ลำดับ เรื่อง มาตรา กลุ่มงาน ดาวน์โหลด
1 ด่วนที่สุด ที่ มท. 0211.1/ว5205 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 9/2560 (15 ก.ย. 60) 9(7) กกพ.
2 ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว5044 เรื่อง ขอส่งมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 (7 ก.ย. 60) 9(7) กกพ.
3 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (14 ก.ค. 2560) 9(7) กผร.
4 แจ้งเวียนคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ 7/2560 เรื่อง มาตรการควบคุมและกำกับดูแลการปลูกเฮมพ์ (กัญชง) เป็นพืชเศรษฐกิจ (28 มิ.ย. 2560) 9(7) ศอ.ปส.มท.