปี 60/61 (31 พ.ค. 2560) 9(2) กกพ.
66 ที่ มท 0211.1/ว2883 เรื่อง ขอให้เฝ้าระวังการก่อเหตุทะเลาะวิวาท ของนักเรียน นักศึกษา (26 พ.ค. 2560) 9(2) กกพ.
67 การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์ อวอร์ดประจำปี 2560 (22 พ.ค. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
68 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2682 เรื่อง การตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/256 (18 พ.ค. 2560) 9(2) กกพ.
69 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2600 ลว 15 พ.ค. 60 เรื่อง แนวทางการจัดทำแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในช่วงขาดแคลน (15 พ.ค. 2560) 9(2) กกพ.
70 ประชาสัมพันธ์การปิดระบบรายงาน ข้อมูลด้านการบำบัดรักษายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560 (11 พ.ค. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
71 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2565 เรื่อง การดำเนินการตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว (11 พ.ค. 2560) 9(2) กกพ.
72 การประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (8 พ.ค. 2560) 9(2) กปพ.
73 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2483 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 21 จังหวัด (8 พ.ค. 2560) 9(2) กกพ.
74 หนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0211.1/ว2409 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (4 พ.ค. 2560) 9(2) กกพ.
75 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ปี 2560 (1 พ.ค. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
76 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2284 ลว 28 เม.ย. 60 เรื่อง การติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด (28 เม.ย. 2560) 9(2) กกพ.
77 เร่งดำเนินการนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (27 เม.ย. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
78 ประกาศการกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2560/61 รอบที่ 1 (26 เม.ย. 2560) 9(2) กกพ.
79 การจัดทำข้อมูลประเมินหมู่บ้าน/ชุมชน รอบที่ 1 ปี 2560 (21 เม.ย. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
80 ที่ มท 0211.1/ว2035,06350 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ชะลอการปลูกข้าว ปี 2559/60 รอบที่ 3 ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา 21 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร (19 เม.ย. 2560) 9(2) กกพ.
81 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2034เรื่อง ขอให้รายงานข้อมูลปัญหาอุปสรรค ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (18 เม.ย. 2560) 9(2) กกพ.
82 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1875 เรื่อง สรุปข้อมูลนโยบายด้านการเกษตร ปี 2560 (18 เม.ย. 2560) 9(2) กกพ.
83 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1985 เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติงานภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 (12 เม.ย. 2560) 9(2) กกพ.
84 การศึกษาดูงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ของคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานประสานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLOs) ไทย - เมียนมา - ลาว ครั้งที่ 2 (31 มี.ค. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
85 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1682 เรื่อง ข้อสั่งการเกี่ยวกับการเพิ่มความระมัดระวังในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ราชการ (28 มี.ค. 2560) 9(2) กกพ.
86 ตรวจสอบข้อมูลสถานที่ให้บริการด้านการบำบัดฟื้นฟู (23 มี.ค. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
87 หนังสือด่วนที่สุด มท 0211.9/ว 195 ลว 21 มีนาคม 2560 เรื่อง โครงการปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (21 มี.ค. 2560) 9(2) กปพ.
88 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1536 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน (21 มี.ค. 2560) 9(2) กกพ.
89 แนวทางการดำเนินงานกับเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ที่อยู่นอกสถานศึกษา (20 มี.ค. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
90 แนวทางการดำเนินงานลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) (20 มี.ค. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
91 สรุปผลการปฏิบัติงานสำคัญของผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มภารกิจที่ 5 (17 มี.ค. 2560) 9(2) กมน.
92 ด่วนที่สุดที่ มท. 0211.1/ว1355 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเเละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรื่องการบริหารแผ่นดิน และเรื่องอื่นๆ (13 มี.ค. 2560) 9(2) กกพ.
93 มท 0211.9/ว1302 ลว. 10 มี.ค. 2560) เรื่องโครงการปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย) (10 มี.ค. 2560) 9(2) กปพ.
94 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1319 เรื่อง ข้อแนะนำการดำเนินการจัดเตรียมแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาลัยแล้ง (10 มี.ค. 2560) 9(2) กกพ.
95 การเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง (9 มี.ค. 2560) 9(2) กมน.
96 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด (สิงหาคม 2559) (9 มี.ค. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
97 (ด่วนที่สุด มท 0211.9/ว 1257) โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 2 - 3 (8 มี.ค. 2560) 9(2) กปพ.
98 ประเด็นการติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560 (28 ก.พ. 2560) 9(2) กผร.
99 ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (27 ก.พ. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
100 เรื่อง ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0879 ลงวันที่ 20 ก.พ. 60 การใช้กลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปในภูมิภาค (20 ก.พ. 2560) 9(2) กกพ.
101 รายงานการกัก ยึด หรืออายัดสารเคมีควบคุม ที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศกระทรวงยุติธรรมฯ (19 ม.ค. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
102 สรุปประเด็นสำคัญการประชุมมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560 (16 ม.ค. 2560) 9(2) กผร.