ลำดับ เรื่อง มาตรา กลุ่มงาน ดาวน์โหลด
1 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1118 ลว 27 ก.พ. 61 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3 (27 ก.พ. 2561) 9(2) กกพ.
2 สรุปผลการประชุมซักซ้อมแนวทาง การขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบ VCS เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 61 (26 ก.พ. 2561) 9(2) กกพ.
3 สรุปผลการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา ประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (26 ก.พ. 2561) 9(2) กผร.
4 สรุปผลการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ครั้งที่ 5 ผ่านระบบ VCS หนังสือ ที่ มท 0211.1/ว1034,ว1035,ว1036,ว1037 (23 ก.พ. 2561) 9(2) กกพ.
5 วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0211.1/ว0904 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม (16 ก.พ. 2561) 9(2) กกพ.
6 การบูรณาการแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (15 ก.พ. 2561) 9(2) กกพ.
7 การกำหนดเกณฑ์ตัดสินผลบวก (cut-off value) ชุดทดสอบสารเสพติด เมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ (13 ก.พ. 2561) 9(2) ศอ.ปส.มท.
8 การแก้ไขกฎหมายยาเสพติด (9 ก.พ. 2561) 9(2) ศอ.ปส.มท.
9 ขอเชิญชวนจังหวัดและชมรม ในสังกัดที่มีการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561 (2 ก.พ. 2561) 9(2) ศอ.ปส.มท.
10 เป้าหมายและผลการดำเนินงานตามแผนบำบัดรักษา ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 (2 ก.พ. 2561) 9(2) ศอ.ปส.มท.
11 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0614เรื่อง การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับพื้นที่ (1 ก.พ. 2561) 9(2) กกพ.
12 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0485 เรื่อง แนวทางก้าวต่อไปของตลาดประชารัฐ วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย (26 ม.ค. 2561) 9(2) กกพ.
13 สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (24 ม.ค. 2561) 9(2) กผร.
14 ขอความร่วมมือกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู (22 ม.ค. 2561) 9(2) ศอ.ปส.มท.
15 การดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557 (22 ม.ค. 2561) 9(2) ศอ.ปส.มท.
16 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว14204 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 (18 ม.ค. 2561) 9(2) กกพ.
17 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0281 เรื่อง ติดตามความก้าวหน้าตามประเด็นการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน (17 ม.ค. 2561) 9(2) กกพ.
18 ประกาศการกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2560/61 รอบที่ 2 (8 ม.ค. 2561) 9(2) กกพ.
19 ด่วนที่สุด ที่ 0211.1/ว0023 เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนการตรวจสอบปริมาณสินค้าเกษตร (4 ม.ค.2561) 9(2) กกพ.
20 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว7338 เรื่อง แนวทางการคัดเลือกตลาดประชารัฐที่มีศักยภาพเพื่อเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว (29 ธ.ค. 2560) 9(2) กกพ.
21 ขอเชิญประชุมมอบนโยบายตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561 (20 ธ.ค. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
22 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6998 เรื่องการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย (13 ธ.ค. 2560) 9(2) กกพ.
23 ภารกิจสำคัญของกระทรวง มหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (8 ธ.ค. 2560) 9(2) กผร.
24 เชิญประชุมหัวหน้าหน่วยสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (ฝ่ายไทย) (8 ธ.ค. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
25 ผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (4 ธ.ค. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
26 ด่วนที่สุดที่ มท 0211.1/ว6853 เรื่อง การดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย (4 ธ.ค. 2560) 9(2) กกพ.
27 ขอความร่วมมือกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู (29 พ.ย. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
28 การรายงานผลการดำเนินงานยาเสพติด ปีงบประมาณ 2561 (28 พ.ย. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
29 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6673 เรื่อง ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ (24 พ.ย. 2560) 9(2) กกพ.
30 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6610 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) (21 พ.ย. 2560) 9(2) กกพ.
31 สรุปรายงานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) ตามคำสั่ง ศอ.ปส. ที่ 2/2560 (15 พ.ย. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
32 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6397 เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนการซื้อข้าวคุณภาพจากโครงการของรัฐ (10 พ.ย. 2560) 9(2) กกพ.
33 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6372 เรื่อง การประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ลงทะเบียนโครงการตลาดประชารัฐวิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย (9 พ.ย. 2560) 9(2) กกพ.
34 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว6292 เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกร้านค้าเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐระดับจังหวัด (6 พ.ย. 2560) 9(2) กกพ.
35 ขอแจ้งการปรับชื่อศูนย์ขวัญแผ่นดินในระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (3 พ.ย. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
36 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5631 เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (3 ก.พ. 2560) 9(2) กกพ.
37 สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ (30 ต.ค. 60) 9(2) กผร.
38 โครงการตลาดประชารัฐ วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว 6145 (30 ต.ค. 60) 9(2) กกพ.
39 สรุปผลการประชุมมอบนโยบาย ข้อราชการของ มท. ฯ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ (27 ต.ค. 60) 9(2) กผร.
40 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว 6110 เรื่อง ขอความร่วมมือเข้าร่วมการประเมินปริมาณผลผลิตข้าว ปี 2560/61 (27 ต.ค. 60) 9(2) กกพ.
41 การแก้ไขรายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ในระบบ NISPA (24 ต.ค.60) 9(2) ศอ.ปส.มท.
42 ชี้แจ้งแนวทางโครงการตลาดประชารัฐวิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว 6043 (24 ต.ค.60) 9(2) กกพ.
43 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว 6040 เรื่อง สรุปผลการประชุมการแก้ไขปัญหาสับปะรด และพิจารณาระบบคาดการณ์ผลผลิตทางการเกษตร (24 ต.ค. 60) 9(2) กกพ.
44 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561) (11 ต.ค. 60) 9(2) ศอ.ปส.มท.
45 สรุปผลการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของ มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อ วันที่ ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ (29 ก.ย. 60) 9(2) กผร.
46 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การนำตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูการบำบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู พ.ศ. 2560 (26 ก.ย. 60) 9(2) ศอ.ปส.มท.
47 การทบทวนโครงสร้างการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่ (22 ก.ย. 60) 9(2) ศอ.ปส.มท.
48 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5344 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับข้อเสนอเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละพื้นที่ (area-based approach) (21 ก.ย. 60) 9(2) กกพ.
49 แจ้งการปิดระบบรายงานข้อมูลด้านการบำบัดรักษายาเสพติด (บสต.เก่า และ NISPA เฉพาะแผนบำบัด) (19 ก.ย. 60) 9(2) ศอ.ปส.มท.
50 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5285 เรื่อง การตรวจสอบการกักตุนสินค้าเพื่อขึ้นราคาขายเอาเปรียบผู้บริโภค (19 ก.ย. 60) 9(2) กกพ.
51 การจัดทำเป้าหมายการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษายาเสพติดระดับจังหวัดเพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (13 ก.ย. 60) 9(2) ศอ.ปส.มท.
52 แจ้งเวียนคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 10/2560 เรื่อง มาตรการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติงานสืบสวนปราบปรามยาเสพติด (6 ก.ย. 60) 9(2) ศอ.ปส.มท.
53 โครงการประชุมชี้แจงการดำเนินงานลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) (30 ส.ค. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
54 บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมืออย่างเป็นทางการ เรื่อง การลดอันตรายจากยาเสพติด (30 ส.ค. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
55 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นเพื่อพิจารณายกร่างแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) (16 ส.ค. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
56 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว4478 เรื่อง การดำเนินโครงการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล และสิ่งที่ส่งมาด้วย (10 ส.ค. 2560) 9(2) กกพ.
57 ที่ มท 0211.1/ว4403 เรื่อง แนวทางการนำแผนการศึกษาเเห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 สู่การปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน (8 ส.ค. 2560) 9(2) กกพ.
58 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติด ผ่านระบบ Tele Conference (3 ส.ค. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
59 ขอเรียนเชิญเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และสนับสนุนการจัดมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2560 (3 ส.ค. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
60 จัดตั้งสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (Border Liaison Office : BLO) เพิ่มเติม (31 ก.ค. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
61 (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว4122 ลว. 25 กรกฎาคม 2560)การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 ก.ค.2560 (25 ก.ค. 2560) 9(2) กปพ.
62 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว4070 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 8/2560 (21 ก.ค. 2560) 9(2) กกพ.
63 ด่วนที่สุด ที่ มท.0211.1/ว4038 เรื่อง โครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้าข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร (20 ก.ค. 2560) 9(2) กกพ.
64 ขอความร่วมมือกำกับดูแลการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด (19 ก.ค. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
65 การประชุมแนวทางการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ระหว่างวันที่ 24-31 ก.ค.60 (17 ก.ค. 2560) 9(2) กปพ.
66 มท 0211.1/ว3974 สรุปผลการประชุมแก้ไขปัญหาสับปะรดและระบบคาดการณ์ผลผลิตทางการเกษตร ครั้งที่ 1/2560 (17 ก.ค. 2560) 9(2) กกพ.
67 การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน ยาเสพติด ประจำปี 2559 (12 ก.ค. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
68 มาตรฐานการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดรูปแบบ "ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม" (7 ก.ค. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
69 ด่วนที่สุด ที่ มท.0211.1/ว3807 เรื่อง การดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย (6 ก.ค. 2560) 9(2) กกพ.
70 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ ป.ย.ป. ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2560 (4 ก.ค. 2560) 9(2) กกพ.
71 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3718 เรื่อง สรุปผลการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 (3 ก.ค. 2560) 9(2) กกพ.
72 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3646 เรื่องการขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (30 มิ.ย. 2560) 9(2) กกพ.
73 ขอรับการสนับสนุนการดำเนินการศึกษาติดตามผู้ผ่านค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศูนย์ขวัญแผ่นดิน) (26 มิ.ย. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
74 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3482 เรื่องการน้อมนำพระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เรื่องการศึกษาและการสร้างคนดีมีคุณธรรมไปขับเคลื่อนการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม (22 มิ.ย. 2560) 9(2) กกพ.
75 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3439 เรื่อง ข้อมูลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร (21 มิ.ย. 2560) 9(2) กกพ.
76 ขออนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560 (19 มิ.ย. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
77 สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวง มหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๖๐ ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพฯ (15 มิ.ย. 2560) 9(2) กผร.
78 ด่วนที่สุดที่ มท 0211.1/ว3266 เรื่อง การเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพเเละความอบอุ่นในครอบครัว (13 มิ.ย. 2560) 9(2) กกพ.
79 แจ้งผลการประเมินหมู่บ้าน/ชุมชน รอบที่ 1 ปี 2560 (12 มิ.ย. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
80 แจ้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่อผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (12 มิ.ย. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
81 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว3187 วิทยุในราชกากระทรวงมหาดไทย (9 มิ.ย. 2560) 9(2) กกพ.
82 สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ (6 มิ.ย. 2560) 9(2) กผร.
83 เอกสารประกอบการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของ มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพฯ (5 มิ.ย. 2560) 9(2) กผร.
84 การติดตามพื้นที่ปลูกข้าว ปี 60/61 (31 พ.ค. 2560) 9(2) กกพ.
85 ที่ มท 0211.1/ว2883 เรื่อง ขอให้เฝ้าระวังการก่อเหตุทะเลาะวิวาท ของนักเรียน นักศึกษา (26 พ.ค. 2560) 9(2) กกพ.
86 การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์ อวอร์ดประจำปี 2560 (22 พ.ค. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
87 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2682 เรื่อง การตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/256 (18 พ.ค. 2560) 9(2) กกพ.
88 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2600 ลว 15 พ.ค. 60 เรื่อง แนวทางการจัดทำแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในช่วงขาดแคลน (15 พ.ค. 2560) 9(2) กกพ.
89 ประชาสัมพันธ์การปิดระบบรายงาน ข้อมูลด้านการบำบัดรักษายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560 (11 พ.ค. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
90 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2565 เรื่อง การดำเนินการตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว (11 พ.ค. 2560) 9(2) กกพ.
91 การประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (8 พ.ค. 2560) 9(2) กปพ.
92 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2483 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 21 จังหวัด (8 พ.ค. 2560) 9(2) กกพ.
93 หนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0211.1/ว2409 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (4 พ.ค. 2560) 9(2) กกพ.
94 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ปี 2560 (1 พ.ค. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
95 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2284 ลว 28 เม.ย. 60 เรื่อง การติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด (28 เม.ย. 2560) 9(2) กกพ.
96 เร่งดำเนินการนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (27 เม.ย. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
97 ประกาศการกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2560/61 รอบที่ 1 (26 เม.ย. 2560) 9(2) กกพ.
98 การจัดทำข้อมูลประเมินหมู่บ้าน/ชุมชน รอบที่ 1 ปี 2560 (21 เม.ย. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
99 ที่ มท 0211.1/ว2035,06350 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ชะลอการปลูกข้าว ปี 2559/60 รอบที่ 3 ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา 21 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร (19 เม.ย. 2560) 9(2) กกพ.
100 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว2034เรื่อง ขอให้รายงานข้อมูลปัญหาอุปสรรค ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (18 เม.ย. 2560) 9(2) กกพ.
101 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1875 เรื่อง สรุปข้อมูลนโยบายด้านการเกษตร ปี 2560 (18 เม.ย. 2560) 9(2) กกพ.
102 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1985 เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติงานภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 (12 เม.ย. 2560) 9(2) กกพ.
103 การศึกษาดูงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ของคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานประสานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLOs) ไทย - เมียนมา - ลาว ครั้งที่ 2 (31 มี.ค. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
104 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1682 เรื่อง ข้อสั่งการเกี่ยวกับการเพิ่มความระมัดระวังในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ราชการ (28 มี.ค. 2560) 9(2) กกพ.
105 ตรวจสอบข้อมูลสถานที่ให้บริการด้านการบำบัดฟื้นฟู (23 มี.ค. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
106 หนังสือด่วนที่สุด มท 0211.9/ว 195 ลว 21 มีนาคม 2560 เรื่อง โครงการปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (21 มี.ค. 2560) 9(2) กปพ.
107 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1536 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน (21 มี.ค. 2560) 9(2) กกพ.
108 แนวทางการดำเนินงานกับเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ที่อยู่นอกสถานศึกษา (20 มี.ค. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
109 แนวทางการดำเนินงานลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) (20 มี.ค. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
110 สรุปผลการปฏิบัติงานสำคัญของผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มภารกิจที่ 5 (17 มี.ค. 2560) 9(2) กมน.
111 ด่วนที่สุดที่ มท. 0211.1/ว1355 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเเละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรื่องการบริหารแผ่นดิน และเรื่องอื่นๆ (13 มี.ค. 2560) 9(2) กกพ.
112 มท 0211.9/ว1302 ลว. 10 มี.ค. 2560) เรื่องโครงการปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย) (10 มี.ค. 2560) 9(2) กปพ.
113 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว1319 เรื่อง ข้อแนะนำการดำเนินการจัดเตรียมแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาลัยแล้ง (10 มี.ค. 2560) 9(2) กกพ.
114 การเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง (9 มี.ค. 2560) 9(2) กมน.
115 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด (สิงหาคม 2559) (9 มี.ค. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
116 (ด่วนที่สุด มท 0211.9/ว 1257) โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 2 - 3 (8 มี.ค. 2560) 9(2) กปพ.
117 ประเด็นการติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560 (28 ก.พ. 2560) 9(2) กผร.
118 ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (27 ก.พ. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
119 เรื่อง ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว0879 ลงวันที่ 20 ก.พ. 60 การใช้กลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปในภูมิภาค (20 ก.พ. 2560) 9(2) กกพ.
120 รายงานการกัก ยึด หรืออายัดสารเคมีควบคุม ที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศกระทรวงยุติธรรมฯ (19 ม.ค. 2560) 9(2) ศอ.ปส.มท.
121 สรุปประเด็นสำคัญการประชุมมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560 (16 ม.ค. 2560) 9(2) กผร.