ลำดับ เรื่อง มาตรา กลุ่มงาน ดาวน์โหลด
1 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” (20 ก.พ. 2561) 9(3) กปพ.
2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (17 ม.ค. 2561) 9(3) กผร.
3 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว0224 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เรื่องโครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนกาขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (16 ม.ค. 2561) 9(3) กปพ.
4 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว7352 ลว. 29 ธ.ค. 2560 เรื่อง ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาด้านการเกษตร “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี (29 ธ.ค. 2560) 9(3) กปพ.
5 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.9/ว950 เรื่อง โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (18 ธ.ค. 2560) 9(3) กปพ.
6 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว6843 ลว. 3 ธ.ค. 2560 เรื่อง การจัดกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน”ส่วนภูมิภาค (3 ธ.ค. 2560) 9(3) กปพ.
7 สรุปข้อมูลสถานะของนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ประจำปี 2560 ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ (29 พ.ย. 2560) 9(3) กปพ.
8 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว6633 ลว. 22 พ.ย. 2560 เรื่องการดำเนินงานโครงการจิตอาสา (22 พ.ย. 2560) 9(3) กปพ.
9 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ ง.241) (16 พ.ย. 2560) 9(3) ศอ.ปส.มท.
10 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว6476 ลว. 14 พ.ย. 2560 เรื่องการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (14 พ.ย. 2560) 9(3) กปพ.
11 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว6206 ลว. 31 ต.ค. 2560โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 พ.ย. 2560) 9(3) กปพ.
12 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สป.มท. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัด 76 จังหวัด (31 ต.ค. 60) 9(3) ศอ.ปส.มท.
13 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว5575 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 เรื่อง การมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (29 ก.ย. 60) 9(3) กปพ.
14 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว5505 ลงวันที่ 27 กันยายน 2560 เรื่อง การรับสิ่งของพระราชทานตามโครงการจิตอาสา เฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (27 ก.ย. 60) 9(3) กปพ.
15 ที่ มท 0211.9/ว4927 ลว.31 ส.ค.2560 แจ้งผลการอนุมัติโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2 เพิ่มเติม (4 ก.ย. 60) 9(3) กปพ.
16 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว4926 ลว.31 ส.ค.2560 แจ้งผลการพิจารณาโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบท (4 ก.ย. 60) 9(3) กปพ.
17 การดำเนินงานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (29 ส.ค. 2560) 9(3) กปพ.
18 หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว4447 ลว.9 ส.ค.2560 เรื่องแจ้งผลการพิจารณาโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบท (9 ส.ค. 2560) 9(3) กปพ.
19 หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0211.9/11716 ลว 12 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (13 ก.ค. 2560) 9(3) กปพ.
20 หนังสือด่วนที่สุด มท 0211.9/ว3621 ลว 29 มิถุนายน 2560 เรื่องแจ้งผลการกลั่นกรองโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท (5 ก.ค. 2560) 9(3) กปพ.
21 (ที่ มท. 0211.9/ว3602 ลว. 28 มิถุนายน 2560) การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 (28 มิ.ย. 2560) 9(3) กผร.
22 โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต 2560 (28 มิ.ย. 2560) 9(3) กปพ.
23 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.9/ว3471 ลว. 22 มิถุนายน 2560) ขอให้เร่งรัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท (23 มิ.ย. 2560) 9(3) กปพ.
24 แผนการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ที่ มท. 0211.9/ว 3469 ลว. 22 มิถุนายน 2560 (22 มิ.ย. 2560) 9(3) กปพ.
25 หนังสือ มท 0211.9/ว3400 ลว 19 มิถุนายน 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมการประกวดพี่นำน้องรักน้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2560 (19 มิ.ย. 2560) 9(3) กปพ.
26 หนังสือด่วนมาก มท.0211.9/ว3391 ลว 19มิถุนายน 2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (19 มิ.ย. 2560) 9(3) กผร.
27 การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) (ด่วนที่สุด มท.0211.9/ว3331 ลว. 15 มิ.ย. 60) (15 มิ.ย. 2560) 9(3) กปพ.
28 หนังสือด่วนที่สุด มท 0211.9/ว 3139 ลว 7 มิถุนายน 2560 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้นำการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (7 มิ.ย. 2560) 9(3) กปพ.
29 แผนแม่บทโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) (5 มิ.ย. 2560) 9(3) กปพ.
30 แผนการปฏิบัติงานในกรอบระยะเวลา ๑ ปี ๖ เดือน ของกระทรวงมหาดไทย (5 มิ.ย. 2560) 9(3) กผร.
31 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 (2 มิ.ย. 2560) 9(3) กปพ.
32 ขอความร่วมมือ ศอ.ปส.จ.ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560 (25 พ.ค. 2560) 9(3) ศอ.ปส.มท.
33 ผลการพิจารณาโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท (ที่ มท. 0211.9/ว2815 ลว. 24 พฤษภาคม 2560) (24 พ.ค. 2560) 9(3) กปพ.
34 (ที่ มท.0211.9/ว 2517 ลว 9 พ.ค. 2560) เงินพระราชทานทุนช่วยเหลือและทุนการศึกษาแก่โรงเรียนและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (18 พ.ค. 2560) 9(3) กปพ.
35 การให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านรอบบริเวณสุขศาลาพระราชทาน (ที่ มท. 0211.9/ว2380 ลว. 3 พฤษภาคม 2560) (17 พ.ค. 2560) 9(3) กปพ.
36 การจัดทำสัญญารับเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท (หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.0211.9/ว2375 ลว. 3 พ.ค.2560) (4 พ.ค. 2560) 9(3) กปพ.
37 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0211.9/ว2105 ลว. 20 เมษายน 2560 เรื่อง การเสนอโครงการตามแผนพัฒนาชนบนเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน (21 เม.ย. 2560) 9(3) กปพ.
38 ด่วนที่สุดที่ มท 0211.9/ว2073 ลว.19 เม.ย. 2560) เรื่องโครงการปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย) (20 เม.ย. 2560) 9(3) กปพ.
39 การจัดสรรงบประมาณเป็นกรณีพิเศษให้จังหวัดปัตตานี (23 มี.ค. 2560) 9(3) กมน.
40 การพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ปี 2560 (23 มี.ค. 2560) 9(3) กปพ.
41 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบไตรมาส 2) (22 มี.ค. 2560) 9(3) กมน.
42 นร 0116/2127 ลว. 3 มีนาคม 2560 เรื่องแจ้งผลการพิจารณาโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (8 มี.ค. 2560) 9(3) กปพ.
43 การจัดทำตัวชี้วัดเรื่องการจัดทำและดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (27 ก.พ. 2560) 9(3) กผร.
44 (ด่วนที่สุด มท 0211.9/ว216 ลว. 23 ก.พ. 60) โครงการบูรณาการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยเเล้ง (พ.ศ.2560 -2563) (24 ก.พ. 2560) 9(3) กปพ.
45 การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) (23 ก.พ. 2560) 9(3) กปพ.
46 การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท (23 ก.พ. 2560) 9(3) กปพ.
47 การส่งมอบถังเก็บน้ำโครงการเฉลิมพระเกียรติ สายธารพระบารมี ครองราชย์ 70 ปี พระราชินี 7 รอบ (23 ก.พ. 2560) 9(3) กปพ.
48 (มท.0211.9/ว0749 ลว. 10 ก.พ. 60) เรื่อง แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560-2564)และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ (22 ก.พ. 2560) 9(3) กปพ.
49 มท 0211.9/ว0873 ลว. 20 ก.พ. 2560 เรื่องโครงการปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (21 ก.พ. 2560) 9(3) กปพ.
50 มท 0211.9/ว0905 ลว. 20 ก.พ. 2560 เรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบทและในภาคการศึกษา (21 ก.พ. 2560) 9(3) กปพ.
51 การสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2 (21 ก.พ. 2560) 9(3) กผร.
52 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (21 ก.พ. 2560) 9(3) กผร.
53 ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ (21 ก.พ. 2560) 9(3) กผร.
54 ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) (17 ก.พ. 2560) 9(3) กผร.
55 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ กระทรวงมหาดไทย (16 ก.พ. 2560) 9(3) กผร.
56 มท 0211.9/ว0796 ลว.15 ก.พ.2560 แผนปฏิบัติงานโครงการโรงเรียน เพียงหลวงฯ (15 ก.พ. 2560) 9(3) กปพ.
57 การจัดประชุมหารือและมอบนโยบายในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (15 ก.พ. 2560) 9(3) กผร.
58 การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (15 ก.พ. 2560) 9(3) ศอ.ปส.มท.
59 มท 0211.9/ว0060 ลว 9 มกราคม 2560 โครงการบูรณาการการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย) (9 ก.พ. 2560) 9(3) กปพ.
60 (ที่ มท.0211.9/ว0621 ลว. 7 ก.พ. 60) เรื่อง การดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (8 ก.พ. 2560) 9(3) กปพ.
61 (ที่ มท 0211.9/ว 65 ลว 2 ก.พ. 60) โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(พ.ศ.2557-2560) ในภาคการเกษตรและชนบท (ยุทธศาสตร์ที่ 1) เพิ่มเติม (3 ก.พ. 2560) 9(3) กปพ.
62 เอกสารประกอบ งานพระบรมศพ เพิ่มเติม (30 ม.ค. 2560) 9(3) กผร.
63 แผนปฏิบัติการกลุ่มภารกิจงานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (27 ม.ค. 2560) 9(3) กมน.
64 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (27 ม.ค. 2560) 9(3) กมน.
65 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของ มท. ภายใต้ยุทธศาสตร์ ในระยะ ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙) ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ -๒๕๕๙) (24 ม.ค. 2560) 9(3) กผร.
66 งานพระบรมศพ เพิ่มเติม (23 ม.ค. 2560) 9(3) กผร.
67 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ สป. เพื่อใช้ในการติดตามความสำเร็จและรายงานผลการดำเนินงาน (18 ม.ค. 2560) 9(3) กผร.
68 การเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ มท. พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และแผนยุทธศาสตร์ สป. พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (16 ม.ค. 2560) 9(3) กผร.
69 หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ ว18 ลงวันที่ 12 ม.ค. 60 เรื่อง ทบทวนแผนแม่บทระยะ 20 ปี (ขอให้หน่วยงานตรวจสอบ/แก้ไข ข้อมูลให้ถูกต้อง ทั้งนี้งบประมาณในแผนแม่บท 20 ปี ต้องตรงกับกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าในแบบคำของบประมาณฯ) (12 ม.ค. 2560) 9(3) กผร.
70 แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (12 ม.ค. 2560) 9(3) กผร.
71 สรุปความเชื่อมโยงและสรุปแผนงานในภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทยระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) (9 ม.ค. 2560) 9(3) กผร.