ลำดับ เรื่อง มาตรา กลุ่มงาน ดาวน์โหลด
1 แจ้งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ. 2559 (2 ก.พ. 2560) 9(5) ศอ.ปส.มท.