ลำดับ เรื่อง มาตรา กลุ่มงาน ดาวน์โหลด
1 ประกาศราคากลาง จัดจ้างรถยนต์โดยสารเพื่อนำผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการขยายผลตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบฯ พ.ศ.2561 ณ จ.จันทบุรี รุ่นที่ 3,4 (26 ก.พ.2561) 9(8) กอก.
2 ประกาศราคากลาง จ้างผลิตกระเป๋าใส่เอกสารประกอบโครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการขยายผลตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (19 ม.ค. 2561) 9(8) กอก.
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2561 เดือน พฤศจิกายน 2560 (29 ธ.ค. 2560) 9(8) กอก.
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2561 เดือน ตุลาคม 2560 (29 ธ.ค. 2560) 9(8) กอก.
5 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกระทรวงมหาดไทย (23 พ.ย. 2560) 9(8) กผร.
6 ประกาศราคากลาง จัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สนผ.สป. (29 ก.ย. 60) 9(8) กอก.
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2560 ในรอบเดือน สิงหาคม 2560 (29 ก.ย. 60) 9(8) กอก.
8 งานจัดจ้างผลิตซีดีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (27 ก.ย. 60) 9(8) กอก.
9 งานจัดจ้างพิมพ์คู่มือการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (เพิ่มเติม) (25 ก.ย. 60) 9(8) กอก.
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2560 ในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 (24 ส.ค. 2560) 9(8) กอก.
11 งานจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบวีดิทัศน์ภายใต้แนวคิดการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (25 ก.ค. 2560) 9(8) กอก.
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2560 ในรอบเดือน มิถุนายน 2560 (31 ก.ค. 2560) 9(8) กอก.
13 การรายงานผลการดำเนินงานการประเมินส่วนราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบที่ ๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) (21 ก.ค. 2560) 9(8) กผร.
14 ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง “โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทย” (28 มิ.ย. 2560) 9(8) กอก.
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2560 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 (20 มิ.ย. 2560) 9(8) กอก.
16 ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง “งานจ้างพิมพ์คู่มือ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต” (7 มิ.ย. 2560) 9(8) กอก.
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2560 ในรอบเดือน เมษายน 2560 (5 พ.ค. 2560) 9(8) กอก.
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2560 ในรอบเดือน มีนาคม 2560 (5 พ.ค. 2560) 9(8) กอก.
19 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของ สป.มท. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัด 76 จังหวัด งวดที่ 2 ข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (28 มี.ค. 2560) 9(8) ศอ.ปส.มท.
20 การรายงานผลการดำเนินงานการประเมินส่วนราชการฯ รอบที่ ๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) (20 มี.ค. 2560) 9(8) กผร.
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2560 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (6 มี.ค. 2560) 9(8) กอก.
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 (24 ก.พ. 2560) 9(8) กอก.
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 (24 ก.พ. 2560) 9(8) กอก.
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 (24 ก.พ. 2560) 9(8) กอก.
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 (24 ก.พ. 2560) 9(8) กอก.
26 (มท.0211.9/ว0673 ลว 8 ก.พ. 60 ) เรื่องการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. 2557-2560) ในภาคการเกษตรและชนบทและในภาคการศึกษา (8 ก.พ. 2560) 9(8) กปพ.
27 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (3 ก.พ. 2560) 9(8) กอก.
28 การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (31 ม.ค. 2560) 9(8) กผร.
29 การกำกับ ดูแลและติดตามผลการดำเนินงานโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (วันที่ 5 มกราคม 2560) 9(8) กปพ.